0

Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh (2014)- Th.S Lê Văn Hòa -ĐHBKHN

24 12,847 258

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2014, 20:14

Chương 1 Giới thiệu chung Bài 1 1. Tại sao ở doanh nghiệp cần phải tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh ? 2. Trình bày nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh? 3. Trình bày nội dung của phương pháp so sánh? 4. Tại ssao phương pháp so sánh phải quan tâm tới điều kiện thời gian và không gian? 5. Trìnhy ày nội dung của phương pháp thay thế liên hoàn? 6. Cho biết ưu nhược điểm của phương pháp thay thế liên hoàn khi sử dụng phân tích? 7. Trình bày nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh? 8. Muốn tổ chức tốt công tác phân tích kinh doanh ơ doanh nghiệp cần quan tâm đến yếu tố nào? Bài 4 Có tài liệu tại một doanh nghiệp như sau: (ĐVT: Triệu đồng) Chỉ tiêu Năm trước Năm nay Doanh thu bán hàng Vốn hoạt động Hiệu suất sử dụng vốn 2.310 550 4,2 2.420 650 4,0 Yêu cầu: Sử dụng 2 phương pháp phân tích nhân tố (phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp số chênh lệch) tính mức ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng. Bài 5. Tài liệu tại một cửa hàng bán lẻ về doanh thu thuần và giá trị tài sản ngắn hạn như sau: ĐVT: tr.đ Chỉ tiêu KH TH Doanh thu thuần Giá trị tài sản ngắn hạn Hệ số quay vòng tài sản 1.260 450 2,8 1.500 500 3 Yêu cầu: Sử dụng 2 phương pháp phân tích nhân tố (phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp số chênh lệch) tính mức ảnh hưởng đến doanh thu thuần. Cho nhận xét đánh giá. Bài 6. Có tình hình sử dụng lao động trong tháng của doanh nghiệp sản xuất như sau: Chỉ tiêu ĐVT KH TH 1. Giá trị sản xuất 2. Số CNSX bình quân 3. Số ngày làm việc bình quân 4. Số giờ bình quân trong ngày 5. Giá trị bình quân 1 giờ 1000đ Người Ngày Giờ 1000đ 800.000 100 25 8 40 823.680 96 26 7,5 44 Yêu cầu: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất 1. Theo phương pháp thay thế liên hoàn 2. Theo phương pháp tính số chênh lệch Bài 7. Tài liệu tại doanh nghiệp sản xuất như sau: Chỉ tiêu ĐVT Năm trước Năm nay 1. Giá trị sản xuất 2. Chi phí đầu tư sản xuất 3. Số CNSX 1000đ 1000đ Người 100.000 65.000 100 105.000 68.000 95 Yêu cầu : Tính mức biến động tương đối: 1. Giá trị sản xuất liên hệ với chi phí đầu tư 2. Công nhân sản xuất liên hệ với giá trị sản xuất Bài 8. Sử dụng phương pháp thích hợp xác định các nhân tố vật liệu ảnh hưởng đến số lượng sản phẩm sản xuất theo tài liệu sau: Chỉ tiêu KH TH Vật liệu mua vào Vật liệu tồn đầu kỳ Vật liệu tồn cuối kỳ Mức tiêu hao 1 sản phẩm 100.500 1.000 1.500 10 100.100 1.100 1.450 9,5 Bài 9. Tài liệu tại doanh nghiệp về tình hình sử dụng nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm như sau: Chỉ tiêu ĐVT Năm trước 1. Vật liệu tồn đầu kỳ 2. Vật liệu tồn cuối kỳ 3. Vật liệu mua vào 4. Mức tiêu hao 1 sản phẩm 5. Đơn giá vật liệu (đ) 4.000 4.000 40.000 8 3.200 4.200 4.500 39.250 8,2 3.500 Yêu cầu: Sử dụng phương pháp liên hoàn xác định các nhân tố ảnh hưởng đến: 1. Số lượng sản phẩm sản xuất 2. Giá trị sản xuất Bài 10. Có tài liệu về lượng và giá chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp của 1 sản phẩm như sau: Chỉ tiêu Năm trước Năm nay Lượng Giá Lượng Giá Chi phí NVL Chi phí nhân công 2m 4 giờ 30.000đ 10.000đ 1,95m 3,95 giờ 36.000đ 12.000đ Yêu cầu: Phân tích nhân tố lượng và giá ảnh hưởng đến: 1. Chi phí NVL trực tiếp 2. Chi phí nhân công trực tiếp Bài 11. Có số liệu về tiền lương phải trả cho công nhân của một doanh nghiệp như sau: - Tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất theo kế hoạch là 100.000.000đ, thực tế doanh nghiệp đã trả 118.000.000đ. Biết rằng sản lượng kế hoạch là 10.000 sản phẩm, trong thực tế doanh nghiệp đạt sản lượng 12.000 sản phẩm. Yêu cầu: Phân tích tình hình trả lương tại doanh nghiệp bằng các phương pháp so sánh. Bài 12. Tình hình nguyên vật liệu tại một doanh nghiệp như sau: - Tồn kho nguyên vật liệu cuối năm X0 là 500.000 mét - Trong năm X0 + Nhập kho nguyên vật liệu theo hợp đồng mua bán với nhà cung cấp là 1.200.000 mét. Nhập kho do mua từ các nguồn khác 400.000 mét. + Xuất kho nguyên vật liệu dùng sản xuất 1.400.000 mét + Hao hụt ngoài định mức: 150.000 mét - Trong năm X1 + Nhập kho trong kỳ 1.400.000 mét theo hợp đồng và theo các nguồn khác là 250.000 mét. + Xuất kho dùng sản xuất 1.450.000 mét, hao hụt ngoài định mức 100.000 mét. Yêu cầu: Hãy dùng phương pháp liên hệ cân đối để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nguyên vật liệu. Bài 13. Có tài liệu ở một trường học như sau: Chỉ tiêu Quyết toán chi Số học sinh Năm trước 420 triệu đồng 700 Năm nay 640 triệu đồng 800 Yêu cầu: dùng phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích tổng chi ngân sách năm nay so với năm trước và xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố. Bài 14. Có tài liệu về kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp như sau: Chỉ tiêu Năm trước Năm nay Tổng doanh thu bán hàng Các khoản giảm trừ doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp 3.000 200 2.200 600 3.200 240 2.100 860 Yêu cầu: Hãy sử dụng phương pháp cân đối để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp. Bài 15. Có tài liệu tại một doanh nghiệp như sau: Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 1. Khối lượng sản phẩm sản xuất (chiếc) 2. Mức giờ công cho 1 sản phẩm (giờ/sản phẩm) 3. Đơn giá giờ công (đồng/ giờ) 1.000 10 6.000 1.100 9,8 6500 Yêu cầu: Dùng phương pháp số chênh lệch hãy phân tích mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến chi phí tiền lương. Bài 16. Một doanh nghiệp có số liệu thống kê về số giờ máy hoạt động và chi phí năng lượng trong 6 tháng như sau: Tháng Số giờ máy hoạt động Chi phí năng lượng 1 5000 520 2 5800 620 3 5200 540 4 7000 680 5 6100 645 6 6000 630 Yêu cầu: 1. Hãy phân tích cơ cấu chi phí năng lượng thành biến phí và định phí 2. Nếu như tháng 7 doanh nghiệp chạy 5500 giờ máy thì chi phí năng lượng là bao nhiêu. Bài 17. Công ty X có tài liệu sau: Chỉ tiêu KH TH Giá trị thành phẩm tồn đầu kỳ 1.000.000 1.200.000 Giá trị thành phẩm nhập trong kỳ 5.000.000 5.200.000 Giá trị thành phẩm xuất bán trong kỳ 4.000.000 3.400.000 Giá trị thành phẩm tồn cuối kỳ 2.000.000 3.000.000 Yêu cầu: Bằng phương pháp cân đối, hãy xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu bán hàng trong kỳ. Bài 18. Tại một doanh nghiệp trong tháng đã chi tiền lương cho cán bộ công nhân viên là 600 triệu đồng. Nhưng theo kế hoạch thì tổng mức lương của cán bộ công nhân viên trong tháng là 500 triệu đồng. Yêu cầu: 1. Xác định mức biến động tuyệt đối và tương đối về tổng mức tiền lương của doanh nghiệp giữa thực tế với kế hoạch. 2. Nếu trong tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch sản lượng là 120%. Xác định mức biến động tuyệt đối và tương đối về tổng mức tiền lương của doanh nghiệp. Bài 19. Có tài liệu tại một doanh nghiệp như sau: Chỉ tiêu KH TH Giá trị sản xuất (1000đ) 1.000.000 1.200.000 NSLĐ bình quân (1000đ) 5.000.000 5.200.000 Tiền lương bình quân (1000đ) 4.000.000 3.400.000 Yêu cầu: Bằng phương pháp thay thế liên hoàn hãy xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến quỹ lương. Biết rằng: Quỹ lương = (Giá trị sản xuất /NSLĐ bình quân) x Tiền lương bình quân Bài 20. Vận dụng phương pháp liên hệ cân đối, hãy phân tích tình hình biến động trong kinh doanh mặt hàng A tại một doanh nghiệp qua số liệu sau: BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT, NHẬP TỒN KHO (Đơn vị: mét) STT Nội dung KH TH 1 Tồn đầu kỳ 1000 1200 2 Mua hàng thông qua các hợp đồng 20.000 19.000 3 Mua hàng qua những người bán lẻ 1.500 3.800 4 Bán hàng theo hợp đồng 20.000 21.000 5 Bán hàng lẻ, bán cho khách hàng mới 1.400 2.000 6 Hao hụt, hư hỏng, mất mát 100 150 7 Hàng bán bị trả lại 0 50 8 Hàng tồn kho cuối kỳ 1.000 900 Bài 21. Có tài liệu tại một doanh nghiệp như sau: Chỉ tiêu Năm trước Năm nay Khối lượng hàng hóa tiêu thụ 2000 cái 2800 cái Đơn giá bán 100.000 đồng 120.000 đồng Biến phí đơn vị 60.000 đồng 90.000 đồng Định phí 60.000.000 đồng 70.000.000 đồng Yêu cầu: Hãy dùng phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích lợi nhuận của doanh nghiệp. Chương 2. Phân tích Kết quả sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất Phần A: Phân tích kết quả sản xuất Bài 1. Câu hỏi lý thuyết 1. Trình bày nội dung và ý nghĩa chỉ tiêu phản ánh về quy mô sản xuất 2. Trình bày phương pháp phân tích và quy mô sản xuất 3. Chu kỳ sống của sản phẩm thường qua mấy giai đoạn? 4. Làm rõ ý nghĩa của việc phân tích kết quả sản xuất theo mạt hàng 5. Tại sao khi phân tích giá trị sản xuất phải loại trừ nhân tố kết cấu sản phẩm. 6. Kết cấu mặt hàng thay đổi làm giá trị sản xuất thay đổi, việc đánh giá này cần chú ý điều kiện gì? 7. Trình bày: Đối tượng áp dụng tính chất và phương pháp phân tích tính đồng bộ trong sản xuất 8. Phân biệt thứ hạng chất lượng sản phẩm với các sản phẩm sản xuất 9. Đánh giá và cho nhận xét các phương pháp đơn giá bình quân, tỷ trọng và hệ số phẩm cấp, khi phân tích thứ hạng chất lượng sản phẩm. 10. Đánh giá ưu nhược điểm của phương pháp phân tích tỷ lệ phế phẩm bình quân bằng hiện vật và giá trị. Bài 3. Có tài liệu tại một công ty trong năm như sau: Chỉ tiêu KH TH 1. Giá trị sản lượng hàng hóa 1.000 1.025 2. Giá trị sản xuất 900 880 3. Giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện 900 800 4. Chi phí đầu tư sản xuất 750 780 Yêu cầu: 1. Hãy phân tích khái quát các chỉ tiêu phản ánh quy mô sản xuất 2. Phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu sản xuất 3. Phân tích kết quả sản xuất trong mối liên hệ với chi phí đầu tư. Bài 4. Trong kỳ phân tích, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ba loại mặt hàng như sau: Sản phẩm Đơn vị tính Khối lượng sản phẩm KH TH A Kg 700 750 B Tấn 600 600 C Mét 1.000 950 Yêu cầu: Phân tích kết quả sản xuất theo mặt hàng với thước đo hiện vật. Bài 5. Có tài liệu tại một doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng như sau: Mặt hàng sản xuất Sản lượng Đơn giá kế hoạch KH TH A 10.000 9.600 20 B 30.000 32.000 16 C 15.000 15.000 12 Yêu cầu: 1. Đánh giá tình hình hoàn thành kế hoạch mặt hàng chung của doanh nghiệp. 2. Đánh giá tình hình hoàn thành mặt hàng chủ yếu. Bài 6. Có tài liệu tại một doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng như sau: Sản phẩm Sản lượng sản xuất (cái) Đơn giá cố định (đ) Giờ công định mức / SP (h) KH TH 1 2 3 4 A 1.150 800 12.000 50 B 8.000 8.200 5.000 10 C 500 600 10.000 60 D - 400 6.000 20 Yêu cầu: Phân tích ảnh hưởng của kết cấu mặt hàng đến giá trị sản lượng sản xuất. Bài 7. Có tài liệu sản phẩm K được phân làm 2 thứ hạng như sau: Đơn giá loại 1: 5000đ Đơn giá loại 2: 4.000đ Năm trước sản xuất 10.000 sản phẩm trong đó loại 1 chiếm 70%. Năm nay tổng số sản phẩm sản xuất 11.500 sản phẩm trong đó loại 1 là 8.625 sản phẩm. Yêu cầu: Sử dụng các phương pháp phân tích đảm bảo chất lượng sản phẩm K ở doanh nghiệp. Bài 8. Có tài liệu về tình hình chi phí sản xuất và chi phí sản phẩm hỏng tại một doanh nghiệp như sau: (ĐVT: 1000đ) Sản phẩm Kỳ trước Kỳ này Tổng chi phí sản xuất Chi phí về sản phẩm hỏng Tổng chi phí sản xuất Chi phí về sản phẩm hỏng A 50.000 2.500 45.000 2.340 B 30.000 1.200 40.000 1.400 Yêu cầu: Phân tích tình hình chất lượng sản phẩm Bài 9. Có số liệu về tình hình sản xuất các mặt hàng chủ yếu của một doanh nghiệp như sau: Sản phẩm Khối lượng sản phẩm sản xuất (kg) Giá cố định (1000đ) Định mức giờ công / sp (giờ) KH TH A 2.000 1.800 250 20 B 3.000 3.200 500 45 C 5.000 4.500 300 30 D 2.500 2.800 400 25 Giả định doanh nghiệp trên sản xuất các mặt hàng ổn định theo các hợp đồng đã ký với khách hàng. Yêu cầu: a) Đánh giá tình hình sản xuất của từng mặt hàng và toàn bộ doanh nghiệp. b) Phân tích tình hình sản xuất theo mặt hàng. c) Phân tích ảnh hưởng của kết cấu mặt hàng đến giá trị sản xuất. Bài 10. Có tài liệu tại một doanh nghiệp như sau: Sản phẩm Giá thành sản xuất CP SP hỏng không sc được CP SC SP hỏng có thể sửa chữa được Kỳ trước Kỳ này Kỳ trước Kỳ này Kỳ trước Kỳ này A 50.000 50.500 100 100 150 100 B 100.000 80.000 150 50 200 220 C 20.000 20.000 0 5 10 0 D 30.000 32.000 12 8 9 16 Yêu cầu: Hãy phân tích tình hình chất lượng sản phẩm trong sản xuất. Bài 11. Hãy phân tích tình hình đảm bảo chất lượng trong sản xuất của công ty Z qua tài liệu sau: Sản phẩm Khối lượng sản phẩm sản xuất (mét) Đơn giá kế hoạch (đ) KH TH Sản phẩm A 10.000 13.000 Loại 1 8.000 9.000 15.000 Loại 2 2.000 4.000 10.000 Sản phẩm B 16.000 15.000 Loại 1 9.500 9.000 9.000 Loại 2 6.500 6.000 8.000 Bài 12. Căn cứ vào tài liệu sau đây, hãy phân tích tình hình chất lượng sản phẩm (ĐVT: 1000đ) Sản phẩm Quí 3 Quí 4 Tổng CP SX Chi phí về SP hỏng Tổng CP SX Chi phí về SP hỏng A 80.000 4000 100.000 6000 B 70.000 2.500 60.000 2000 C 40.000 1000 45.000 1200 Bài 13. Có tình hình sản xuất, chi phí thiệt hại về sản phẩm hỏng của một phân xưởng như sau : - Tổng chi phí sản xuất năm trước : 400,000đ, trong đó sản phẩm A chiếm tỷ trọng 50%, B chiếm tỷ trọng 30%, C chiếm tỷ trọng 20%. - Tổng chi phí sản xuất năm nay bằng 120% so với năm trước, kết cấu mặt hàng này là A : 40%, B: 35%, C : 25%. - Tỷ lệ phế phẩm năm trước của từng loại sản phẩm là A:2%, B: 2%, C : 4%. - Trong năm nay, tỷ lệ phế phẩm của sản phẩm A:2,5%, B : 1,5%, C giảm so với năm trước 0,2%. Yêu cầu: a) Phân tích chung tình hình sản xuất về mặt chất lượng sản phẩm . b) Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tỷ lệ phế phẩm bình quân. Bài 14. Có tài liệu của một doanh nghiệp sản xuất gạch xây dựng, sản phẩm sản xuất được phân thành 3 loại: I,II,III. Tình hình sản xuất gạch của xí nghiệp như sau: - Khối lượng sản phẩm sản xuất kỳ kế hoạch: 12.000sp, trong đó tỷ trọng của các loại sản phẩm như sau: loại I: 60%, loại II: 30%, loại III: 10%. Hệ số phẩm cấp bình quân kế hoạch là 0,9. Gía cố định của sản phẩm loại I là 50,000đ/sp. Sản phẩm loại II là 40.000đ/sp. - Trong năm DN. Sản xuất được 15.000 sản phẩm, trong đó loại I: 10.000, loại II: 5.000 sản phẩm. Yêu cầu: Phân tích tình hình đảm bảo chất lượng trong sản xuất của doanh nghiệp trên. Bài 15. Có tình hình sản xuất tại một doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm: Thứ hạng sản phẩm Sản lượng (kg) Đơn giá kế hoạch (1000đ) KH TH Loại 1 3.000 3.500 300 Loại 2 400 500 200 Cộng 3.400 4.000 - Yêu cầu: Phân tích tình hình đảm bảo chất lượng sản phẩm. Bài 17. Có tài liệu về tình hình chất lượng sản phẩm Y tại một doanh nghiệp sản xuất như sau: Chất lượng sp Y Đơn giá (1000đ) Số lượng sản xuất kế hoạch Loại 1 Loại 2 Loại 3 4,5 4,0 3,5 6.000 3.000 1.000 Thực tế doanh nghiệp sản xuất sản phẩm Y tăng so với kế hoạch 10%, và tỷ trọng của loại 1 và loại 3 đều tăng so với kế hoạch 5%. Yêu cầu: Phân tích và đánh giá tình hình biến động chất lượng sản phẩm Y. Bài 18. Tài liệu tình hình sản xuất tại một doanh nghiệp trong năm báo cáo như sau: 1. Sản xuất mặt hàng Mặt hàng Lượng sản phẩm (cái) Đơn giá (1000đ) Định mức giờ công KH TH A 5.000 5.600 50 4 B 6.000 5.200 35 2 C 2.000 2.400 45 3 2. Tình hình hoạt động sản xuất khác (đơn vị tính: tr.đ) Chỉ tiêu KH TH - Giá trị chế biến cho khách hàng - Giá trị cung cấp dịch vụ - Giá trị sản phẩm dở dang đầu năm - Giá trị sản phẩm dở dang cuối năm - Giá trị thành phẩm tồn đầu năm - Giá trị thành phẩm tồn cuối năm - Chi phí đầu tư cho sản xuất 150 100 60 50 0 50 513,5 125 105 75 50 0 110 486,7 Nhìn chung tình hình hoạt động kinh doanh trong năm không có gì biến động lớn. Yêu cầu: 1. Phân tích kết quả các mặt hàng chủ yếu theo: a) Theo ba loại thước đo b) Xác định ảnh hưởng kết cấu mặt hàng đến giá trị sản xuất c) Xác định % hoàn thành các mặt hàng. 2. Phân tích kết quả sản xuất của doanh nghiệp a) Theo các yếu tố cấu thành b) Đặt trong mối quan hệ giữa các chỉ tiêu c) Đặt mối quan hệ giá trị sản xuất với chi phí đầu tư. 3. Đưa ra kết luận và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Bài 19. Có tài liệu về kết quả sản xuất của một doanh nghiệp trong năm như sau: Chỉ tiêu ĐVT KH TH 1. Giá trị sản xuất 1000đ 690.000 800.000 2. Giá trị sản lượng hàng hóa 1000đ 620.000 700.000 3. Hệ số tiêu thụ hàng hóa % 105 98 4. Chi phí đầu tư sản xuất 1000đ 480.000 - Biết rằng chi phí bình quân để sản xuất ra 1 đ giá trị sản xuất thực hiện là 0,75đ. Yêu cầu: 1. Đánh giá chung các chỉ tiêu phản ánh kết quả của quy mô sản xuất. 2. Phân tích mối quan hệ giữa các chỉ tiêu phản ánh quy mô sản xuất. 3. Phân tích chi phí đầu tư liên hệ với giá trị sản xuất. Bài 20. Có tình hình chất lượng tại doanh nghiệp sản xuất trà như sau: Thứ hạng Đơn giá 1 kg Sản lượng kế hoạch Loại 1 60.000đ 7.000kg Loại 2 50.000đ 3.000kg Sản lượng thực tế tăng so với kế hoạch 20%, tỷ trọng loại 2 tăng so với kế hoạch 3,7%. Yêu cầu: Phân tích và đánh giá chất lượng trà của doanh nghiệp. Bài 21. Doanh nghiệp sản xuất 1 loại sản phẩm chia thành 3 thứ hạng. Loại 1 đơn giá: 24.000đ Loại 2 đơn giá: 16.000đ Loại 3 đơn giá: 8.000đ - Năm trước doanh nghiệp sản xuất 50.000sp trong đó sản phẩm loại 1 chiếm 60%, loại 2 chiếm 10%. - Năm nay doanh nghiệp sản xuất 40.000sp trong đó loại 1 là 22.000sp và loại 2 là 16.000sp. Yêu cầu: Phân tích và đánh giá chất lượng sản phẩm qua 2 năm. Bài 22. Phân tích và đánh giá tình hình sai hỏng sản phẩm tại một doanh nghiệp sản xuất theo tài liệu sau: Sản phẩm Chi phí sản xuất (1000đ) Tỷ lệ phế phẩm (%) Năm trước Năm nay Năm trước Năm nay A 100.000 300.000 2 2,7 B 200.000 300.000 5 5 Chương 2. Phần B.Pt các yếu tố sử dụng trong quá trình sản xuất Bài 1. Câu hỏi lý thuyết 1. Tổng số lao động thường được phân thành các loại nào? Khái quát sơ đồ. 2. Khái quát nhiệm vụ công nhân và nhân viên với tính chất công việc của họ trong hoạt động kinh doanh? 3. Chi phí của công nhân và nhân viên trong hoạt động kinh doanh được tập hợp vào tài khoản nào của kế toán? 4. Trình bày nội dung của các loại năng suất lao động và mối quan hệ giữa các loại. 5. Trình bày các nội dung cơ bản của biện pháp tăng NSLĐ. 6. Trình bày các chỉ tiêu phân tích tình hình trang bị và sử dụng tài sản cố định ở doanh nghiệp. 7. Các loại TSCĐ sử dụng trong sản xuất? Tính tác động trực tiếp và gián tiếp của từng loại. 8. Trình bày các nhân tố của thiết bị sản xuất tác động đến kết quả sản xuất. 9. Trình bày nội dung và ý nghĩa của các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu trong sản xuất. Bài 6. Hãy phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch sử dụng số lượng lao động của doanh nghiệp X qua bảng số liệu sau: Chỉ tiêu ĐVT KH TH Giá trị sản xuất Tr.đ 6.000 6.250 Số lượng lao động bình quân theo danh sách Người 1.000 1.015 Trong đó: + CNSX + Nhân viên Người Người 600 400 650 365 Bài 7. Tại một doanh nghiệp có các số liệu sau: Chỉ tiêu ĐVT KH TH Số công nhân bình quân Người 500 580 Tổng số ngày làm việc trong năm Ngày 150.000 150.800 Tổng số giờ làm việc trong năm Giờ 1.200.000 1.176.240 Năng suất lao động bình quân giờ 1000đ/giờ 200 225 Yeeu cầu: Hãy phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến giá trị sản xuất kỳ này so với kỳ trước. Bài 8. Có tài liệu về tình hình sử dụng máy móc thiết bị tại một doanh nghiệp như sau: Chỉ tiêu ĐVT Định mức Thực tế 1. Số lượng máy móc sử dụng bình quân trong năm Cái 130 138 2. Số ngày làm việc bình quân trong năm Ngày 265 280 3. Số giờ làm việc bình quân một ngày Giờ 18 18,5 4. Sản lượng bình quân mỗi giờ máy Kg 20 18 Yêu cầu: Hãy dùng phương pháp phân tích nhân tố để phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến khối lượng sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp trong năm. Bài 9. Có số liệu về tình hình sử dụng nguyên vật liệu tại một doanh nghiệp trong năm như sau: Chỉ tiêu ĐVT Định mức Thực tế Số lượng nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ Kg 20.000 11.080 [...]... các hoạt động ĐVT: 1000đ 1 Thu nhập hoạt động tài chính 2 Chi phí hoạt động tài chính 3 Thu nhập hoạt động khác 4 Chi phí hoạt động khác 5 Vốn hoạt động KH 20.000 11.000 8.000 5.000 266.000 TH 18.000 10.000 5.000 6.000 270.000 Yêu cầu: 1 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ mặt hàng 2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận tiêu thụ 3 Phân tích chung tình hình lợi nhuận của doanh. .. tình hình tài chính doanh nghiệp qua chỉ tiêu ROA 2 Phân tích bảng CĐKT 3 Phân tích bảng báo cáo KQKD 4 Phân tích các nguồn và sử dụng tiền 5 Phân tích các nhóm tỷ số: - Khả năng sinh lợi - Khả năng chuyển đổi thành tiền - Khả năng thanh toán dài hạn 6 Phân tích tốc độ chu chuyển vốn ngắn hạn Bài 2 Doanh nghiệp Tiền Phong đang nghiên cứu so sánh báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh cho 2 năm như sau:... báo cáo chưa hoàn chỉnh 2 Phân tích tiêu thụ bằng chỉ tiêu hiện vật 3 Phân tích lợi nhuận tiêu thụ từng sản phẩm 4 Phân tích tiêu thụ các mặt hàng chủ yếu (A, B, C) 5 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận tiêu thụ các mặt hàng chủ yếu (A, B, C) Chương 5 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Bài 1 Có tình hình và kết quả kinh doanhdoanh nghiệp M trong năm... tiêu Tổng doanh thu - Các khoản giảm trừ = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán = Lợi nhuận gộp - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý = Lợi nhuận hoạt động kinh doanh - Lãi vay = Lợi nhuận thuần - Thuế TNDN = Lợi nhuận sau thuế Năm trước 106 16 90 63 27 12 8 7 7 3 4 Yêu cầu: 1 Đánh giá chung tình hình tài chính doanh nghiệp qua chỉ tiêu ROA 2 Phân tích bảng CĐKT 3 Phân tích bảng báo cáo KQKD 4 Phân tích các... sản phẩm 3) Mục tiêu của phân tích biến động tổng giá thành 4) Thế nào là sản phẩm so sánh được và sản phẩm không so sánh được 5) Trình bày các bước phân tích giá thành của sản phẩm so sánh được 6) Trình bày các bước phân tích chi phí trên 1,000đ giá trị sản lượng hàng hóa 7) Trình bày mục đích và nội dung của phân tích biến động các khoản mục giá thành 8) Tại sao khi phân tích các khoản mục giá thành... 550 Yêu cầu: 1 Phân tích tình hình thực hiện giá thành đơn vị Chi phí ngoài sản xuất định mức (%) 8 12 10 10 10 Z1 95 180 145 320 420 2 Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch tổng giá thành 3 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá thành sản phẩm so sánh được 4 Phân tích chi phí trên 1000đ giá trị sản lượng hàng hóa Chương 4 Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận Bài 1 Lý thuyết... của 1 công nhân là 72 ngày lý do là doanh nghiệp tổ chức cho công nhân đi du lịch 3 ngày trong kế hoạch + Mỗi ngày doanh nghiệp tổ chức làm thêm trong quý là 4.032 giờ Yêu cầu: Phân tích các nhân tố thuộc về lao động ảnh hưởng đến biến động giá trị sản xuất Chương 3 Phân tích chi phí và giá thành sản phẩm Bài 1 Câu hỏi lý thuyết 1) Trình bày ý nghĩa của việc phân tích chi phí và tính giá thành sản... trong năm doanh nghiệp đã cố gắng tích cực để giảm chi phí quản lý chung, nhưng khoản chi phí quản lý này lại tăng so với năm trước Yêu cầu: 1 Lập bảng phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh kết cấu của từng chỉ tiêu căn cứ quy mô chung là doanh thu thuần (% theo quy mô chung) 2 Căn cứ vào cột % theo quy mô chung, bạn có nhận xét gì về các biến Bài 8 Có tài liệu dưới đây của doanh nghiệp... 4,45 6,2 6,5 B 2,8 2,65 3,7 3,6 Yêu cầu: 1 Phân tích khối lượng tiêu thụ về mặt hiện vật và giá trị 2 Phân tích các nhân tố số lượng, kết cấu, chi phí và giá bán ảnh hưởng đến biến động lợi nhuận Bài 5 Có tài liệu trên báo cáo tài chính của 3 doanh nghiệp cùng ngành kinh doanh như sau: Chỉ tiêu Doanh nghiệp X Y Z Giá trị tổng tài sản 1.000.000 1.200.000 900.000 Doanh thu thuần 3.000.000 2.400.000 1.350.000... HĐKD 300.000 360.000 270.000 Yêu cầu: Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) theo công thức: ROA = ROS*SOA Bài 8 Có tài liệu trên báo cáo tài chính của 3 doanh nghiệp cùng ngành kinh doanh như sau: ĐVT: tr.đ Chỉ tiêu Doanh nghiệp X Y Z Giá trị tổng tài sản 1.000 1.200 900 Doanh thu thuần 3.000 2.400 1.350 Lợi nhuận trước thuế 300 360 270 Yêu cầu: Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài . Chương 1 Giới thiệu chung Bài 1 1. Tại sao ở doanh nghiệp cần phải tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh ? 2. Trình bày nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh? 3. Trình bày. điểm của phương pháp thay th liên hoàn khi s dụng phân tích? 7. Trình bày nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh? 8. Muốn tổ chức tốt công tác phân tích kinh doanh ơ doanh nghiệp cần quan. tổng giá th nh 4) Th nào là s n phẩm so s nh được và s n phẩm không so s nh được. 5) Trình bày các bước phân tích giá th nh của s n phẩm so s nh được. 6) Trình bày các bước phân tích chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh (2014)- Th.S Lê Văn Hòa -ĐHBKHN, Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh (2014)- Th.S Lê Văn Hòa -ĐHBKHN,

Từ khóa liên quan