Những nét đặc trưng về văn hóa kinh doanh trong đàm phán thương mại Việt - Nhật

88 1.2K 2
Những nét đặc trưng về văn hóa kinh doanh trong đàm phán thương mại Việt - Nhật

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Những nét đặc trưng về văn hóa kinh doanh trong đàm phán thương mại Việt - Nhật Jtlụx> lục Lời mở đầu Chương 1: Khái quát vãn hoa kinh doanh đàm phán thương mại quốc tế Ì ì Khái niệm văn hoa kinh doanh vã đàm phán thương mại quốc tế Ì Ì Văn hoa văn hoa kinh doanh Ì Đàm phán đàm phán thương mại quốc tế li Vai trò vãn hoa kinh doanh đối vói đàm phán thương mại quốc tế Ì Các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán thương mại quốc tế 11 21 21 Vai trò yếu tố văn hoa kinh doanh đến đàm phán thương mại quốc tế 23 Chương 2: Những nét đặc trưng văn hoa kinh doanh đàm phân thương mại Việt- Nhật 27 ì Quan hệ kinh tế Việt Nam- Nhật Bản 27 Nền kinh tế Nhật Bản 27 Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 30 li Đặc trưng văn hoa kinh doanh Nhật Bản Văn hoa người Nhật Bản 35 35 Những nét giống khác vãn hoa kinh doanh Việt Nam Nhật Bản 41 IU Những nét đặc trưng văn hoa kinh doanh đàm phán thương mại Việt Nhật 50 Giai đoạn chuẩn bị đàm phán 50 Giai đoạn đàm phán 54 Giai đoạn kết thúc đàm phán sau đàm phán 61 Chương 3: Những kinh nghiệm kiến nghị cho doanh nghiệp nhằm vận dụng yếu tố văn hoa kinh doanh để nâng cao hiệu đàm phán thương mại Việt-Nhật 64 ì Những kinh nghiệm nhằm vận dụng yếu tố văn hoa kinh doanh để nâng cao hiệu đàm phán thương mại Việt- Nhật 64 Chuẩn bị kỹ thu thập đầy đủ thông tin 64 Xây dựng chiến lược đàm phán thích hợp 67 Những lưu ý trình đàm phán 68 li Kiến nghị đối vội doanh nghiệp việc vận dụng yếu tố vãn hóa kinh doanh dể nâng cao hiệu đàm phán thương mại Việt Nhật 70 Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng đàm phán khác biệt văn hóa kinh doanh đàm phán thương mại quốc tế 70 Nâng cao trình độ, phẩm chất cán đàm phán VI Tăng cường hoạt động tìm hiểu thị trường, tìm hiểu đối tác 73 Xây dựng văn hóa kinh doanh cho riêng 74 Kết luận Tài liệu tham khảo £M mề đầu Ngày 21/9/2003 Nhật Bản V i ệ t N a m long trọng tổ chức lễ k ỷ n i ệ m 30 năm ngày thiết lập m ố i quan hệ ngoại giao hai nước 30 n ă m m ộ t chặng đường dài đối v i lịch sẫ phát triển đất nước v i biến cố, đổi thay ngắn m ố i quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển hai quốc gia Nhật Bản V i ệ t Nam đểu mong m u ố n m ố i quan hệ không kéo dài m ngày m ộ t mật thiết, vững bền Đ ã hai n ă m trôi qua t sau lễ kỷ niệm, Chính phủ, nhân dân hai nước tiếp tục củng cố, phát triển m ố i quan hệ ngoại giao, k i n h tế qua nhiều hoạt dộng cụ thể thiết thực để lễ kỉ n i ệ m tương lai có ý nghĩa Đ ố i v i V i ệ t Nam, Nhật Bản người bạn t i n cậy, m ộ t đ ố i tác k i n h t ế hàng đầu C ó thể nói, m ộ t thực tế ba mươi năm qua m m i n h chứng hoạt động viện trợ, hợp tác quý báu Nhật Bản V i ệ t Nam thời kỳ bị M ỹ cấm vận Trong x u t h ế h ộ i nhập k i n h tế t h ế giới quan hệ hợp tác với Nhật Bản có ý nghĩa V i ệ t Nam, k h i sẫa gia nhập WTO, nhiều h ộ i m đồng thời nhiều thách thức chờ đợi Phát triển m ố i quan hệ giao lưu kinh tế với Nhật Bản giúp tranh thủ giúp đỡ quý báu bạn đồng thòi có h ộ i tiếp xúc, học h ỏ i tiến khoa học công nghệ k i n h tế đại, qua rút ngắn khoảng cách v i nước phát triển góp phần đưa k i n h t ế nước ta vượt qua thách thức, cam go phía trước Đ ể đẩy mạnh m ố i quan hệ hợp tác khơng cần động thái tích cực hai Chính phủ m quan trọng n ỗ lực từ phía doanh nghiệp Mặc dù giao lưu k i n h tế thương mại hai nước gặt hái nhiều thành tựu to lớn phủ nhận m ộ t thực tế doanh nghiệp V i ệ t N a m chưa tận dụng hết m ọ i h ộ i hợp tác làm ăn với đối tác Nhật Bản Đ ó nhiều hạn c h ế từ phía phải kể đến yếu k é m đ m phán ký kết hợp đồng m nguyên nhân chủ yếu thiếu hiểu biết văn hóa k i n h doanh người Nhật Nhận thức vấn đề này, em mạnh dạn chọn dề tài "Những nét đặc trưng văn hóa k i n h doanh đ m phán thương m i V i ệ t - N h ậ t " làm đề tài khóa luận M ụ c đích nghiên cứu đề tài tìm đặc trưng văn hóa k i n h doanh doanh nhân Nhật Bản thể trình đàm phán đế giúp doanh nghiệp có nhìn tồn diện, khách quan hem đ ố i tác trưởc k h i bưởc vào bàn đàm phán từ đưa đ ố i sách phù hợp, có lợi cho cơng tác đ m phán ký kết hợp đồng cho công việc k i n h doanh Đ ố i tượng nghiên cứu đề tài văn hóa kinh doanh ảnh hưởng đến q trình đàm phán, nét đặc trưng văn hóa k i n h doanh đàm phán thương mại Việt- Nhật Trong khoa luận em x i n tập trung nghiên cứu hình thức đàm phán gặp g ỡ trực tiếp m khơng đề cập đến hai hình thức lại đàm phán qua thư đàm phán qua điện thoại đàm phán gặp g ỡ trực tiếp hình thức đàm phán phổ biến vởi đối tác Nhật Bản thường áp dụng cho hợp đồng có giá trị lởn Đ ề tài nghiên cứu dựa vào phương pháp vật biện chứng vật lịch sử theo quan điểm chủ nghĩa M c - Lênin Cụ thể, em kết hợp phương pháp so sánh, thống kê, phân tích tổng hợp để giải vấn đề liên quan đến n ộ i dung đề tài Ngoài phần m đầu, kết luận tài liệu tham khảo, khóa luận đựơc chia làm chương sau: Chương 1: Khái quát vê văn hóa kinh doanh đàm phán thương mại quốc tê Chương ĩ : Những nét dặc trưng văn hóa kinh doanh đàm phán thương mại Việt - Nhật Chương nhằm : Những kinh nghiệm kiến nghị cho doanh nghiệp vận dụng yếu tố văn hóa kinh doanh để nâng cao hiệu đàm phán thương mại Việt- Nhật D o hạn chế mặt khả thời gian nghiên cứu nên khoa luận không tránh k h ỏ i nhiều hạn c h ế thiếu sót, em mong nhận góp ý quý báu từ q thầy bạn để khóa luận hoàn thiện Em x i n bày tỏ l i cảm em sâu sắc đến thầy cô giáo khoa K i n h tế Ngoại Thương, đặc biệt Tiến sĩ Nguyễn Vãn Hẫng tận tình giúp dỡ, hướng dẫn em q trình thực hồn thành khóa luận (ilkữnq nét đặc trưng nỉ nàn hóa kinh doanh irỡnạ đàm pltúti thương mại Oiệỉ- f(hật r ( Chương Ì: K H Á I Q U Á T V Ề V Ã N H Ó A KINH DOANH V À Đ À M P H Á N T H Ư Ơ N G MẠI QUỐC T Ê ì Các khái niệm Văn hoa văn hoa kinh doanh LI Văn hoa 1.1.Ị Đinh nghĩa Cùng với phát triển nhân loại văn hoa có bước phát triển, biến đổi hồn thiện khơng ngừng Trong q trình có nhiều định nghĩa văn hoa thời đại khác nhau, người đất nước khác cách nhìn nhận khác Chúng ta nhận thấy định nghĩa khơng giống định nghĩa Nhưng lại chúng nói lên bắn chất văn hoa Theo nghĩa hẹp, văn hóa hiểu l quy tắc ứng xử, lối sống, hành vi hay đem giắn cắm thụ nghệ thuật từ bắn nhạc, văn hay "Văn hoa hiểu theo nghĩa rộng tổng thể bao gồm kiến thức, t n ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, tập quán khắ khác í người thu nhận với tư cách thành viên xã hội" (EcKvard.B.TaylorVăn hoa gốc) Như vãn hoa khái niệm rộng, bao hàm nhiều phận cấu thành với nhiều mối quan hệ khác "Nếu xã hội coi tập hợp mối quan hệ xã hội văn hoa nội dung mối quan hệ ấy" (John.H.Bodley-Văn hoa nhân chủng học) UNESCO "Tuyên bố sở vãn hoa" (1982) đưa định nghĩa văn hoa sau: "Theo ý nghĩa rộng nhất, văn hoa hơm coi tổng thể nét riêng biệt tinh thần vật chất, t í tuệ xúc cắm r &ủiự

Ngày đăng: 27/03/2014, 07:46

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • MỤC LỤC

 • LỜI MỞ ĐẦU

 • CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ VĂN HÓA KINH DOANH VÀ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

  • I . Các khái niệm

   • 1. Văn hóa và văn hóa kinh doanh

   • 2. Đàm phán và đàm phán thương mại quốc tế

  • II. Vai trò của văn hóa kinh doanh đối với đàm phán thương mại quốc tế

   • 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán thương mại quốc tế

   • 2. Vai trò của văn hóa kinh doanh đối với đàm phán thương mại quốc tế

 • CHƯƠNG 2: NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG TRONG ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI VIỆT-NHẬT

  • I. Quan hệ kinh tế Việt Nam- Nhật Bản

   • 1. Nền kinh tế Nhật Bản

   • 2. Quan hệ kinh tế Việt Nam- Nhật Bản

  • II. Đặc trưng về văn hóa của Nhật Bản

   • 1. Văn hóa và con người Nhật Bản

   • 2. Những nét giống và khác nhau giữa văn hóa kinh doanh Việt Nam và Nhật Bản

  • III. Những nét đặc trưng về văn hóa kinh doanh trong đàm phán thương mại Việt-Nhật

   • 1. Giai đoạn chuẩn bị

   • 2. Giai đoạn đàm phán

   • 3. Giai đoạn kết thúc đàm phán và sau đàm phán

 • CHƯƠNG 3: NHỮNG KINH NGHIỆM VÀ KIẾN NGHỊ CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHẰM VẬN DỤNG YẾU TỐ VĂN HÓA KINH DOANH ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI VIỆT-NHẬT

  • I. Những kinh nghiệm nhằm vận dụng yếu tố văn hóa kinh doanh để nâng cao hiệu quả đàm phán thương mại Việt- Nhật

   • 1. Chuẩn bị kỹ càng và thu thập đầy đủ thông tin

   • 2. Xây dựng chiến lược đàm phán thích hợp

   • 3. Những lưu ý trong quá trình đàm phán

  • lI. Kiến nghị đối với các doanh nghiệp trong việc vận dụng yếu tố văn hóa kinh doanh để nâng cao hiệu quả đàm phán thương mại Việt - Nhật

   • 1. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của đàm phán và những khác biệt về văn hóa kinh doanh trong đàm phán thương mại quốc tế

   • 2. Nâng cao trình độ, phẩm chất của cán bộ

   • 3. Tăng cường các hoạt động tìm hiểu thị trường, tìm hiểu đối tác

   • 4 . Xây dựng văn hóa kinh doanh cho riêng mình

 • KẾT LUẬN

 • Tài liệu tham khảo

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan