0

Thø Hai Ngµy 23 Th¸ng 2 N¨m 2009 To¸n Luyön Tëp Chung

13 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 02:20

Thø hai ngµy 23 th¸ng 2 n¨m 2009 To¸n LuyÖn tËp chung PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ViÖt yªn Tr êng TIỂU HỌC trung s¬n SỐ 2 Năm học 2008 2009 http //www pbase com/es839145/animated water Thø hai ngµy 23 th[.] PHỊNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ViƯt yªn Tr­êng TIỂU HỌC trung s¬n SỐ Năm học: 2008-2009 Thø hai ngày 23 tháng năm 2009 Toán Luyện tập chung Thứ hai ngày 23 tháng năm 2009 Toán Luyện tập chung i1 Bàã Một hình lập phương có cạnh 2,6cm Tính diện tích mặt, diện tích toàn phần, thể tích hình lập phương đó? 2,6cm Thứ hai ngày 23 tháng năm 2009 Toán Luyện tập chung Bài1: Tóm tắt Hình lập phương có : a : 2,6 cm TÝnh: S mỈt : cm² ? Stp : cm ² ? V: cm ? Thứ hai ngày 23 tháng năm 2009 Toán Luyện tập chung Bàiì Cách 1: Bài làm Diện tích mặt hình lập phương 2,6 x 2,6 = 6,76 ( cm) Diện tích toàn phần hình lập phương 2,6 x 2,6 x = 40,56 ( cm) Thể tích hình lập phương 2,6 x 2,6 x2,6 =17,576 ( cm ) Đáp số : DiƯn tÝch mét mỈt: 6,76 cm² S tp: 40,56 cm V : 17,576cm Thứ hai ngày 23 tháng năm 2009 Toán Luyện tập chung Bài Cách 2: Bài làm Diện tích mặt hình lập phương 2,6 x 2,6 = 6,76 ( cm) Diện tích toàn phần hình lập phương 6,76 x = 40,56 ( cm²) ThĨ tÝch cđa h×nh lËp phương 6,76 x 2,6 = 17,576 ( cm ) Đáp số : Diện tích mặt: 6,76 cm S tp: 40,56 cm² V : 17,576cm ³ Thø hai ngày 23 tháng năm 2009 Toán Luyện tập chung ã Kiến thức cần ghi nhớ Hình lập phương S mỈt = a x a Sxq = a x a x Stp = a x a x V = a xa x a Thø hai ngµy 23 tháng năm 2009 Toán Luyện tập chung Bài 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống Hình hộp chữ nhật (1) (2) Chiều dài 10 cm 0,4m Chiều réng cm 0,25m ChiÒu cao cm 0,6m 90 cm 0,1 m Diện tích mặt đáy Diện tÝch xung quanh 190 cm ² ThÓ tÝch 0,78m ² 450 cm ³ 0,06 m ³ (3) dm dm dm dm ² dm ² dm ³ 15 Thø hai ngày 23 tháng năm 2009 Toán Luyện tập chung ã Kiến thức cần ghi nhớ Hình hộp chữ nhật S mặt đáy = a x b (cùng đơn vị ®o) Sxq = (a + b) x x c (cùng đơn vị đo) Stp = (a + b) x x c + a x b x (cïng đơn vị đo) V = a xb x c (cùng đơn vị đo) Thứ hai ngày 23 tháng năm 2009 Toán Luyện tập chung Bài 3: Bác thợ mộc có khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có kích thước nhưhình vẽ Bác đà cắt phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 4dm.Tính thể tích phần gỗ lại? 5cm dm 4dm 6cm 8dm dm Thứ hai ngày 23 tháng năm 2009 Toán Luyện tập chung Bài 3: Bài làm Thể tích khối gỗ hình hộp chữ nhật x x = 240 ( dm ³) Thể tích khối gỗ hình lập phương cắt lµ x x4 = 64 ( dm ³) Thể tích phần gỗ lại 240 - 64 = 176 ( dm ) Đáp số : 176 dm Thứ hai ngày 23 tháng năm 2009 Toán LuyÖn tËp chung ...Thứ hai ngày 23 tháng năm 20 09 Toán Luyện tập chung Thứ hai ngày 23 tháng năm 20 09 Toán Luyện tập chung i1 Bàã Một hình lập phương có cạnh 2, 6cm Tính diện tích mặt, diện... phương đó? 2, 6cm Thứ hai ngày 23 tháng năm 20 09 Toán Luyện tập chung Bài1: Tóm tắt Hình lập phương cã : a : 2, 6 cm TÝnh: S mỈt : cm² ? Stp : cm ² ? V: cm ? Thứ hai ngày 23 tháng năm 20 09 Toán... mặt: 6,76 cm S tp: 40,56 cm² V : 17,576cm ³ Thø hai ngµy 23 tháng năm 20 09 Toán Luyện tập chung Bài Cách 2: Bài làm Diện tích mặt hình lập phương 2, 6 x 2, 6 = 6,76 ( cm) Diện tích toàn phần hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Thø Hai Ngµy 23 Th¸ng 2 N¨m 2009 To¸n Luyön Tëp Chung,