0

Mẫu câu thiết lập quan hệ buôn bán - Establishing Trade Relations Model Sentences

3 11 0
  • Mẫu câu thiết lập quan hệ buôn bán - Establishing Trade Relations Model Sentences

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 13:34

ESTABLISHING TRADE RELATIONS MODEL SENTENCES Mẫu câu thiết lập quan hệ buôn bán 1 We are willing to establish long term business relations with your firm Chúng tôi sẵn sàng thiết lập quan hệ buôn bán lâu dài với công ty của các ngài 2 We have had many opportunities to see that your firm is a reliable partner Chúng tôi đã có nhiều dịp thấy rằng công ty của các ngài là một đối tác đáng tin cậy 3 I learned your name and address of your company from our business friend in Japan Chúng tôi được biết t. ESTABLISHING TRADE RELATIONS MODEL SENTENCES Mẫu câu thiết lập quan hệ buôn bán We are willing to establish long- term business relations with your firm Chúng sẵn sàng thiết lập quan hệ buôn bán lâu dài với công ty ngài We have had many opportunities to see that your firm is a reliable partner Chúng tơi có nhiều dịp thấy cơng ty ngài đối tác đáng tin cậy I learned your name and address of your company from our business friend in Japan Chúng biết tên địa công ty ngài qua bạn hàng Nhật Bản May I take the liberty to introduce our company to you ? Chúng xin mạo muội giới thiệu công ty cho ngài ? We avail ourselves of this opportunity to approach you for the establishment of business relations with you Chúng tiếp cận với ngài để thiết lập quan hệ buôn bán với ngài We have been importers of arts and crafts for many years We express our desire to trade with you in this line Chúng người nhập hàng thủ công mỹ nghệ nhiều năm Chúng mong muốn buôn bán với ngài ngành hàng Vietnam arts and crafts have obtained unanimous approval in the international market Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam thị trường quốc tế đồng tình chấp nhận Our corporation is established for the purpose of carrying on import and export business Công ty thành lập để kinh doanh lĩnh vực xuất nhập We specialize in a variety of medical instruments Chúng chuyên dụng cụ y tế 10 We have the advanced technology, personnel and expertise in serving the needs of manufacturing industry Chúng tơi có cơng nghệ tiên tiến, có người chun môn phục vụ nhu cầu công nghiệp chế tạo 11 We are striving to extend economic cooperation and exchange of technology with foreign countries Chúng phấn đấu để mở rộng hợp tác kinh tế trao đổi cơng nghệ với nước ngồi 12 We learn that you deal in textriles as your speciality Chúng biết ngài chuyên kinh doanh lấy hàng dệt làm mặt hàng đặc biệt ngài 13 Now we are writing to offer you opportunity to develop trade Giờ viết thư tạo điều kiện cho ngài phát triển nghề 14 If you are interested in establishing business relations with us in this line, please let us know your specific requirements Nếu ngài muốn thiết lập quan hệ buôn bán với ngành hàng này, đề nghị ngài cho biết yêu cầu cụ thể ngài 1/3 15 Your firm has been reommended to us by BHD Company in New York, USA Công ty ngài công ty BHD New York, Hoa Kỳ giới thiệu 16 We have a strong feeling that we will be able to work together to satisfy the needs of our mutual endusers Tơi có cảm giác mãnh liệt làm việc để thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng hai bên 17 We will not only supply you with the highest quality goods at a reasonable price but also provide a good after-sales service Chúng cung cấp cho ngài hàng hoá với chất lượng cao với giá phải mà cung cấp dịch vụ sau bán chất lượng tốt 18 We are in business for our customers convenience Chúng tơi kinh doanh thuận lợi khách hàng 19 You will see that our business policties are very flexible Các ngài thấy sách thương mại linh hoạt 20 Catalogues are available upon request Ca tơ lơ có theo yêu cầu khách hàng 21 We hope you could send us a copy of your Export Licens main items suppliable at present Chúng tơi hy vọng ngài gửi cho giấy phép xuất mặt hàng cung cấp 22 We always adhere to your commitments Chúng luôn tơn cam kết 23 We can assure you that all your orders will receive our best attention Chúng tơi đảm bảo với ngài tất đơn hàng ngài nhận ý tốt 24 We assure you of our best attention to any inquiries from you Chúng đảm bảo với ngài ý lớn thư hỏi hàng ngài 25 We are enclosing a copy of our pricelist Chúng xin gửi kèm giá 26 We are sending you our catalogues under separate cover Chúng gửi cho ngài ca ta lô chúng tơi phong bì riêng 27 To acquaint you with various kinds of handicrafts we handle we are sending you, by separate airmail a commodity list for your reference Để ngài làm quen với loại hàng thủ công mà kinh doanh, gửi cho ngài đường hàng không, bảng liệt kê hàng hoá để ngài tham khảo 28 In order to give you some idea of the light industrial goods we handle we have pleasure in forwarding you by airmail one catalogue and several samples for your reference Để ngài có khái niệm hàng cơng nghiệp nhẹ mà kinh doanh, gửi cho ngài ca ta lô đường hàng không vài mẫu hàng để ngài tham khảo 2/3 29 We shall appreciate your giving this matter your serious consideration Chúng hoan nghênh việc ngài xem xét nghiêm túc vấn đề 30 We look forward to receiving your early reply Chúng mong sớm nhận thư trả lời ngài 3/3 ... service Chúng cung cấp cho ngài hàng hoá với chất lượng cao với giá phải mà cung cấp dịch vụ sau bán chất lượng tốt 18 We are in business for our customers convenience Chúng tơi kinh doanh thuận... ngài có khái niệm hàng công nghiệp nhẹ mà kinh doanh, gửi cho ngài ca ta lô đường hàng không vài mẫu hàng để ngài tham khảo 2/3 29 We shall appreciate your giving this matter your serious consideration
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu câu thiết lập quan hệ buôn bán - Establishing Trade Relations Model Sentences,