0

tiểu luận kết thúc học phần tổ CHỨC bộ máy HÀNH CHÍNH NHÀ nước chức năng của bộ máy hành chính nhà nước

15 1 0
  • tiểu luận kết thúc học phần   tổ CHỨC bộ máy HÀNH CHÍNH NHÀ nước chức năng của bộ máy hành chính nhà nước

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 21:09

11 BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TÊN HỌC PHẦN TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TÊN ĐỀ TÀI CHỨC NĂNG CỦA BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Họ tên học viên Lớp Khóa Ngành Giảng viên giảng dạy Hà Nội, tháng 01 năm 2022 BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TÊN HỌC PHẦN TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TÊN ĐỀ TÀI CHỨC NĂNG CỦA BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Điểm bằng số Điểm bằng chữ. BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ……………………………… BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TÊN HỌC PHẦN: TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TÊN ĐỀ TÀI: CHỨC NĂNG CỦA BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Họ tên học viên: Lớp: Ngành: Giảng viên giảng dạy: Khóa: Hà Nội, tháng 01 năm 2022 BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ……………………………… BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TÊN HỌC PHẦN: TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TÊN ĐỀ TÀI: CHỨC NĂNG CỦA BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Điểm số Điểm chữ Hà Nội, tháng 01 năm 2022 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU NỘI DUNG Khái niệm Tổ chức hoạt động máy hành nhà nước Việt Nam Các chức máy hành nhà nước Những vấn đề đặt thực chức máy hành nhà nước Một số giải pháp nâng cao hiệu thực chức máy hành nhà nước KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 2 10 11 MỞ ĐẦU Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng xác định: “Xây dựng hành nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, đại, sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch Tiếp tục đổi tổ chức hoạt động Chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả” [1, tr.92] Để thực thành cơng nhiệm vụ trọng tâm này, địi hỏi ngành Nội vụ, Bộ Nội vụ cần chủ động nghiên cứu, đánh giá kết hạn chế tổ chức, hoạt động máy hành nhà nước thời gian qua; sở tham mưu cho Đảng Nhà nước giải pháp tiếp tục xây dựng máy hành nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Nghiên cứu chức máy hành nhà nước có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu hoạt động máy hành nhà nước Qua đó, thiết thực góp phần củng cố, tăng cường niềm tin Nhân dân Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh tồn diện, đồng cơng đổi mới, cơng nghiệp hóa, đại hóa; xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc, giữ vững mơi trường hịa bình, ổn định; phấn đấu đến kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa Do đó, nghiên cứu vấn đề “Chức máy hành nhà nước” làm đề tài tiểu luận có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc 5 NỘI DUNG Khái niệm Hành hoạt động quản lý, điều hành công việc quan nhà nước tổ chức trị, kinh tế, văn hoá, xã hội theo chức năng, nhiệm vụ điều lệ tổ chức [2, tr.176] Hành nhà nước hoạt động thực thi quyền hành pháp nhà nước; bao gồm hoạt động chấp hành điều hành hệ thống hành nhà nước theo khn khổ pháp luật nhằm phục vụ nhu cầu hợp pháp nhân dân, trì ổn định phát triển xã hội Trong hành nhà nước, với tính cách thể thống mặt cấu tổ chức, quan hành nhà nước, phận hợp thành giữ vị trí vơ quan trọng Trên phương diện lý luận nhà nước, máy hành nhà nước hiểu hệ thống quan nhà nước thực chức hành nhà nước - chức chấp hành điều hành, quan gọi quan hành nhà nước Do khác biệt trị, kinh tế, truyền thống văn hóa xã hội nên máy hành nhà nước quốc gia khác tổ chức không giống Vì vây, nhiều tác giả có cách tiếp cận khác máy hành nhà nước cụ thể là: Theo Đại Từ điển tiếng Việt: Bộ máy hành nhà nước tổng thể hệ thống quan chấp hành điều hành lập để quản lý toàn diện quản lý ngành, lĩnh vực nước phạm vi lãnh thổ định Bộ máy hành thường phận phát triển phức tạp máy nhà nước quốc gia Bộ máy hành Nhà nước tổ chức thành hệ thống thống theo đơn vị hành từ Trung ương đến địa phương, đứng đầu Chính phủ [5, tr.412] Như vậy, quan hành nhà nước thành lập sở luật định để thực nhiệm vụ quyền hạn lĩnh vực định Là phận quan trọng máy nhà nước Cơ quan hành nhà nước cịn có dấu hiệu đặc thù, nhờ phân biệt với quan khác nhà nước Như vậy, hành nhà nước hoạt động thực thi quyền hành pháp nhà nước; bao gồm hoạt động chấp hành điều hành hệ thống hành nhà nước theo khn khổ pháp luật nhằm phục vụ nhu cầu hợp pháp nhân dân, trì ổn định phát triển xã hội Tổ chức hoạt động máy hành nhà nước Việt Nam Hành nhà nước bao gồm yếu tố: Hệ thống thể chế hành Đó hệ thống văn pháp lý cho hoạt động hành chính, bao gồm Hiến pháp, luật, đạo luật văn luật Các yếu tố cấu thành thể chế hành nhà nước: Hệ thống văn quy phạm pháp luật quy định nhiệm vụ quyền hạn thẩm quyền quan thuộc máy hành nhà nước từ trung ương tới địa phương bao gồm: Văn quy định phủ quan phủ như: luật tổ chức phủ, quy chế làm việc phủ Văn quy định hoạt động ủy ban nhân dân quan chuyên môn như: luật tổ chức hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân, quy chế quy định Nghị định 171, 172 Chính phủ Hệ thống văn quy phạm pháp luật quy định nội dung quản lý hành nhà nước tất mặt lĩnh vực đời sống xã hội Hệ thống văn quy phạm pháp luật quy định chế độ công vụ Hệ thống chế định tài phán hành nhằm giải tranh chấp hành cơng dân với hành Hệ thống thủ tục hành nhằm giải quan hệ nhà nước với công dân với tổ chức xã hội Cơ cấu tổ chức chế vận hành hệ thống máy hành nhà nước từ Trung ương đến sở 7 Cơ quan hành cấp bao gồm phủ ủy ban nhân dân cấp, tổ chức hoạt động theo chế đồng bộ, có thứ bậc để quản lý lĩnh vực đời sống xã hội pháp luật quy định Đội ngũ cán bộ, công chức máy hành Là cơng dân bầu cử tuyển dụng bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh đảm nhiệm cương vị lãnh đạo giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc biên chế các quan hành nhà nước hưởng lương từ ngân sách nhà nước Tổ chức hoạt động máy hành Trung ương (Chính phủ, Bộ quan ngang bộ) Tổ chức hoạt động máy hành địa phương (Uỷ ban nhân dân, Các quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân) Các chức máy hành nhà nước * Chức trị Đây nhiệm vụ hành nhà nước, chức tổ chức hành nhà nước, cịn gọi chức thống trị Tất quốc gia giới phải thông qua thiết chế thuộc hệ thống máy hành nhà nước cơng an, an ninh quốc gia, quân sự, tình báo… để điều khiển chức mang tính bắt buộc, khống chế, bảo vệ, phịng ngự, trấn áp nhằm giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc gia * Chức kinh tế Thông qua quan quản lý nhà nước kinh tế máy hành nhà nước Bộ, ngành để tổ chức quản lý kinh tế - xã hội Chức kinh tế thể thông qua hoạt động như: Định chiến lược, kế hoạch phát triển xã hội kinh tế quốc dân, bao gồm quy hoạch, kế hoạch phát triển xã hội kinh tế khu vực; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế; ban hành sách, văn pháp luật, quy định tiêu chuẩn, định mức, quy phạm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu; phối hợp hài hòa mối quan hệ kinh tế kế hoạch phát triển ngành, địa phương, xí nghiệp; đạo thúc đẩy hợp tác kinh tế ngành với địa phương… * Chức văn hóa Chức văn hóa thể thông qua hoạt động như: Định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển khoa học, văn hóa, giáo dục; ban hành sách, văn pháp luật để quản lý văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật…; đạo, giám sát, hiệp đồng ngành nghiên cứu khoa học - kỹ thuật đơn vị giáo dục; phát triển đội ngũ cán có lực nhằm nâng cao hiệu chức văn hóa máy hành nhà nước, thúc đẩy phát triển khoa học, văn hóa, giáo dục, khoa học, cơng nghệ; nâng cao chất lượng văn hóa, tư tưởng tồn dân tộc, xây dựng xã hội văn minh * Chức xã hội Đây chức rộng, bao hàm nhiều hoạt động máy hành nhà nước Theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tất chức quản lý máy hành nhà nước “cơng việc chung” phạm vi rộng gọi chức xã hội Chức thể thông qua việc xây dựng máy chuyên ngành để thực thi quản lý công việc phúc lợi xã hội, bảo hiểm xã hội cung cấp dịch vụ công cộng y tế, bảo vệ trẻ em, bảo vệ môi trường xây dựng cơng trình phúc lợi cơng cộng… Những vấn đề đặt thực chức máy hành nhà nước Sau thời gian thực Nghị số 18-NQ/TW (năm 2017) Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, cho thấy chủ trương, quan điểm, định hướng nêu Nghị đúng, việc thực đạt kết quan trọng bước đầu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, hợp lý hóa tinh giản cấu tổ chức máy tất cấp, hoàn thiện chế hoạt động hệ thống trị phân hệ hệ thống trị Tuy nhiên, từ thực tiễn triển khai Nghị quan từ Trung ương đến sở cho thấy loạt vấn đề lý luận thực tiễn cần phải nghiên cứu, tổng kết, làm rõ hơn, như: cần xác định phân định rõ hơn, hợp lý vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức lãnh đạo trị tổ chức đảng cấp; vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quan quyền lực Nhà nước pháp quyền; vai trò trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội, từ trung ương xuống sở Làm rõ yêu cầu khách quan, điều kiện, nguyên tắc việc “nhất thể hóa” (hay gọi hợp nhất) tổ chức máy có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, trùng lắp, liên quan mật thiết với hệ thống trị; yêu cầu khách quan, điều kiện, nguyên tắc việc “nhất thể hóa” số chức danh lãnh đạo hệ thống trị từ Trung ương xuống sở Làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thể chế, chế hoạt động tổ chức hợp tổ chức đảng với tổ chức quyền; nghiên cứu chế định rõ cấu trúc hành chính, cấu trúc mơ hình phân định quyền lực nhà nước từ trung ương xuống sở…theo yêu cầu giai đoạn phát triển Về mặt lý luận cần phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc đắn “vai trò lãnh đạo” “vai trò cầm quyền” Đảng, mối quan hệ biện chứng hai vai trò điều kiện Đảng cầm quyền, phương thức lãnh đạo Đảng hệ thống trị, Nhà nước Xử lý đắn mối quan hệ sở để xây dựng tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Khi chuyển sang thể chế phát triển mới: Xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế…, 10 tổ chức máy chế hoạt động hệ thống trị cần phải khắc phục dấu ấn thể chế - chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu - hành bao cấp trước Đảng có chủ trương đắn đổi phương thức lãnh đạo Đảng định hướng xây dựng tổ chức máy hệ thống trị, cần phải cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời, đồng Đổi phương thức lãnh đạo Đảng phải gắn với xây dựng tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu Cần phải đẩy mạnh triển khai nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn đổi phương thức lãnh đạo Đảng hệ thống trị xây dựng tổ chức máy hệ thống trị khoa học, phù hợp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu Một số giải pháp nâng cao hiệu thực chức máy hành nhà nước Thứ nhất, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, sách xây dựng hành nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, đại, sạch, vững mạnh, bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu Khẩn trương trình Chính phủ ban hành tổ chức thực Chương trình cải cách hành nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo hướng toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, bước đại đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; lấy người dân làm trung tâm, lấy hài lòng người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hiệu hoạt động máy hành nhà nước Thứ hai, đẩy mạnh đổi máy Chính phủ tinh gọn, hiệu lực, hiệu sở tổ chức hợp lý đa ngành, đa lĩnh vực, khắc phục triệt để chồng chéo, giao thoa chức năng, nhiệm vụ bộ, quan ngang bộ; đảm bảo nguyên tắc việc giao quan chủ trì thực chịu 11 trách nhiệm Phát huy đầy đủ vị trí, vai trị, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ quan hành nhà nước cao nhất, thực quyền hành pháp, quan chấp hành Quốc hội Chính phủ tập trung vào xây dựng thể chế kiến tạo phát triển, quản trị quốc gia tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần thượng tơn pháp luật Chính phủ có đủ lực, đủ khả giải trình; tạo tầm nhìn tốt sách tốt; tương tác thân thiện với xã hội, người dân, với thị trường doanh nghiệp; tạo chia sẻ phát triển Tích cực đổi phương thức hoạt động Chính phủ theo hướng tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch để kiến tạo phát triển phục vụ nhân dân; tăng cường lực dự báo, phân tích đề xuất sách dựa luận khoa học thực tiễn điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thích ứng với Cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư Triển khai mạnh mẽ việc xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số nhằm ứng dụng tiến khoa học công nghệ để đổi phương thức làm việc, nâng cao lực quản lý, điều hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quan hành cấp, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia cách toàn diện để phát triển kinh tế số, xã hội số Trong đó, Cổng Dịch vụ cơng Quốc gia phải điểm khởi đầu quan trọng Chương trình cải cách hành nhà nước giai đoạn 2021-2030, đảm bảo đến năm 2023, toàn dịch vụ hành cơng tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia Thứ ba, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm Chính phủ với bộ, ngành Chính phủ, bộ, ngành với quyền địa phương; khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Đồng thời, phân định rõ trách nhiệm tập thể trách nhiệm cá nhân, bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất, thơng suốt hiệu quả; phát huy vai trị chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cấp, ngành, đơn vị cá nhân người đứng đầu bộ, ngành, địa phương đơn vị Nghiên cứu, triển khai biện pháp đổi phương thức làm việc, nâng cao suất, hiệu hoạt 12 động quan hành nhà nước cấp sở ứng dụng mạnh mẽ tiến khoa học công nghệ, công nghệ thông tin Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh xếp đơn vị hành cấp huyện, cấp xã nghiên cứu thí điểm tổ chức cấp tỉnh phù hợp với quan điểm đạo Đảng “ khuyến khích sáp nhập, tăng quy mơ đơn vị hành cấp nơi có đủ điều kiện để nâng cao lực quản lý, điều hành tăng cường nguồn lực địa phương” [4, tr.67] quy hoạch tổng thể đơn vị hành cấp Chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động phối hợp với Trung ương tổng kết việc xếp đơn vị hành cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 đề xuất nội dung xây dựng kế hoạch, lộ trình xếp đơn vị hành cấp giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, định Hoàn thiện hệ thống đơn vị nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cấu hợp lý, có lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cung ứng dịch vụ nghiệp công bản, thiết yếu có chất lượng ngày cao Đẩy mạnh việc chuyển giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị nghiệp công lập Phát triển thị trường dịch vụ nghiệp công thu hút mạnh mẽ loại hình kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ cơng; rà sốt, chuyển đổi đơn vị nghiệp cơng lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần Thứ năm, tập trung đẩy mạnh cải cách chế độ cơng vụ, cơng chức, có chế khuyến khích, khơi dậy tinh thần cống hiến đất nước, tạo động lực áp lực để cán bộ, cơng chức, viên chức hồn thành tốt nhiệm vụ giao, tận tụy phục vụ nhân dân; có chế bảo vệ cán đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm lợi ích chung Đây u cầu có tính cốt lõi, định thành cơng cho phát triển nhanh, bền vững đất nước Chú trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu đội ngũ cơng chức, viên chức để áp dụng thành tựu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho cố gắng thực cải cách hành Trong giai đoạn tới, 13 cần thúc đẩy cải cách cần thiết để có đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, tâm huyết tài 14 KẾT LUẬN Bộ máy hành nhà nước thường phận phát triển phức tạp máy nhà nước quốc gia Bộ máy hành nhà nước tổ chức thành hệ thống thống theo đơn vị hành từ trung ương đến địa phương, đứng đầu Chính phủ Hoạt động máy hành nhà nước đặt giám sát trực tiếp thường xuyên quan quyền lực nhà nước, đại biểu đại diện nhân dân nước địa phương giám sát nhân dân [4, tr.74] Trong trình đổi đất nước, theo Hiến pháp 2013 thể chế hành quan Nhà nước thay đổi nhiều phù hợp với việc quản lý xã hội, đáp ứng công xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa Cơ cấu quản lý hành điều chỉnh, giảm bớt cồng kềnh, giảm thiểu quan liêu để tiến tới xã hội công bằng, văn minh phát triển Việc xây dựng cấu quan hành khơng làm thay đổi suy giảm quyền lực nhiệm vụ quan quản lý nhà nước Mặt khác địa vị pháp lý quan đề cao tăng cường kiểm tra giám sát phận, hiểu đường lối đạo hợp lý Nhà nước vai trị tích cực quan quản lý Nhà nước Thực chức máy hành nhà nước giai đoạn cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chế độ công vụ, xếp máy tinh, ngọn, hiệu 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội Giáo trình Quản lý công, Nxb Bách khoa Hà Nội, Hà Nội, 2015 Nghị số 18-NQ/TW “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Chấp hành Trung ương, 2017 Phạm Thị Thanh, Đẩy mạnh xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Tạp chí Cộng sản, số 72/2019 Trung tâm ngôn ngữ học, Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1994 ...BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ……………………………… BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TÊN HỌC PHẦN: TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TÊN ĐỀ TÀI: CHỨC NĂNG CỦA BỘ MÁY... Trong hành nhà nước, với tính cách thể thống mặt cấu tổ chức, quan hành nhà nước, phận hợp thành giữ vị trí vơ quan trọng Trên phương diện lý luận nhà nước, máy hành nhà nước hiểu hệ thống quan nhà. .. quan nhà nước thực chức hành nhà nước - chức chấp hành điều hành, quan gọi quan hành nhà nước Do khác biệt trị, kinh tế, truyền thống văn hóa xã hội nên máy hành nhà nước quốc gia khác tổ chức khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận kết thúc học phần tổ CHỨC bộ máy HÀNH CHÍNH NHÀ nước chức năng của bộ máy hành chính nhà nước,