Báo cáo tổng quan về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang trung

41 1K 9
Báo cáo tổng quan về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang trung

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Báo cáo tổng quan về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang trung

MỤC LỤC Lời nói đầu I Tổng quan Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung………… …………………………………………… Giới thiệu chung ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam………… ….2 Giới thiệu khái quát BIDV chi nhánh Quang Trung…… ……… …… … 2.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng đâu tư phát triển chi nhánh Quang Trung ……………………… ………… …… 2.2 Cơ cấu tổ chức, máy quản lý……….……………………… … 2.3 Chức nhiệm vụ phòng ban………………………… 2.3.1 Nhiệm vụ phòng quan hệ khách hàng………………………… 2.3.2 Nhiệm vụ đơn vị thuộc khối quản lý rủi ro…………………… 2.3.2.1 Công tác quản lý tín dụng …………………………………… 2.3.2.2 Cơng tác quản lý rủi ro tín dụng……………………………………10 2.3.2.3 Cơng tác quản lý rủi ro tác nghiệp….…………………… ………10 2.3.2.4 Cơng tác phịng chống rửa tiền… ………………………… …… 10 2.3.2.5 Công tác quản lý hệ thống chất lượng ISO…… ………….………10 2.3.2.6 Công tác kiểm tra nội …………………………………… .…11 2.3.2.7 Các nhiệm vụ khác…………………………………………… ….11 2.2.3 Nhiệm vụ đơn vị thuộc khối tác nghiệp…………………………….12 2.2.3.1 Phịng quản trị tín dụng………………………………………….… 12 2.2.3.2 Phịng tốn quốc tế…………………………………….…… 12 2.2.3.3 Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân…………………………………13 2.2.3.4 Phòng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp……………………… 14 2.2.3.5 Phòng quản lý dịch vụ kho quỹ……………………….………….15 2.3.3 Nhiệm vụ đơn vị thuộc khối quản lý nội bộ……………………… 16 2.3.3.1 Phòng kế hoạch tổng hợp……………………… …………… ….16 2.3.3.2 Phịng tài kế tốn…………………………………………… 19 2.3.3.3 Phịng tổ chức hành chính…………………………………….…… 21 2.3.3.4 Phịng điện tốn………………… ………………………………… 24 II Tổng quan hoạt động ngân hàng đầu tu phát triển chi nhánh Quang Trung………………………………………………… ……… 24 Những kết đạt được………………………………………………………… 24 1.1 Hoạt động huy động vốn……………………………………………….24 1.2 Hoạt động sử dụng vốn……………………………………………… 26 1.3 Hoạt động dịch vụ…………………………………………………… 27 III Những hạn chế học kinh nghiệm……………………………….28 Ttồn hạn chế… …… …………………………………….………………… 28 1.1 Huy động vốn………………………………………………………… 28 1.2 Tín dụng……………………………………………………………… 28 1.3 Dịch vụ…………………………………………………… ……………28 Nguyên nhân, học kinh nghiệm……………………………………………….29 IV Mục tiêu định hưóng giải pháp BIDV chi nhánh Quang Trung thời gian tới…… …………………………… 30 Mục tiêu định hướng BIDV chi nhánh Quang Trung thời gian tới…………………………………………… ………………………………….…30 1.1 Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2009-2010……… … 30 1.2 Trọng tâm nhiệm vụ 2009…………………………………… … …30 1.3 Mục tiêu chung…………………………………………………… 30 1.3.1 Mục tiêu cho năm 2009-2010…………… ………………… 30 1.3.2 Mục tiêu cho kế hoạch 2009…………………………………… 31 1.4 Một số tiêu cụ thể kế hoạch kinh doanh 2009……………….32 Giải pháp BIDV chi nhánh Quang Trung thời gian tới 32 2.1 Công tác nguồn vốn- huy động vốn .………………………………32 2.2 Công tác tín dụng bảo lãnh, thẩm định chất lượng tín dụng …… 33 2.2.1 Cơng tác tín dụng bảo lãnh thẩm định……………………………… 33 2.2.2 Chất lượng tín dụng………………………………………………… 34 2.3 Kết quả, hiệu kinh doanh trích lập DPRR………………………34 2.4 Phát triển dịch vụ khai thác sản phẩm khác biệt có lợi thế……………………………………………………………… … 35 2.5 Công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ vào sản phẩm dịch vụ……………….……………………………………………………… …… 36 2.6 Phát triển mạng lưới nguồn nhân lực……… ………………….36 2.7 Công tác kiểm tra nội chấp hành qui chế, qui trình, thực sổ tay nghiệp vụ………… …………………………………………………….37 2.8 Phát triển thương hiệu văn hoá……………………………………….37 2.9 Nâng cao sức cạnh tranh, lực tài chính………………… ……37 2.10 Khác……………………………………………………….……………38 Kết luận LỜI NÓI ĐẦU Thực tập tốt nghiệp q trình sinh viên hệ thống hóa lại tồn kiến thức tiếp nhận ghế nhà trường Và vận dụng kiến thức vào việc tìm hiểu thực tế hoạt động sở thực tập, giải vấn đề thuộc chuyên môn nghiệp vụ Qua giúp sinh viên đánh giá lại kiến thức có điểm hạn chế Dưới đạo chung Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, đạo riêng Khoa Khoa học quản lý, chấp thuận Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Quang Trung Với thời gian thực tuần ( 12/1/2009 đến 2/3/2009 ), phạm vi báo cáo xin đưa số nhận định khái quát mặt hoạt động chung Ngân hàng Đầu tư phát triển chi nhánh Quang Trung như: trình hình thành phát triển; sản phẩm dịch vụ; nguồn nhân lực; hoạt động tín dụng, dịch vụ, kết kinh doanh Ngân hàng năm vừa qua… Phương pháp nghiên cứu báo cáo chủ yếu qua nghiên cứu tài liệu, ngồi cịn sử dụng số phương pháp phi thực nghiệm vấn, quan sát Do thời gian thực gấp rút nên báo cáo khơng tránh khỏi thiếu sót kinh mong nhận góp ý thầy giáo Em xin chân thành cảm ơn bảo, giúp đỡ PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà, anh chị công tác làm việc Ngân hành Đầu tư phát triển chi nhánh Quang Trung I TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG 1.Giới thiệu chung Ngân Hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Ngày 26/4/1957, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (trực thuộc Bộ Tài chính) - tiền thân Ngân hàng ĐT&PTVN - thành lập theo định 177/TTg ngày 26/04/1957 Thủ tướng Chính phủ Hơn 50 năm hoạt động, BIDV Việt Nam có tên gọi: - Thành lập ngày 26/4/1957 với tên gọi NH Kiến thiết Việt Nam - Ngày 24/6/1981 chuyển thành NH Đầu tư Xây dựng Việt Nam - Ngày 14/11/1990 chuyển thành NH Đầu tư Phát triển Việt Nam Trụ sở BIDV VN đặt Tháp A, tòa nhà VinCom, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Nhiệm vụ BIDV VN Kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực tài chính, tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng phi ngân hàng phù hợp với quy định pháp luật, không ngừng nâng cao lợi nhuận ngân hàng, góp phần thực sách tiền tệ quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế Đất nước Với phương châm hoạt động là: - Hiệu kinh doanh khách hàng mục tiêu hoạt động BIDV - Chia sẻ hội- hợp tác thành công Mục tiêu hoạt động BIDV trở thành ngân hàng chất lượng- uy tín hàng đầu Việt Nam Cùng sách kinh doanh: Chất lượng- tăng trưởng bền vững- hiệu an toàn Với sản phẩm dịch vụ như: Ngân hàng, bảo hiểm, chứng khốn, đầu tư tài BIDV ngân hàng có mạng lưới phân phối lớn Việt Nam, ngày mở rộng thêm mạng lưới hoạt động BIDV ngày thể vị kinh tế Việt Nam nói chung ngành Ngân hàng nói riêng Giới thiệu khái quát BIDV Chi nhánh Quang Trung: BIDV Chi nhánh Quang Trung chi nhánh cấp I trực thuộc Tổng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Được thành lập theo định số 52/2005/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2005 Hội đồng Quản trị Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam với số vốn điều lệ 168 tỷ đồng, số cán ban đầu 62 người Với vai trò tiên phong, đầu Hệ thống BIDV việc xây dựng hình ảnh Ngân hàng đại, bán lẻ, Chi nhánh xây dựng, hoàn thiện phát triển sản phẩm tín dụng cho vay tiêu dùng cá nhân, hộ gia đình; tiếp cận phục vụ doanh nghiệp quốc doanh vừa nhỏ * Tên công ty: Chi nhánh ngân hàng Đầu tư Phát triển Quang Trung * Địa chỉ: 53 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội * Điện thoại: (04).9433.133 Fax: (04).9432.144 2.1 Qúa trình hình thành phát triển Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Quang Trung Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng khách hàng địa bàn ngày tăng, ngày 1/4/2005 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) thức cơng bố khai trương Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Quang Trung ( Chi nhánh ) 53 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội – chi nhánh cấp I thứ 76 BIDV Chi nhánh Quang Trung hình thành sở phân tách Sở Giao Dịch I Với mục tiêu giữ vững phát triển khách hàng địa bàn Hoạt động theo hình thức Ngân hàng bán lẻ đại, đầu việc áp dụng công nghệ Ngân hàng tiên tiến hệ thống BIDV Với phương châm trên, qua năm phát triển, thực cấu lại tổ chức máy, mở rộng mạng lưới.Đến Chi nhánh có phịng giao dịch với 176 cán nhân viên, chuẩn bị chia tách Điểm giao dịch Ba Đình, hỗ trợ nâng cấp thành Chi nhánh Ba Đình 2.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Bộ máy quản lý: theo mơ hình trực tuyến chức Đứng đầu Giám đốc Chi nhánh đại diện theo uỷ quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam quan hệ với tổ chức, cá nhân phạm vi chức năng, nhiệm vụ Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Quang Trung Là người trực tiếp điều hành hoạt động thường xuyên Chi nhánh, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam trước pháp luật hoạt động Chi nhánh Giúp việc cho Giám đốc Chi nhánh có Phó Giám đốc Phó Giám đốc thực nhiệm vụ Giám đốc giao trực tiếp đạo số lĩnh vực cơng tác, số Phịng (Tổ) trụ sở Chi nhánh đơn vị trực thuộc Chi nhánh theo phân công điều hành Giám đốc Hoạt động Chi nhánh phân thành khối chức Mỗi khối có phịng đảm nhận nghiệp vụ chun mơn riêng Đứng đầu phịng Trưởng phòng chịu trách nhiệm điều hành, giải mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ đơn vị tự chịu trách nhiệm vấn đề trước Giám đốc Sơ đồ cấu tổ chức GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC P Tổ chức hành P Điện tốn P K.tra Kiểm soát nội P P Kế P DV Tài hoạch KH ng Cá kế vốn nhân tốn PHÓ GIÁM ĐỐC Tổ tiền tệ kho quĩ P DV KH DN Các P giao dich 1-4 P Quan hệ KH P Quan hệ KH P TT quốc tế P Tổ Thẩm quản định lý giải &QL ngân TD Quan hệ phối hợp phòng Trưởng Phòng giải vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ Phịng có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ phòng khác phải lấy ý kiến Trưởng Phịng có liên quan khoảng thời gian hợp lý, đảm bảo xử lý công việc yêu cầu tiến độ; Trưởng Phịng hỏi ý kiến có nghĩa vụ trả lời phải chịu trách nhiệm ý kiến Việc xin ý kiến Phòng phải thực văn Phòng xin ý kiến phải trả lời văng chịu trách nhiệm ý kiến trước Giám đốc Đối với vấn đề phức tạp, khó xử lý, Phịng trực tiếp trình đề nghị với Phó Giám đốc Giám đốc triệu tập thành viên liên quan họp bàn cho ý kiến xử lý Phòng trực tiếp trình phải tổng hợp ý kiến Phịng, đơn vị có liên quan đưa ý kiến đơn vị để báo cáo Phó Giám đốc phụ trách trước trình lên Giám đốc định Theo mơ hình cấu cơng việc chun mơn hóa rõ rệt, phịng ban thực chức nhiệm vụ riêng Vì mang lại suất, hiệu công việc cao Tuy nhiên mối liên hệ thành viên Chi nhánh phức tạp, làm cản trở tiến độ thực công việc 2.3 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.3.1 Nhiệm vụ Phòng quan hệ khách hàng * Với công tác Marketting, Tiếp thị Phát triển khách hàng - Đầu mối tham mưu, đề xuất với Ban Giám chủ trương, sách Nhà nước, Ngành địa phương liên quan đến việc mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác với khách hàng - Đầu mối tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc cơng tác xây dựng sách triển khai thực sách khách hàng, sách phát triển thị trường, thị phần triển khai cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng thuộc phạm vi nhóm đối tượng khách hàng Giám đốc phân công - Đầu mối nghiên cứu, đề xuất phương án cải tiến, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp với Ban, Phịng liên quan Hội sở theo quy định - Nghiên cứu tham gia ý kiến đề xuất phương án cải tiến sản phẩm bán lẻ cho đối tượng khách hàng cá nhân với Ban, Phịng liên quan Hội sở theo quy định - Chủ động lập triển khai chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch kinh doanh giải pháp tiếp thị, marketing tháng/quý/năm nhằm trì, mở rộng phát triển khách hàng, phát triển thị trường, thị phần, quảng bá thương hiệu, sản phẩm dịch vụ theo mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác, kế hoạch kinh doanh chung Chi nhánh BIDV - Đánh giá tham gia đánh giá danh mục cung cấp sản phẩm dịch vụ khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng phân cơng quản lý; - Đề xuất tham gia đề xuất khả khai thác sản phẩm dịch vụ kiến nghị cải thiện sản phẩm dịch vụ Chi nhánh để đáp ứng yêu cầu khách hàng nâng cao khả cạnh tranh - Trực tiếp triển khai tiếp thị bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu hoạt động khách hàng phạm vi nhóm đối tượng khách hàng Giám đốc phân cơng: - Trực tiếp tìm kiếm khách hàng, tiếp thị, tiếp cận để tìm hiểu nhu cầu, tiếp nhận yêu cầu ý kiến phản hồi khách hàng - Phối hợp với đơn vị có liên quan thực biện pháp, giải pháp marketing, quảng bá thương hiệu; bán sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ngân hàng cho khách hàng (tín dụng, tài trợ thương mại, dịch vụ, quản lý tiền mặt ) - Chịu trách nhiệm thiết lập, trì mở rộng phát triển quan hệ hợp tác với khách hàng, đảm bảo mục tiêu kịp thời cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng đáp ứng yêu cầu hoạt động khách hàng * Đối với công tác Tín dụng 10 2.3.4.4 Phịng Điện tốn: Là đơn vị đầu mối quản lý, tư vấn, giúp việc cho Giám đốc lĩnh vực CNTT chi nhánh, cụ thể: - Hỗ trợ phòng tổ Chi nhánh việc sử dụng thiết bị tin học ứng dụng CNTT - Thực công tác quản trị hệ thống mạng, đường truyền, thiết bị tin học Mua sắm thiết bị tin học Tập hợp yêu cầu lập kế hoạch mua sắm thiết bị cho Chi nhánh Mua sắm tài sản dịch vụ - Thực công tác thiết lập hệ thống mạng, đường truyền - Công tác quản trị hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin Công tác triển khai ứng dụng mới, cập nhật ứng dụng, quản lý user phân hệ, Quản lý trang web nội Chi nhánh Lưu trữ, bảo quản, phục hồi liệu hệ thống chương trình phần mềm Backup, lưu trữ, bảo quản liệu chương trình theo quy định Khi xảy cố hay có u cầu khơi phục liệu, tiến hành khôi phục liệu theo quy định Lập lưu trữ hồ sơ liên quan theo quy định II TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG Những kết đạt 1.1 Hoạt động huy động vốn Trong hoạt động Ngân hàng thương mại việc huy động vốn sử dụng vốn hoạt động chủ yếu định hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Với BIDV- Quang Trung vậy, chi nhánh hoạt động năm, với đạo đắn kịp thời ban lãnh đạo, với nỗ lực hoạt động không ngừng tồn thể cán cơng nhân viên, tất mặt hoạt động chi nhánh đạt kết khả quan Các cá nhân doanh nghiệp tìm đến chi nhánh ngày cang đơng, khơng cá nhân doanh nghiệp nước mà cá nhân, doanh nghiệp nước Kết huy động vốn BIDV- Quang Trung đạt thời gian vừa qua sau: 27 2006 2.910,36 Chỉ tiêu Huy động vốn 1.992 5.100 6.000 2.095,46 Năm 2005 Đơn vị: tỷ đồng 2007 2008 2.692 2.400 - Dài hạn 1.474,08 - Ngắn hạn 517,92 814,903 2408 2.600 Nguồn: Báo cáo kết hoạt động BIDV- Quang Trung Nguồn huy động vốn BIDV Quang Trung hình thành chủ yếu từ tiền gửi toán tổ chức kinh tế cá nhân Tiền gửi tiết kiệm, khoản ký giữ hộ, bảo lãnh, tiền gửi tổ chức tín dụng… Số liệu bảng cho thấy: Nguồn vốn huy động chi nhánh thời gian qua không ngừng tăng chứng tỏ chiến lược kinh doanh mà BIDV Quang Trung đưa hợp lý, tạo uy tín, niềm tin khách hàng đến với chi nhánh Nếu năm 2005, tổng vốn huy động đạt mức khiêm tốn 1.992 tỷ đồng, sang năm 2006 số tăng lên 2.910 tỷ đồng( tăng 46,08% so với năm 2005), tiếp tục tăng năm 2007 5.100 tỷ đồng, đạt 6000 tỷ đồng vào năm 2008( tăng 17,65% so với năm 2007) Về cấu nguồn vốn, năm hoạt động BIDV Quang Trung có biến đổi định: Đơn vị: % Năm 200 2006 2007 2008 Chỉ tiêu HĐV VNĐ/Tổng 51 68 68,7 66,92 HĐ HĐ ngoại tệ/Tổng 49 32 31,3 33,08 HĐ HĐ ngắn 26 28 45 60 hạn/Tổng HĐ HĐ dài hạn/Tổng 74 72 55 40 HĐ Nguồn: Báo cáo kết hoạt động BIDV- chi nhánh Quang Trung 28 Theo số liệu trên, nhìn chung lượng vốn huy động băng tiền Việt Nam Đồng tăng lên, năm 2008 có giảm khơng đáng kể, chiếm tỷ trọng lớn so với vốn ngoại tệ Cụ thể, năm 2005 huy động vốn VNĐ chiếm 51% tổng vốn huy động, vốn huy động ngoại tệ chiếm 49%, đến năm 2008 khoảng cách xa nhau: huy động vốn VNĐ chiếm 66,92% tổng vốn huy động( 4.015 tỷ đồng), vốn huy động ngoại tệ chiếm 33,08 % tổng huy động( 1985 tỷ đồng) Nếu tính theo thời gian huy động vốn, có thay đổi rõ rệt Năm 2005, huy động ngắn hạn chiếm 26% tổng huy động 74 % vốn huy động dài hạn, sang năm tỷ trọng biến đổ theo hướng giảm tỷ trọng huy động dài hạn tăng tỷ trọng huy động ngắn hạn Năm 2008, tỷ trọng huy động ngắn hạn đạt 3.600 tỷ đồng( chiếm 60% tổng vốn huy động), huy động vốn dài hạn đạt 2.400 tỷ đồng( chiếm 40% tổng vốn huy động) 1.2 Hoạt động sử dụng vốn( tín dụng) Được coi hoạt động quan trọng Ngân hàng, hoạt động sử dụng vốn lãnh đạo BIDV Quang Trung quan tâm, theo dõi đưa biện pháp kịp thời trường hợp cần thiết Do đó, doanh số cho vay khơng ngừng tăng tình trạng nợ xấu giảm dần đến mức gần không có: Đơn vị: tỷ đồng Năm 2005 2006 2007 2008 Chỉ tiêu Tổng dư nợ 320 800 1.223 2.295 CK Theo thời gian - Ngắn hạn 64 416 550,35 1377 - Trung, dài 256 384 672,65 918 hạn Theo loại tiền - VNĐ 89,6 360 840,2 1824,525 - Ngoại tệ 230, 440 382,8 470,475 29 Nguồn: báo cáo kết hoạt động BIDV Quang Trung Nhờ nguồn vốn huy động dồi dào, tâm cao toàn thể lãnh đạo cán nhân viên, chi nhánh Quang Trung không ngừng nâng cao hiệu sử dụng vốn năm vừa qua Hoạt động tín dụng hoạt động có tầm quan trọng hiệu kinh doanh chi nhánh Chi nhánh tiến hành cho vay với thành phần kinh tế khác nhau, hoạt động nhiều lĩnh vực kinh tế Theo số liệu bảng trên, dễ dàng nhận thấy tăng lên đáng kể mức dư nợ cuối kỳ qua năm hoạt động Dư nợ cuối kỳ 320 tỷ đồng năm 2005, tăng lên 800 tỷ năm 2006, tiếp tục tăng đáng kể năm 2007 đạt 1.223 tỷ, số đạt vào năm 2008 vừa qua 2.295 tỷ đồng( tăng 87,65% so với năm 2007) Xét thời hạn tín dụng, thành lập, mức dư nợ trung, dài hạn chiếm phần lớn tổng dư cuối kì, số 256 tỷ đồng( chiếm tới 80% tổng dư nợ), năm sau có biến đổi theo chiều hướng ngược lại, năm 2006 dư nợ ngắn hạn chiếm 416 tỷ đồng( 52% tổng dư nợ), mức dư nợ trung, dài hạn chiếm tỷ trọng 48%, năm biến động theo chiều hướng Đến năm 2008, mức dư nợ ngắn hạn đạt 1377 tỷ đồng( chiếm 60% tổng dư nợ) mức dư nợ trung dài hạn đạt 918 tỷ đồng( 40% tỏng dư nợ) Điều cho thấy tín dụng ngắn hạn ln mạnh BIDV Quang Trung nói riêng ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung Phân tích theo ngoại tệ, nội tệ ta thấy: vào năm đầu hoạt động, tín dụng ngoại tệ chiếm ưu với tỷ trọng 72% tổng dư nợ, tỷ trọng giảm xuống vào năm 2006 55% tổng dư nợ( 440 tỷ đồng) Sang năm 2007 tỷ trọng tín dụng ngoại tệ giảm nhiều tín dụng nội tệ chiếm tỷ trọng lớn hơn, tỷ trọng tín dụng ngoại tệ 31,3% tỷ trọng tín dụng nội tệ đạt 68,7 % Đến năm 2008, tỷ trọng tín dụng nội tệ lại tăng cao năm trước với 1824,525 tỷ đồng( chiếm 79.5% tổng dư nợ) tín dụng ngoại tệ chiếm 20,5 % 1.3 Hoạt động dịch vụ Bên cạnh dịch vụ truyền thống chuyển tiền, kinh doanh ngoại tệ, tài trợ thương mại, tín dụng… BIDV Quang Trung đẩy mạnh tiếp thị khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu, BIDV 30 Directbanking, VnTopup, BSMS… Tất sản phẩm dịch vụ đem lại nguồn thu định cho chi nhánh năm vừa qua, giúp tăng đáng kể nguồn thu dịch vụ cho chi nhánh Thu dịch vụ ròng liên tục tăng qua năm Con số năm 2005 2,75 tỷ đồng, tăng lên 6,2 tỷ vào năm 2006, năm 2007 tăng 1,8 lần so với 2006, đạt mức thu 11,2 tỷ đồng, đến năm 2008 vừa qua số đạt mức 24 tỷ đồng( tăng 2,14 lần so với 2007), vượt 41% kế hoạch đề Dự kiến năm tới thu nhập từ dịch vụ tăng lên gấp nhiều lần so với số III Những hạn chế học kinh nghiệm: Tồn tại, hạn chế: 1.1 Huy động vốn: Mặc dù hoạt động huy động vốn Chi nhánh có mức tăng trưởng cao tăng chủ yếu nguồn tiền gửi TCKT với mức lãi suất cao khơng ổn định Tình hình huy động vốn dân cư gặp nhiều khó khăn nguồn vốn dân cư chảy mạnh sang đầu tư chứng khốn, bên cạnh tháng đầu năm dự án lớn không giải ngân tiến độ nên lượng vốn dư thừa ngân hàng lớn nên ngân hàng cắt giảm lãi suất huy động làm cho tiền gửi vào ngân hàng giảm 1.2.Tín dụng: Mặc dù Chi nhánh hồn thành xuất sắc có tăng trưởng tốt lĩnh vực tín dụng, nhiên chưa có khách hàng thực bền vững có tính lâu dài, tồn diện Hoạt động tiếp thị khách hàng Tín dụng đơi cịn chưa thực liệt 1.3.Dịch vụ: Mặc dù thu dịch vụ đạt yêu cầu kế hoạch TW đề so với kế hoạch Chi nhánh đề cho phận chưa đạt Đặc biệt 31 loại phí dịch vụ truyền thống tốn, kinh doanh ngoại tệ chưa có đột biến lớn Nguyên nhân, học kinh nghiệm: Với tích cực, nỗ lực phấn đấu tập thể cán công nhân viên Chi nhánh với đạo sát Ban Lãnh đạo Ngân hàng ĐT&PT TW chi nhánh đạt kết đáng khích lệ Tuy nhiên cịn tồn hạn chế (như nêu) Từ kết đạt mặt chưa đạt được, Chi nhánh rút học kinh nghiệm sau: Một, xác định rõ định hướng chiến lược hoạt động chi nhánh Quán triệt tới Phòng, tổ cán nhân viên Khuyến khích cán tham gia ý kiến vào định hướng sau thống thực hiện, thực chặt chẽ nguyên tắc tập trung dân chủ đơn vị Kiên đảm bảo nguyên tắc cơng khai trí cao tư tưởng hành động xây dựng kế hoạch cho công việc thực nghiêm túc Hai, phối kết hợp chặt chẽ Đảng, quyền, cơng đồn, Đồn Thanh niên để tạo đồng thuận tạo hiệu ứng rộng khắp toàn chi nhánh Trong hoạt động lớn, cơng việc lớn có tham gia hệ thống trị sở Ba, quan tâm đến lợi ích quyền lợi mặt CB CNV, tạo điều kiện để cá nhân có điều kiện phát triển khả đảm bảo nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng cán Bốn, thực nghiêm túc kỷ luật quan, coi kỷ cương kỷ luật yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh đồng thuận tập thể Năm, tăng cường công tác quản lý, giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất cho CBCNV đặc biệt cán cán làm công tác giao dịch khách hàng Đề cao tinh thần tố giác cán với biểu lệch lạc cán công tác 32 IV MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA BIDV QUANG TRUNG TRONG THỜI GIAN TỚI Mục tiêu, định hướng BIDV Quang Trung thời gian tới 1.1 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2009-2010 Chi nhánh Quang Trung xây dựng kế hoạch kinh doanh 2009 mối quan hệ chặt chẽ, gắn liền với kế hoạch kinh doanh 2009-2010, kế hoạch 05 năm 2006-2010 dựa tiềm năng, mạnh truyền thống, vai trò chi nhánh mục tiêu chung toàn ngành Trên sở thành tựu đạt giai đoạn 2006-2008, chi nhánh tiếp tục phấn đấu sớm đủ tiêu chuẩn nâng hạng doanh nghiệp, lợi nhuận bình qn đạt nhóm I hệ thống Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, đảm bảo thu nhập cho cán người lao động 1.2 Trọng tâm nhiệm vụ 2009 Chi nhánh Quang Trung xác định nhiệm vụ tâm năm 2009 tiếp tục tăng trưởng bền vững, đảm bảo cấu tài sản Nợ - Có hợp lý, an toàn hoạt động, tăng thu nhập cho cán lao động, đủ tiêu chuẩn nâng hạng doanh nghiệp 1.3 Mục tiêu chung 1.3.1 Mục tiêu cho 02 năm 2009-2010 - Lấy an toàn, chất lượng hiệu bền vững làm mục tiêu hoạt động kinh doanh chi nhánh - Quảng bá rộng rãi hình ảnh, thương hiệu chi nhánh Quang Trung nói riêng BIDV nói chung, thực chiến lược maketing để tiếp tục trì vốn huy động mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng 33 - Đảm bảo hiệu kinh doanh chi nhánh, tiếp tục đà tăng trưởng lợi nhuận - Chủ động cấu lại nguồn huy động sử dụng vốn, đảm bảo cấu tài sản hợp lý… chuyển dịch theo hướng tích cực, tiệm cận với chuẩn quốc tế - Tăng cường công tác dịch vụ truyền thống, tiến tới nâng cao tỷ trọng hoạt động dịch vụ tổng lợi nhuận chi nhánh sở tiếp cận, triển khai dịch vụ mới, phù hợp với nhu cầu khách hàng - Hoạt động quản trị điều hành chun nghiệp, kiểm sốt hoạt động, đảm bảo thơng tin minh bạch, an tồn, hiệu quả, chế độ thơng tin báo cáo đảm bảo chất lượng tạo sở đạo thông suốt kịp thời - Đào tạo đội ngũ cán chuyên nghiệp, động, nghiệp vụ vững vàng đặc biệt có đạo đức nghề nghiệp, tác phong giao dịch chuẩn mực - Tỷ lệ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2009 - 2010 đạt khoảng 25% Huy động vốn, 32-35% Tín dụng, 60%-70% dịch vụ (Những số liệu xác định tăng trưởng khách hàng ổn định khách hàng với sản phẩm truyền thống - khơng tính tới yếu tố thuận lợi ngẫu nhiên hội đột biến bất thường) - Quy mô chất lượng hoạt động chi nhánh đạt tiêu chuẩn Doanh nghiệp hạng 1, LNST bình quân đầu người năm sau cao năm trước nằm nhóm đầu hệ thống BIDV 1.3.2 Mục tiêu cho kế hoạch 2009 - Tăng trưởng tổng tài sản, tổng nguồn vốn, tín dụng tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng bình quân Cụm Động lực phía Bắc, đảm bảo cấu tài sản Nợ- Có hợp lý - Mở rộng mạng lưới hoạt động sau chia tách chi nhánh Ba Đình năm 2008 34 - Đảm bảo hiệu kinh doanh, lợi nhuận sau thuế bình quân đạt 350 triệu đồng/người, đảm bảo thu nhập cán chi nhánh cao năm 2008 - Tích cực cơng tác tiếp thị khách hàng, tăng tỷ trọng dịch vụ tổng lợi nhuận chi nhánh 1.4 Một số tiêu cụ thể kế hoạch kinh doanh 2009 Chỉ tiêu HĐV bình quân HĐV cuối kỳ Dư nợ tín dụng bình quân Dư nợ tín dụng cuối kỳ Thu dịch vụ rịng Chênh lệch thu chi Trích DPRR năm Số thực (loại TH 31/12/2008 trừ bất thường) KHKD 2009 Tăng trưởng Tuyệt đối Tương đối 5,900 5000 6,000 1,000 20% 6,000 4,700 6,200 1,500 32% 2,300 4,800 2,500 109% 2,295 6,500 4,205 183% 24 18 25 39% 78 60 80 20 33% -2 -20% 10 Các Giải pháp BIDV Quang Trung thời gian tới 2.1 Công tác nguồn vốn - huy động vốn - Tuyệt đối tuân thủ đạo Hội sở - Bám sát diễn biến thị trường (định kỳ báo cáo phân tích biến động thị trường 1lần tuần), thực triển khai nhiều sản phẩm linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đối tượng khách hàng - Theo sát luồng tiền vào chi nhánh, sở đó, thực phân tích, dự báo để có chủ động hoạch định nguồn vốn huy động lãi suất huy động phù hợp giai đoạn 35 - Triển khai kế hoạch maketing, giới thiệu sản phẩm tới nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng, phân giao tiếp thị khách hàng tới cán - Thiết lập, trì mở rộng mối quan hệ với khách hàng tổ chức, tiến tới hợp tác toàn diện: tập đồn kinh tế, cơng ty chứng khốn… - Đào tạo cán giao dịch nghiệp vụ, kỹ giao tiếp với khách hàng, kỹ phục vụ thuyết phục khách hàng cá nhân - Thực phân giao kế hoạch huy động vốn phòng dịch vụ, phịng giao dịch, tạo lập khơng khí thi đua huy động vốn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tới cán có chế khen thưởng kịp thời 2.2 Cơng tác tín dụng, bảo lãnh, thẩm định, chất lượng tín dụng 2.2.1 Cơng tác tín dụng, bảo lãnh, thẩm định - Tuân thủ quy trình đạo Hội sở - Hồn thiện quy trình, mẫu biểu theo mơ hình tổ chức TA2 để thống áp dụng chi nhánh Các bước công việc thực theo quy trình, giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng - Tập trung vào lĩnh vực: xuất dết may-da giày- nông son thủ công mỹ nghệ; nhập thiết bị y tế - điện tử - viễn thông - thiết bị ngành in; lĩnh vực thuỷ điện, hạ tầng khu công nghiệp, phương tiện vận tải, công nghiệp chế biến thực phẩm - Giới thiệu tới khách hàng dịch vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành trái phiếu BIDV - Mở rộng sản phẩm phục vụ đối tượng cơng ty chứng khốn, nhà đầu tư đối tác chiến lược BIDV - Nghiên cứu thị trường theo ngành kinh doanh để mở rộng lĩnh vực, đối tượng khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường giai đoạn 36 - Thường xuyên tổ chức buổi đào tạo, trao đổi nghiệp vụ phịng chi nhánh để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, tìm hiểu xây dựng thêm sản phẩm triển khai chi nhánh 2.2.2 Chất lượng tín dụng - Cơ cấu lại nợ nhóm khách hàng lớn chi nhánh - Quản lý chặt chẽ nợ hạn, lãi treo Đẩy mạnh tận thu nợ gốc lãi, đặc biệt nợ vay cầm cố chứng khoán, lãi treo - Sử dụng linh hoạt hình thức bảo đảm khác để nâng cao tỷ trọng dư nợ có TSBĐ tổng dư nợ, giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng - Tập trung, nâng cao tỷ trọng dư nợ quốc doanh tổng dư nợ 2.3 Kết quả, hiệu kinh doanh, trích lập DPRR - Cơ cấu lại nguồn vốn, tài sản hợp lý hướng theo chuẩn mực chung - Trích lập DPRR quy định, mục tiêu năm 2009 thực trích DPRR - Tiếp tục thực tiết kiệm chi tiêu theo định mức, tăng hiệu suất sử dụng tài sản công cụ lao động chi nhánh - Giảm thiểu tình trạng làm thêm theo quy định chi nhánh năm 2008, nâng cao suất lao động cán sở có kế hoạch lao động, có kiểm sốt kế hoạch thực đánh giá kết thực công việc cán lãnh đạo phòng - Tiếp thị, đẩy mạnh dịch vụ đại với mức giá hợp lý, tăng tỷ trọng thu dịch vụ tổng thu nhập chi nhánh 37 2.4 Phát triển dịch vụ khai thác sản phẩm khác biệt có lợi - Xây dựng kế hoạch maketting chi nhánh, giao tiêu tiếp thị khách hàng tới cán sở hoạch định nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng, đào tạo cán kỹ tiếp thị, đàm phán với khách hàng - Đánh giá kết thực sau chương trình dịch vụ triển khai, thu thập ý kiến đo lường hài lòng khách hàng sản phẩm, tiến tới cải tiến sản phẩm phù hợp nhu cầu đối tượng khách hàng - Tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện với khách hàng, đặc biệt khách hàng doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế… - Tìm hiểu dịch vụ mới, đặc biệt dịch vụ đại gắn liền với phát triển cơng nghệ thơng tin để có đề xuất Hội sở chính, nghiên cứu triển khai thực BIDV, đa dạng hố dịch vụ - Có kế hoạch chăm sóc khách hàng linh hoạt thường xuyên sở đánh giá chất lượng hoạt động khách hàng chi nhánh - Định điều tra mức độ hài lòng khách hàng chất lượng toàn diện sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng, thu thập kiến nghị khách hàng để có điều chỉnh cho phù hợp (2 lần năm) - Mọi kinh tế có mối liên hệ mật thiết thu nhập bình quân đầu người phần trăm dân số có tài khoản ngân hàng Do thu nhập bình quân đầu người Việt Nam gần 1.000 USD năm, theo số lượng người có tài khoản ngân hàng nên vào khoảng 20-30% 10% Giải pháp để người tiêu dùng Việt Nam chấp nhận mở tài khoản ngân hàng: bên cạnh hỗ trợ cuủa phủ, cần thiết tạo hệ thống ngân hàng an toàn đáng tin cậy mở rộng 38 mạng lưới ngân hàng đem lại tiện lợi, giới thiệu kênh tiên tiến qua Dịch vụ ngân hàng trực tuyến 2.5 Công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ vào sản phẩm dịch vụ Chi nhánh tích cực tìm hiểu lợi ích, tiếp cận dịch vụ ngân hàng đại gắn với phát triển ứng dụng công nghệ, đầu mối đề xuất với Hội sở sản phẩm dịch vụ 2.6 Phát triển mạng lưới nguồn nhân lực - Xây dựng triển khai theo kế hoạch lộ trình phát triển mạng lưới cụ thể, chủ động tìm kiếm địa điểm phù hợp cho giao dịch: đặc điểm dân cư, số lượng doanh nghiệp địa bàn, sở hạ tầng, chi nhánh khác hệ thống, ngân hàng cạnh tranh, xu hướng phát triển địa bàn… - Thường xuyên đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động điểm giao dịch, mở rộng địa điểm giao dịch hiệu quả, thu lại điểm giao dịch không đảm bảo chất lượng, hiệu kinh doanh - Chi nhánh tiếp tục kiện tồn mơ hình tổ chức theo dự án TA2, thực nghiêm túc chế quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo minh bạch, công khai - Tuyển dụng cán bố trí cơng tác theo quy định, định biên lao động chi nhánh - Công tác đào tạo: cử cán tham gia buổi tập huấn Hội sở chính, xây dựng kế hoạch đào tạo nội tồn diện chi nhánh, thơng tin kịp thời biến động thực tế, phổ biến thay đổi sách chế độ Nhà nước, Ngành liên quan tới hoạt động ngân hàng, quán triệt cán thực theo đạo Hội sở Các phịng 39 thường xun tổ chức thảo luận, đào tạo nội bộ, trao đổi nghiệp vụ cán bộ, nâng cao kỹ nghiệp vụ, kinh nghiệm cán - Định kỳ có kiểm tra nghiệp vụ, đánh giá hiệu lao động cán thực chế thi đua, khen thưởng kịp thời - Tổ chức buổi giao lưu toàn chi nhánh, tạo động lực lao động cho cán bộ, phát huy hết khả năng, trí tuệ với cơng việc 2.7 Cơng tác kiểm tra nội chấp hành quy chế - quy trình, thực sổ tay nghiệp vụ - Công tác kiểm tra nội bộ: thực theo chức năng, nhiệm vụ, đạo Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, báo cáo định kỳ gửi Hội sở phát sinh kỳ, chế độ thông tin kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao dịch nghiệp vụ chi nhánh - Quán triệt tới cán quy trình ISO theo chức năng, nhiệm vụ - Định kỳ tháng đánh giá việc thực quy trình nghiệp vụ, phát điểm bất hợp lý để có điều chỉnh hồn thiện kịp thời 2.8 Phát triển thương hiệu - văn hoá - Đào tạo cán tác phong giao dịch văn minh, đại, kỹ đàm phán chuyên nghiệp, tạo hình ảnh đẹp với khách hàng - Tổ chức buổi giao lưu với khách hàng, quảng bá sản phẩm dịch vụ, tạo dựng thương hiệu BIDV chuyên nghiệp - Tổ chức chương trình thực maketing, truyền thơng giới thiệu BIDV: đăng poster, băng rôn, hiệu… 2.9 Nâng cao sức cạnh tranh, lực tài - Giữ vững khách hàng có phát triển khách hàng - Tuân thủ quy trình nghiệp vụ, đảm bảo an toàn hoạt động - Phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh sở phát huy tinh thần đồn kết, nhiệt tình sáng tạo tập thể cán chi nhánh 40 - Đánh giá định kỳ kết thực đề phương hướng thực hiện, kế hoạch phấn đấu toàn chi nhánh kỳ 2.10 Khác - Tổ chức đại hội Đảng, đồn thể cơng nhân viên chức, tổng kết kết thực nhiệm kỳ cũ đề mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ - Tổ chức hoạt động đoàn thể, giao lưu chi nhánh, phát động phong trào hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng, động viên tinh thần lao động cán 41 ... làm việc Ngân hành Đầu tư phát triển chi nhánh Quang Trung I TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG 1.Giới thiệu chung Ngân Hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Ngày... ngân hàng khách hàng địa bàn ngày tăng, ngày 1/4/2005 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) thức cơng bố khai trương Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Quang Trung ( Chi nhánh ) 53 Quang. .. hàng nói riêng Giới thiệu khái quát BIDV Chi nhánh Quang Trung: BIDV Chi nhánh Quang Trung chi nhánh cấp I trực thuộc Tổng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Được thành lập theo định số 52/2005/QĐ-HĐQT

Ngày đăng: 20/12/2012, 11:30

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan