0

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận và liên hệ thực tế địa phương.

10 3,666 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2017, 07:01

Vật chất và ý thức là những phạm trù cơ bản của triết học, là nền tảng của CNDVBC. Giữa vật chất và ý thức có mối quan hệ lẫn nhau. Chung quanh các phạm trù này từ lâu đã trở thành nội dung luận bàn của các trường phái triết học, bởi làm rõ nội dung vật chất và ý thức cũng như mối quan hệ của nó sẽ có ý nghĩa lớn về mặt lý luận cũng như trong hoạt động thực tiễn. Câu 1: Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức Ý nghĩa phương pháp luận liên hệ thực tế địa phương Vật chất ý thức phạm trù triết học, tảng CNDVBC Giữa vật chất ý thứcmối quan hệ lẫn Chung quanh phạm trù từ lâu trở thành nội dung luận bàn trường phái triết học, làm rõ nội dung vật chất ý thức mối quan hệý nghĩa lớn mặt lý luận hoạt động thực tiễn *Trước hết, vật chất gì? Vấn đề này, quan điểm triết học có quan điểm khác nhau: + CNDT tơn giáo thừa nhận tồn vật chất phủ nhận tồn mang tính khách quan vật, tượng thời điểm Vật chất ko có câu trả lời + CNDV thừa nhận tồn giới vật chất có hai khuynh hướng: CNDV trước Mác CNDV từ Mác trở + CNDV trước Mác thời cổ đại thừa nhận tồn giới vật chất vật chất họ đồng vật chất vật thể cụ thể Ví dụ, Ta -lét coi vật chất nước, Anaximen coi vật chất khơng khí, Hraclít coi vật chất lửa, Đêmơcrít coi vật chất ngun tử Nói chung nhà vật cổ đại hiểu vật chất dạng cảm tính quy vật chất thành vật cụ thể, cố định Mặc dù có hạn chế lịch sử, song quan niệm lại có ý nghĩa tích cực việc đấu tranh chống quan điểm tâm Đến thời kỳ cận đại, khoa học phát hiên ngun tử, quan niệm thuyết ngun tử cấu tạo vật chất khẳng định Quan niệm tồn nhà triết học vật nhà khoa học tự nhiên tiếng sử dụng tận cuối kỷ 19 Tuy quan niệm nhà vật mang tính chất giới, khuynh hướng đồng vật chất với ngun tử, với khối lượng Còn CNDV biện chứng người sáng lập gồm Mác, Angghen Leenin Mác Ăng ghen kế thừa giá trị tích cực, đồng thời vạch hạn chế quan niệm vật chất nhà vật trước đó, tổng kết thành tựu khoa học đại, khái qt hình thành quan niệm khoa học vật chất Mác khơng định nghĩa vật chất cho sản xuất vật chất định đời sống tinh thần Ăng ghen cho vật chất tổng số tất vật tồn tại, đường đó, người ta trừu tượng hóa, khái qt hóa để có phạm trù vật chất Tuy nhiên Mác Awngghen chưa đưa định nghĩa hồn chỉnh vật chất, tư tưởng vật chất ơng có ý nghĩa quan trọng phát triển khoa học lúc Nó sở trực tiếp để Leenin phát triển học thuyết vật biện chứng vật chất sau Trên có sở phân tích cách sâu sắc khái qt thành tựu KHTN; kế thừa tiếp tục phát triển tư tưởng triết học C.Mác Ph.Ăngghen đối lập vật chất ý thức, chất tính thống vật chất giới, tính khái qt phạm trù vật chất tồn vật chất dạng cụ thể vào năm 1908, tác phẩm CNDV chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán, V.I.Lênin định nghĩa khoa học vật chất sau: "Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn khơng lệ thuộc vào cảm giác" (V.I.Lênin: Tồn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, t.18, tr.151) Định nghĩa vật chất V.I.Lênin bao hàm nội dung sau đây: + Trước hết cần phải phân biệt vật chất với tư cách phạm trù triết học với quan niệm KHTN cấu tạo thuộc tính cụ thể đối tượng, dạng vật chất khác Các đối tượng vật chất cụ thể có giới hạn, có sinh để chuyển hóa thành khác, vật chất nói chung vơ hạn vơ tận, khơng sinh khơng Vì vậy, khơng thể quy vật chất vật thể khơng thể đồng vật chất với dạng cụ thể vật chất Thế giới vật chất tồn dạng vật, tượng cụ thể phong phú Các vật, tượng khác nhau, song chúng có thuộc tính chung dó thuộc tính tồn khách quan ngồi độc lập với ý thức người Lên nin gọi “ thuộc tính nhất” vật chất mà chủ nghĩa vật gắn liền với thừa nhận thuộc tính Phạm trù triết học vật chất khái qt từ thuộc tính chung đó, chung mặt tồn riêng, cụ thể Mọi đối tượng vật chất dù vi mơ hay vĩ mơ, dù dạng hạt hay dạng trường, dù tồn tự nhiên hay xã hội đối tượng tồn khách quan, độc lập với ý thức người, có nghĩa chúng dạng cụ thể vật chất mà thơi Như vậy, vật chất phạm trù khái qt mặt giới quan dùng để thuộc tính chung vật tồn khách quan độc lập với ý thức người Thuộc tính tiêu chuẩn để phân biệt vật chất, khơng phải vật chất, tiêu chuẩn để khẳng định giới vật chất có tồn thực hay khơng, sở khoa học để đấu tranh chống lại CNDT chủ quan CNDT khách quan + Vật chất thực khách quan đem lại cho người cảm giác, tất có thuộc tính tồn khách quan khơng phụ thuộc vào ý thức tác động vào giác quan gây cảm giác.Cho nên thực khách quan có trước, cảm giác, ý thức người có sau + Ngồi dấu hiệu tồn khách quan, vật chất có dấu hiệu quan trọng khác tính nhận thức Vật chất khơng phải tồn cách thần bí, vơ hình mà tồn cách thực Tồn vật chất tồn dạng vật, tượng cảm tính, tức dạng cụ thể mà giác quan người nhận thức cách trực tiếp gián tiếp Vì ngun tắc khơng đối tượng khơng thể nhận thức được, có đối tượng chưa nhận thức mà thơi Việc nghiên cứu định nghĩa vật chất Lênin có ý nghĩa mặt phương pháp luận Định Nghĩa Leenin giải triệt để hai mặt vấn đề Triết học lập trường vật biện chứng, qua vừa chống quan điểm tâm, thuyết bất khả tri, vừa khắc phục hạn chế chủ nghĩa vật trước Mác phạm trù vật chất Định Nghĩa Leenin khắc phục tính chủ quan, siêu hình, máy móc quan niệm vật chất chủ nghĩa vật cũ, đồng thời kế thừa phát huy tư tưởng Mác Ăng vật chất Định nghĩa Leenin góp phần đưa chủ nghĩa vật lên tầm cao mới, làm sở khoa học xây dựng quan niệm vật biện chứng lĩnh vực xã hội, đồng thời góp phần khắc phục khủng hoảng mặt Thế giới quan đội ngũ nhà Triết học khoa học tự nhiên lúc giờ, qua thúc đẩy họ tiếp tục sâu tìm hiểu giới vật chất, củng cố thêm mối liên minh chặt chẽ khoa học tự nhiên chủ nghĩa vật triết học Ý thức tồn hoạt động tinh thần, b/gồm tư tưởng, tình cảm, tâm trạng người phản ảnh vật, tượng giới thực k/quan Về nguồn gốc, chất vai trò ý thức vấn đề phức tạp triết học, trung tâm đấu tranh chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm lịch sử Các nhà tâm cho ý thức định vật chất, sinh vật chất, chi phối vận động tồn vật chất; tách ý thức khỏi vật chất, lấy ý thức làm điểm xuất phát để suy giới tự nhiên Các nhà vật trưóc Mác cố gắng chứng minh phụ thuộc ý thức vào vật chất Song họ khơng giải thích vấn đề phức tạp liên quan đến nguồn gốc chất ý thức Theo chủ nghĩa Chủ nghĩa Mác-Lênin, ý thức có nguồn gốc tự nhiên nguồn gốc xã hội Nguồn gốc tự nhiên từ thực khách quan từ óc người Nguồn gốc xã hội từ lao động ngơn ngữ Ý thức dạng vật chất sống có tổ chức cao, óc người Bộ óc người quan vật chất ý thức Hoạt động ý thức xảy óc người, sở q trình sinh lý- thần kinh óc Chính vậy, Mác nói ý thức vật chất di chuyển vào óc người cải biến Nói cách khác ý thức hình ảnh chủ quan TGKQ Ý thức pản ánh giới khách quan cách tích cực, chủ động sáng tạo ý thức tượng tâm lý XH có kết cấu phức tạp bao hàm nhiều yếu tố khác tri thức, tình cảm, lòng tin, ý chí Q trình hình thành phát triển ý thức q trình người tìm kiếm, tích lũy tri thức xung quanh Nếu khơng dựa vào tri thức ý thức trừu tượng trống rỗng túy, khơng giúp ích cho người hoạt động thực tiễn Nhưng tri thức mà khơng thơng qua tình cảm, khơng chuyển thành lòng tin chưa thể ý thức hành động Mối quan hệ vật chất ý thức: Vật chất ý thứcmối quan hệ biện chứng với nhau, đó, vật chất định ý thức, ý thức có tác động trở lại vật chất - Vai trò định vật chất ý thức: + Vật chất định ý thức nguồn gốc, nội dung, chất vận động phát triển Vật chất yếu tố có trước, ý thức yếu tố có sau Vật chất tồn KQ, độc lập với ý thức nguồn gốc sinh ý thức + TGKQ nguồn gốc ý thức, định nội dung, vận động phát triển ý thứcvật chất ý thức phản ảnh ấy, đồng thời vật chất ln ln vận động biến đổi nên nhận thức phải vận động biến đổi theo - Ý thức tác động trở lại vật chất: + Do có tính động, sáng tạo độc lập tương đối so với vật chất nên ý thức có vai trò, định hướng đạo hoạt động thực tiễn người Thơng qua hoạt động thực tiễn, ý thức tác động thúc đẩy kìm hãm vận động, biến đổi, phát triển điều kiện vật chất, góp phần cải biến giới khách quan * Nếu ý thức phản ánh giúp người cải tạo có hiệu quả, thúc đẩy phát triển thực khách quan Hơn nữa, phản ánh ý thức vật chất phản ánh sáng tạo chủ động, khơng thụ động máy móc ngun si Sự phát triển ý thức q trình người khơng ngừng tìm kiếm, tích lũy hiểu biết ngày đầy đủ hơn, sâu sắc mặt chất, quy luật vận động phát triển vật qua sau hình thành, ý thức có vai trò định hướng cho người việc xác định mục tiêu, phương hướng, tìm biện pháp lựa chọn phương án, hành động tối ưu sử dụng điều kiện vật chất cần thiết để làm biến đổi chúng đạt đến mục tiêu đề Xã hội ngày phát triển, vai trò ý thức ngày to lớn Trong thời đại ngày nay, khoa học trở thành LLSX trực tiếp, kinh tế tri thức tạo phát triển vượt bậc xuất lao động Con người giới đại khai thác ngày quy mơ sức mạnh vật chất tiềm tàng tự nhiên, xã hội thân Tất việc làm nhờ tri thức khoa học dẫn đường, nhờ có ý chí vươn lên để làm chủ xã hội, làm chủ tự nhiên làm chủ thân họ * Ngược lại ý thức phản ánh khơng làm cho hoạt động người hiệu chí phản tác dụng, kìm hãm gây nguy hại cho thân người thức khách quan Trong lịch sử lồi người, tư tưởng phản động vật cản phát triển lịch sử Nhiều tư tưởng tâm tơn giáo hạn chế lực thực tiễn người Tư tưởng bá quyền, đế quốc chủ nghĩa gây chiến tranh tàn khốc làm hao tổn sức người, sức Việc ko nhận thức đăn vấn đề mơi sinh, mơi trường làm cho nguồn tài ngun thiên nhiên bị phá hoại nghiêm trọng Như ý thức khơng có tác động tích cực mà mà có tác động tiêu cực + Khả ý thức tác động trở lại vật chất khơng phụ thuộc vào lực phản ánh ý thức, tình cảm, ý chí, lĩnh, kinh nghiệm… chủ thể mà phụ thuộc lớn vào điều kiện khách quan Sự tác động ý thức vật chất dù đến mức độ phải dựa phản ánh Thế giới vật chất sức mạnh tác động thể thơng qua hoạt động thực tiễn ngwoif Cơn người dựa tri thức qui luật giới khách quan mà đề mục tiêu, phương hướng thực hiện, xác định phương pháp hành động ý chí thực mục tiêu Biểu mối quan hệ vật chất ý thức đời sống xã hội mối quan hệ tồn xã hội ý thức xã hội, tồn xã hội định ý thức xã hội ý thức xã hội có tính độc lập tương đối tác động trở lại tồn xã hội Ngồi ra, mối quan hệ vật chất ý thức sở xem xét mối quan hệ khác như: chủ thể khách thể, lý luận thực tiễn, điều kiện khách quan nhân tố chủ quan… Như Vật chất ý thức ln có tác động qua lại với Tuyệt đối hóa mặt ko tránh khỏi sai lầm Điều có ý nghĩa phương pháp luận to lớn hoạt động người * Với nội dung mối quan hệ vật chất ý thức giúp rút ý nghĩa phướng pháp luận nhận thức đạo hoạt động thực tiễn Vật chất định, phải xây dựng ngun tắc khách quan xem xét Ngun tắc thể vấn đề sau: Một đòi hỏi tư phải nhận thức vật với tư cách khách quan, tồn phát triển ngồi ý thức người, đòi hỏi xem xét vật, tượng phải xuất phát từ thân vật, tượng đó, đồng thời phải tơn trọng quy luật phản ánh, khơng lấy ý muốn chủ quan ta làm điểm xuất phát Hai khơng coi nhẹ vai trò nhân tố chủ quan, khơng coi nhẹ tính động ý thức mà ngun tắc khách quan đòi hỏi phát huy tính động chủ quan, sáng tạo ý thức việc tìm đường, phương pháp để bước thâm nhập vào chất vật Ba là, tránh chủ nghĩa khách quan Đặc trưng chủ quan đề cao, thổi phồng, tuyệt đối hóa yếu tố kách quan, đồng thời hạ thấp vai trò người trước giới thực Bốn là, đòi hỏi trung thực phản ánh, điều có tác dụng ngăn ngừa tư vấp phải sai lầm việc chủ thể đưa vào khách thể số yếu tố khách quan vốn khơng có thể khách thể Ngun tắc khách quan góp phần ngăn ngừa bệnh chủ quan, ý chí Ngun nhân vi phạm ngun tắc khách quan xa ròi thực tiễn, hạn chế trình độ chun mơn, trình độ lý luận; thiếu thơng tin thơng tin sai lệch, cố tình chủ thể nhận thức Nghiên cứu mối quan hệ vật chất ý thức giúp nhận thức đạo hành động thực tiễn, đề chủ trương đường lối sách cần phải xuất phát từ thực tiễn, tơn trọng hành động theo quy luật KQ Trong nhận thức hành động người phải dựa vào điều kiện khách quan, lấy khách quan làm sở, làm phương tiện cho hành dộng có mục đích phải biết nhận thức vận dụng quy luật khách quan cách chủ động sáng tạo với ý chí khơng ngừng cải tạo thực theo nhu cầu tiến xã hội Tinh thần cách mạng khoa học việc vận dung mối quan hệ vật chất ý thức đòi hỏi phải chống lại thái độ tiêu cực, thụ động vin vào điều kiện khách quan ngồi chờ, khơng dám hành động; đồng thời phải chống lại chủ quan ý chí, biểu biểu hành động bất chấp quy luật, điều kiện cụ thể Trong hoạt động động người, nhân tố vật chất yếu tố tinh thần có mối liên hệ chặt chẽ hữu với nhau, tác động qua lại thành thể thống chặt chẽ Sức mạnh ý thức người khơng phải chỗ tách rời điều kiện vật chất, ly thực khách quan mà biết dựa vào điều kiện vật chất có, phản ánh quy luật khách quan để cải tạo giới khách quan Đồng thời phải nâng cao tính động chủ quan Để nâng cao tính động, chủ quan, phải nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chun mơn, trình độ lý luận trị Mác-Lênin, nâng cao lòng nhiệt tình cách mạng, rèn luyện tài lẫn đức Xuất phát từ ý nghĩa đó, Đảng ta ln xác định: Một điều kiện để đảm bảo lãnh đạo đắn phải ln ln đề chủ trương sách xuất phát từ u cầu xúc cần giải thực tiễn, đồng thời q trình thực phải tơn trọng thực theo quy luật KQ Thực tiễn cho thấy đâu nào, người rơi vào chủ quan ý chí, coi thường thực tiễn KQ việc xây dựng Chủ nghĩa xã hội gặp khó khăn, chí thất bại Sự sụp đổ Liên Xơ nước xã hội chủ nghĩa Đơng Âu minh chứng cho việc khơng đánh giá thực tiễn Thực tiễn q trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta có lúc trước đây, thời gian dài mắc phải sai lầm bệnh chủ quan ý chí làm ảnh hưởng khơng nhỏ đế phát triển kinh tế -xã hội đất nước Những sai lầm thể cụ thể việc xác định mục tiêu bước q trình xây dựng sở vật chất - kỹ thuật, cải tạo xã hội chủ nghĩa quản lý kinh tế Với suy nghĩ hành động giản đơn, lại nóng vội, chạy theo nguyện vọng chủ quan”, nhiều mục tiêu, tiêu kinh tế- xã hội xa rời với thực tế khách quan, trình độ quản lý kinh tế xã hội hạn chế, bị lực đế quốc phản động bao vây, lập Hậu làm kinh tế- xã hội bị khủng hoảng, trì trệ, ảnh hưởng đến lĩnh vực khác, uy tín nước ta trường quốc tế bị giảm sút Với quan điểm nhìn thẳng vào thật, đánh gía thật, Đại hội VI Đảng thẳng thắn vạch rõ ngun nhân học kinh nghiệm rút từ tực trạng trên, đặc biệt nhấn mạnh: Tóm lại, để hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn có hiệu quả, người phải xuất phát từ thực tế k/quan, tơn trọng hành động theo quy luật khách quan, đồng thời phát huy cao vai trò nhân tố chủ quan Bên cạnh cần chống chủ nghĩa k/quan, định mệnh, trơng chờ, lại đk khách quan; đồng thời chống chủ quan, ý chí, tuyệt đối hóa vai trò ý thức, tinh thần Để thấy rõ mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức, ý nghĩa rút từ mối quan hệ đó, liên hệ với thực tiễn cách mạng nước ta Dưới lãnh đạo Đảng CSVN, dựa hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, thơng qua hệ thống chủ trương, sách đắn, nghiệp cách mạng Việt nam vượt qua mn vàn khó khăn đạt đến thắng lợi vĩ đại, đánh đổ chủ nghĩa thực dân cũ mới, xây dựng đặt tiền đề để tiến lên đường CNXH Song, bên cạnh lãnh đạo Đảng có lúc phạm sai lầm, khuyết điểm, có sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng giáo điều, chủ quan, ý chí, vi phạm quy luật khách quan, nóng vội cải tạo xã hội chủ nghĩa, đẩy nhanh q mức xây dựng cơng nghiệp nặng , trì q trình q lâu chế kinh tế, tập trung quan liêu, bao cấp, có nhiều chủ trương biện pháp thiếu sở khoa học thực tiễn cải cách giá cả, tiền tệ, tiền lương Trước tình hình ĐH lần thứ VI Đảng với phương châm nhìn thẳng vào thật, đánh giá thật, nói rõ thật, đánh giá thành tích khuyết điểm sai lầm cơng tác lãnh đạo Đảng, sở đề đường lối, đổi tồn diện đất nước Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đảng rút học kinh nghiệm, có học: Đảng phải ln xuất phát từ thực tế, tơn trọng hành động theo qui luật khách quan, lực nhận thức hành động theo quy luật điều kiện đảm bảo lãnh đạo Đảng” Bài học có ý nghĩa thời nóng hổi q trình đổi đất nước ta Qua tổng kết lý luậnthực tiễn 20 năm đổi thấy rõ giá trị định hướng đạo to lớn Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ q độ lên CNXH đồng thời thấy rõ thêm vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung phát triển cương lĩnh làm tảng trị, tư tưởng cho hoạt động Đảng, Nhà nước nhân dân ta q trình đưa đất nước lên CNXH Do nhận thứcmối quan hệ vật chất ý thức nên Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng yếu tố vật chất tinh thần Cùng với việc khai thác sức mạnh vật chất tiềm tàng đất nước, dân tộc, Đảng ln trọng bồi dưỡng tinh thần u nước, tinh thần dân tộc, giáo dục tinh thần cách mạng cho tầng lớp nhân dân Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế, Đảng trọng đến việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần Chính với tinh thần đó, Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI khẳng định mục tiêu phải xây dựng kinh tế: “ỉn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«, ®ỉi míi m« h×nh t¨ng trëng vµ c¬ cÊu kinh tÕ, n©ng cao chÊt lỵng, hiƯu qu¶, ph¸t triĨn bỊn v÷ng; huy ®éng vµ sư dơng cã hiƯu qu¶ c¸c ngn lùc; tõng bíc x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng hiƯn ®¹i TiÕp tơc hoµn thiƯn thĨ chÕ kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chđ nghÜa” Cùng với phát triển kinh tế, Đảng ln coi trọng phát triển văn hóa giáo dục Văn kiện Đại hội XI khẳng định: “Ph¸t triĨn, n©ng cao chÊt lỵng gi¸o dơc vµ ®µo t¹o, chÊt lỵng ngn nh©n lùc; ph¸t triĨn khoa häc, c«ng nghƯ vµ kinh tÕ tri thøc” Đảng đặt nhiệm vụ phải “ TiÕp tơc x©y dùng nỊn v¨n ho¸ ViƯt Nam tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc, b¶o tån vµ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ tèt ®Đp cđa d©n téc, ®ång thêi tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i ‘ Những tư tưởng vận dụng quan hệ vật chất ý thức vào điều kiện cụ thể nước ta Liên hệ thực tế địa phương: Trong trình lãnh đạo cách mạng nước ta, yêu cầu cán đảng viên vừa phải học tập nắm vững lý luận để đạo hoạt động cách mạng hướng, vừa phải sâu sát hoàn cảnh, đk thực tế khách quan Vì đk thực tế nước ta khác với nước, tỉnh vùng miền nước có đặc điểm khác Vì vậy, phải nắm vững thực tế vận dụng lý luận sở vận dụng phù hợp với hoàn cảnh cụ thể đòa phương Từ chống tư tưởng quan liêu, xa quần chúng, xa thực tế Phú n tỉnh nhỏ, nghèo Nam Trung Bộ với 09 huyện/thị/thành phố gần 900 nghìn dân Bên cạnh thành tựu đạt q trình phát triển kinh tế, đơi với phát triển văn hố tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, từ thực sách mở cửa kinh tế, với trào lưu văn hố tiến góp phần tơ đẹp cho văn hố dân tộc, tạo lập tư tưởng, ý thức xã hội tiến bộ, văn minh nhân bản, văn hố đua đòi, lai căng, hưởng thụ, đồi truỵ ạt tràn vào, ý thức truyền thống văn hố tốt đẹp dân tộc, truyền thống quật cường đấu tranh giải phóng dân tộc phận nhân dân bị phai nhạt, tầng lớp thiếu niên Điều đó, đặt cho nhiệm vụ nặng nề việc xây dựng ý thức xã hội - xã hội chủ nghĩa, như: thơng qua cơng tác giáo dục Chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ tư tưởng giai cấp cơng nhân, hệ tư tưởng triệt để cách mạng khoa học cơng tác xây dựng ý thức trị quần chúng nhân dân, đặc biệt giáo dục tầng lớp niên, học sinh, sinh viên học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, có ý thức pháp luật, nâng cao trình độ ý thức tơn trọng pháp luật, sống làm việc theo hiến pháp pháp luật, có lối sống lành mạnh, trung thực, sống lao động mình, chăm lo lợi ích cộng đồng, tinh thần dân tộc, ý chí tự lực tự cường Tại đơn vị Tỉnh Đồn Phú n, qua triển khai thực hiện, thơng qua hình thức như: chương trình “Tiếp bước cho em đến trường”, phong trào Thanh niên tình nguyện, chương trình “Mùa Xanh”; chương trình nguồn giao lưu với đồng bào vùng cách mạng, vùng sâu, vùng xa, kết hợp với phong trào niên lập nghiệp, niên làm kinh tế giỏi (Phú n có câu lạc 100 triệu, câu lạc 200 triệu dành cho niên làm kinh tế giỏi); cơng tác giáo dục truyền thống quật cường đấu tranh giải phóng dân tộc cha ơng; ý thức, tinh thần cảnh giác với âm mưu diễn biến hồ binh lực thù địch niên, học sinh, sinh viên nhiệt tình tham gia Qua học tập qua thi tìm hiểu Đảng Bác Hồ, đặc biệt Cuộc vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” (được Tỉnh Đồn Phú n cụ thể hóa thành vận động “Tuổi trẻ Phú n học tập làm theo lời Bác”), trình độ nhận thức chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh phần lớn niên nâng lên Đã xuất gương mặt trẻ điển hình xây dựng kinh tế giỏi đồng thời giúp đỡ người có hồn cảnh khó khăn vượt khó, nghèo Đây kết kết hợp nhuần nhuyễn mối quan hệ biện chứng thống vấn đề triết học vật chất ý thức Đảng tỉnh Phú n thời gian qua./ Đại hội Đảng tỉnh Phú n lần thứ XV, nhiệm kỳ 2011 – 2015 đề mục tiêu tổng qt: Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tồn đảng bộ; phát huy dân chủ sức mạnh đại đồn kết tồn dân; đẩy mạnh tồn diện nghiệp đổi theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa Phú n phát triển nhanh bền vững, phấn đấu đạt mức bình qn chung nước, tạo đà để đến năm 2020, Phú n trở thành tỉnh cơng nghiệp Tin rằng, nhận thức vận dụng quy luật khách quan cách chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò nhân tố chủ quan, áp dụng thực quan điểm vật chất, ý thức, mối quan hệ vật chấtý thức, Phú n sớm phát triển tương lai gần Kết luận : Bước vào kỷ XXI ,chúng ta tiến hành công đổi điều kiện hoàn cảnh mới, cách mạng khoa học công nghệ giới phát triển mạnh mẽ, xu khu vực hoá, toàn cầu hoá kinh tế với mặt tiêu cực tích cực ảnh hưởng to lớn sâu sắc tới mặt đời sống xã hội Chúng ta cần kiên trì thực quán chủ trương mở cửa, đổi quản lý kinh tế, hành chính, trừ trì trệ, quan liêu… để hội nhập với giới xu hướng tất yếu thời đại, để đẩy mạnh nghiệp công nghiệp – đại hoá đất nước Tóm lại:VC ý thức ln có tác động qua lại với Tuyệt đối hóa mặt ko tránh khỏi sai lầm Điều có ý nghĩa p/pháp luận to lớn hđộng người Phú n tỉnh ven biển thuộc vùng Dun hải Nam trung bộ, với diện tích tự nhiên 5.045 km², chiều dài bờ biển 189km Tỉnh nằm trục đường giao thơng thuận lợi có Quốc lộ 1A ngang qua, đường tỉnh lộ 645 Quốc lộ 25 nối với tỉnh Tây Ngun; đường sắt Bắc - Nam Sân bay Đơng Tác Phú n có huyện, thị thành phố (trong có huyện miền núi gồm Đồng Xn, Sơn Hòa Sơng Hinh) Trong năm qua, với phát triển nước, Phú n có nhiều đổi mới, Tỉnh tập trung huy động nguồn lực đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm khai thác tối đa tiềm lợi để Phú n hội nhập phát triển nước tiến trình hội nhập quốc tế Bên cạnh thuận lợi, tỉnh có nhiều khó khăn, thách thức như: Trình độ dân trí thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, phân hóa giầu nghèo ngày tăng, sở hạ tầng thấp kém, tình hình an ninh trị óc lúc, có nơi diễn biết phức tạp; bên cạnh đội ngũ cán thiếu yếu, cán sở, Đứng trước thực trạng đó, Đảng Tỉnh có chủ trương, sách quan trọng, phù hợp với điều kiện địa phương Đồng thới triển khai có hiệu chương trình phủ, thị, nghị Trung ương, đặc biệt Chỉ thị số 30 CT/TW, ngày 18/2/1998 Bộ trị (khóa VIII) xây dựng thực Quy chế dân chủ sở Những chủ trương, sách xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn khách quan, phù hợp với quy luật xu phát triển Vì vậy, áp dụng vào thực tiễn thu kết khả quan, nhân dân đồng tình ủng hộ Theo đánh giá tổng kết năm thực nghị Đảng tỉnh lần thưa XIV, nhiệm kỳ (2005-2010) cho thấy, tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt thành tựu quan trọng, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ lớn hồn thành theo nghị Đại hội đề Điển hình như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao, quy mơ kinh tế tăng nhanh; cấu kinh tế, cấu đầu tư, cấu trồng, vật ni chuyển dịch hướng; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cách mạng nâng lên rõ rệt; GDP hàng năm tăng 12%, thu nhập bình qn đầu người 650USD/năm, huy động có hiệu sức mạnh tổng hợp hệ thống trị nguồn lực mục tiêu giảm nghèo, nên tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; quốc phòng-an ninh giữ vững; hiệu lực quản lý, điều hành quyền cấp có nhiều tiến bộ; hệ thống trị sở có chuyển biến tích cực, vai trò UBMT TQVN đồn thể phát huy, củng cố lòng tin nhân dân Đảng, Nhà nước chế độ XHCN Đây kết kết hợp nhuần nhuyễn mối quan hệ biện chứng thống vấn đề triết học - vật chất ý thức Trong hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người phải ln xuất phát từ thực tế khách quan, lấy thực tế khách quan làm sở cho hoạt động mình, điều có nghĩa phải vào chất, vào qui luật khách quan vật nhu cầu lợi ích quần chúng nhân dân lao động để hoạch định đường lối chủ trương sách phải vào thực tiễn đất nước thời kỳ Cùng với xuất phát từ thực tế khách quan hoạt động nhận thức thực tiễn người ln phát huy tính động chủ quan ý thức trước hết phát huy tính chủ động tích cực sáng tạo việc nghiên cứu nắm bắt chất quy luật khách quan vật nhu cầu nguyện vọng quần chúng để luận chứng cho việc xây dựng đường lối sách thực tiễn đồng thời hạn chế yếu tố tiêu cực lạc hậu, thường xun đổi tư phương pháp hoạt động Thiết nghĩ với việc hiểu đầy đủ phạm trù - Mối quan hệ vật chất ý thức giúp xây dựng niềm tin, hy vọng vào thắng lợi Chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lĩnh vực đấu tranh tư tưởng lý luận, vận dụng sáng tạo vào hồn cảnh điều kiện thực tế cách mạng VN, góp phần tồn Đảng, tồn dân thực thắng lợi mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh” 10 ... đk khách quan; đồng thời chống chủ quan, ý chí, tuyệt đối hóa vai trò ý thức, tinh thần Để thấy rõ mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức, ý nghĩa rút từ mối quan hệ đó, liên hệ với thực tiễn... giới khách quan mà đề mục tiêu, phương hướng thực hiện, xác định phương pháp hành động ý chí thực mục tiêu Biểu mối quan hệ vật chất ý thức đời sống xã hội mối quan hệ tồn xã hội ý thức xã hội,... hoạt động thực tiễn Nhưng tri thức mà khơng thơng qua tình cảm, khơng chuyển thành lòng tin chưa thể ý thức hành động Mối quan hệ vật chất ý thức: Vật chất ý thức có mối quan hệ biện chứng với
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận và liên hệ thực tế địa phương., Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận và liên hệ thực tế địa phương.,

Từ khóa liên quan