0

Một số biện pháp nhàm đẩu mạnh hoạt động kinh doanh XK ở Cty TM hữu nghị 2

71 300 0
  • Một số biện pháp nhàm đẩu mạnh hoạt động kinh doanh XK ở Cty TM hữu nghị 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2012, 09:39

Luận văn : Một số biện pháp nhàm đẩu mạnh hoạt động kinh doanh XK ở Cty TM hữu nghị 2 Mục lụcLời mở đầu .4Chơng I: Hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp 7I. Bản chất và vai trò của việc nhập khẩu hàng hoá. 71. Bản chất vai trò của thơng mại quốc tế. .72. Vai trò của việc nhập khẩu hàng hoá. 83. Vai trò và yêu cầu của nhập khẩu thực phẩm. .9II. Nội dung cơ bản của hoạt động nhập khẩu. .101. Nghiên cứu thị trờng. .101. 1. Nhận biết sản phẩm nhập khẩu. .111. 2. Nắm vững thị trờng trong ngoài nớc. .122. Hoạt động nghiệp vụ nhập khẩu. .152. 1. Lựa chọn phơng thức giao dịch nhập khẩu. .152. 2. Hợp đồng nhập khẩu. .172. 3. Ký kết hợp đồng. 202. 4. Tổ chức thực hiện hợp đồng. .213. Tổ chức tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu. .24III. Các hình thức nhập khẩu. .251. Nhập khẩu tự doanh 252. Nhập khẩu uỷ thác 253. Nhập khẩu liên doanh .254. Nhập khẩu hàng đổi hàng .255. Nhập khẩu tái xuất 26IV. Các nhân tố ảnh hởng đến hoạt động nhập khẩu. .261. Các chế độ chính sách luật pháp trong nớc và quốc tế. .262. Tỷ giá hối đoái và tỷ suất ngoại tệ hàng nhập khẩu .263. Sự biến động của thị trờng trong và ngoài nớc .274. Sự phát triển của nền sản xuất trong và ngoài nớc. .275. Hệ thống giao thông vận tải và thông tin liên lạc .276. Hệ thống tài chính ngân hàng .287. Các yếu tố khác .28Chơng II: phân tích thực trạng kinh doanh nhập khẩu của Công ty thực phẩm miền bắc .291 I. Đặc điểm, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thực phẩm miền bắc. 291. Quá trình hình thành và phát triển Công ty. 292. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. 303. Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh của Công ty. 314. Đặc điểm mặt hàng sản xuất kinh doanh của Công ty. .35II. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty thực phẩm miền Bắc (1999 - 2001). 371. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực phẩm miền Bắc (1999 - 2001). 372. Tình hình hàng hoá nhập khẩu .423. Cơ cấu thị trờng nhập khẩu. .464. Kết quả bán hàng nhập khẩu qua các hình thức bán 495. Hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Công ty. .505. 1 Lợi nhuận từ hoạt động nhập khẩu: 505. 2. Tỉ suất lợi nhuận của hoạt động nhập khẩu: .50III. Đánh giá hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty thực phẩm miền Bắc 521. Một số kết quả đạt đợc trong hoạt động nhập khẩu. .522. Những mặt tồn tại và nguyên nhân. .53Chơng III: Phơng hớng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty thực phẩm miền Bắc 55I. Định hớng phát triển kinh doanh của Công ty trong những năm tới. .551. Các định hớng phát triển chung 552. Chính sách cụ thể của Công ty .562.1. Chính sách mặt hàng kinh doanh. .562.2. Chính sách phân phối. .582.3. Chính sách giao tiếp khuyếch trơng. 592.4. Chính sách giá cả của Công ty. .592.5. Cơ sở vật chất, các trang thiết bị công nghệ. 602.6. Chính sách về nhân sự. .60II. Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty thực phẩm miền bắc. 601. Nghiên cứu thị trờng. .602. Hoàn thiện hình thức kinh doanh nhập khẩu. 622 3. Đẩy mạnh tiêu thụ hàng nhập khẩu 634. Đào tạo và tuyển dụng nhân lực .645. Tạo vốn và sử dụng vốn 666. Các biện pháp kiểm tra đánh giá hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu. 667. Kiến nghị đối với Nhà nớc. 68Kết luận .69Tài liệu tham khảo .713 Lời mở đầuSau hơn 15 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt đợc nhiều thành tựu đáng kể về các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội. Sản xuất trong nớc phát triển, xuất nhập khẩu đợc khai thông, đời sống vật chất và tinh thần của ngời dân đợc nâng cao. Đạt đợc những thành quả ấy là nhờ vào định hớng đúng của Đảng và Nhà nớc, chủ trơng mở rộng và phát triển kinh tế đối ngoại để phát huy các nguồn lực từ bên ngoài.Xuất nhập khẩu đang là hoạt động kinh tế đối ngoại quan trọng đối với n-ớc ta. Xuất khẩu đợc khuyến khích nhằm đẩy mạnh nền sản xuất trong nớc, tăng thu ngoại tệ và tạo công ăn việc làm cho ngời lao động. Nhập khẩu cho phép khai thác tiềm năng thế mạnh của thế giới. Hoạt động thơng mại quốc tế đã góp phần tích cực vào việc phát huy nội lực, tận dụng các nguồn lực từ bên ngoài, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng đồng thời góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội.Trong thời gian đầu của công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc, chúng ta cần phải nhập khẩu rất nhiều mặt hàng để phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nớc. Ngoài máy móc thiết bị, chúng ta vẫn cần nhập khẩu một lợng hàng tiêu dùng mà nếu sản xuất trong nớc không mang lại hiệu quả kinh tế hơn. Nắm vững chủ trơng của Đảng và Nhà nớc, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trờng trong nớc và quốc tế, Công ty Thực phẩm miền Bắc không ngừng nhập khẩu một số thực phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nớc.Là một doanh nghiệp đợc thành lập dựa trên cơ sở sát nhập các Công ty con, Công ty Thực phẩm miền Bắc phải tiếp nhận một khoản nợ trên mời tỷ đồng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn mọi mặt, song những năm vừa qua cán bộ công nhân viên Công ty vẫn cố gắng khắc phục khó khăn vợt qua mọi trở ngại để hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao, góp phần vào sự thành công của Công ty. Trong thời gian gần đây, đặc biệt trong ba năm trở lại đây (1999 - 2001) tình hình kinh doanh của Công ty có nhiều khả quan. Tổng doanh thu của Công ty trong ba năm 1999, 2000, 2001 lần lợt là 670,8 tỉ đồng, 634 tỉ đồng và 938,32 tỉ đồng. Mức lợi nhuận của Công ty tăng từ 648 triệu đồng năm 1999 lên 2147 triệu đồng vào năm 2001. Công ty luôn vợt kế hoạch đóng góp vào tổng thu 4 ngân sách Nhà nớc. Công ty ngày càng mở rộng qui mô, số lao động trong Công ty tăng từ 648 ngời năm 1999 lên 1026 ngời năm 2001. Mặc dù số lợng lao động tăng, nhng mức lơng bình quân đầu ngời của Công ty vẫn đợc cải thiện, từ 555.000 đồng/tháng vào năm 1999 lên 873.000 đồng/tháng vào năm 2001. Đóng góp vào những kết quả đáng khích lệ ấy phải kể đến vai trò của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trong Công ty. Hoạt động này góp phần tạo công việc làm thờng xuyên và thu nhập ổn định cho ngời lao động trong Công ty. Tuy nhiên qua phân tích đánh giá thực trạng kinh doanh nhập khẩu hàng hoá Công ty, chúng tôi thấy còn có một số hạn chế. Doanh thu từ nhập khẩu và tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu còn thấp. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu còn nghèo nàn, ít có sự thay đổi và cha thật hiệu quả. Công tác tổ chức tiêu thụ kinh doanh hàng nhập khẩu cũng còn một số bất cập.Trong quá trình thực tập tại Công ty thực phẩm miền Bắc, đợc sự chỉ bảo tận tình của Thầy giáo PGS. TS Trần Chí Thành và sự hớng dẫn giúp đỡ của các cán bộ trong Công ty chúng tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thực phẩm tại Công ty Thực phẩm miền Bắc". Mục đích nghiên cứu đề tài: Hoàn thiện phơng pháp luận kinh doanh nhập khẩu, phân tích thực trạng kinh doanh nhập khẩu của Công ty để tìm ra những nguyên nhân của những tồn tại hiện nay, từ đó đề ra những giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty thực phẩm Miền Bắc.Giới hạn nội dung và phạm vi nghiên cứu đề tài: bao gồm phân tích đánh giá quá trình kinh doanh nhập khẩu của Công ty, từ đó đa ra một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty. Đề tài nghiên cứu tình hình nhập khẩu đối với toàn Công ty và tất cả các mặt hàng, với số liệu thu thập từ năm 1999 - 2001.Phơng pháp nghiên cứu: Phơng pháp tiếp cận cơ bản đợc vận dụng là ph-ơng pháp thu thập thông tin, phân tích tài liệu, bảng số liệu. Trên cơ sở các thông tin thu thập đợc trong quá trình thực tập kết hợp với cơ sở lý luận đợc rút ra trong quá trình học tập và nghiên cứu để nhận xét đánh giá từ bộ đến cụ thể về hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty Thực phẩm miền Bắc. Từ đó đề ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty.5 Kết cấu luận án bao gồm ba phần với 72 trang và 9 biểu bảng.Chơng I: Cơ sở lý luận của hoạt động kinh doanh nhập khẩu.Chơng II: Phân tích thực trạng kinh doanh nhập khẩu của Công ty Thực phẩm miền Bắc.Chơng III: Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty Thực phẩm miền Bắc .6 Chơng I: Hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệpI. Bản chất và vai trò của việc nhập khẩu hàng hoá. 1. Bản chất vai trò của thơng mại quốc tế. Thơng mại quốc tế là sự trao đổi hàng hoá dịch vụ giữa các nớc thông qua mua bán nhằm mục đích lợi nhuận. Thơng mại quốc tế là tất yếu khách quan, tạo ra hiệu quả cao nhất trong nền sản xuất của mỗi quốc gia cũng nh trên toàn thế giới. Sự trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa các quốc gia thông qua mua bán là một hình thức của mối quan hệ xã hội và phản ánh sự phụ thuộc kinh tế giữa những ngời sản xuất hàng hoá riêng biệt của các quốc gia khác nhau. Trong vài ba thập kỷ trở lại đây, thực tế đã cho thấy sự thất bại của các nớc thực hiện chính sách kinh tế đóng. Muốn phát triển nhanh mỗi nớc không thể độc lập dựa vào nội lực mà phải biết tận dụng tranh thủ những thành tựu kinh tế khoa học kỹ thuật của nhân loại. Đó là một trong những điều kiện cần để nền kinh tế phát triển hiệu quả nhất, tham gia phân công lao động quốc tế, khai thác hợp lý tiềm năng sẵn có của mỗi một nớc. Nhu cầu mở cửa hội nhập trở nên rất bức thiết đối với nớc ta, với một xuất phát điểm về kinh tế rất thấp. Thơng mại quốc tế mở rộng khả năng tiêu dùng của một nớc, bởi lẽ có thể cho phép khối lợng hàng hoá tiêu dùng khác với số lợng hàng hoá sản xuất; cho phép một sự thay đổi có lợi phù hợp với đặc điểm của sản xuất trong nớc. Điều này có nghĩa là một quốc gia có thể tiêu dùng các mặt hàng mà trong nớc không thể sản xuất, sản xuất không đáp ứng đợc nhu cầu hay sản xuất đợc song chi phí sản xuất quá lớn. Theo các lý thuyết về thơng mại quốc tế, sẽ là có lợi cho cả đôi bên, nếu mỗi nớc tiến hành chuyên môn hoá sản xuất những mặt hàng cụ thể mà nớc đó có lợi thế tuyệt đối và xuất khẩu những hàng hoá đó, đồng thời nhập khẩu những hàng hoá có ít lợi thế tuyệt đối hơn. Điều này cũng đúng đối với ngay cả những nớc chỉ có lợi thế tơng đối. Trên cơ sở lý luận và qua kinh nghiệm thực tiễn, ngời ta thấy rằng thơng mại quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chuyên môn hoá sâu nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, mang lại hiệu 7 quả kinh tế cao cho các ngành sản xuất vật chất nói chung. Sự chuyên môn hoá theo qui mô lớn sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất, làm gia tăng lợi thế về qui mô. Thơng mại quốc tế sẽ giúp Việt Nam tranh thủ đợc các nguồn lực trên thế giới, tận dụng hiệu quả nội lực, tham gia vào quá trình chuyên môn hoá quốc tế, hoà nhập với nền kinh tế thế giới. Thơng mại quốc tế làm tăng khả năng tiêu dùng, tranh thủ vốn và kỹ thuật bên ngoài, thay đổi cơ cấu vật chất của sản phẩm có lợi cho quá trình sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất, tạo đà cho nền kinh tế Việt Nam cất cánh. 2. Vai trò của việc nhập khẩu hàng hoá. Nhập khẩu là một trong hai nhiệm vụ cấu thành của nghiệp vụ ngoại th-ơng xuất nhập khẩu, là một mặt không tách rời của thơng mại quốc tế. Nhập khẩu là việc mua hàng hoá dịch vụ từ nớc ngoài phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nớc nhằm mục đích đem lại lợi ích kinh tế mức cao nhất có thể. Thông qua xuất nhập khẩu nói chung, nền kinh tế nội địa hoà nhập với nền kinh tế thế giới. Trớc hết, thông qua việc nhập khẩu máy móc thiết bị công nghệ, nguyên nhiên vật liệu mà trong nớc không có điều kiện sản xuất, nhập khẩu bảo đảm đầu vào cho quá trình sản xuất và tái sản xuất mở rộng. Nhập khẩu là tiền đề cho quá trình tái sản xuất mở rộng, bảo đảm cho quá trình này liên tục và hiệu quả. Nhập khẩu cho phép thúc đẩy khai thác tiềm năng, thế mạnh trong nớc vào việc phát triển kinh tế. Nhập khẩu hàng hoá kích thích tiêu dùng trong nớc. Trên cơ sở đó, nền sản xuất xã hội đợc đẩy mạnh, đời sống nhân dân đợc nâng cao do đợc cung cấp đầy đủ hàng hoá dịch vụ tốt, nâng cao hiệu quả sản xuất tiêu dùng. Nhập khẩu làm đa dạng hoá chủng loại mặt hàng cũng nh về qui cách, tạo điều kiện thoả mãn tốt hơn nhu cầu đa dạng của ngời tiêu dùng trong nớc. Nhập khẩu giải quyết tốt những nhu cầu đặc biệt nh hàng hoá khan hiếm hay những hàng hoá mà nền sản xuất trong nớc không đáp ứng đủ nhu cầu thị trờng về các mặt nh mẫu mã, chất lợng, số l-ợng, giá thành. 8 Thông qua việc nhập khẩu, có thể tranh thủ khai thác tiềm năng về hàng hoá, vốn, công nghệ của các nớc và các khu vực trên thế giới phù hợp với hoàn cảnh nớc ta. Dựa vào nhập khẩu để nắm bắt công nghệ của thế giới, tiết kiệm chi phí xã hội, nâng cao năng suất lao động. Nhập khẩu thúc đẩy xuất khẩu để tạo ra một chỉnh thể hoàn thiện trong quá trình kinh doanh. Nhập khẩu xoá bỏ tình trạng độc quyền. Đồng thời nhập khẩu tạo ra sự cạnh tranh. Doanh nghiệp trong nớc muốn tồn tại phải năng động vơn lên, tìm mọi cách nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lợng sản phẩm. Nhập khẩu cùng với xuất khẩu là cầu nối để nền kinh tế nội địa hoà nhập với nền kinh tế thế giới, tạo điều kiện cho phân công lao động quốc tế và hợp tác quốc tế, phát huy đợc lợi thế so sánh của đất nớc trên cơ sở chuyên môn hoá. Vài năm tới đây (2006), khi Việt Nam hoàn thành xong chơng trình giảm thuế năm trong lịch trình tham gia AFTA, hàng hoá các nớc tràn ạt vào Việt Nam. Đây là điều mà các nhà hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô cần lờng tr-ớc. Nhập khẩu không chỉ là nhu cầu mà sẽ là điều tất yếu. Do đó bên cạnh việc nhập khẩu, cần phải cố gắng cải tiến sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá trong nớc. 3. Vai trò và yêu cầu của nhập khẩu thực phẩm. a. Vai trò của nhập khẩu thực phẩm.Thực phẩm, may mặc trong những năm gần đây có nhiều bớc phát triển quan trọng. Cùng với sự tăng cao về mức sống của ngời dân thì những ngành sản xuất hàng tiêu dùng ngày càng phát triển. Sự phát triển của những ngành này là phù hợp với quy luật kinh tế. Thực tế thì theo sự bình chọn của ngời tiêu dùng, vài năm qua, các Công ty thực phẩm thờng nằm trong số Công ty có sản phẩm đạt TOP TEN hàng Việt Nam chất lợng cao. Có thể kể đến các Công ty dầu Tờng An, Công ty bánh kẹo Hải Hà, Công ty đồ hộp Hạ Long.Ngành công nghiệp thực phẩm trong nớc đang ngày càng lớn mạnh. Tuy nhiên nhu cầu về nhập khẩu thực phẩm phong phú, tồn tại nhu cầu thực phẩm 9 cao cấp của một số dân c có thu nhập cao. Đáp ứng nhu cầu đó, Công ty thực phẩm Miền bắc nhập khẩu một số sản phẩm sữa cao cấp nhãn hiệu Snow cùng một số sản phẩm cao cấp khác. Ngoài ra, giá cả của một số sản phẩm còn cao so với thu nhập của ngời dân. Nhập khẩu thực phẩm thực phẩm để phù hợp với yêu cầu về giá cả của ng-ời tiêu dùng Việt Nam. Nhập khẩu thực phẩm góp phần nâng cao tính cạnh tranh của ngành thực phẩm nội địa, đồng thời góp phần giải quyết công ăn việc làm cho đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty Thực phẩm miền Bắc. b. Yêu cầu của nhập khẩu thực phẩm. Nhập khẩu thực phẩm phải thoả mãn các yêu cầu:- Thực phẩm nhập khẩu phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho ng-ời tiêu dùng trong nớc. Muốn vậy, cần làm rõ nguồn gốc của thực phẩm, và thực phẩm nhập khẩu phải đợc kiểm tra trớc khi vào Việt Nam. - Nhập khẩu phải đáp ứng đợc nhu cầu của ngời tiêu dùng về chất lợng, giá cả, chủng loại sản phẩm. Tránh nhập khẩu những sản phẩm mà trong nớc đã sản xuất đợc. Chuyển dần sang hớng nhập khẩu sản phẩm trong nớc cha sản xuất, hoặc những nguyên liệu không có trong nớc. - Doanh nghiệp nhập khẩu để kinh doanh cần chú ý bảo đảm lợi ích của ngời tiêu dùng trong nớc, tránh hiện tợng vì quyền lợi cục bộ mà làm ảnh hởng đến lợi ích xã hội. II. Nội dung cơ bản của hoạt động nhập khẩu. 1. Nghiên cứu thị trờng. Nghiên cứu thị trờng là công việc cần thiết đối với mọi Công ty muốn tham gia vào thị trờng thế giới. Ngoài việc nắm vững tình hình trong nớc và đ-ờng lối chính sách, luật lệ quốc gia có liên quan đến hoạt động kinh tế đối ngoại, Công ty kinh doanh cần phải nhận biết rõ về thị trờng quốc tế mà mình muốn xâm nhập. 10[...]... trong hoạt động kinh doanh và đợc hởng toàn bộ lợi nhuận thu đợc đồng thời tự chịu trách nhiệm nếu hoạt động đó thua lỗ 2 Nhập khẩu uỷ thác Nhập khẩu uỷ thác là hình thức hoạt động kinh doanh giữa doanh nghiệp trong nớc có vốn ngoại tệ riêng, có nhu cầu nhập khẩu một hoặc một số loại hàng hoá nhng lại không có quyền tham gia quan hệ xuất nhập khẩu trực tiếp đã uỷ thác cho một doanh nghiệp kinh doanh. .. đoái và tỷ suất ngoại tệ hàng nhập khẩu Một trong những đặc thù của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu là thanh toán bằng ngoại tệ đối với ít nhất một bên tham gia kinh doanh nhập khẩu Tỷ giá hối đoái tác động đến việc quyết định việc xác định mặt hàng, bạn hàng, phơng thức kinh doanh, quan hệ kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu Sự biến động của nhân tố này gây ra những biến đổi... 32 - Làm thủ tục thanh lý và quản lý tốt tiền mặt, điều phối vốn trong Công ty - Bảo toàn và phát triển vốn, tăng nhanh vòng quay của vốn * Phòng kinh doanh Là phòng chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất kinh doanh trong nớc, phòng tham mu cho Giám đốc về: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty dựa trên thông tin phòng kế hoạch - Mở rộng thị trờng kinh doanh trong nớc - Xem xét các phơng án kinh. .. năng giao dịch, kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp, tiến hành công việc nhập khẩu theo yêu cầu của mình 3 Nhập khẩu liên doanh Nhập khẩu liên doanhhoạt động nhập khẩu hàng hoá trên cơ sở liên kết kinh tế một cách tự nguyện giữa các doanh nghiệp (trong đó phải có ít nhất một doanh nghiệp có quyền xuất nhập khẩu trực tiếp) nhằm phối hợp kỹ năng để cùng thực hiện giao dịch thúc đẩy hoạt động ngoại thơng... nghệ thế giới, phong tục tập quán, thói quen tiêu dùng của các quốc gia, các liên kết kinh tế khu vực Ngời kinh doanh nhập khẩu cần tìm hiểu một cách đầy đủ để phần nào nâng cao hiệu quả kinh doanh 28 Chơng II: phân tích thực trạng kinh doanh nhập khẩu của Công ty thực phẩm miền bắc I Đặc điểm, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thực phẩm miền bắc 1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Công... viên trong Công ty, nhanh chóng đổi mới phơng thức kinh doanh, mở rộng mặt hàng xuất khẩu, đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh 2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Quyết định số 945/TMTCCB ngày 23 /10/1997 của Bộ Thơng mại quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty Công ty hoạt động theo luật pháp của nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật doanh nghiệp và các điều lệ quy định của Bộ Thơng... bộ máy quản lý mạng lới kinh doanh phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Công ty và quy định phân cấp tổ chức quản lý của Bộ Trong Ban giám đốc có ba Phó giám đốc do Giám đốc Công ty lựa chọn và đề nghị Bộ Thơng mại bổ nhiệm Một Phó giám đốc phụ trách về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, hai Phó giám đốc còn lại phụ trách về hoạt động kinh doanh nội địa của Công ty, trong đó có một Phó giám đốc thứ nhất... doanh của doanh nghiệp Việc đón bắt thông tin kịp thời giúp cho doanh nghiệp điều chỉnh các hoạt động kinh doanh nhập khẩu của mình Hệ thống thông tin liên lạc hiện đại giúp cho các bên có đợc những thông tin kịp thời, đầy đủ, để có thể tận dụng các cơ hội kinh doanh, đơn giản hoá hoạt động nhập khẩu, giảm thiểu chi phí và rủi ro Với đặc thù của kinh doanh thơng mại quốc tế, các bên thờng cách xa... loại hàng hoá doanh nghiệp cần kinh doanh - Xác định các kênh phân phối và các hình thức bán - Tiến hành quảng cáo và xúc tiến bán hàng - Xác định mức giá cụ thể trên cơ sở cung cầu thị trờng và chi phí của doanh nghiệp - Tổ chức nghiệp vụ bán hàng cụ thể tại các cửa hàng 24 III Các hình thức nhập khẩu 1 Nhập khẩu tự doanh Hoạt động nhập khẩu tự doanh là hình thức nhập khẩu độc lập của một doanh nghiệp... cho các doanh nghiệp tận dụng đợc các cơ hội kinh doanh kịp thời Các ngân hàng còn đóng vai trò quan trọng trong thanh toán quốc tế, đảm bảo an toàn hơn về tiền và hàng cho doanh nghiệp tham gia kinh doanh xuất nhập khẩu 7 Các yếu tố khác Ngoài các nhân tố chủ yếu ảnh hởng đến nhập khẩu đã nêu trên, thì còn có một số nhân tố cũng ảnh hởng không nhỏ đến hoạt động nhập khẩu Có thể kể đến những nhân tố . Bắc.Chơng III: Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty Thực phẩm miền Bắc .6 Chơng I: Hoạt động nhập khẩu của doanh. sơ bộ đến cụ thể về hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty Thực phẩm miền Bắc. Từ đó đề ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhàm đẩu mạnh hoạt động kinh doanh XK ở Cty TM hữu nghị 2, Một số biện pháp nhàm đẩu mạnh hoạt động kinh doanh XK ở Cty TM hữu nghị 2, , Bản chất vai trò của thơng mại quốc tế., Vai trò của việc nhập khẩu hàng hoá., Nghiên cứu dung lợng thị trờng và các nhân tố ảnh hởng., Nghiên cứu giá cả hàng hoá trên phạm vi thị trờng thế giới., Giao dich qua trung gian. Buôn bán đối lu. Giao dịch tại hội chợ triển lãm. Giao dịch tại Sở giao dịch hàng hoá., Đấu thầu quốc tế. Điều khoản tên hàng., Điều khoản phẩm chất. Điều khoản về số lợng. Điều khoản về giao hàng., Mở th tín dụng LC nếu có. Thuê tàu chở hàng. Mua bảo hiểm hàng hoá., Làm thủ tục hải quan. Nhận hàng nhập khẩu., 3. Ký kết hợp đồng. Các vấn đề cần lu ý trớc khi ký kết hợp đồng nhập khẩu: Tổ chức tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu., Nhập khẩu tự doanh. Nhập khẩu uỷ thác. Nhập khẩu liên doanh. Nhập khẩu hàng đổi hàng., Các chế độ chính sách luật pháp trong nớc và quốc tế. Tỷ giá hối đoái và tỷ suất ngoại tệ hàng nhập khẩu. Sự biến động của thị trờng trong và ngoài nớc. Sự phát triển của nền sản xuất trong và ngoài nớc., Hệ thống giao thông vận tải và thông tin liên lạc. Hệ thống tài chính ngân hàng. Các yếu tố khác., Quá trình hình thành và phát triển Công ty., Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh của Công ty., Đặc điểm mặt hàng sản xuất kinh doanh của Công ty., Rợu: Mặc dù hiện nay trong nớc đã có nhiều loại rợu nh vang Thăng Sữa bột: Sữa bột là mặt hàng kinh doanh nhập khẩu có triển vọng của, Đờng: Mặt hàng đờng, Công ty chỉ nhập khẩu để kinh doanh từ năm Dầu ăn: Kim ngạch nhập khẩu dầu ăn hàng năm của Công ty giảm Malt: Malt là loại nguyên liệu dùng để sản xuất bia. Malt chủ yếu đợc, Năm 1999. Cơ cấu thị trờng nhập khẩu., Năm 2000. Năm 2001., Kết quả bán hàng nhập khẩu qua các hình thức bán. Hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Công ty., Một số kết quả đạt đợc trong hoạt động nhập khẩu., Những mặt tồn tại và nguyên nhân., Các định hớng phát triển chung. Chính sách cụ thể của Công ty., 000 Định hớng phát triển kinh doanh của Công ty trong những năm tới., Nghiên cứu thị trờng., Hoàn thiện hình thức kinh doanh nhập khẩu., Đẩy mạnh tiêu thụ hàng nhập khẩu., Tuyển dụng. Đào tạo và đào tạo lại. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động., Tạo vốn và sử dụng vốn. Các biện pháp kiểm tra đánh giá hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu.

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực phẩm miền Bắc (199 9- 2001) - Một số biện pháp nhàm đẩu mạnh hoạt động kinh doanh XK ở Cty TM hữu nghị 2

Bảng 1.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực phẩm miền Bắc (199 9- 2001) Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 2: Cơ cấu doanh thu của Công ty thực phẩm miền Bắc (tỷ đồng). - Một số biện pháp nhàm đẩu mạnh hoạt động kinh doanh XK ở Cty TM hữu nghị 2

Bảng 2.

Cơ cấu doanh thu của Công ty thực phẩm miền Bắc (tỷ đồng) Xem tại trang 39 của tài liệu.
Bảng 3: Tình hình bảo toàn và phát triển vốn qua các năm của Công ty Thực phẩm miền Bắc. - Một số biện pháp nhàm đẩu mạnh hoạt động kinh doanh XK ở Cty TM hữu nghị 2

Bảng 3.

Tình hình bảo toàn và phát triển vốn qua các năm của Công ty Thực phẩm miền Bắc Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng 4: Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu qua các năm (199 9- 2001) - Một số biện pháp nhàm đẩu mạnh hoạt động kinh doanh XK ở Cty TM hữu nghị 2

Bảng 4.

Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu qua các năm (199 9- 2001) Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 5: Cơ cấu nhập khẩu theo thị trờng - Một số biện pháp nhàm đẩu mạnh hoạt động kinh doanh XK ở Cty TM hữu nghị 2

Bảng 5.

Cơ cấu nhập khẩu theo thị trờng Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng 7: Hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Công ty qua ba năm 1999-2001. - Một số biện pháp nhàm đẩu mạnh hoạt động kinh doanh XK ở Cty TM hữu nghị 2

Bảng 7.

Hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Công ty qua ba năm 1999-2001 Xem tại trang 50 của tài liệu.

Từ khóa liên quan