0

NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

30 11 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 18:41

Bìa 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOATRUNG TÂM TÊN ĐỀ TÀI NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ TIẺU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN Học phần Luật tố tụng Hình sự Mã phách (Để trống) Hà Nộ. Bìa TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA/TRUNG TÂM…………………………… TÊN ĐỀ TÀI: NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ TIẺU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN Học phần: Luật tố tụng Hình Mã phách:………………………………….(Để trống) Hà Nội – 2021 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Cơ quan tiến hành tố tụng, tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng chủ thể hoạt động tố tụng hình Việc tham gia người quan trọng, mà pháp luật tố tụng hình nước quy định chủ thể phải tham gia vào việc giải vụ án hình Nhưng tùy thể chế nhà nước, hệ thống pháp luật mà chủ thể tham gia tố tụng có phạm vi, địa vị pháp lý người khác đồng thời mức độ tham gia tố tụng hình khác Việc quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng có phải nên coi người tham gia tố tụng có nhiều quan điểm chưa thống Việc quy định thời gian tố tụng người tham gia tố tụng suy cho để bảo vệ quyền người, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, nhân Quyền người pháp luật tố tung hình thể nhiều chế định, có chế định người tham gia tố tụng mà quy định quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng – quy định đầy đủ bảo đảm chắn quan trọng vững quyền người nhằm phòng ngừa ngăn chặn vi phạm từ quan tố tụng Quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng pháp luật tố tụng hình nước ta khơng ngừng hồn thiện bổ sung Nghiên cứu người tham gia tố tụng khơng có ý nghĩa việc tun truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật tố tụng hình mà cịn việc xây dựng hồn thiện pháp luật Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu: Làm rõ lý luận quy định pháp luật người tham gia tố tụng pháp luật tố tụng hình Việt Nam Nhiệm vụ nghiên cứu: Làm rõ lý luận người tham gia tố tụng: khái niệm, phân loại người tham gia tố tụng tố tụng hình sự; Nghiên cứu quy định pháp luật người tham gia tố tụng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Bao gồm vấn đề lý luận thực tiễn pháp lý người tham tố tụng, số loại người tham gia tố tụng theo quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Nhóm người tham gia tố tụng có quyền nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến vụ án nhóm người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi cho bị hại, đương để làm rõ, bổ sung người tham gia tố tụng tố tụng hình Việt Nam Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp sử dụng phương pháp vật biện chứng chủ nghĩa Mác – Lênin; ngồi cịn có sử dụng phương pháp thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, đánh giá, so sánh,… Ý nghĩa việc nghiên cứu đề tài: Kết nghiên cứu góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật quy định người tham gia tố tụng hình NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm tố tụng hình Một lĩnh vực công chúng đặc biệt quan tâm năm đổi cải cách Việt Nam lĩnh vực hoạt động quan tư pháp, trước hết hoạt động quan tư pháp hình Ban đầu, người ta quan tâm đến lực Nhà nước, xã hội việc ngăn chặn đẩy lùi tội phạm, điều kiện quan trọng cho việc bảo vệ thành cách mạng, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm,… Về sau, trọng tâm dư luận xã hội dịch chuyển theo hướng bảo đảm công bằng, dân chủ, nghiêm minh pháp luật, chất lượng hiệu hoạt động tư pháp, yêu cầu phịng chóng oan sai, tơn trọng bảo đảm quyền người hoạt động tư pháp, bảo đảm quyền tiếp cận cơng lý bình đẳng cơng dân Đó định hướng yêu cầu hoạt động tư pháp đặt Trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm có phạm vi hay lĩnh vực có mục đích định với diện quan, cá nhân mà pháp luật xác định cho mức độ thẩm quyền, địa vị pháp lý; với trình tự, thủ tục pháp lý chặt chẽ nhằm hướng tới xác định yếu tố tội phạm hình phạt hành vi cá nhân người Lĩnh vực hay phạm vi gọi tố tụng hình 1.2 Khái niệm mơ hình tố tụng hình cấu trúc Từ khái niệm tổng quát tố tụng hình thấy rằng, hệ thống tố tụng hình bao gồm yếu tố chủ đạo sau đây: - Mục đích tố tụng hình - Các nguyên tắc tố tụng hình - Các chức chủ yếu tố tụng hình - Vị trí pháp lý chủ thể hoạt động tố tụng hình quan hệ chủ thể tố tụng hình - Các giai đoạn tố tụng hình - Phương thức đạt mục đích tố tụng hình vấn đề chứng chứng minh tố tụng hình Các yếu tố tổng thể xương sống tố tụng hình Những yếu tố hợp thành hệ thống tố tụng hình thống nhất, qn với nhau, mục đích tố tụng hình yếu tố quan trọng nhất, chi phối yếu tố khác 1.3 Phân loại người tham gia tố tụng Phân loại người tham gia tố tụng có ý nghĩa quan trọng việc nghiên cứu đóng góp mặt lý luận, xây dựng hồn thiện quy định pháp luật Hiện có nhiều cách phân loại người tham gia tố tụng: - Căn vào chức tố tụng: Tính chất tố tụng hình truy tố tội phạm người phạm tội; bào chữa bị can bị cáo luật họ, hoạt động xét xử Tòa án Từ đó, ba chức năng: buộc tội, bào chữa xét xử Dưới khía cạnh nghiên cứu pháp luật tố tụng hình Việt Nam nhóm người tham gia tố tụng vào chức tương ứng - Căn quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng việc giải vụ án: Người tham gia tố tụng cố quyền lợi liên quan đến vụ án bao gồm: người bị tạm giữ, bị can, bị cáo người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người bào chữa người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đương 1.4 Những người tham gia tố tụng từ ban hành Bộ luật Tố tụng hình năm 1988 ban hành BLTTHS 2003 BLTTHS 1988 BLTTHS nhà nước ta Nếu pháp luật tố tụng hình thời kì trước hệ thống văn quy phạm pháp luật tố tụng hình đơn hành việc pháp điển hóa tố tụng hình lần đánh dấu bước tiến kỹ thuật lập pháp tố tụng hình nước ta BLTTHS 1988 gồm phần, 32 chương 286 điều Người tham gia tố tụng quy định chương III bao gồm 11 diện người sau lần sử đổi bổ sung BLTTHS vào năm 1990 bổ sung diện người – “người bảo vệ quyền đương sự” thành 12 diện người Về mặt nội dung: lần BLTTHS đưa định nghĩa pháp lý khái niệm bị can, bị cáo định nghĩa khái niệm người bị tạm giữ địa vi pháp lý người bị tạm giữ quy định Ngồi ra, BLTTHS 1988 cịn quy định rõ quyền nghĩa vụ người làm chứng, người giám định, người phiên dịch, điều mà pháp luật tố tụng hình thời kì trước chưa quy định 1.5 Những người tham gia tố tụng từ ban hành BLTTHS 2003 ban hành BLTTHS 2015 BLTTHS 2003 thay BLTTHS 1988, Bộ luật thứ hai TTHS, Bộ luật kế thừa kỹ thuật lập pháp BLTTHS 1988, lược bỏ quy định khơng cịn phù hợp bổ sung quy định mới, tiến pháp luật tố tụng hình sự, có quy định người tham gia tố tụng Về hình thức, BLTTHS 2003 quy định người tham gia tố tụng thành cương bao gồm 12 diện người Về mặt nội dung, BLTTHS 2003 quy định đầy đủ, cụ thể, rõ quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng, đặc biệt mở rộng quyền người bào chữa việc thu thập chứng cứ, chép tài liệu, đồ vật,…Người bào chữ tham gia từ thời điểm sớm so với BLTTHS 1988, cụ thể trường hợp bắt người trường hợp khẩn cấp, bắt người phạm tội tang bị truy nã người bào chữ tham gia tố tụng từ có định tạm giữ BLTTHS tách quy định bị can, bị cáo thành hai điều luật riêng CHƯƠNG 2: NHƯNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG HÌNH SỰ TRONG BLTTHS 2015 2.1 Những người tham gia tố tụng có quyền lợi nghĩa vụ pháp lý liên quan đến vụ án 2.1.1 Người bị giữ trường hợp khẩn cấp, người bị bắt (Theo điều 58 BLTTHS 2015) Đây người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn giữ người trường hợp khẩn cấp, bắt người trường hợp phạm tội tang bắt người bị truy nã nhằm kịp thời ngăn chặn tội phạm, ngăn chặn người tiếp tục phạm tội, tiếp tục bỏ trốn cản trở việc điều tra Việc quy định địa vị pháp lý người nằm tạo sở pháp lý cho việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp họ tham gia tố tụng, chí vụ án chưa bị khởi tố Người bị giữ trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trường hợp phạm tội tang người bị bắt theo định truy nã có quyền nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tham gia tố tụng, bao gồm: nghe, nhận lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp, định phê chuẩn lệnh bắt người trường hợp khẩn cấp, định truy nã; biết lý bị giữ, bị bắt; thơng báo, giải thích quyền nghĩa vụ; trình bày lời khai, trình bày ý kiến, khơng buộc phải đưa lời khai chống lại buộc phải nhận có tội; đưa chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan yêu cầu người có thẩm quyền tố tụng kiểm tra, đánh giá; tự bào chữ, nhờ người bào chữ; khiếu nại định, hành vi tố tụng quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng việc giữ người, bắt người Người bị giữ trường hợp khẩn cấp, người bị bắt có nghĩa vụ chấp hành lệnh giữ người, bắt người yêu cầu quan, người có thẩm quyền giữ người, bắt người theo quy định Bộ luật Tố tụng hình 2.1.2 Người bị tạm giữ (Điều 59 BLTTHS 2015) Người bị tạm giữ người bị giữ trường hợp khẩn cấp, bị bắt trường hợp phạm tội tang, bị bắt theo định truy nã người phạm tội tự thú, đầu thú họ có định tạm giữ nhằm ngăn chặn người tiếp tục phạm tội, tiếp tục bỏ trốn xác minh liên quan người với việc phạm tội Người bị tạm giữ có quyền: - Được biết lý bị tạm giữ; nhận định tạm giữ, định gia hạn tạm giữ, định phê chuẩn định gia hạn tạm giữ định tố tụng khác theo yêu cầu Bộ luật này; - Được thông báo, giải thích quyền nghĩa vụ quy định Điều này; - Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa lời khai chống lại bược phải nhận có tội; - Tự bào chữa, nhờ người bào chữa; - Đưa chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; - Trình bày ý kiến chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá; - Khiếu nại định, hành vi tố tụng quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng việc tạm giữ So với Bộ Luật tố tụng hình 2003 Bộ Luật tố tụng hình 2015 quy định đầy đủ, cụ thể quyền người bị tạm giữ bổ sung quyền nhận định tạm giữ, định gia hạn tạm giữ, định phê chuẩn, định gia hạn tạm giữ định tố tụng khác theo quy định BLTTHS, làm rõ việc người bị tạm giữ không buộc phải đưa lời khai chống lại buộc phải nhận có tội Những quy định ràng buộc trách nhiệm quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng việc bảo đảm quyền người bị tạm giữ Nghĩa vụ người bị tạm giữ: Chấp hành định, yêu cầu hướng dẫn quan, người có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; chấp hành nội quy sở giam giữ quy định pháp luật có liên quan 2.1.3 Bị can (Điều 60 BLTTHS 2015) Bị can người pháp nhân bị khởi tố hình Một số người tham gia tố tụng với tư cách bị can từ có định khởi tố bị can họ Bị can tham gia vào giai đoạn điều tra, truy tố phần giai đoạn xét xử sơ thẩm Tư cách tố tụng bị can chấm dứt quan điều tra đình điều tra; viện kiểm sát, tồ án đình vụ án (trong giai đoạn chuẩn bị xét xử) bị can; tòa án định đưa vụ án xét xử Khi người pháp nhân bị khởi tố hình (bị khởi tố bị can), họ trở thành đối tượng buộc tội vụ án, điều khơng đồng nghĩa với việc xác định họ người có tội Quyền bị can: Được biết lý bị khởi tố: Bị can cần phải biết tội danh họ bị khởi tố, họ biết tội danh mà bị quan có thẩm quyền buộc tội họ đưa chứng chứ, lý lẽ phủ nhận việc buộc tội Bị can phải giao nhận định khởi tố bị can Được thơng báo, giải thích quyền nghĩa vụ: Cùng với quyền biết bị khởi tố tội bị can có quyền thơng báo, giải thích quyền nghĩa vụ Khơng đơn thông báo quyền nghĩa vụ mà cịn phải giải thích để bị can hiểu rõ quyền nghĩa vụ Nhận định khởi tố bị can; định thay đổi bổ sung định khởi tố bị can; định phê chuẩn định khởi tổ bị can;…theo quy định luật tố tụng hình 2015: Bị can có quyền nhận định tố tụng có liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ Quy định nhằm tạo điều kiện cho bị can thực tốt quyền bào chữa quyền nghĩa vụ tố tụng khác Đồng thời, định địi hỏi quan có thẩm quyền tố tụng phải giải vụ án theo thủ tục pháp luật, định phải đưa hình thức văn bản, có pháp luật Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa lời khai chống lại buộc phải nhận có tội: Bị can có quyền trình bày lời khai, trình bày ý kiến vấn đề có liên quan đến vụ án, quyền mà nghĩa vụ họ Họ không buộc phải đưa lời khai chống lại buộc phải nhận có tội Trong trường hợp họ từ chối khai báo khai gian dối họ khơng phải chịu trách nhiệm hình hành vi Ngược lại, thái độ khai báo thành khẩn họ lại coi tình tiết giảm nhẹ ưách nhiệm hình Đưa chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu: Bị can có quyền cung cấp chứng cứ, tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ án, quan có thẩm quyên điều tra nhận tài liệu, đồ vật bị can cung cấp phải tiến hành kiểm tra, đánh giá cách khách quan Trình bày ý kiến chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá Đề nghị giám định, định giá tài sản; đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật: BỊ can có quyền đề nghị quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định, định giá tài sản vấn đề liên quan đến trách nhiệm hình sự, người phiên dịch, người dịch thuật không vô tư tham gia tố tụng bị hại có quyền đề nghị thay đổi họ (khoản Điều 50 BLTTHS 2015) Đề nghị hình phạt, mức bồi thường thiệt hại, biện pháp bảo đảm bồi thường Bị hại có quyền đề nghị hình phạt người phạm tội để quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng xem xét sau đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội xác định thật khách quan vụ án Bị hại có quyền đề nghị mức bồi thường thiệt hại biện pháp bảo đảm bồi thường thiệt hại tội phạm xâm phạm Tham gia phiên tịa; trình bày ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo người khác tham gia phiên tòa; tranh luận phiên tịa để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mình; xem biên phiên tịa Tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho BLTTHS năm 2015 thức quy định quyền bị hại để họ lựa chọn tự bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho nhờ người khác bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho Tham gia hoạt động tố tụng theo quy định Bộ luật Vị trí vai trị bị hại họ tham gia tố tụng theo BLTTHS 2003 tương đối mờ nhạt chủ yếu thực giai đoạn xét xử án Tuy nhiên đến BLTTHS 2015 Với quyền tham gia hoạt động tố tụng hình theo quy định BLTHHS 2015 vai trị bị hại trọng nâng cao Yêu cầu quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền lợi ích hợp pháp khác mình, người thân thích của mình bị đe dọa Để bảo đảm an toàn cho bị hại, BLTTHS 2015 quy định thêm quyền thiết thực cho bị hại họ yêu cầu quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải thực biện pháp cần thiết để bảo vệ cho họ người thân họ họ báo cáo nguy họ bị xâm hại có cụ thể hành vi đe dọa họ nhằm gây sức ép cản trở quyền tố tụng họ Kháng cáo án, định Tòa án Trong trường hợp bị hại người đại diện hợp pháp họ chết trường hợp người bị hại người chưa thành niên, người có nhược điểm tâm 14 thần thể chất có quyền kháng cáo toàn án định sơ thẩm theo hướng có lợi cho bị cáo theo hướng làm xấu tình trạng bị cáo Trong trường hợp bị hại kháng cáo phần án định sơ thẩm có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại, họ uỷ quyền cho người khác Người uỷ quyền có quyền nghĩa vụ người đại diện hợp pháp nguyên đơn dân Khiếu nại định, hành vi tố tụng quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng Người bị hại có quyền khiếu nại định, hành vi tố tụng quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có cho định, hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp (Điều 469 BLTTHS 2015) Nghĩa vụ bị hại: Có mặt theo giấy triệu tập người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; trường hợp cố ý vắng mặt khơng lí bất khả kháng khơng trở ngại khách quan bị dẫn giải: Bị hại phải có mặt quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng triệu tập để thực quyền nghĩa vụ tố tụng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải vụ án Việc bị hại vắng mặt cản trở hoạt động tố tụng, họ cố ý vắng mặt khơng lí bất khả kháng khơng trở ngại khách quan bị dẫn giải; Chấp hành định, yêu cầu quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng: Bị hại có nghĩa vụ phải khai báo, cung cấp thông tin cần thiết giúp cho việc làm sáng tỏ thật vụ án chấp hành định, yêu cầu khác quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng Trường hợp bị hại chết, tích, bị bị hạn chế lực hành vi dân người đại diện thực quyền nghĩa vụ bị hại Cơ quan, tổ chức bị hại có chia, tách, sáp nhập, hợp người đại diện theo pháp luật tổ chức, cá nhân kế thừa quyền nghĩa vụ quan, tổ chức có quyền nghĩa vụ theo quy định Điều 62 luật tố tụng hình năm 2015 2.1.6 Nguyên đơn dân (Điều 63 BLTTHS 2015) 15 Nguyên đơn dân cá nhân, quan, tổ chức bị thiệt hại tội phạm gây có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại Khi tội phạm thực hiện, tội phạm gây thiệt hại vật chất cho cá nhân, quan, tổ chức, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tịa án khơng có nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử vụ án, áp dụng hình phạt người phạm tội mà giải việc bồi thưởng thiệt hại Điều xuất phát từ quy định pháp luật: gây thiệt hại tới lợi ích pháp luật bảo vệ phải bồi thường thiệt hại trừ trường hợp pháp luật quy định khác (các trường hợp ngoại lệ trường hợp miễn trừ truy cứu trách nhiệm pháp lý) Nguyên đơn dân cá nhân tức người bị tội phạm gây nên thiệt hại vật chất tinh thần Nếu nguyên đơn dân người chưa thành niên người có nhược điểm thể chất, tinh thần người đại diện hợp pháp thay mặt họ thực quyền nguyên đơn dân Nguyên đơn dân quan, tổ chức tức quan, tổ chức bị tội phạm gây nên thiệt hại Để công nhận nguyên đơn dân cá nhân, quan, tổ chức phải có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại Cá nhân, quan, tổ chức công nhận nguyên đơn dân người tham gia tố tụng hình Bộ luật Tố tụng hình quy định cụ thể quyền nghĩa vụ họ tố tụng hình Quyền nguyên đơn dân sự: Quyền nguyên đơn dân quy định khoản điều 63 BLTTHS 2015 Theo khoản Điều 63 BLTTHS 2015, so với Bộ luật Tổ tụng hình năm 2003, quyền nguyên đơn dân quy định chi tiết, mở rộng bao gồm quyền: Được thơng báo, giải thích quyền nghĩa vụ theo quy định; Đưa chứng cứ; Trình bày ý kiến chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tổ tụng kiểm tra, đánh giá; Được thông báo kết giải quyêt vụ án; Yêu cầu giám định, định giá tài sản theo quy định pháp luật; 16 Đề nghị chủ tọa phiễn tòa hỏi người tham gia phiên tòa, xem biên phiên tòa; Tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho mình; Các quyền khác theo quy định pháp luật Điều tạo sở cho nguyên đơn dân chủ động việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp mình, tham gia kiểm sát hoạt động tố tụng Tòa án, định, hành vi tố tụng quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng Nghĩa vụ nguyên đơn dân sự: Để đảm bảo cho hoạt động tố tụng quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng việc giải đắn vụ án Khoản Điều luật quy định nguyên đơn dân cố nghĩa vụ định sau: Có mặt theo giấy triệu tập người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; Trình bày trung thực tình tiết liên quan đến việc bồi thường thiệt hại; Chấp hành định, yêu cầu quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 2.1.7 Bị đơn dân (Điều 64 BLTTHS 2015) Bị đơn dân tố tụng hình cha mẹ, người giám hộ bị can, bị cáo người 18 tuổi bị can, bị cáo lực hành vi dân Bệnh viện, trường học phải liên đới cha mẹ, người giám hộ bị can, bị cáo 15 tuổi lực hành vi dân bồi thường thiệt hại hành vi phạm tội bị can, bị cáo gây thời gian bệnh viện, trường học quan có lỗi việc quản lý người đó.  Quyền bị đơn dân sự: Quyền bị đơn dân quy định khoản điều 64 BLTTHS 2015 Theo khoản Điều 64 BLTTHS 2015, so với Bộ luật Tố tụng hình năm 2003, quyền bị đơn dân quy định chi tiết, mở rộng bao gồm quyền: Được thơng báo, giải thích quyền nghĩa vụ theo quy định; Chấp nhận bác bỏ phần toàn yêu cầu nguyên đơn dân sự; 17 Đưa chứng cứ; Trình bày ý kiến chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá; Yêu cầu giám định, định giá tài sản theo quy định pháp luật; Được thơng báo kết giải vụ án có liên quan đến việc đòi bồi thường thiệt hại; Đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi người tham gia phiên tòa, xem biên phiên tòa; Tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho mình; Các quyền khác theo quy định pháp luật Các quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng cố trách nhiệm bảo đảm cho bị đơn dân thực quyền họ Đặc biệt, quy định bị đơn dân có quyền chấp nhận bác bỏ phần toàn yêu cầu nguyên đơn dân sự, cần có hướng dẫn cụ thể trình tự thủ tục tiến hành bác bỏ yêu cầu nguyên đơn dân sự, bảo đảm hiệu lực cho quyền bác bỏ bị đơn dân Như vậy, dễ dàng cho bị đơn dân chủ động thực quyền Nghĩa vụ bị đơn dân sự: Để đảm bảo cho hoạt động tố tụng quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng việc giải đắn vụ án Có mặt theo giấy triệu tập người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; Trình bày trung thực tình tiết liên quan đến việc bồi thường thiệt hại; Chấp hành định, yêu cầu quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 2.1.8 Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố (Điều 57 BLTTHS 2015) Người bị tố giác người bị người khác phát tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với quan có thẩm quyền giải Người bị kiến nghị khởi tố người bị người có thẩm quyền theo quy định pháp luật đề nghị văn kèm chứng cứ, tài liệu có liên quan cho quan điều tra, viện kiểm sát xem xét, xử lý hành vi có dấu hiệu tội phạm Quyền người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố: 18 ... tiến hành tố tụng, tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng chủ thể hoạt động tố tụng hình Việc tham gia người quan trọng, mà pháp luật tố tụng hình nước quy định chủ thể phải tham gia vào việc... vụ nghiên cứu: Làm rõ lý luận người tham gia tố tụng: khái niệm, phân loại người tham gia tố tụng tố tụng hình sự; Nghiên cứu quy định pháp luật người tham gia tố tụng Đối tượng phạm vi nghiên... cạnh nghiên cứu pháp luật tố tụng hình Việt Nam nhóm người tham gia tố tụng vào chức tương ứng - Căn quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng việc giải vụ án: Người tham gia tố tụng cố quyền lợi liên
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ,