0

Tổ chức khách sạn trần thị thuỳ trang 17031323

77 3 0
  • Tổ chức khách sạn   trần thị thuỳ trang   17031323

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 09:31

Mục lục LỜI MỞ ĐẦU 4 1 Lý do chọn đề tài 4 2 Mục tiêu nghiên cứu 4 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5 4 Phương pháp nghiên cứu 5 5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn nghiên cứu 5 6 Kết cấu của báo cáo 6 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 7 1 Công tác tổ chức là gì? 7 1 1 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn mô hình cơ cấu tổ chức 7 1 1 1 Mục tiêu và chiến lược kinh doanh 7 1 1 2 Quy mô và sự đa dạng của mô hình kinh doanh 7 1 1 3 Quan điểm của nhà lãnh đạo cấp cao và trình độ, năng lực của đội ngũ công nhân v. 1 Mục lục LỜI MỞ ĐẦU .4 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn nghiên cứu .5 Kết cấu báo cáo CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 Công tác tổ chức gì? .7 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn mơ hình cấu tổ chức Mục tiêu chiến lược kinh doanh Quy mô đa dạng mơ hình kinh doanh Quan điểm nhà lãnh đạo cấp cao trình độ, lực đội ngũ công nhân viên Sự biến động môi trường kinh doanh, thị trường mục tiêu .8 Yếu tố đảm bảo công tác tổ chức khách sạn CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ VẬN HÀNH TẠI KHÁCH SẠN HYATT REGENCY WEST HANOI 11 Giới thiệu chung khách sạn Hyatt Regency West Hanoi .11 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Lịch sử hình thành thương hiệu Hyat 11 Vị trí địa lý khách sạn Hyat Regency West Hanoi .12 Mục tiêu giá trị bên khách sạn Hyat Regency West Hanoi .13 Cơ sở hạ tầng khách sạn Hyat Regency West Hanoi 14 Chức lĩnh vực hoạt động khách sạn 16 1.3 Công tác tổ chức khách sạn Hyatt Regency Hanoi .18 Cấu trúc tổ chức khách sạn Hyat Regency West Hanoi 19 2.1 Cấu trúc máy, chức nhiệm vụ phận khách sạn Hyat Regency West Hanoi 22 2.1.1.1 Bộ phận nhân ( Human Resouces) .22 2.1.1 Bộ phận tiền sảnh ( Front Office) 26 2.1.2 Bộ phận ăn uống ( F&B) 28 2.1.3 Bộ phận buồng phòng ( Housekeeping) 29 2.1.4 Bộ phận bếp ( Kitchen) 30 2.1.5 Bộ phận kinh doanh ( Sale & Marketing) 32 2.1.6 Bộ phận tài ( Finance) 33 2.1.7 Bộ phận an ninh ( Security) 34 2.1.8 Bộ phận kỹ thuật ( Engineering) 34 2.1.9 Mối quan hệ phận khách sạn Hyat Regency West Hanoi 35 CHƯƠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TẠI KHÁCH SẠN DAEWOO 36 Giới thiệu chung khách sạn .36 1.1 Lịch sử hình thành 36 1.2 Vị trí địa lý 37 1.3 Mục tiêu nhiệm vụ 38 1.3.1 Mục tiêu 38 1.3.2 Nhiêm vụ 38 2.2 Cơ sở hạ tầng 39 1.4.1 Cơ cấu loại phòng khách sạn 39 1.4.2 Cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ ăn uống 40 2.3 Chức lĩnh vực hoạt động 41 Công tác tổ chức khách sạn 42 2.1 Cấu trúc tổ chức 42 2.2 Cấu trúc máy, chức nhiệm vụ phận 47 2.2.1 Bộ phận nhân 47 2.3.1 Bộ phận tiền sảnh 48 2.3.2 Bộ phận ăn uống 51 2.3.3 Bộ phận bếp 52 2.3.4 Bộ phận buồng phòng 54 2.3.5 Bộ phận kinh doanh 56 2.3.6 Bộ phận tài 58 2.3.7 Bộ phận an ninh 60 2.3.8 Bộ phận kỹ thuật 61 CHƯƠNG 4: SO SÁNH CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA KHÁCH SẠN HYATT REGENCY WEST HANOI VÀ KHÁCH SẠN DAEWOO 63 Giống 63 Khác 67 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC 71 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Theo Khảo sát Hội đồng Du lịch giới (WTTC), Việt Nam nước đứng thứ tư danh sách nước có lượng khách du lịch tăng nhiều Việt Nam 10 điểm đến du lịch động thập kỷ tới Sự phát triển ngành Du lịch kéo theo phát triển ngành công nghiệp khách sạn,nhà hàng Ngày nhu cầu du lịch bùng nổ trở thành nhân tố thiếu xã hội Phát triển du lịch xu chung thời đại, trào lưu xã hội Bởi đời sống người ngày nâng cao vật chất tinh thần nên nhu cầu họ ngày cao hơn, đa dạng Để đáp ứng nhu cầu địi hỏi ngành dịch vụ ngành “cơng nghiệp khơng khói” phải phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày lớn đa dạng khách hàng Vì thế, công tác tổ chức, vận hành yếu tố vô quan trọng lĩnh vực kinh doanh khách sạn Để khách sạn hoạt động hiệu ,thành công hay thất bại phụ thuộc vào cơng tác tổ chức vận hành khách sạn,đồng thời với đội ngũ quản lý, nhanh viên cần có chun mơn cao nghiệp vụ giỏi Chắc chắn khách sạn hay thương hiệu có cách thức vận hành quản lý khách sạn cách riêng biệt phù hợp với mục tiêu khách sạn Từ kiến thức học nhà trường, nhận thức vai trị đặc biệt quan trọng cơng tác tổ chức, vận hành kinh doanh khách sạn thân em thực tập sinh, nhân viên thời vụ khách sạn Hyatt Regency West Hanoi, nên em định lựa chọn đề tài “ Thực trạng công tác tổ chức vận hành khách sạn Hyatt Regency West Hanoi khách sạn Daewoo” nhằm xem xét tầm quan trọng công tác tổ chức khách sạn Mục tiêu nghiên cứu - Cơ sở lý thuyết vấn đề liên quan đến công tác tổ chức vận hành kinh doanh khách sạn - Trình bày, phân tích thực trạng cơng tác tổ chức, vận hành khách sạn Hyatt Regency West Hanoi từ đưa đánh giá chung - Đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác tổ chức, vận hành khách sạn Hyatt Regency West Hanoi thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Báo cáo tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công tác tổ chức, vận hàng doanh nghiệp  Phạm vi nghiên cứu  Về nội dung: Nghiên cứu vấn đề thực tiễn công tác tổ chức khách sạn Hyatt Regency West Hanoi khách sạn Daewoo  Về không gian: Vấn đề nghiên cứu khách sạn Hyatt Regency West Hanoi khách sạn Daewoo  Về thời gian: Các giải pháp nêu tiểu luận có ý nghĩa giai đoạn trước mắt Phương pháp nghiên cứu Ngoài phương pháp nghiên cứu chung khoa học kinh tế, báo cáo sử dụng phương pháp khảo sát thực tế, thống kê, so sánh, phân tích Ngồi ra, báo cáo cịn kế thừa cơng trình nghiên cứu, số liệu thống kê tài liệu có liên quan Ý nghĩa khoa học thực tiễn nghiên cứu  Hệ thống hóa số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức vận hành khách sạn  Từ thực trạng công tác tổ chức vận hành Hyatt Regency West Hanoi qua khảo sát thực tế báo cáo có đánh giá mặt ưu điểm mặt hạn chế khách sạn  Báo cáo đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức vận hành khách sạn nằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho khách sạn xu tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế Kết cấu báo cáo Ngoài phần mở đầu kết luận, mục lục, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo bố cục nội dung luận văn gồm có chương:  Chương 1: Cơ sở lý luận  Chương 2: Công tác tổ chức khách sạn Hyatt Regency West Hanoi  Chương 3: Công tác tổ chứctại khách sạn Daewoo  Chương : So sánh công tác tổ chức hai khách sạn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN Cơng tác tổ chức gì? Cơng tác tổ chức việc làm để tập hợp nhiều người lại với nhau, xây dựng cấu máy làm việc, định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm người, phận tổ chức, đưa khỏi tổ chức người không phù hợp, bổ sung thêm người hay thiếu, đề chương trình, kế hoạch cách thức hành động thành viên, để tổ chức hoạt động nhịp nhàng, ăn khớp với đạt hiệu quả… Nói cách khác, công tác tổ chức khách sạn việc quản trị nguồn nhân lực kinh doanh khách sạn 1.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến viêc lựa chọn mơ hình cấu tổ chức 1.1.1 Mục tiêu chiến lược kinh doanh Khi thiết kế cấu tổ chức phải bám lấy mục tiêu chiến lược kinh doanh cấu tổ chức yếu tố để đạt mục tiêu chiến lược kinh doanh Trong quản lý đại chiến lược cấu tổ chức hai mặt tách rời Bất chiến lực lựa chọn sở phân tích hội đe dọa môi trường, điểm mạnh điểm yếu tổ chức Trong cấu yếu tố quan trọng tổ chức phải phù hợp với cấu tổ chức mang lại hiệu cao 1.1.2 Quy mơ đa dạng mơ hình kinh doanh Thơng thường, quy mơ kinh doanh lớn cấu tổ chức phức tạp, đa dạng hóa kinh doanh cấu cồng kềnh, có dẫn đến rắc rối 1.1.3 Quan điểm nhà lãnh đạo cấp cao trình độ, lực đội ngũ công nhân viên Thái độ lãnh đạo cấp cao tác động đến cấu tổ chức cán quản lý theo phương thức truyền thống thường thích sử dụng hình thức tổ chức điển tổ chức theo chức với hệ thống thứ bậc lựa chọn mơ hình tổ chức cần xem xét đến đội ngũ công nhân viên Nhân lực có trình độ, kỹ cao thường ảnh hưởng tới mơ hình giá trị mở nhân viên cấp thấp cơng nhân kỹ thuật có tay nghề cao thường thích mơ hình tổ chức tổ đội phân nhóm, phận chun mơn hóa tổ chức theo chức năng, mơ có phân định nhiệm vụ rõ ràng tạo hội để liên kết đối tượng có chuyên môn tay nghề tương đồng 1.1.4 Sự biến động môi trường kinh doanh, thị trường mục tiêu Giữa môi trường cấu tổ chức có mối liên hệ chặt chẽ với cấu tổ chức bắt kịp biến đổi môi trường chắn tổ chức hoạt động có hiệu điều kiện môi trường phong phú nguồn lực đồng nhất, tập chung ổn định Tổ chức thường có cấu học, việc định mang tính tập chung với chị thị nguyên tắc thể lệ cứng rắn mang lại hiệu cao Ngược lại tổ chức muốn thành công điều kiện khan nguồn lực, đa dạng, phân tán thay đổi nhanh chóng thường phải xây dựng cấu tổ chức với mối quan hệ hữu cơ, việc định mang tính chất phi tập chung, với thể lệ mềm mỏng phận liên kết chặt chẽ với tổ đội đa chức 1.2 Yếu tố đảm bảo công tác tổ chức khách sạn Cơ chế vận hành máy tổ chức phải bảo đảm tính thang bậc, tính thống nhất, tính uỷ quyền tính phối hợp Tính thang bậc: Tính thang bậc máy tổ chức phản ánh mối quan hệ quyền lực thông tin máy tổ chức khách sạn, thông qua sơ đồ tổ chức máy mà người lao động khách sạn nhận vị trí mình, vị trí phải chịu huy, điều hành trực tiếp ai, làm việc với ai, quan hệ thơng tin nào? í dụ, nhân viên lễ tân muốn tăng lương đề xuất ý kiến cấp có quyền hạn Hoặc thông tin từ giám đốc khách sạn xuống tới nhân viên phận phải qua cấp ngược lại Tính thống nhất: tính thống tổ chức điều hành nhân viên chịu trách nhiệm trước trước cấp mà thơi (chỉ có thủ trưởng trực tiếp) Tính ủy quyền: Tính uỷ quyền tổ chức điều hành thoả thuận cấp (người giao quyền lực) cấp mức độ trách nhiệm, mức độ tự hành động quyền hạn công việc giao Uỷ quyền giao quyền hạn trách nhiệm kết cuối Nếu khơng có uỷ quyền khơng có máy tổ chức có hình thức Uỷ quyền u cầu cơng tác tổ chức, người quản lí giỏi người biết uỷ quyền Cơ sở uỷ quyền mức độ tin cậy cấp cấp Uỷ quyền phải rõ ràng, hồn chỉnh bảo đảm tính hiệu lực Người thủ trưởng giỏi người thủ trưởng biết giao quyền kiểm soát quyền lực cho cấp người giúp việc Tính phối hợp: Tính phối hợp hoạt động phận khách sạn yêu cầu cần thiết có ý nghĩa định đến suất, chất lượng hiệu kinh doanh tồn khách sạn  Thứ nhất, tính độc lập tương đối phận khách sạn lại có nhiều phận phận lại có nhiều phận nhỏ cấu thành  Thứ hai, khách cần thoả mãn tổng hợp đồng nhu cầu  Thứ ba, sản phẩm khách sạn kết tạo từ hành động thống hoạt động cá nhân, phận theo chức năng, nhiệm vụ phân công  Thứ tư, chất lượng dịch vụ lưu trú ăn uống khách sạn có đặc trưng khác biệt so với loại hàng hố dịch vụ ăn uống bình thường  Thứ năm, yêu cầu thông tin mối quan hệ phận khách sạn cần bảo đảm thơng suốt, kịp thời xác 10  Giám đốc phận kỹ thuật (Chief Engineering): Chịu trách nhiệm toàn vấn đề liên quan đến kỹ thuật, bảo trì trang thiết bị điện, nước, đồ mộc, âm ánh sáng, … Lập kế hoạch mua sắm, dự báo, bảo trì ngăn chặn rủi ro Lên lịch làm việc, đào tạo đánh giá nhân viên Báo cáo Ban giám đốc theo quy định 63  Nhân viên điện (Electrical Engineer)  Nhân viên kỹ thuật nước (Plumber)  Nhân viên bảo trì  Nhân viên công nghệ thông tin CHƯƠNG 4: SO SÁNH CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA KHÁCH SẠN HYATT REGENCY WEST HANOI VÀ KHÁCH SẠN DAEWOO Giống Cả khách sạn khách sạn lớn nằm địa bàn Hà Nội Đều có cơng tác tổ chức khách sạn theo chức Cơ cấu tổ chức chức “Một cấu tổ chức nhân viên nhóm theo lĩnh vực chun mơn người quản lý dự án có quyền hạn việc phân công công việc áp dụng nguồn lực.” Cơ cấu chức chia tổ chức thành phòng ban dựa chức chúng Mỗi phòng người quản lý chức đứng đầu nhân viên phân nhóm theo vai trị họ Các nhà quản lý chức thường có kinh nghiệm vai trò mà họ giám sát, đảm bảo nhân viên sử dụng kỹ họ cách hiệu Một cấu trúc chức tối đa hóa chun mơn phận giúp công ty đạt mục tiêu kinh doanh họ Theo cấu tổ chức chức năng, người lao động phân loại theo chức họ sơ đồ tổ chức Biểu đồ cho thấy thứ bậc vai trị (ví dụ: chủ tịch, phó chủ tịch, tài chính, bán hàng, dịch vụ khách hàng, quản trị, v.v.) Mỗi phận có người đứng đầu chịu trách nhiệm phận đó, giúp tổ chức kiểm sốt tính qn chất lượng hoạt động phận Các trưởng phận giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm công việc hiệu cơng việc trình độ cao; đó, suất đặc biệt cấu trúc chức Các phịng ban chức đơi gọi “hầm chứa” Điều có nghĩa phận theo chiều dọc không kết nối với phận khác, thông tin liên lạc chuyển thẳng qua trưởng phận đến lãnh đạo cao Ở đây, tất quyền hạn thuộc người quản lý chức Thông thường, người quản lý dự án có vai trị tối thiểu chí khơng tồn tổ chức chức 64 Người quản lý dự án cần chấp thuận người quản lý chức để sử dụng nguồn lực họ hoạt động với tư cách người điều phối người điều hành Cơ cấu tổ chức chức hoạt động tốt doanh nghiệp giải hoạt động, ngành sản xuất Điểm mạnh cấu tổ chức chức chun mơn hóa hiệu – Các công ty nhỏ với số lượng sản phẩm hạn chế sử dụng cấu trúc Nhân viên họ có tay nghề cao cơng việc lặp lặp lại, có nghĩa họ có hiệu suất cao hiệu suất vượt trội – Vì nhân viên phân nhóm theo kỹ kinh nghiệm họ, họ có thêm kiến thức chun mơn trở thành chuyên gia, giúp họ đạt hiệu suất cao Họ thực cách nhanh chóng, có khả xảy sai sót đầu họ có chất lượng cao Điểm yếu cấu chức hợp tác phận khác vấn đề quản lý chưa đầy đủ Mặc dù phận hoạt động hiệu suất việc thiếu phối hợp đơn vị phận chức làm giảm suất Nhiều khi, họ vơ tình cạnh tranh với nhau, đặt lợi ích phận lên lợi ích tổ chức Điều làm cho tinh thần nhân viên xuống thấp, ảnh hưởng đến mức suất, tụt lại so với tiêu Giao tiếp tổ chức chức thức chủ yếu từ xuống Lãnh đạo cấp cao đưa định thông báo cho nhân viên cấp Họ thường thay đổi thủ tục sửa đổi môi trường làm việc mà không lấy ý kiến đóng góp từ nhân viên sở Điều ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần nhân viên làm giảm hiệu quả, cuối cản trở đổi 65 Ưu điểm Cơ cấu tổ chức chức Sau số lợi ích cấu tổ chức chức năng: – Nhân viên phân nhóm theo kiến thức kỹ họ, cho phép họ đạt hiệu suất cao – Vai trò trách nhiệm họ cố định, tạo điều kiện dễ dàng giải trình cho cơng việc – Hệ thống phân cấp rõ ràng minh bạch – Điều làm giảm số lượng kênh liên lạc – Thơng tin liên lạc khơng có ma sát phận – Công việc không bị trùng lặp, tất phịng ban có trách nhiệm xác định – Nhân viên an tâm; họ thực tốt mà không sợ hãi không chắn – Vì đảm bảo cơng việc, nhân viên có xu hướng trung thành với tổ chức – Nhân viên có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.Sự hợp tác tuyệt vời phận Nhược điểm Cơ cấu tổ chức chức Sau số nhược điểm cấu tổ chức chức năng: – Nhân viên cảm thấy nhàm chán cơng việc lặp lặp lại Sự đơn điệu làm nhiệt tình 66 – Xung đột phát sinh hệ thống đánh giá hiệu suất khơng quản lý cách.Một nhân viên có tay nghề cao phải trả giá cao – Các phòng ban phát triển tâm lý lạc quan, tư lợi Các nhà quản lý chức quan tâm nhiều đến phận họ phớt lờ lợi ích người khác.Thơng tin liên lạc phận yếu – Điều gây phối hợp phận kém, ảnh hưởng đến tính linh hoạt đổi – Việc thiếu tinh thần đồng đội phận khác làm chậm đổi – Nhân viên quan tâm tị mị kiện bên ngồi nhóm họ – Cấu trúc chức cứng nhắc khiến việc thích ứng với thay đổi trở nên khó khăn chậm chạp – Việc định chậm chạp hệ thống phân cấp quan liêu – Các nhà quản lý chức đưa định mà khơng cần tham khảo ý kiến thành viên nhóm Điều không tốt cho tinh thần công ty – Thành kiến cá nhân ảnh hưởng đến tinh thần nhân viên Ví dụ, nhân viên cảm thấy tinh thần nhân viên có hiệu suất thấp thăng chức họ.Khi tổ chức phát triển lớn mạnh hơn, việc quản lý khu vực chức trở nên khó khăn Mỗi phận bắt đầu hoạt động cơng ty nhỏ, tức hiệu ứng “silo” – Các phận chức cam kết với mục tiêu phận mục tiêu tổ chức – Nhân viên không học kỹ vai trị họ khơng thay đổi thường xuyên, gây tình trạng trì trệ 67 Khác Khách sạn Hyatt Regency West Khách sạn Daewoo HaNoi - Sơ đồ cấu trúc tổ chức - Sơ đồ cấu trúc tổ chức khách sạn theo mô hình chức Ngay khách sạn theo mơ hình chức Dưới tổng giám đốc phó giám đốc tổng Giám đốc giám đốc điều hành sau đến GĐ phận đến trợ lý tổng giám đốc đến giám đốc phận -  Sơ đồ cấu trúc khách sạn Daewoo phân hoá theo nhiều cấp độ so với sơ đồ cấu trúc tổ chức khách sạn Hyatt Regency West HaNoi Điều khiến cho ban quản lý khách sạn Daewwoo dễ dàng quản lý phận Tuy nhiên, việc sếp thư ký giúp việc cho Giám đốc Phó tổng giám đốc khách sạn Hyatt Regency West HaNoi giúp cho việc quản lý Giám đốc Phó giám đốc bao quát thuận tiện Còn sơ đồ cấu trúc khách sạn Daewoo đảm bảo tính thống quản lý ban giám đốc, vấn đề từ phận phải qua cấp quản lý từ thấp đến cao - Cũng giống sơ đồ cấu - Sơ đồ tổ chức phân trúc tổ chức khách sạn, sơ đồ tổ chức hoá làm cấp độ : Giám đốc – Trưởng phận nhân khách sạn tương đối phận – Nhân viên đơn giản, đứng đầu trưởng phận, trưởng phận chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp nhân viên phận  Ở phận nhân sự, khách sạn Daewoo có phần chi tiết nhiên rườm rà cồng kềnh 68 Bộ phận tiền sản khách - Bộ phận tièn sảnh nhìn sạn có thêm phận quản lý spa Đây chung xếp phù hợp, rõ ràng, điểm khác so với phận tiền sảnh lĩnh vực có hệ thống quản lý khách sạn Daewoo bao gồm: quản lý – Tổ trưởng – Nhân viên  Ở phận này, cấu trúc tổ chức khách sạn Daewoo có phần hợp lý hơn, tính chun mơn hố cao tách phận spa vào phận khác, việc đưa phận spa vào phận tiền sảnh khiến cho ban quản lý khó quản lý - Ở phận ăn uống, cấu - Ở phận này, khách sạn trúc tổ chức khách sạn phân hoá lại tối giản so với khách sạn Hyatt chi tiết hơn: đứng đầu giám đốc Regency West HaNoi Giám đốc phận phận sau đến Giám đốc nhà hàng, quản lý trực tiếp phận nhà hàng bar, Giám đốc nhà hàng quản lý trực tiếp bộ phận tiệc phận nhà hàng tiệc Mỗi phận nhỏ có nhân viên giám sát nhân viên làm việc  Bộ phận giám đốc nhà hàng khách sạn Hyatt Regency West Hanoi có phần rườm rà - Ở phận kinh doanh, - Bên cạnh mảng khách sạn có phân hố rõ ràng với tính kinh doanh giống với khách sạn Hyatt chun mơn hố cao, mang kinh Regency West HN, khách sạn gộp doanh có người quản lý nhân viên phận spa vào phận để dễ quyền  dàng quản lý Tóm lại, cấu trúc tổ chức hai khách sạn có điểm khác nhau, điều tạo đặc điểm riêng biệt cho khách sạn Với điều kiện khách quan chủ quan khác nhua, khác biệt cần thiết để khách sạn quản lý triệt để tình hình kinh doanh Điều thể linh động công tác quản lý nhạy bén xây dụng định hướng phát triển ban quản lý khách sạn 69 KẾT LUẬN Năm 2022 hứa hẹn – giới sớm tiêm chủng Ngành khách sạn tất việc mỉm cười với khách hiểu rõ họ, không nên qn Sau thời gian ngành du lịch đình trệ vậy; quay trở lại đường đua nguồn nhân lực không đủ để đáp ứng nhu cầu công việc Với nhu cầu khách sạn ngày leo thang Việt Nam; ngành quản trị khách sạn có tiềm tăng trưởng lớn tương lai gần Chủ sở hữu nên chủ động với kế hoạch dài hạn; tập trung kiểm sốt dịng tiền tương lai tập trung khai thác tiềm năng, mạnh thị trường nước Khách sạn Hyatt Regency khách sạn Daewoo hai khách sạn sao, với cấu tổ chức hợp lý, công tác vận hành tâm vào người Khách sạn không quan tâm đến việc để tạo điểm chạm khách hàng, mà cịn ln quan tâm đến nhân viên Một tổ chức vững tổ chức có sức mạnh từ bên lẫn bên ngoài, nhân viên có nghiệp vụ đạo đức tốt tạo chất lượng dịch vụ vượt xa mong đợi khách hàng Việc xây dựng cấu tổ chức hợp lý thực công tác vận hành tốt, hai khách sạn hứa hẹn mang lại cho khách hàng trải nghiệm tốt 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] (Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Kinh doanh Khách sạn, 2008, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân) [2] Denny G Rutherford, Michael J O‟Fallon (2009), Quản lý vận hành khách sạn (Hotel Management and Operations, Edition: [3] Nguyễn Doãn Thị Liễu (2011), Giáo trình Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp du lịch - Trường Đại học Thương mại, Nxb Thống kê [4] Michael J Boella - Seteven Goss - Turner (2007), Quản lý nguồn nhân lực ngành công nghiệp khách sạn (Human Resource Management in the Hospitality Industry - Sách dịch Ban QL dự án Phát triển nguồn nhân lực DL Việt Nam Cộng đồng châu Âu tài trợ), Nxb Lao động 71 PHỤ LỤC Hình 1: Cơ cấu tổ chức phận Front Office khách sạn Hyatt Regency West Hanoi 72 Hình 2: Cơ cấu tổ chức phận Kitchen khách sạn Hyatt Regency West Hanoi 73 Hình 3: Hình ảnh phận Kitchen khách sạn Hyatt Regency West Hanoi 74 Hình 4: Set up hoa cho khách khách sạn Hyatt Regency West Hanoi 75 Hình 5: Quà tăng Noel cho khách hàng khách sạn Hyatt Regency West Hnoi 76 Hình 6: Sinh viên thực tập phận Front Office khách sạn Hyatt Regency West Hanoi 77 ... Tranh trang trí, loại rèm (rèm ban ngày, rèm ban đêm) - Tủ lạnh, đồ phòng cháy… Tuy nhiên tuỳ theo loại phòng mà trang thiết bị kể có khác số lượng , kích thước, chủng loại, cách trình bày trang. .. lễ tân khách sạn Các trang thiết bị chủ yếu phòng bao gồm: - Giường ngủ: ga, gối, chăn màn… - Tủ quần áo mắc áo - Két đựng tiền vàng - Bàn ghế (làm việc, tiếp khách) - Bàn trang điểm - Đồng hồ,... ballroom với diện tích 832 mét vng có sức tối đa 450 người phòng dùng để tổ chức kiện Hội nghị trang trí thiết bị âm chiếu sáng đại tiện nghi Ngoài có hội họp với sức chứa nhỏ vị trí tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức khách sạn trần thị thuỳ trang 17031323,