0

Nghiên cứu sinh học cơ thể người và động vật: Phần 2

178 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2022, 12:15

Phần 2 cuốn sách Nghiên cứu sinh học cơ thể người và động vật trình bày các nội dung: Hệ nội tiết, hệ máu, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ sinh dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. CHƯƠNG V HỆ NỘI TIẾT NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG 1 Cấu tạ o c h u n g - định nghĩa / / / Hệ nội tiết dộng vật bậc thấp T r o n g q u t r ì n h p h t tr iể n c h ủ n g loại, động vật bậc th ấ p , cấu tạo v chức n ă n g c ủ a h ệ nội t i ế t c h a h o n ch ỉnh, có vài t u y ế n ỏ s â u bọ côn tr ù n g , c h ấ t t i ế t c h ủ y ế u Feromon Ví dụ: - T u y ế n g i a n n ã o n ằ m t r ẽ n bể m ậ t h c h nã o c ủ a s â u bọ tiê t c h ấ t , c h ấ t n y lại t h ú c đ ẩ y t u y ế n trước ngực tiế t r a E rd iso n có b n c h ấ t lipiđ có t c d ụ n g t r o n g q u t r ì n h lột xác - T u y ế n c o r p o r a a l l a t a ỏ côn t r ù n g t iế t r a juvenil thúc đ ẩ y lột xác - Ở bướm c ủ a t ằ m có Fero mon bombicon bưốm s â u róm có g i p l u r n h ằ m q u y ế n r ũ b m đực * K iế n t iế t r a F e r o m o n đ n h d ấ u đườ ng di tìm mồi bá o đ ộ n g g ặ p n g u y hiểm - O n g thợ đ n h d â u đ ườ ng (li b ằ n g Ferovnon gerauion Còn on g c h ú a t i ế t r a acid - x e to d e c a n ic n h ằ m ức c h ế q u t r ì n h p h t t riển buồng; t r ứ n g ong Ihự q u y ê n r ũ o n g đực g ia o phổi - Môi c h ú a , môi dực mỏi lính đề u tiết n h ữ n g Fero mo n dặc t r ù n g n h a m n g ă n c ả n k h ô n g ch o mốí thợ biến hóa t h n h mối chúa, mỏi đực mơi lính 1.1.2.//ệ nội tiết động vật bậc cao H ệ nội t i ế t hệ t h ô n g tu y ế n t r o n g crí thố người độ ng vật bạc rao C h ú n g dược h ì n h t h n h t t ế bào tu y ê n điển hình, p h ầ n n hó từ tơ b o t h ầ n k in h tiết M ột hệ t h ô n g m a o m c h p h â n bố tr o n g luyỏn tiêp xúc với tô hào tiêt M a o m c h v a m n h i ệ m v ụ c u n g cap c h ấ t d in h (.lường, nguvẽn liệu tô ng hộp ch o tê bà o vừ a tiế p n h ậ n t r ự c tiếp vận c h u y ể n Cỉir c h ấ t tict tế bào t u y ế n đ ế n q u a n t r o n g thể 136 N h t u y ê n nội ti(‘*i In tuvr iỉ khõn£í có ÕIHỈ (Inn ( p h n hi ệ t với r c t u y ê n ró n i l " il;’m ( l u ộ c g oi l t u y ế n n^oỉ.ii UM ) lính s inh l'K K ã rao (In trực ị.)Vị) ( ìi.ỉt t.i(M n i n n g l i n h H i n t đ ặ c h i ệ u v c ỏ h o i YiUt m ;m (ỊUii III1 t h o n i r m a o m c h Người ta r h â t li CM cù a t u y ê n horm on ílóng v;'it I)ậf cao va (tạc biệt 1:1 người, Kọi lìộ t h n g nói I H‘I ró c u tạo hoàn c hi nh v hao gịm r;ir tuvỏn SỈIU (hình ): Hinh 5.1 Các tuyến nội tiết người 137 - T u y ê n t ù n g (chỉ tồn giai đoạ n â u ihrt) - T u y ê n y ê n (còn gọi tu y ê n It nào) - T u y ê n giáp - T u y ế n c ậ n giáp - T u y ế n ức ( t u y ế n th ym us ) - T u y ê n • T uyến trê n thận - T u y ế n s i n h dục dực (là tinh hồn) • T u y ế n s i n h d ụ c (ba o'g ồm noãn, th e v n g t r ứ n g r ụ n g , n h a u t h a i t h a i làm tổ tử cụng) Ngồi ỉ*a .cùng cịn m ộ t số p h ậ n c ủ a q u a n t r o n g cớ t h ể tiế t n h ữ n g c h ấ t đặ c hiệ u 'c ó h o t t í n h ‘sinh học th n g có tác d ụ n g tạ i chỗ (địa p h n g ) nh : s e r o to n in , s e c r e ti n , h i s t a m i n , g a s tr in , ervtro poe tin re nin , p r o s t a g l a n d i n 1.1.3 Ý nghĩa sinh học ứng (lụng T r o n g q u t r ì n h t i ế n hóa, t h ể dộng v ậ t p h t t ri ể n t đơn bà o t h n h da b o có k íc h thư c lớn Cơ t h ể c n g lổn, k h o ả n g cách mô q u a n c n g t ă n g lên, c ấ ụ tạ o c ủ a h ệ q u a n q u t r ì n h s in h học xảy r a t r o n g t h ê c n g h o n c h ỉ n h p h ứ c tạ p Đồ đ ả m bảo tí nh to n vẹn, t h n g n h ấ t c ủ a t h ể th í c h nghi vối môi t r n g sống, hệ th o n g sống đòi hỏi h u y c h u n g n h ằ m phối hợp đ iề u hòa m ộ t cách n h ị p n h n g h o t độ ng sổng C ù n g với h ệ t h ầ n k i n h , hệ nội t i ế t t h ự c h i ệ n s ự đ i ể u ti ế t hóa học tr o n g th ê n h ằ m đ p ứ n g y ê u c ầ u Cơ c d iê u hòa t h ầ n k i n h t h ế dịch m ộ t crt chê r ấ t q u a n t r ọ n g c ủ a thể Ổ d ộ n g v ậ t k h ô n g xương sông n h côn t rù ng, s â u bọ lột xác m ộ t (Ịuá t r ì n h r ấ t q u a n t r o n g c ủ a s p h t tr i ể n cá thể Cư thổ m u ô n lớn lên c h ú n g b ắ l buộc p h ả i lột bó lớp vỏ k i t i n c ũ (được-coi xương ngoài) xây d ự n g m ộ t lớp vỏ mỏi Lớp vỏ mói đ ã h ì n h t h n h dưối lớp vò cửnfí cũ n h u n g c h ú n g c ứ n g lại s a u kh i lớp vỏ cũ bóc m ột thời gian, ch in h thời gian nà y giú p cho th ê v ậ t p h t tr i ể n , đ a s ố c ô n t r ù n g , t r ê n bề m ặ t hạch nà o có tu y ê n gian não T u y ế n n y t i ế t r a m ộ t c h ấ t có t c d ụ n g th ú c đ ẩ y m ột tu y ế n t hai p h ầ n ngực t i ế t c h ấ t Krdison B ả n c h ấ t E r d i s o n m ột steroid có cơng thức hóa học C , ; H , |0,; E r d i s o n có tá c d ụ n g t h ô n g q u a m ộ t số’c n z y m t h ú c đ ẩ y q u tri nh hình t h n h 1ỚỊ) vỏ c ứ n g Cụ t h ể là: t i ê m E r d i s o n cho ấ u t r ù n g , c h ú n g thúc đẩ y e n z y m dofa - d e ca c bo xyla s e t r o n g tê b o bi ể u bì t ă n g cường c h u y ể n hóa đ io x y p h e n i l a l a n i n thành N - a c e t y l d i o x y p h e n i l a l a n i n C h ấ t n y có tác d ụ n g làm lớp vỏ c u t i c u n c ứ n g lại N go i i t u y ế n t rê n , côn t r ù n g cịn có tu y ế n corpora a l l a t a n h ỏ c h ú n g tiết r a úivonil ( C | SH;„,0.|) có tác d ụ n g th ú c dấ y lột xác M ấ t t u y ế n côn t r ù n g n g n g lột xác m c h u y ể n s a n g t r n g thá i biên thái Tiêm ju v e n il m n g n g biến t h i tiếp tụ c lột xáo Người ta ứn g flung tinh ('hất t r o n g công tác bao vệ t h ự c 138 vật p h u n ju v e n il dô làm n g n g q u t r i n h hiến thái r u a cỏn t r ù n g t h n h (lụng t n í õ n j ' t h n h , có khỉi n r i n g s i n h s a n N h ữ n g ngà i Ciii rủn t m tiếl rlìí bombieon n h ữ n y ngà i c ú a s â u róm tiót c h ấ t giplur Hai ( h a t nà y th n g qua mùi ( cỏ t c d ụ n g h ấ p d ầ n ngài (tực Người ta ứ n g (lụng Lính chất nà y tr o n g nôn Ilie tóm tắt cờ chê tmng Si) (ló SHU Protein kinase A không hoạt động ^1 Protein kinase A hoạt động Enzym kinase không hoạt đỏng \’ Enzym kinase - p hoạt động Nôi bào Enzym không hoạt động Vặt chất H ìn h S ' ' i c 1' Enzym - p hoạt dộng * Các sản phẩm chế tác dụng cúa hormon theo chế chất truyển tin thứ 2: hệ thòng aỉdenylylcyclase - AMPV H o t d ộ n g c ủ a A M P V dược: k ế t th ú c b ằ n g t h ủ y p h â n c ủ a e n z v m p h o s p h o d i e s t e r a s e xúc tác h) Hệ thống calcium - calmodulin Khi lìo rm on k ế t hợp với t h ụ c ảm thỏ t r ê n m n g t h ô n g q u a m ộ t G - p r o t e i n đặc hiệu, h o t hóa k ê n h calci tr ê n m n g l m cho caỉci t dịch ngoại b o c h u y ể n o t r o n g nội bào Lư ơn g calci dự t r ữ (ỉ túi lưới nội n g u y ê n s i n h ty t h ể r u n g h u y d ộ n g giai p h ó n ỵ Lượng calci nội bào t ă n g lê n đ n g kể, k ế t hựỊ) với loại p r o t e i n d ặ c hiệ u ỏ t r o n g bào tư n g c a lm o d u li n P h ứ c hợp calxi c a l m o d u l i n vói n h ữ n g t ỷ lệ k h c n h a u sò làm t ă n g g i ả m h o t t í n h c ủ a loại on/.ym p h ụ t h u ộ c calci t r o n g nội bào Kêt q u ả n n g độ c ủ a c ác c h ấ t c h u y ể n hóa t r o n g t ế bào c ũ n g biến đổi t heo 143 (Y> thơ tóm in troiitf sò (lồ sau I - - Lưới nội nguyên sinh chất Ca” ► Cũ* ’ + calmodulin ị Ca - calmodulin ~ Nội bào J Tăng hôc giảm enzym hoạt hóa ị Tăng giảm trinh chuyển hóa chát H in h Sơ đổ Cd chế tác dụng hormon thịng qua hệ thơng calcium - calmodulin rì Hệ thống phospholipasc - phospholipid Phức hợp lio rm on - t h ụ cảm t h ê đưọv hir.il th n h t h ỏ n g q u n G - p r o t r i n díu' hiệu hoạt ph os p h o li p id hóa phospholipa.sc' mìniíí lĩn/.ym p h n tfiiii (lạng phosphttlkiylinosit.nl tao iliíinh din ryl glyccrol inositol t r i p h o s p h a t Các diacylglycerol clìấl hoạt hoa protein k i n a s e - c cỏn inositol L r ip ho sp t (‘ỏ tá c d ụ n g h u y động ion Ci\" lừ IVù>i nội n g u y ê n s i n h c h ấ t Các p r o t o i n k i n a s e - hoạt hóa đế n lượt mì nh lại hoạt hỏa ức (‘iiô o n z v m k h c nội bào Kế t q u ả cuối c ù n g làm t h a y đối (Ịu tr ì n h ch uyên h ó a CÌỈC c h ấ l ỏ nội bào Q u trình th ủ y plum cliacylglvcerol tao VI\ acitl ỉiràchiđonie làm nguyên liộu tốriK hr*Ị> pr ost agla ndins Ch rú tham gia diều rlìỉnb ph àn ứng tê bào ('ỏ Ihr lõm UH ironi? so i|n Diacylglycerol Arachidonic acid ị Inositol triphosphat ị I Protein kinase c Prostaglandins ' ị LƯỚI nội sinh chát hoạt hóa Điều chình I Tăng hoặc; giảm phản ứng tế bão hoat tinh enzym ị Nội bao Tàng giảm trinh chuyển hóa chất H ì n h S đố chế tác dụng hormon thòng qua hệ thống phospholipase - phospholipid H i ệ n na y người ta clã p h t k h o a n g 10 h o r m o n tá c d ụ n g t h e o c h ế t h ô n g q u a (i - p r o t e i n tr ẽ n m n g vỏị hộ th n g nói trịn Các h o r m o n c h ấ t t r u y ề n 1in t h ứ n h ấ l t r u y ề n th ô n g till (lốn mhnự, tố bào th n g q u a clìất t r u v ể n tin t h ứ ]);ũ n h AM IV ion C a 4' c alm oduli n phospholipasí' - p h o s p h o li p id (lổ ti ê p tụ c tá c dụnỊí (tốn (‘ác (Ịun t rình c h u y ể n hỏa nội bào B a n s cách cáo p h n ứ ng c ủ a c ác h o r m o n xảy r ấ t n h a n h , t vài giây (lên vài ph út 1.3.2 Các hormon tác dựng thông (/tia hoại hỏa geiì C ác h o r m o n cỏ b ả n c h ấ t slíToiđ thyroid vitam.il I) di q u a m n g o t r o n g nội bào vào I r o n g n h â n , kết hợp với t h ụ cám th ể c ủ a n h a n P h ứ c họp h o r m o n - t h ụ c a m t h ể c ủ a n h â n hình t h n h se tư n g tá c với p h n t DNA t r o n g n h â n đè lạ o ỉ in hiệu Cụ thể là: p h ứ c hợp h o r m o n - t h ụ c â m t h ổ k ế t hợp với DNA tư ơn g lác* với yêu tố diều h ò a h o r m o n s t e r o i d t h y r o i d ( h o r m o n r e g u l a t o r y elem ont = ÍIRE) ỏ p h â n tủ' D N A (lích Các A R N polvm erạse tổng hợp ARN thơng tin (mARN) cho q trình phiên mà ( T r a n s c r i p t i o n ) Ti ếp theo s a u tr ì n h chép ( t r a n s l a t i o n ) N h tác ự lốn^ hộp protein Horm on t hực 145 Vi d ụ ; (í x líinh rhi'ini Ị;(fn Mí nnnji nũ -ỉf hì I lio'u \\i\ 11 s ú n # X i‘íì rỏ p h i ’ỉ t h n g : ca mè chép năm Díu: đ i ế m chuntf li chiu sinh (lục hì l.uyẽn sinh (lục đực ( t i n h h oà n) (l)uồn^ t r ứ n g ) hoạt dộn g mạ nh, liỏt r:i lỉhiÍMi horrnon sinh (ỉục C c đạc d i ê m s i n h (lục t h c p r ù n g xuá t (láy đủ rõ rãiì^ n h giọng nói mọc lơng m u , (ỉ nách, ỉ u y ê n vú nữ p h t triến m n h \éủr Kiao tứ đực giao tử x u ấ t h iệ n tr o n g t u y ế n s in h (lục người (lộng v;)t bat (Inu cỏ hoại d ộ n g t ì n h d ụ c v có k h n â n g s i n h s n Ờ nữ giỏi xuấ t chu ký kinh nguyệt 2.1 S i n h lý s i n h d ụ c đ ự c N a m giỏi d ộ n g vặt dục h o t (lộng sinh dục q u a n h n a m h oặ c t h e o m ù a Đế n tuối c h ín s i n h đục ti nh t r ò n g (giao tu' (lực) chín, Luyến h o t (lộng t i ế t dịc h Khi giao liỢ|> m ột lượng t i n h (lịch (tược p hó ng vào âm (lạo người, lầ n x u ấ t t i n h k h o n g ml t i n h (lịch, s ố lượng Linh t r ù n g k h o n g 60 * 120 t r i ệ u / m l Khối lượng ti nh ilịrh t h a y đối the o loài, ví dụ: bị I * ml; lợn 150 - 400 ml: n g ự a 50 - 100 ml: cừu 1.2 ml Khi t i n h t r ù n g vào tử cung, c h ú n g di c huyền lên vòi t r ứ n g ; ỏ người, tốc (lộ v ậ n đ ộ n g c ủ a l i n h t r ù n g 3m m/pluit loài gia súc k h o n g 15 * 16mm/giò T i n h t r ù n g v ậ n đ ộ n g b ằ n g cách tự qu a y đuôi Mhiột độ mơi t r n g có p H k i ề m vế u ln d i ề u k iệ n t h u ậ n lợi cho ti nh t r ù n g di dộng (pH ẵm (lạo n ữ giới 4,5 n h n g ti n h (lịch có p h ả n ứ n g kiểm pH - 7A nôn t r u n g hòa t h n h p h ả n ứ n g k i ể m yế u n ế u kh ôn g, t i n h t r ù n g se clìêt rát nh a n h) T i n h h o n gồm r ấ t nh iề u ơng s in h tinlì ỏng si nh t i n h s ả n x u ấ t r a h n g tr i ệ u l i n h t r ù n g Đa sô dộng vật h o a ng lià chí tro n g m ù a xác đ ị n h th í c h hợp t i n h h o n t ă n g t r n g tích cực s in h linh t r a n g binh thườ ng, t i n h h o n bé ch ỉ c h a t i n h n g u y ê n bào người, sinh linh xay liên lụ c t r o n g n ă m T t i n h n g u y ê n hào, tr ì n h nguvõn p h â n (mitosis) tạ o r a cấc t i n h bà o c ấ p T t i n h b o c ấp íị trì n h p h n bào giảm nhiễm (meiosis) v t o r a t i n h t r ù n g ( t h ự c c h ấ t p h â n bào gia m n hi ễ m nguy ê n p h â n xảy r a r ấ t n h a n h Liếp ỉ heo g i ả m p h â n 1) N h mồi linh t r ù n g m a n g n, t h ụ t i n h , k ế t h ợ p với t r ứ n g c ù n g m a n g n tạo t h n h hợp tử 2n (hì nh 1.4) C ấ u t o c ủ a t i n h t r ù n g bao gồm: p h ẩ n dầu p h ầ n t h â n g iữa v đuôi T r o n g p h ầ n d ầ u n h ọ n có n h ã n hao c h ứ a eiv/ym h i a l u r o n i d a s e (gọi t h ể đ í n h a c r o so m e ) P h ầ n t h â n có cốc mitochondria P h ẩ n h ìn h t h n h m ộ t ô n g n h ỏ b a o bọc sợi t r ụ c (h ìn h 11.5) Mỗi n g y , hai tinh hồn có k h híìng s n x u ấ t k h o n g 300 t r i ệ u l i n h t r ù n g T o n thòi g i a n p há t sinh (giao lử tliic) tinh t r ù n g lừ lần p h n c h i a (lầu t i ê n clên dược plìõiì^ r a k h o n g 72 nhiội cỉộ '10 t r i n h s i n h t i n h bị ức che 299 Quả trinh phát sinh trứng (giao tử cải) Quá trinh phát sinh tinh trùng (giao từ đực) Thể cực thứ ^ n Thể cực thứ hai n T ế bào noãn n 2n dùng để s ố lượng nhiễm s ắ c thể người, n = 2n = 46 Hợp tử Hình 11.4 Sự phát sinh giao tử đực 300 S ự kiể m t r a lìor mon s i n h lý s i n h d ụ c đực ba o gồm: T h ù y trư ớc t u y ế n vỏn Iiei r a lìo rm on kí c h kè t u y ế n (ICSI1 = i n t e r s t i t i a l cel] s t i m u l a t i n g ho rm o n e ) C ác tỏ hào k ẽ t u y ỏ n t ả n g r n g hoạ t d ộ n g t i ê t r a h o r m o n t o s t o s t e r o n Đ ế n lượt m ìn h , I.cstostoron kích th íc h q u t r ì n h s i n h t i n h v t u y ế n t i ế t c h ấ t cỉịch n h ầ y , đồ ng thời l m p h t t r i ể n đặ c đ i ể m s i n h dục t h ứ c ấ p ỏ n a m giới d ộ n g v ậ t (lực, t n g c u o n ^ h n m m u n t ìn h dục Nhân Hinh 11.5 Cấu tạo tinh trùng 2.2 S i n h l ý s i n h d ụ c c i 2.2.1 S ụ hình (hành trứng chín người, b ấ t đ ầ u t tuổi d ậ y h n g t h n g có m ộ t t r ứ n g c h í n r ụ n g r a khỏi b u n g tr ứ ng M ộ t sô t r n g hớp đặ c biệ t có t h ể có n h i ề u t r ứ n g c ù n g c h í n r ụ n g T r n g h ợ p n h ữ n g loài đ ộ n g v ậ t đẻ m ộ t lứ a n h khi, t r â u , bò, ngựa , voi c ũ n g giơn g n h Cịn loài đ ộ n g v ậ t đ ẻ n h i ề u lứa n h iề u t r ứ n g c ù n g c h ín r ụ n g m ộ t lần, c ù n g t h ụ t i n h t r o n g m ộ t l ầ n gia o hợp T noã n n g u y ê n bào, q u a p h â n bà o n g u y ê n n h i ễ m cho r a n o ã n b o c a p K h c với s ự s i n h t i n h t r ù n g , n o ã n b o c ấ p s a u l ầ n p h â n bà o g i ả m n h i ễ m ch o n o ã n bà o c ấ p (n) t h ổ c ự c t h ứ n h ấ t (n) l ầ n p h â n bà o t i ế p th e o, n o ã n bà o c ấ p h ì n h t h n h m ột t r ứ n g (n) v t h ể cực t h ứ N h vậy, từ n o ã n b o c ấ p 1, s a u lầ n p h â n bà o liên t i ế p cho r a m ộ t t r ứ n g t h ế cực T r ứ n g r ụ n g r a kh ỏi n a n g t rứ n g , rơi vào x o a n g dược p h ễ u c ủ a vòi t r ứ n g t h u n h ậ n c h u y ể n vảo vòi t r ứ n g đ ể t h ụ t i n h với t i n h t r ù n g S a u t r ứ n g r ụ n g , p h ầ n n a n g t r ứ n g p h t t r i ể n t h n h t h ổ v n g t i ế t h o r m n p roge s te ro n 2.2.2 C hu kỳ dơng dục (hình 11.6) H o t d ộ n g s i n h d ụ c c ủ a d ộ n g v ậ t p h ụ n ữ từ tuổi c h í n s i n h d ụ c dược biể u lìiộn b ằ n g c h u k ỳ d ộ n g dục (O e st ru s) Mộ t c h u ký đ ộ n g d ụ c c h i a l m thòi kỳ: thòi kỳ trư ớc đ ộ n g dục thòi kỳ đ ộ n g dục thòi kỳ s a u đ ộ n g d ụ c thời kỳ y ê n 301 tĩnh đ ộ n g v ậ t có vú ( t r người linlì tr ùơ nự ) k h ỏ n g ỉ)iến h a n g c hu kỳ k i n h n g u y ệ t iTìà có n h ữ n g biơn dơi () tư cunir ;ím đạo h n h vi si nh (lục Đ ộ n g vạt chi ch ịu gia o phơi thịi kỷ động đụr Rión
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sinh học cơ thể người và động vật: Phần 2,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm