0

Về sự phát triển của khoa học xã hội ở Việt Nam hiện nay

9 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2023, 00:59

Bài viết Về sự phát triển của khoa học xã hội ở Việt Nam hiện nay đề cập đến những kết quả, hạn chế của khoa học xã hội Việt Nam hiện nay; Nguyên nhân và những giải pháp khắc phục trong giai đoạn mới. Về phát triển khoa học xã hội Việt Nam Phạm Văn Đức1, Nguyễn Đình Hịa2 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Email: nguyendinhhoa.vth@gmail.com Nhận ngày 15 tháng năm 2020 Chấp nhận đăng ngày 18 tháng năm 2020 Tóm tắt: Trong suốt q trình trưởng thành phát triển, khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển đất nước Những thành tựu KHXH Việt Nam phương diện lý luận thực tiễn làm thay đổi tích cực mặt đời sống xã hội, từ kinh tế, trị đến văn hóa - xã hội người Bên cạnh thành tựu đạt được, KHXH Việt Nam tồn hạn chế, bất cập việc làm rõ nguyên nhân tìm giải pháp khắc phục hạn chế có ý nghĩa quan trọng giai đoạn Từ khóa: Khoa học xã hội, phát triển, Việt Nam Phân loại ngành: Chính trị học Abstract: Throughout their process of development, social sciences in Vietnam have made important contributions to the development of the country Their achievements in both theoretical and practical aspects have made positive changes in all aspects of life, including the economic, political, cultural and social ones, as well as positive changes in the people Besides the achievements, there are still limitations and shortcomings, so it is very important in the current period to clarify the causes and find the solutions to overcome the limitations Keywords: Social sciences, development, Vietnam Subject classification: Political science Mở đầu Cùng với vận động phát triển xã hội, KHXH Việt Nam thời gian qua có trưởng thành mạnh mẽ có đóng góp quan trọng vào phát triển đất nước, nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 15 Khoa học xã hội Việt Nam, số - 2020 xã hội chủ nghĩa (XHCN) Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển đất nước bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập quốc tế, KHXH Việt Nam cần tiếp tục phấn đấu để ngang tầm vị nhiệm vụ Bài viết đề cập đến kết quả, hạn chế KHXH Việt Nam nay; nguyên nhân giải pháp khắc phục giai đoạn Những kết chủ yếu khoa học xã hội Việt Nam Nền KHXH Việt Nam đời vào năm 50 kỷ XX nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Trong trình trưởng thành phát triển suốt bảy thập kỷ qua, KHXH Việt Nam có đóng góp quan trọng phương diện nghiên cứu lẫn phương diện nghiên cứu ứng dụng tất lĩnh vực KHXH nhân văn Từ góc độ khoa học, KHXH tham gia tích cực vào nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống Tổ quốc, xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN Đặc biệt, từ thập kỷ 80 kỷ XX năm đổi mới, KHXH tiên phong việc nghiên cứu, tìm tịi, sáng tạo xây dựng tảng đổi tư sở lý luận đột phá tất lĩnh vực đời sống xã hội, từ kinh tế, trị đến văn hóa - xã hội người KHXH nỗ lực nghiên cứu phát triển hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, CNXH đường lên CNXH Việt Nam lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò văn hóa, lịch 16 sử, người nhân tố tạo nên phát triển nhanh bền vững đất nước… KHXH tác động làm thay đổi theo hướng tích cực nhận thức, hành vi bồi đắp trí tuệ người Việt Nam xã hội đại; bảo tồn phát huy giá trị văn hóa tinh hoa dân tộc, góp phần xây dựng tảng xã hội văn minh hội nhập quốc tế… Các ngành khoa học triết học, trị học, kinh tế học, luật học, dân tộc học… cung cấp luận sâu sắc kịp thời việc nâng cao lực lãnh đạo, cầm quyền Đảng hiệu lực, hiệu hoạt động hệ thống trị; đổi đồng thể chế kinh tế, trị xã hội; có nhiều đóng góp thiết thực việc bảo đảm ổn định trị đất nước điều kiện đề xuất chủ trương, sách lớn hồn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN… Các cơng trình nghiên cứu Biển Đông, đánh giá dự báo kịp thời cục diện trị ngoại giao khu vực, phục vụ đắc lực cho công đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc phòng - an ninh Các lĩnh vực mang tính đặc thù, khảo cổ học lịch sử học, dân tộc học tơn giáo học, văn hóa người, văn học ngôn ngữ học đạt nhiều thành tựu bật [3] Có thể nói, ưu phương pháp mang tính đặc thù mình, KHXH Việt Nam tác động mạnh mẽ tới toàn đời sống xã hội, làm thay đổi phương thức phát triển đất nước - chuyển từ phương thức truyền thống vốn cứng nhắc, chủ quan, ý chí… sang phương thức mới, động linh hoạt hơn, nhờ giải phóng lực lượng sản xuất xã hội, góp phần quan trọng tạo nên phát triển vượt bậc tất mặt đời sống xã hội, Phạm Văn Đức, Nguyễn Đình Hịa đặc biệt lĩnh vực kinh tế Đó thực chuyển biến có ý nghĩa cách mạng phát triển đất nước, tác động có ý nghĩa “cú hích” KHXH Ghi nhận cống hiến KHXH phát triển đất nước, Đại hội Đảng lần thứ XII khẳng định: “Trong năm qua, khoa học, công nghệ có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội tất lĩnh vực KHXH nhân văn góp phần quan trọng việc cung cấp luận khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương Đảng sách, pháp luật Nhà nước; khẳng định lịch sử hình thành phát triển dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ, bảo tồn giá trị sắc văn hóa Việt Nam” [2, tr.118] Đây đánh giá khách quan khẳng định vai trò to lớn quan trọng KHXH phát triển đất nước Những hạn chế yếu khoa học xã hội Bên cạnh thành tựu to lớn Đảng, Nhà nước xã hội ghi nhận, khoa học Việt Nam nói chung KHXH Việt Nam nói riêng cịn khơng hạn chế, bất cập Khi đánh giá tình hình phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ, Đại hội lần thứ XII Đảng nhận định: “Khoa học, công nghệ chưa thực gắn kết trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội Việc huy động nguồn lực xã hội cho khoa học, công nghệ chưa trọng Khơng hồn thành mục tiêu xây dựng trung tâm khoa học lớn đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Đầu tư cho khoa học, cơng nghệ cịn thấp, hiệu sử dụng chưa cao Cơ chế quản lý khoa học, công nghệ chậm đổi Thị trường khoa học công nghệ phát triển chậm Công tác quy hoạch, phát triển khoa học, công nghệ chưa gắn kết chặt chẽ với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Hợp tác quốc tế khoa học, cơng nghệ cịn thiếu định hướng chiến lược, hiệu thấp” [1, tr.119] Đặc biệt, KHXH nhiều hạn chế, yếu kém, thể số khía cạnh chủ yếu sau: Thứ nhất, KHXH chưa giải đáp đầy đủ, rõ ràng nhiều vấn đề lý luận thực tiễn công đổi mới, xây dựng phát triển đất nước theo định hướng XHCN nghiệp bảo vệ Tổ quốc… đặt Trong nghiên cứu KHXH, nhiều vấn đề thiết, nóng bỏng thực tiễn phát triển xã hội đặt chưa giải đáp giải đáp chưa thỏa đáng, chưa nâng lên thành tính hệ thống, tổng thể; nghiên cứu xã hội cịn Chẳng hạn, vấn đề đường lên CNXH Việt Nam nào, vấn đề đảng lãnh đạo cầm quyền, vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN nào, giải mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý Nhân dân làm chủ; để đấu tranh ngăn chặn phòng chống nguy tha hóa quyền lực cách hiệu quả… Đó vấn đề lớn xã hội Việt Nam mà KHXH phải nghiên cứu, đưa câu trả lời có sức thuyết phục dựa khoa học vững Nhiều vấn đề xã hội nhạy cảm, thường bị lực phản động thù địch lợi dụng để xuyên tạc quan điểm, đường lối 17 Khoa học xã hội Việt Nam, số - 2020 Đảng, sách pháp luật Nhà nước, chống phá Đảng Cộng sản chế độ XHCN… chưa đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng, Đó vấn đề tơn giáo, dân tộc, vấn đề chủ quyền biển đảo vấn đề quyền người, dân chủ… Rõ ràng, vấn đề cần KHXH đầu tư nhân lực, kinh phí thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm có kết nghiên cứu khoa học tồn diện, thấu đáo vững chắc, khơng tạo nên tri thức khoa học vấn đề đó, mà cịn cung cấp cách hệ thống, toàn diện đầy đủ khoa học làm tảng cho đấu tranh tư tưởng, chống lại chiến lược “diễn biến hịa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” lực phản động thù địch Thứ hai, KHXH tập trung thuyết minh cho đường lối, chủ trương Đảng sách, pháp luật Nhà nước, mà chưa có nhiều phản biện, đề xuất, kiến nghị cách xác đáng, khoa học Lâu nay, nói đến xu hướng minh họa KHXH cho đường lối, chủ trương Đảng sách, pháp luật Nhà nước Thật ra, điều bình thường, đường lối, chủ trương Đảng sách, pháp luật Nhà nước tầm vĩ mơ, có phạm vi tác động rộng lớn đến định hướng phát triển xã hội, đến toàn lĩnh vực đời sống xã hội… cần thiết phải làm rõ khoa học tảng mà đó, chúng thiết kế, hoạch định triển khai thực Vấn đề KHXH thiên thuyết minh theo hướng diễn giải, khẳng định, mà thiếu phản biện để điểm chưa hợp lý nhằm kịp thời có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp 18 Thứ ba, nghiên cứu chưa sâu chưa đầy đủ vấn đề lý luận thực tiễn xúc đặt nên lực cung cấp luận khoa học KHXH yếu, chưa đáp ứng yêu cầu Việc chưa tập trung nghiên cứu cách thỏa đáng, chưa có cơng trình tầm cỡ vấn đề bản, cốt KHXH ngành, lĩnh vực, vấn đề lý luận thực tiễn xúc sống đặt ra, mặt, khiến hiểu biết vấn đề cịn chưa sâu, chưa đầy đủ, thiếu tính hệ thống; mặt khác, vơ hình trung làm nghèo nàn sở khoa học, luận cứ, luận chứng có sức thuyết phục cao Chính chưa có nghiên cứu dài hạn, hệ thống, toàn diện… nên KHXH chưa cung cấp luận khoa học xác đáng, vững chắc, mang tính chiến lược so với yêu cầu Điều hệ trực tiếp từ việc thuyết minh chiều khẳng định mà có phản biện khoa học lý khác Chính q nghiêng thuyết minh, chưa thực coi trọng phản biện khoa học mà KHXH chưa có nhiều đề xuất, kiến nghị cách xác đáng, khoa học để tư vấn kịp thời cho Đảng Nhà nước nhằm tạo nên thay đổi mang tính đột phá theo hướng tích cực Thứ tư, KHXH có khả luận giải tương đối tốt thực tính dự báo khoa học cịn hạn chế, chưa xác chưa kịp thời Cần khẳng định rằng, KHXH Việt Nam có khả luận giải tương đối tốt nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực đời sống xã hội Điều thực tiễn năm qua chứng minh Tuy nhiên, KHXH Việt Nam có nhiều điểm cịn hạn chế, yếu Đó nặng tính thuyết minh chiều, Phạm Văn Đức, Nguyễn Đình Hịa tính chất phản biện chưa coi trọng, việc nghiên cứu cịn dàn trải, chí trùng lặp quan nghiên cứu; thiếu vắng nghiên cứu mang tính chiến lược dài hạn, đòi hỏi tập trung đầu tư nhiều nguồn lực, nhân lực chất lượng, tài lực, phương pháp tiên tiến, phương tiện đại… Tình hình khiến nhiều nghiên cứu KHXH vấn đề kinh tế - xã hội dừng lại khía cạnh mô tả, đặt vấn đề nhiều vào chiều sâu, tiếp cận vấn đề từ lát cắt, lăng kính khác với phương pháp cốt lõi, chất hay tính quy luật đối tượng nghiên cứu vậy, khơng có dự báo khoa học xác kịp thời Thứ năm, nghiên cứu KHXH cịn mang nặng “tính kinh viện, hàn lâm viện”, gắn với thực tiễn, khơng bám sát thực tế sống Nhiều nghiên cứu dựa vào lý thuyết có sẵn để suy luận giải pháp cho thực Các nhà nghiên cứu chủ yếu làm việc thư viện, qua nguồn tư liệu, sách báo… mà khơng có thiếu điều tra thực tế, nên kết luận rút phần nhiều mang tính sách vở, xa rời thực tế sống, chưa phản ánh thực tiễn Do đó, kiến nghị hay tư vấn sách điều sơ đẳng biết, luận điểm khơng có tính ứng dụng cao, khơng có giá trị thực tiễn Nguyên nhân hạn chế, yếu Một là, nhận thức KHXH sau thực tiễn, thực tiễn vận động, phát triển khơng ngừng Lý luận nhận thức mác-xít cho rằng, nhận thức phản ánh thực khách quan vào óc người, hình ảnh chủ quan giới khách quan Nhận thức xuất phát từ thực tiễn dựa vào thực tiễn, thực tiễn tiêu chuẩn kiểm tra chân lý Theo đó, nhận thức khoa học nói chung nhận thức KHXH nói riêng sau thực tiễn, thực tiễn vận động, phát triển khơng ngừng Điều có nghĩa nhận thức KHXH không theo kịp thực tiễn, “lạc hậu” thực tiễn Và nguyên khiến KHXH Việt Nam thời gian qua cịn có số hạn chế, yếu định, chưa theo kịp vận động phát triển thực tiễn, chưa phản ánh, lý giải kịp thời nhiều vấn đề đặt từ thực tiễn công đổi mới, xây dựng phát triển đất nước theo định hướng XHCN Điều liên quan đến việc chậm đưa dự báo khoa học, xác kịp thời phát triển lĩnh vực đời sống xã hội Hai là, đặc điểm mang tính đặc thù KHXH ln gắn với trị Trên thực tế, Việt Nam, đặc điểm KHXH nhấn mạnh, đề cao Tính chất, tư cách khoa học (của KHXH) lại chưa coi trọng, lẽ KHXH phải nhìn nhận, đối xử trước hết khoa học Để phục vụ trị KHXH trở nên hiệu quả, tích cực phải nhìn nhận, đối xử khoa học, nghĩa người nghiên cứu phải có độc lập định tư tưởng, tự sáng tạo Ba là, đội ngũ cán nghiên cứu KHXH đông chất lượng chưa cao Có thể khẳng định rằng, đội ngũ cán KHXH đóng vai trị quan trọng phát triển đất nước nói chung thân 19 Khoa học xã hội Việt Nam, số - 2020 KHXH Việt Nam nói riêng Cùng với phát triển tổ chức, đội ngũ cán có ngày lớn mạnh số lượng, trưởng thành chất lượng, phát triển mặt; ngày có xu hướng nghiên cứu mang tính liên ngành đa ngành, phù hợp với xu phát triển KHXH khu vực giới; số cán KHXH trẻ chiếm tỷ lệ cao cấu Tuy nhiên, KHXH Việt Nam có thiếu hụt cán nhiều ngành chuyên môn, số chuyên gia đầu ngành có bề dày kinh nghiệm nghiên cứu, có uy tín chun mơn cao… giảm dần, số cán có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ chưa đủ sức thay bậc lão thành chuyên môn Trong đội ngũ cán có trình độ cao ngày cao tuổi phận cán nghiên cứu trẻ lại chưa thật toàn tâm toàn ý vào đường nghiên cứu khoa học Điều làm gia tăng nguy tụt hậu trí tuệ đất nước ta thời đại cách mạng khoa học công nghệ diễn mạnh mẽ, nhanh chóng Mặt khác, đội ngũ cán KHXH có điều kiện cập nhật tiếp cận, học hỏi kiến thức mới, phương pháp nghiên cứu giảng dạy mới, chuyên nghiệp đại giới Đội ngũ cán KHXH có hụt hẫng kiến thức lực thực hành, trình độ ngoại ngữ yếu cản trở, khó khăn lớn hoạt động nghiên cứu, trao đổi hợp tác quốc tế khoa học Hiện nay, có tình trạng trái ngược người đào tạo nước hiểu thực tế Việt Nam lại khơng có lý thuyết cách tiếp cận phương Tây, người đào tạo phương Tây lại khơng am hiểu thực tiễn Việt Nam Rõ ràng, để phát huy tiềm vốn có, hai đối tượng 20 cần có thời gian để học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm Việc đào tạo nhân lực KHXH địi hỏi có q trình tích lũy kiến thức kinh nghiệm lâu dài, khơng thể nóng vội Số cán KHXH đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chưa đồng lĩnh vực chun mơn hẹp Những người có độ tuổi trung bình trẻ chiếm tỷ lệ cao, đồng nghĩa với việc số cán KHXH trẻ kinh nghiệm thực tiễn phương pháp triển khai, thực thi nghiên cứu khoa học; ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nghiên cứu, giảng dạy KHXH Hệ thống, chương trình đào tạo cịn yếu kém, lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển KHXH so với trình độ giới Phương pháp nghiên cứu cịn nặng tính hàn lâm, chưa bám sát thực tiễn Bốn là, điều kiện cần thiết cho nghiên cứu KHXH hạn chế, chưa đầy đủ Nghiên cứu khoa học nói chung, KHXH nói riêng dạng lao động đặc biệt - lao động sáng tạo Khoa học, dù khoa học tự nhiên hay KHXH nhân văn, phải tôn trọng, bảo đảm tính khách quan tính độc lập sáng tạo Để có sáng tạo nghiên cứu khoa học, mặt, đòi hỏi chủ thể nghiên cứu phải có mơi trường thuận lợi, trước hết có tự dân chủ nghiên cứu, thảo luận tranh luận để tìm chân lý Trên thực tế, điều kiện chưa đầy đủ, ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng nghiên cứu khoa học lĩnh vực KHXH Mặt khác, hoạt động nghiên cứu KHXH chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí cấp từ ngân sách nhà nước Mặc dù năm qua, Nhà nước có nỗ lực, cố gắng lớn để cải thiện nâng mức đầu tư cho hoạt động nghiên cứu Phạm Văn Đức, Nguyễn Đình Hịa KHXH, song so với u cầu cịn khiêm tốn, khoảng ¼ nguồn kinh phí đầu tư cho khoa học tự nhiên cơng nghệ, cịn thấp nhiều so với nước khu vực giới Nguồn kinh phí ỏi khơng thể khơng ảnh hưởng đến việc triển khai hoạt động nghiên cứu, điều tra thực tế… vậy, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Nguồn kinh phí thấp khơng hạn chế, mà cịn đầu tư chưa hợp lý, thiếu cơng phân bổ nguồn lực cho nghiên cứu KHXH, chưa tạo môi trường minh bạch tạo động lực khuyến khích tài Khơng vậy, chế quản lý KHXH, đặc biệt chế quản lý tài cịn nhiều phức tạp, rườm rà, khuyến khích tính tự chủ gây khó khăn, cản trở người nghiên cứu Giải pháp khắc phục hạn chế, yếu khoa học xã hội Một là, đổi nhận thức, coi trọng vị vai trò KHXH Khi định hướng phát triển khoa học công nghệ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Nghị số 20NQ/TW, ngày 01 tháng 11 năm 2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Về phát triển khoa học cơng nghệ phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế, nhận định: cần phát triển đồng lĩnh vực KHXH nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ; trọng phát triển số lĩnh vực liên ngành khoa học tự nhiên với khoa học kỹ thuật công nghệ, KHXH nhân văn phục vụ phát triển bền vững Trước mắt, KHXH nhân văn cần tiếp tục bảo đảm cung cấp luận khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, sách phát triển đất nước, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền đất nước, giữ vững an ninh trị, phát huy giá trị văn hóa - xã hội người Việt Nam Khơng có vậy, để nâng tầm vị phát triển xã hội, KHXH cần hướng đến nghiên cứu đề xuất mơ hình quản trị cụ thể cho đất nước, thúc đẩy phát triển xã hội theo hướng lành mạnh, phát huy vai trò nguồn lực, tổ chức xã hội phát triển… Nếu KHXH không tìm tịi, nghiên cứu đưa mơ hình, phương pháp, phương thức phát triển cụ thể, phù hợp hiệu cho xã hội mà dừng lại giải thích hay minh họa cho lý thuyết nghị quyết, khơng thể có đột phá để thúc đẩy nhanh chóng phát triển xã hội Hai là, phát triển đội ngũ cán KHXH Chủ trương phát triển đội ngũ cán khoa học nói chung, cán KHXH nói riêng Đảng Đại hội XII là: xây dựng thực sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán khoa học công nghệ, chuyên gia giỏi, có nhiều đóng góp Cán nghiên cứu KHXH phải có trình độ chun mơn cao, giỏi ngoại ngữ có phương pháp làm việc khoa học, đại, chuyên nghiệp Về lâu dài, đội ngũ cán KHXH cần phấn đấu phát triển trình độ chun mơn lên tầm mức cao hơn, đủ lực thực nhiệm vụ nghiên cứu vấn đề KHXH lớn tầm quốc gia, khu vực tồn cầu, chủ trì tham gia giải thách thức chung, biến đổi khí hậu, bảo tồn 21 Khoa học xã hội Việt Nam, số - 2020 phát huy giá trị văn hóa, an ninh truyền thống an ninh phi truyền thống… Trước mắt, với nguồn lực có hạn nước phát triển, với khoa học công nghệ, KHXH cần tập trung đóng góp cho việc hồn thành mục tiêu quốc gia phát triển Ba là, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu KHXH Minh họa, thuyết minh quan điểm, đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước chức quan trọng, cần thiết khoa học, đặc biệt KHXH Tuy nhiên, khơng phải nội dung Cùng với việc thuyết minh, KHXH cịn có nhiệm vụ sáng tạo tri thức khoa học Lao động khoa học, có lao động KHXH lao động đặc biệt với nét đặc thù Do đó, khác với lao động giản đơn, lặp lại, lao động khoa học địi hỏi phải có mơi trường thuận lợi Trước hết phải môi trường học thuật, dân chủ, tự sáng tạo, tất nhiên phạm vi định Cần khuyến khích tôn trọng phản biện KHXH; đương nhiên, phản biện phải phản biện tinh thần khách quan, khoa học xây dựng Sự phản biện phải ra, chứng minh sở khoa học đúng, đồng thời làm rõ chưa đúng, chưa phù hợp cách khách quan, công tâm Với ý nghĩa vậy, phản biện cách khoa học hình thức thể phục vụ trị, gắn với trị khoa học nói chung KHXH nói riêng Việt Nam Đó đường, phương thức giúp Đảng Nhà nước hoạch định có sách, sách đắn, phù hợp với thực tiễn sống quy luật khách quan, tránh chủ quan, ý chí Điều 22 phải xem đóng góp, cống hiến KHXH Để làm tốt chức thuyết minh, phản biện đường lối, sách Đảng Nhà nước, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi nghiệp xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc, KHXH cần có mơi trường thuận lợi điều kiện cần thiết, trước hết tự tư tưởng dân chủ Do vậy, cần thực hiệu quan điểm đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội XII: “Tạo môi trường thuận lợi, điều kiện vật chất để cán khoa học công nghệ phát triển tài hưởng lợi ích xứng đáng với giá trị lao động sáng tạo Thực hành dân chủ, tơn trọng phát huy tự tư tưởng hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn, phản biện nhà khoa học” [1, tr.122] Bốn là, tăng cường đầu tư cho KHXH Những giá trị mà kết nghiên cứu KHXH mang lại thấy cách tức thời, hay thể định lượng Nhưng có điều chắn kết nghiên cứu KHXH hướng, thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đất nước… mang lại giá trị vơ lớn Lợi ích nghiên cứu KHXH mang lại bao gồm lợi ích trước mắt, lợi ích trơng thấy đo lường lợi ích lâu dài mà giá trị vơ hình, khó đo lường Do vậy, để có “đầu ra” sản phẩm nghiên cứu KHXH thực có chất lượng cần phải có “đầu vào” tương ứng, cụ thể trực tiếp đầu tư kinh phí Cần thống số quan điểm đầu tư cho KHXH, là: (1) Nguồn đầu tư cho KHXH từ ngân sách nhà nước; (2) Đầu tư phải dựa tính Phạm Văn Đức, Nguyễn Đình Hòa hiệu quả; (3) Kết hợp nghiên cứu đào tạo KHXH Để đầu tư mang lại hiệu quả, phải xác định rõ hướng nghiên cứu KHXH mà Nhà nước cần đầu tư, nguồn vốn đầu tư lấy từ ngân sách nhà nước Theo đó, Nhà nước cần có chiến lược phát triển KHXH, đưa định hướng nghiên cứu (nghiên cứu bản, nghiên cứu ứng dụng) nhu cầu đầu tư để thực định hướng theo giai đoạn thực chiến lược Đồng thời, hoàn thiện chế quản lý nghiên cứu khoa học nói chung, quản lý nghiên cứu KHXH nói riêng với ba vấn đề quan trọng, là: chế cấp vốn, chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân để giao thực đề tài nghiên cứu mang tính hiệu quả, cơng chế giám sát thực nghiên cứu, nghiệm thu đề tài [4] đồng sách đào tạo, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ xứng đáng nhân tài khoa học, công nghệ Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng; phát triển đồng KHXH, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ KHXH làm tốt nhiệm vụ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo xu hướng phát triển, cung cấp luận cho việc xây dựng đường lối, sách phát triển đất nước giai đoạn mới” [2, tr.219-220] Tài liệu tham khảo [1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn Kết luận Để phát triển KHXH Việt Nam, cần thực quan điểm đạo Đảng Đại hội lần thứ XI, là: “Đổi mạnh mẽ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học, cơng nghệ, xem khâu đột phá để thúc đẩy phát triển nâng cao hiệu khoa học, công nghệ (…) Đổi chế sử dụng kinh phí nhà nước; xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết chương trình, đề tài khoa học cơng nghệ theo hướng phục vụ thiết thực mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, lấy hiệu ứng dụng làm thước đo chủ yếu đánh giá chất lượng cơng trình Thực phịng Trung ương Đảng, Hà Nội [3] Chu Ngọc Anh (2019), Phát triển đồng Khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên hướng công nghệ ưu tiên nước ta bối cảnh nay, http://tuyengiao.vn/nghien-cuu/ly-luan/phattrien-dong-bo-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-vankhoa-hoc-tu-nhien-va-cac-huong-cong-ngheuu-tien-o-nuoc-ta-123642, truy cập ngày 10/6/2020 [4] Nguyễn Thị Cành (2012), Bàn nâng cao hiệu đầu tư nghiên cứu Khoa học xã hội, http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-traodoi/ban-ve-nang-cao-hieu-qua-dau-tu-nghiencuu-khoa-hoc-xa-hoi-3615.html truy cập ngày 5/4/2020 23 ... người Việt Nam xã hội đại; bảo tồn phát huy giá trị văn hóa tinh hoa dân tộc, góp phần xây dựng tảng xã hội văn minh hội nhập quốc tế… Các ngành khoa học triết học, trị học, kinh tế học, luật học, .. .Khoa học xã hội Việt Nam, số - 2020 xã hội chủ nghĩa (XHCN) Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển đất nước bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập quốc tế, KHXH Việt Nam cần tiếp tục phấn... nhận, khoa học Việt Nam nói chung KHXH Việt Nam nói riêng cịn khơng hạn chế, bất cập Khi đánh giá tình hình phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ, Đại hội lần thứ XII Đảng nhận định: ? ?Khoa học,
- Xem thêm -

Xem thêm: Về sự phát triển của khoa học xã hội ở Việt Nam hiện nay,