0

Tài liệu Quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng qua các sàn giao dịch thương mại điện tử

71 1 0
  • Tài liệu Quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng qua các sàn giao dịch thương mại điện tử

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:29

tai lieu, luan van1 of 98 TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG QUA CÁC SÀN GIAO DỊCH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giáo viên hƣớng dẫn - Họ tên: ThS Lê Nhƣ Quỳnh - Bộ môn: Quản lý kinh tế Sinh viên thực tập - Họ tên: Lê Thị Lam - Lớp: K54F3 HÀ NỘI, 2021 document, khoa luan1 of 98 tai lieu, luan van2 of 98 TÓM LƢỢC Thƣơng mại điện tử công cụ quan trọng công tái cấu kinh tế nƣớc ta nhằm chuyển từ kinh tế nơng sang mơ hình kinh tế thị trƣờng bền vững gắn với phát triển kinh tế tri thức Do đó, Nhà nƣớc cần phải phát triển thƣơng mại điện tử để tránh tình trạng bị tụt hậu Việc tìm kiếm giải pháp nhằm khắc phục hạn chế quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh thƣơng mại điện tử tạo môi trƣờng thƣơng mại điện tử lành mạnh giai đoạn cần thiết Trên thị trƣờng nay, thƣơng mại điện tử ngày phổ biến hoạt động kinh doanh đƣợc tiến hành kinh doanh trực tuyến công nghệ thơng tin để từ thực giao dịch mua bán, trao đổi toán trực tuyến Thực quyền quản lý thƣơng mại điện tử giúp tổ chức thực môi trƣờng thƣơng mại công dễ dàng giải mâu thuẫn tranh chấp Việc giao lƣu, mua bán, trao đổi loại hàng hóa, dịch vụ ngƣời từ trƣớc đến thƣờng phải gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với Ngày nay, với phát triển xã hội, cách mạng cơng nghệ hóa mà việc trao đổi, mua bán, đến tìm hiểu tất thơng tin hàng hóa, dịch vụ dễ dàng cú “click chuột” thông qua website cung cấp dịch vụ thƣơng mại điện tử đƣợc tạo thƣơng nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Cập nhật với xu phát triển việc kinh doanh, giao lƣu, mua bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp thiết lập website cung cấp dịch vụ thƣơng mại điện tử có Sàn giao dịch thƣơng mại điện tử Ở Việt Nam, kể đến số website cung cấp dịch vụ thƣơng mại điện tử tiếng là: Shoppe, Lazada, Sendo, Hotdeal, Adayroi, Tiki… Hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT ngày phát triển Vì vậy, việc quản lý Nhà nƣớc hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch thƣơng mại điện tử cần thiết bối cảnh i document, khoa luan2 of 98 tai lieu, luan van3 of 98 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khố luận này, lời em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới hƣớng dẫn tận tình, quan tâm, giúp đỡ ThS Lê Nhƣ Quỳnh, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, góp ý cung cấp kiến thức bổ ích để em hồn thành khố luận tốt nghiệp cách tốt Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô khoa Kinh tế- Luật trƣờng Đại học Thƣơng Mại tận tình truyền đạt kiến thức năm em học tập Vốn kiến thức tảng cho q trình nghiên cứu khố luận em cịn hành trang q báu để em bƣớc vào sống cách vững tự tin Em xin trân trọng cảm ơn Bộ Công Thƣơng, Cục Xúc tiến Thƣơng Mại nhƣ doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình điều tra, thu thập số liệu để thực nội dung đề tài Trong q trình hồn thành khóa luận, em cố gắng vận dụng kiến thức đƣợc học cách tốt nhất, nhiên không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đƣợc đánh giá, góp ý thầy để khóa luận em đƣợc hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021 Sinh viên Lê Thị Lam ii document, khoa luan3 of 98 tai lieu, luan van4 of 98 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG QUA CÁC SÀN GIAO DỊCH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm thương mại điện tử 1.1.2 Sàn giao dịch TMĐT 1.1.3 Hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch thương mại điện tử 1.1.4 Khái niệm QLNN bán hàng qua sàn giao dịch thương mại điện tử 1.2 Một số lý thuyết hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch thƣơng mại điện tử 1.2.1 Một số đặc điểm hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT 1.2.2 Bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT 1.3 Một số lý thuyết quản lý nhà nƣớc hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch thƣơng mại điện tử 10 1.3.1 Mục tiêu quản lý nhà nước hoạt động bán hàng bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT 10 1.3.2 Công cụ quản lý nhà nước hoạt động bán hàng bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT 11 1.3.3 Vai trò quản lý nhà nước hoạt động bán hàng bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT 11 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT 13 1.4 Nội dung nguyên lý quản lý nhà nƣớc hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch thƣơng mại điện tử 16 1.4.1 Nội dung quản lý nhà nước hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT 17 1.4.2 Các nguyên tắc quản lý nhà nước hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT 21 iii document, khoa luan4 of 98 tai lieu, luan van5 of 98 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG QUA CÁC SÀN GIAO DỊCH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM 23 2.1 Thực trạng phát triển hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch thƣơng mại điện tử Việt Nam từ năm 2016 - 2021 23 2.1.1 Giai đoạn thương TMĐT hình thành pháp luật thừa nhận thức 23 2.1.2 Hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT giai đoạn từ năm 2016 - 2021 24 2.2 Thực trạng quản lý nhà nƣớc hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT 29 2.2.1 TMĐT Xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch 30 2.2.2 Xây dựng sách ban hành pháp luật hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT 31 2.2.3 Tổ chức thực kế hoạch phát triển hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT 33 2.2.4 Kiểm tra, tra thương mại điện tử 36 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT 38 2.3.1 Thành công 38 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 40 CHƢƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG QUA CÁC SÀN GIAO DỊCH TMĐT 45 3.1 Triển vọng phát triển thƣơng mại điện tử Việt Nam xu hƣớng phát triển thƣơng mại điện tử giới 45 3.1.1 Triển vọng phát triển thương mại điện tử Việt Nam 45 3.1.2 Xu hướng phát triển thương mại điện tử giới 47 3.2 Quan điểm, định hƣớng hoàn thiện nâng cao hiệu quản lý nhà nƣớc hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT 48 3.2.1 Sự phát triển thương mại điện tử cần tuân thủ chế thị trường, kết hợp với tác động tích cực Nhà nước 48 3.2.2 Phát triển thương mại điện tử dựa mở rộng hợp tác quốc tế cần phù hợp với tiến trình hội nhập khu vực quốc tế 48 3.2.3 Chiến lược phát triển thương mại điện tử cần phù hợp kết hợp chặt chẽ với nội dung chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 49 iv document, khoa luan5 of 98 tai lieu, luan van6 of 98 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu quản lý nhà nƣớc hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT 50 3.3.1 Xây dựng chiến lược phát triển thương mại điện tử quốc gia 50 3.3.2 Hồn thiện sách phát triển thƣơng mại điện tử 51 3.3.3 Hoàn thiện giải pháp mặt pháp luật TMĐT 53 3.3.4 Các giải pháp tổ chức, thực kế hoạch phát triển thƣơng mại điện tử 54 3.3.5 Hoàn thiện hoạt động tra, kiểm tra thƣơng mại điện tử 56 3.3.6 Hoàn thiện máy QLNNvề hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT 57 3.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 59 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO v document, khoa luan6 of 98 tai lieu, luan van7 of 98 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 1: Bảng xếp hạng doanh nghiệp thƣơng mại điện tử hàng đầu VN Q3/2021 10 Hình 1.2: Doanh số thƣơng mại điện tử bán lẻ (2019-2024) 15 Hình 3: Tăng trƣởng doanh số bán lẻ thƣơng mại điện tử toàn giới 2020 16 Hình 2.1 Quy mơ thị trƣờng TMĐT bán lẻ Việt Nam (2016-2020) 25 Hình 2: Vị sản phẩm Việt Nam sàn giao dịch TMĐT 27 Hình 3: Thứ hạng sàn TMĐT Việt Nam phổ biến Quý II/2021 29 vi document, khoa luan7 of 98 tai lieu, luan van8 of 98 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt QLNN Quản lý nhà nƣớc TMĐT Thƣơng mại điện tử DN Doang nghiệp CNTT Công nghệ thông tin CNTT&TT Công nghệ thông tin truyền thông VECOM Hiệp hội Thƣơng mại điện tử Việt Nam VOBF Diễn đàn Toàn cảnh thƣơng mại điện tử Việt Nam GDP Tổng sản phẩm quốc nội CT-TTg Chỉ thị Thủ thƣớng 10 NĐ-CP Nghị Chính Phủ 11 TTHC Thủ tục hành 12 TT-BCT Thơng tƣ Bộ Cơng thƣơng 13 SXKD Sản xuất kinh doanh 14 GTGT Giá trị gia tăng 15 NSNN Ngân sách Nhà nƣớc 16 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 17 TNCN Thu nhập cá nhân 18 VBPL Văn pháp luật 19 CAGR Tốc độ tăng trƣởng kép hàng năm STT Nguyên nghĩa vii document, khoa luan8 of 98 tai lieu, luan van9 of 98 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Thƣơng mại điện tử (TMĐT) việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào lĩnh vực hoạt động thƣơng mại Với ƣu bật nhƣ nhanh hơn, rẻ hơn, tiện dụng hơn, hiệu hơn, không bị giới hạn không gian thời gian…vv đời phƣơng thức thƣơng mại thay dần phƣơng thức bán hàng truyền thống Sự phát triển TMĐT giới làm thay đổi phƣơng thức kinh doanh, thay đổi mạnh mẽ giao dịch truyền thống đem lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp cho ngƣời tiêu dùng cho toàn xã hội Đối với doanh nghiệp Việt Nam việc ứng dụng TMĐT vào hoạt động sản xuất kinh doanh làm tăng khả cạnh tranh, mở rộng thị trƣờng, tạo nhiều hội kinh doanh cho doanh nghiệp Trong trình phát triển TMĐT Việt Nam, Nhà nƣớc với vai trò chủ thể quản lý tạo ra tiền đề cho việc ứng dụng triển khai TMĐT doanh nghiệp Bằng cơng cụ quản lý mình, Nhà nƣớc đóng vai trị định hƣớng, tạo lập mơi trƣờng cho phát triển TMĐT Cụ thể nhƣ hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT Tuy nhiên từ trình triển khai TMĐT thời gian vừa qua cho thấy môi trƣờng cho phát triển hoạt động bán hàng qua sàn TMĐT Việt Nam hình thành nhƣng chƣa đáp ứng đƣợc cho phát triển có hiệu TMĐT Hoạt động quản lý nhà nƣớc (QLNN) hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT tồn số bất cập chủ yếu sau: thiếu định hƣớng chiến lƣợc phát triển; pháp luật TMĐT chƣa điều chỉnh hết nhiều lĩnh vực nảy sinh TMĐT; phối hợp quản lý nhà nƣớc TMĐT quan QLNN hoạt động bán hàng qua sàn TMĐT chƣa hiệu quả; niềm tin ngƣời tiêu dùng TMĐT thấp; nguồn nhân lực cho TMĐT thiếu số lƣợng yếu chất lƣợng; hoạt động kiểm tra, giám sát TMĐT chƣa đƣợc trọng Bên cạnh đó, phát triển khơng ngừng lĩnh vực cơng nghệ thơng tin nói chung TMĐT nói riêng giới tạo thách thức không nhỏ cho việc thực chức QLNN hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT Việt Nam Với yêu cầu trên, QLNN hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT thời gian tới cần phải tiếp tục đƣợc hoàn thiện mặt lý luận thực tế triển khai thực Để có sở hồn thiện nội dung này, hoạt động QLNN document, khoa luan9 of 98 tai lieu, luan van10 of 98 hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT cần phải đƣợc củng cố mặt lý luận nhƣ: làm rõ mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, yêu cầu nhƣ công cụ mà Nhà nƣớc sử dụng q trình thực chức QLNN hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT Ngoài để khắc phục bất cập hoạt động QLNN hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT Việt nam hoạt động QLNN hoạt động bán hàng qua sàn TMĐT cần phải đƣợc đánh giá cách toàn diện để tìm bất cập cịn tồn nhƣ nguyên nhân hạn chế Xuất phát từ tính cấp thiết lý luận thực tiễn trên, vấn đề "Quản lý nhà nƣớc hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch thƣơng mại điện tử" cần thiết có có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn nhằm góp phần hồn thiện lý luận QLNN hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT nhƣ hoàn thiện nội dung QLNN hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT Việt Nam Xác lập tuyên bố vấn đề nghiên cứu - Xuất phát từ tính cấp thiết từ lý luận thực tiễn trên, tác giả xin chọn đề tài: “Quản lý nhà nước hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam” - Đề tài giải vấn đề nghiên cứu sau: TMĐT gì? Các hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT diễn nhƣ nào? Tại phải quản lý nhà nƣớc hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT? Thực trạng hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch thƣơng mại điện tử nay? Thực trạng quản lý nhà nƣớc hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch thƣơng mại điện tử Việt Nam giai đoạn từ 2016-2021 nhƣ nào? Cần có giải pháp để hồn thiện nâng cao hiệu quản lý nhà nƣớc hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT Việt Nam? Đối tƣợng, mục tiêu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu khóa luận quản lý nhà nƣớc hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch thƣơng mại điện tử Việt Nam 3.2 Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung document, khoa luan10 of 98 tai lieu, luan van57 of 98 TMĐT lĩnh vực mang đậm tính tồn cầu Bản thân mơi trƣờng hoạt động TMĐT mang đặc thù “không biên giới”, “không rào cản”, thể tính chất quốc tế TMĐT Hoạt động TMĐT diễn phạm vi quốc gia quốc tế, ngày đóng vai trị quan trọng thƣơng mại quốc tế, nên phải dựa hợp tác kinh tế - thƣơng mại quốc gia phạm vi khu vực quốc tế Đồng thời, nhân tố định hình thành phát triển TMĐT địi hỏi phải có hợp tác thống chặt chẽ phạm vi quốc tế, xu tồn cầu hóa Vì vậy, với xu hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác quốc tế TMĐT lĩnh vực liên quan yêu cầu tất yếu Sự hợp tác quốc tế mang tính hiệu cao tạo môi trƣờng thuận lợi cho phát triển TMĐT Nhận thức đƣợc chất tồn cầu TMĐT, sách nhà nƣớc ảnh hƣởng đến nên đƣợc nƣớc đồng phối hợp sách nên tạo điều kiện thuận lợi cho khả điều chỉnh chung mơi trƣờng dựa trí, tự giác quốc tế cho tiêu chuẩn đƣợc đề Để nâng cao lực cạnh tranh, nâng cao hiệu hợp tác quốc tế, TMĐT cần triển khai theo tiến trình hội nhập khu vực quốc tế, đáp ứng nhu cầu mở rộng giao dịch thƣơng mại khu vực quốc tế Xúc tiến vận hành có hiệu TMĐT bình diện quốc tế cách hƣớng vào việc xây dựng khuôn khổ quốc gia tƣơng thích với chuẩn mực thực tiễn quốc tế diễn tiến, tăng cƣờng lực TMĐT kinh tế thông qua hợp tác kinh tế kỹ thuật 3.2.3 Chiến lược phát triển thương mại điện tử cần phù hợp kết hợp chặt chẽ với nội dung chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Hoạt động TMĐT nằm thể thống toàn hoạt động kinh tế trị, văn hóa, xã hội TMĐT liên quan mật thiết với nhân tố vĩ mơ Vì vậy, chiến lƣợc phát triển TMĐT quốc gia cần phù hợp kết hợp chặt chẽ với nội dung chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội Sự phù hợp đòi hỏi chiến lƣợc TMĐT quốc gia phải dựa thực trạng, xu hƣớng phát triển nhân tố vĩ mô mục tiêu chiến lƣợc kinh tế - xã hội quốc gia Đồng thời, chiến lƣợc TMĐT quốc gia cần kịp thời điều chỉnh có biến đổi thực tế vận động đời sống kinh tế - xã hội Sự kết hợp đòi hỏi chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội nói chung chiến lƣợc phát triển nhân tố vĩ mơ nói riêng cần cân nhắc tới định hƣớng phát triển TMĐT, có sách hỗ trợ cho phát triển TMĐT Nói cách khác cần có kết hợp chặt chẽ, đồng trình phát 49 document, khoa luan57 of 98 tai lieu, luan van58 of 98 triển nhân tố vĩ mô với quan điểm nâng cao hiệu quản lý nhà nƣớc hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT Một số giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu quản lý nhà nƣớc hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT 3.3.1 Xây dựng chiến lược phát triển thương mại điện tử quốc gia 3.3 Hồn thiện hệ thống sách, pháp luật TMĐT phù hợp với điều kiện nƣớc thông lệ quốc tế để tạo môi trƣờng thuận lợi cho TMĐT phát triển mạnh mẽ Phát triển nguồn nhân lực TMĐT: ƣu tiên đầu tƣ sở vật chất, tạo chế đặc thù để tăng quyền tự chủ cho số sở đào tạo, nghiên cứu TMĐT đƣợc mở chuyên ngành đào tạo TMĐT Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức lợi ích kỹ ứng dụng TMĐT tử cho DN , cho ngƣời tiêu dùng cho toàn xã hội Trú trọng khuyến khích ngƣời tiêu dùng tham gia mua hàng trực tuyến Xây dựng niềm tin ngƣời tiêu dùng vào TMĐT Hỗ trợ tối đa doanh nghiệp ứng dụng TMĐT hoạt động sản xuất kinh doanh Hỗ trợ DN ứng dụng chuyển giao công nghệ tiên tiến TMĐT theo tiêu chuẩn quốc tế Tăng cƣờng tham gia hợp tác quốc tế TMĐT lĩnh vực liên quan với tổ chức kinh tế thƣơng mại quốc tế khu vực, tổ chức thƣơng mại Liên hiệp quốc, tổ chức thƣơng mại đa phƣơng, song phƣơng đối tác thƣơng mại khác Kế hoạch phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2021-2025 có mục tiêu đƣa TMĐT trở thành lĩnh vực tiên phong kinh tế số, nơi công nghệ tiên tiến Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ đƣợc ứng dụng rộng rãi để tăng hiệu chu trình kinh doanh, góp phần đại hóa hệ thống phân phối, nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển thị trƣờng nƣớc xuất Kế hoạch gắn kết chặt chẽ với chiến lƣợc, sách chủ động tham gia CMCN 4.0, định hƣớng phát triển kinh tế số chuyển đổi số quốc gia Chính phủ thơng qua Quyết định số 645/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT quốc giai giai đoạn 2021-2025, đƣợc coi văn sách quan trọng với giải pháp toàn diện nguồn lực cụ thể làm sở cho việc triển khai nhiều hoạt động liên quan tới TMĐT giai đoạn 05 năm tới Dự kiến văn có tác động lớn đến phát triển thị trƣờng TMĐT Việt Nam, vƣơn lên vị trí thứ hai Đơng Nam Á vào năm 2025 trở thành thị trƣờng TMĐT tiềm khu vực 50 document, khoa luan58 of 98 tai lieu, luan van59 of 98 3.3.2 Hồn thiện sách phát triển thƣơng mại điện tử  Hoàn thiện quy định đăng ký thành lập công bố thông tin website TMĐT: Thứ nhất, quy định điều kiện cá nhân tổ chức thiết lập website TMĐT để phục vụ hoạt động xúc tiến thƣơng mại, bán hàng hóa cung ứng dịch vụ, điều kiện bao gồm: Ngƣời đăng ký thiết lập website TMĐT cá nhân tổ chức hoạt động Việt Nam Cam kết tuân thủ quy định bảo vệ ngƣời tiêu dùng bao gồm bảo vệ thông tin cá nhân ngƣời tiêu dùng cam kết chế giải tranh chấp có; Cam kết cung cấp đầy đủ thông tin thƣơng nhân sở hữu website, chất lƣợng hàng hóa dịch vụ cung cấp website, điều khoản hợp đồng mua bán áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ đƣợc giới thiệu website Các hình thức hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử Nghị định số 85/2021/NĐ-CP quy định rõ hình thức hoạt động sàn giao dịch thƣơng mại điện tử gồm: Website cho phép ngƣời tham gia đƣợc mở gian hàng để trƣng bày, giới thiệu hàng hóa dịch vụ; Website cho phép ngƣời tham gia đƣợc mở tài khoản để thực trình giao kết hợp đồng với khách hàng; Website có chuyên mục mua bán, cho phép ngƣời tham gia đăng tin mua bán hàng hóa dịch vụ; Mạng xã hội có hình thức hoạt động quy định ngƣời tham gia trực tiếp gián tiếp trả phí cho việc thực hoạt động Thứ hai, quy định trách nhiệm thƣơng nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thƣơng mại điện tử, Nghị định bổ sung sàn giao dịch thƣơng mại điện tử có chức đặt hàng trực tuyến, nghĩa vụ trên, thƣơng nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thƣơng mại điện tử có trách nhiệm: Chỉ định đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin trực tuyến cho quan quản lý nhà nƣớc đối tƣợng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đầu mối cung cấp thơng tin vịng 24 kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu để kịp thời phục vụ công tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm giải khiếu nại, tố cáo; 51 document, khoa luan59 of 98 tai lieu, luan van60 of 98 Khi chuyển nhƣợng, sát nhập website TMĐT Khi chuyển nhƣợng sát nhập website TMĐT cần phải công bố công khai website TMĐT thông tin ngƣời sở hữu mới, thông tin trách nhiệm quyền hạn thƣơng nhân sau chuyển nhƣợng Đại diện cho ngƣời bán nƣớc sàn giao dịch thƣơng mại điện tử giải khiếu nại ngƣời tiêu dùng liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thƣơng nhân nƣớc ngồi cung cấp có trách nhiệm thông báo nghĩa vụ thuế ngƣời bán nƣớc tham gia sàn giao dịch thƣơng mại điện tử theo quy định pháp luật Việt Nam; Là đầu mối tiếp nhận giải khiếu nại ngƣời tiêu dùng trƣờng hợp giao dịch thực sàn giao dịch thƣơng mại điện tử có nhiều bên tham gia; Lƣu trữ thơng tin giao dịch đặt hàng đƣợc thực sàn giao dịch thƣơng mại điện tử theo quy định pháp luật kế toán; Liên đới bồi thƣờng thiệt hại trƣờng hợp vi phạm nghĩa vụ quy định khoản 8, khoản Điều 36 mà gây thiệt hại Thứ ba, quy định thông tin cần cung cấp website TMĐT: website TMĐT phải cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm dịch vụ cung cấp website TMĐT nhƣ: thông tin chất lƣợng, thông tin đặc điểm sản phẩm dịch vụ, thông tin giá cả, thông tin điều kiện thực giao kết hợp đồng điện tử; thông tin phƣơng thức toán, giao nhận sản phẩm Theo quy định mới, hàng hóa, dịch vụ đƣợc giới thiệu website, ngƣời bán phải cung cấp thơng tin để khách hàng xác định xác đặc tính hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh hiểu nhầm định việc đề nghị giao kết hợp đồng Thơng tin hàng hóa cơng bố website phải bao gồm nội dung bắt buộc thể nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật nhãn hàng hóa, trừ thơng tin có tính chất riêng biệt theo sản phẩm, nhƣ năm, tháng, ngày sản xuất; hạn sử dụng; số lô sản xuất; số khung, số máy Ngƣời bán hàng hóa, dịch vụ phải đáp ứng điều kiện đầu tƣ, kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện phải công bố số, ngày cấp nơi cấp giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện, văn xác nhận, hình thức văn khác theo quy định pháp luật điều kiện kinh doanh ngành, nghề  Quản lý sàn giao dịch thƣơng mại điện tử 52 document, khoa luan60 of 98 tai lieu, luan van61 of 98 Trong thời gian qua, việc quản lý sàn giao dịch TMĐT cịn lỏng lẻo dẫn đến tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngƣời tham gia, có tranh chấp xảy khó quy trách nhiệm cho ngƣời quản lý Do thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật quản lý sàn giao dịch TMĐT cách xác định rõ trách nhiệm của thƣơng nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT; Trách nhiệm thƣơng nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa cung ứng dịch vụ sàn giao dịch TMĐT; Quy định quy chế hoạt động sàn giao dịch TMĐT 3.3.3 Hoàn thiện giải pháp mặt pháp luật TMĐT (i) Ký kết hiệp định song phƣơng đa phƣơng với nƣớc khu vực nhƣ toàn giới thƣơng mại điện tử Bán hàng website TMĐT xu hƣớng đƣợc nhiều nƣớc quan tâm tạo điều kiện để phát triển Tuy nhiên, để phát triển kênh bán hàng chắn thực buôn bán, giao dịch với khách hàng nƣớc, mà cần thúc đẩy cho nhà kinh doanh vƣơn xa hơn, giao dịch với ngƣời tiêu dùng nƣớc Song việc kinh doanh vƣợt biên giới khó để kiểm sốt đƣợc hoạt động này, lẽ pháp luật nƣớc khác nhau, việc quy định hoạt động bán hàng website TMĐT chắn khác nhau, đặc biệt quy định toán quốc tế gây khó khăn cho việc thu thuế Cùng loại hàng hóa bị đánh thuế nhiều lần nƣớc có liên quan khơng bị thu thuế Chính vậy, quốc gia cần triển khai ký kết hiệp định để thống quản lý hoạt động mẻ (ii) Hoàn thiện khung pháp luật quy định hoạt động bán hàng website thƣơng mại điện tử Ở nƣớc ta, việc quy định hình thức kinh doanh nằm nghị định lạc hậu, lỗi thời, khơng có giá trị pháp lý cao, khơng bắt kịp với phát triển ngày mạnh mẽ đầy phức tạp hoạt động bán hàng website TMĐT, với tâm lý luật khơng cấm đƣợc làm làm cho công tác quản lý, kiểm sốt hoạt động gặp nhiều khó khăn Vì thế, cần phải xây dựng đạo luật để điều chỉnh hoạt động bán hàng website TMĐT Việc xây dựng luật dựa tình hình thực tế hoạt động kinh doanh này, với tham khảo đạo luật nƣớc giới điều chỉnh vấn đề để dễ dàng tìm tiếng nói chung Bên cạnh đó, để hoạt động bán hàng website TMĐT đạt hiệu cần xây dựng khung pháp lý phù hợp để kiểm soát việc thu thuế ban hành quy định pháp luật liên quan đến tài sản trí tuệ 53 document, khoa luan61 of 98 tai lieu, luan van62 of 98 Ngoài ra, cần ban hành văn hƣớng dẫn chi tiết quy định bán hàng website thƣơng mại điện tử Cụ thể, cần quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan, ban ngành có liên quan để tránh đùn đẩy trách nhiệm việc quản lý, kiểm soát hoạt động bán hàng website TMĐT; quy định chi tiết, chặt chẽ loại hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, chế xử lý trƣờng hợp vi phạm, nhƣ quan có thẩm quyền giải vấn đề này; ban hành quy định trách nhiệm quản lý website chƣa đăng ký cho quan, đơn vị có liên quan địa phƣơng để dễ dàng nắm bắt xử lý vi phạm hơn; ban hành quy định xử phạt hành website hoạt động mà khơng đăng ký, cần thiết nên phạt nặng để vừa xử lý đƣợc trƣờng hợp vi phạm, vừa răn đe đƣợc đối tƣợng chƣa chịu đăng ký với quan chức năng; cần có văn hƣớng dẫn chi tiết quy trình giao kết hợp đồng trực tuyến website TMĐT 3.3.4 Các giải pháp tổ chức, thực kế hoạch phát triển thƣơng mại điện tử (i) Thành lập tổ chức kiểm soát hoạt động doanh nghiệp kinh doanh website Để kiểm soát dễ dàng hoạt động doanh nghiệp, nhƣ để nhằm răn đe tổ chức, cá nhân có hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh cần thành lập tổ chức đứng tập hợp chuẩn hóa hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nƣớc, đảm bảo cho việc kinh doanh đƣợc thực cách lành mạnh, qua tổ chức có chức kiểm soát, giám sát hoạt động doanh nghiệp Tuy nhiên, tổ chức cần có mối liên hệ chặt chẽ với bộ, ban ngành có liên quan để việc kiểm soát hoạt động bán hàng website thƣơng mại điện tử đƣợc thuận lợi (ii) Phối hợp thực – Cần phối hợp chặt chẽ từ bộ, ban, ngành việc xử lý, giải vấn đề liên quan đến thƣơng mại điện tử Đặc biệt, việc thu thuế ngƣời kinh doanh mạng xã hội bộ, ban, ngành cần phối hợp chặt chẽ với nhau, chẳng hạn nhƣ Cục Thuế cần phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Sở Công Thƣơng, nhà mạng ngân hàng quản lý, giám sát số lƣợng hàng hóa, doanh thu ngƣời kinh doanh để đối chiếu với việc việc kê khai ngƣời nộp thuế có đúng, đủ hay không – Các quan cấp cần có hƣớng dẫn trực tiếp, với đó, quan địa phƣơng cần thƣờng xuyên cung cấp thông tin liên quan cho quan cấp biết để nhận đƣợc đạo, hƣớng dẫn thực hiện, bên cần phối hợp chặt chẽ, linh hoạt để dễ dàng kiểm soát hoạt động bán hàng website TMĐT 54 document, khoa luan62 of 98 tai lieu, luan van63 of 98 (iii) Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức bán hàng website thƣơng mại điện tử – Không phải tất ngƣời tham gia vào hoạt động bán hàng website TMĐT biết đến nhƣ nắm rõ quy định pháp luật điều chỉnh vấn đề này, để dễ dàng việc kiểm soát hoạt động này, nhƣ nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho nhà kinh doanh cần tổ chức, thực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy định pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng website TMĐT để không nhà kinh doanh, mà ngƣời dùng nắm rõ để bảo vệ quyền lợi cho Việc tun truyền đƣợc thực thơng qua phƣơng tiện thông tin đại chúng nhƣ tivi, đài phát Qua kênh thông tin giúp ngƣời bán hàng hiểu rõ sử dụng website TMĐT, nhƣ quy định pháp luật có liên quan thực buôn bán website – Để nâng cao nhận thức cho ngƣời bán hàng mà ngƣời tiêu dùng, nhƣ đáp ứng đƣợc nhu cầu nghiên cứu lĩnh vực kinh doanh mẻ cán quan quản lý nhà nƣớc, ngƣời tiên phong lĩnh vực nên in sách, báo nói vấn đề liên quan đến hoạt động bán hàng website TMĐT, qua việc đọc sách, báo phổ biến rộng rãi cho tất đối tƣợng biết lĩnh vực kinh doanh – Tổ chức hội thảo bán hàng website TMĐT Tại thông tin việc bán hàng website xác đạt chất lƣợng cao hơn, qua hội thảo nhà kinh doanh qua mạng có dịp trao đổi thơng tin, đƣợc tƣ vấn kiến thức, bao gồm tƣ vấn pháp luật từ chuyên gia – Để chống tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng chất lƣợng tràn lan website cần tuyên truyền, cảnh báo chủ sở hữu website TMĐT website Bộ Công Thƣơng, website Cục Thƣơng mại điện tử Công nghệ thông tin, Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT phƣơng tiện thông tin đại chúng khác hành vi vi phạm mức xử phạt loại hành vi – Vận động kê khai thu nhập bán hàng website TMĐT để dễ dàng thu thuế Bên cạnh việc xây dựng quy định pháp luật xử phạt hành nhà kinh doanh khơng kê khai thu nhập nhằm mục đích trốn thuế, nên kết hợp biện pháp mềm dẽo vận động kê khai Khi kết hợp hai lại chắn hiệu sử dụng biện pháp cứng nhắc dùng luật để trị 55 document, khoa luan63 of 98 tai lieu, luan van64 of 98 Kinh doanh website TMĐT – thực hình thức kinh doanh làm thay đổi sâu sắc hoạt động kinh tế môi trƣờng xã hội gây ảnh hƣởng đến lĩnh vực nhƣ truyền thơng, tài chính, thƣơng mại bán buôn, bán lẻ Website TMĐT trở thành cơng cụ kinh doanh quan trọng xu tồn cầu hóa ngày mạnh mẽ Bên cạnh việc kinh doanh truyền thống, kinh doanh website TMĐT hỗ trợ phần khơng nhỏ q trình hoạt động doanh nghiệp, giúp mang lại khoản lợi cho nhà kinh doanh lên đến hàng tỷ đồng Qua cho thấy tác động hoạt động kinh doanh website TMĐT doanh nghiệp nhà kinh doanh khác không nhỏ Tuy nhiên, việc kinh doanh website TMĐT giống nhƣ dao hai lƣỡi, biết cách sử dụng tốt mang đến lợi ích khơng tƣởng, khơng cho nhà kinh doanh mà mang lại nhiều lợi cho kinh tế đất nƣớc, nhƣng thờ ơ, cho kinh doanh website TMĐT phần nhỏ khơng đáng kể khơng cần kiểm sốt hoạt động cách chặt chẽ nhận lấy hậu mà gây Bởi kinh tế tồn cầu hóa, thứ cần thuận tiện, nhanh chóng, bn bán cách truyền thống phục vụ đƣợc số khách hàng nƣớc, doanh nghiệp mà thờ với hoạt động tức thụt lùi với xu hƣớng phát triển mới, cịn Nhà nƣớc khơng có chế kiểm sốt tốt hoạt động tức bng lỏng loại hình kinh doanh đầy hội nhƣng khơng thách thức 3.3.5 Hồn thiện hoạt động tra, kiểm tra thƣơng mại điện tử Cần có phối hợp chặt chẽ quan liên quan DN việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến TMĐT Có thể triển khai số hoạt động nhằm tạo chuyển biến nhận thức toàn xã hội TMĐT nhƣ sau: Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu TMĐT Sự nghiên cứu thấu đáo TMĐT hình thành tảng lý luận tổng kết thực tiễn, làm sở cho việc hoạch định sách, truyền thông thực TMĐT Đào tạo, hỗ trợ nâng cao trình độ, khả triển khai TMĐT DN, DN vừa nhỏ Cần có đa dạng, trọng chất lƣợng, tránh hình thức hoạt động đào tạo, phổ biến kiến thức DN Đặc biệt nên trọng tăng cƣờng hợp tác, hỗ trợ quốc tế hoạt động Tăng cƣờng công tác truyền thông TMĐT Thông qua phƣơng tiện truyền thông, giúp cho xã hội hiểu rõ thêm TMĐT, qua khuyến khích ngƣời tham gia cách hiệu Thƣờng xuyên tổ chức chƣơng trình nhằm kích thích nhu cầu mua sắm trực tuyến 56 document, khoa luan64 of 98 tai lieu, luan van65 of 98 ngƣời tiêu dùng, xây dựng tập quán mua sắm tiên tiến nhờ ứng dụng TMĐT nhƣ: tuần lễ mua sắm trực tuyến, chƣơng trình bình chọn Website TMĐT uy tín v.v Triển khai hoạt động giới thiệu ứng dụng TMĐT theo ngành sản xuất dịch vụ nhƣ nông sản, thủy sản, khí, điện tử, phân phối, quảng cáo, du lịch, giải trí; trọng tới hoạt động quảng bá DN điển hình thành cơng ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT Xây dựng chƣơng trình tập huấn cán quản lý kinh tế Trung ƣơng địa phƣơng chƣơng trình bồi dƣỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán chuyên trách TMĐT Phổ biến, tuyên truyền lợi ích kỹ ứng dụng TMĐT cho DN, ngƣời tiêu dùng ngành sản xuất dịch vụ chính; quảng bá DN điển hình thành cơng ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức toán điện tử; nâng cao nhận thức để thay đổi hành vi tốn thơng qua vận động, phổ biến cho ngƣời sử dụng thẻ, đơn vị chấp nhận toán, tăng cƣờng đào tạo kỹ cho cán cung ứng dịch vụ tốn điện tử Nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp nhà sản xuất nhƣ quyền lợi đáng ngƣời tiêu dùng, góp phần đƣa hoạt động kinh doanh TMĐT đƣợc ổn định, thời gian qua, Cục QLTT ln trọng đến cơng tác kiểm tra, kiểm sốt lĩnh vực Đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hoạt động TMĐT; phối hợp lực lƣợng chức công tác chia sẻ, trao đổi thông tin để kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm lĩnh vực MTĐT địa bàn… 3.3.6 Hoàn thiện máy QLNNvề hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT 3.3.6.1 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thƣơng mại điện tử Trong thời gian tới cần đẩy mạnh hoạt động tranh tra, tăng cường tần suất tra TMĐT với nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất: tra việc cung cấp thông tin trang thông tin điện tử bán hàng: Thông tin thƣơng nhân/ngƣời sở hữu website; Thơng tin hàng hóa, dịch vụ, điều kiện giao dịch, thủ tục giải tranh chấp bồi thƣờng thiệt hại; Thông tin trƣờng hợp ngƣời tiêu dùng có quyền hủy bỏ, sửa đổi thỏa thuận trang thông tin điện tử bán hàng; Phƣơng thức tốn, giá cả, vận chuyển giao nhận… Thơng tin hƣớng dẫn giao kết hợp đồng môi trƣờng mạng; 57 document, khoa luan65 of 98 tai lieu, luan van66 of 98 Việc bảo đảm cho ngƣời tiêu dùng khả lƣu trữ tái tạo đƣợc thông tin điều kiện hợp đồng Thứ hai, tra việc giao kết hợp đồng trang thông tin điện tử bán hàng, nội dung tra bao gồm: Quy trình giao kết hợp đồng thƣơng nhân khách hàng trang thông tin điện tử bán hàng; Cơ chế cho phép khách hàng rà soát, bổ sung, sửa đổi xác nhận nội dung giao dịch trƣớc sử dụng chức đặt hàng trực tuyến để thực việc giao kết hợp đồng; Những thông tin đƣợc cung cấp trả lời đề nghị giao kết hợp đồng khách hàng; Việc phân định trách nhiệm thƣơng nhân chủ sở hữu website trình giao kết hợp đồng với khách hàng (Trƣờng hợp thƣơng nhân bán hàng khác với chủ sở hữu website); Thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng khách hàng Thứ ba, tra việc sử dụng chữ ký điện tử hoạt động TMĐT, nội dung tra bao gồm: việc xin chứng thƣ số; việc sử dụng chữ ký số có phù hợp với quy định pháp luật hay không Thứ tƣ, tra việc thu thập, bảo vệ sử dụng thông tin cá nhân hoạt động TMĐT, nội dung tra bao gồm: mục đích, hoạt động thu thập thơng tin cá nhân DN; sách bảo vệ thơng tin cá nhân khách hàng; việc xin ý kiến đồng ý khách hàng trƣớc thu thập sử dụng thông tin cá nhân Thứ năm, tra việc giải tranh chấp, khiếu nại khách hàng, bao gồm nội dung: Số vụ tranh chấp, khiếu nại khách hàng liên quan đến giao dịch TMĐT;Số vụ giải quyết, mức bồi thƣờng thiệt hại; Số vụ tồn đọng, lý 3.3.6.2 Thành lập tra chuyên ngành thƣơng mại điện tử Thực tiễn triển khai TMĐT giai đoạn vừa qua cho thấy chƣa có đơn vị chuyên ngành thực công tác tra lĩnh vực TMĐT Hiện Cục TMĐT & CNTT thuộc Bộ công thƣơng phải kết hợp với tra Bộ Thông tin Truyền thông để thực tra lĩnh vực Do thời gian tới cần nhanh chóng thành lập Ban tra TMĐ trực thuộc Cục TMĐT & CNTT để trực tiếp thực hoạt động tra chuyên ngành TMĐT Ở cấp địa phƣơng, cần khẩn trƣơng xây dựng phận chuyên trách TMĐT trực thuộc Sở cơng thƣơng Tỉnh, phận có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động TMĐT địa phƣơng 58 document, khoa luan66 of 98 tai lieu, luan van67 of 98 3.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Đề tài dừng lại góc độ nghiên cứu lý luận, thực tiễn từ đƣa đánh giá, giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu QLNN hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT Việt Nam, chƣa thể bao quát toàn đƣợc vấn đề đặt Thứ nhất, khóa luận chƣa nêu đƣợc tiêu cụ thể để đánh giá đƣợc toàn diện hoạt động QLNN hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT Việt Nam, mà thông qua chế, sách đánh giá thực trạng QLNN hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT Thứ hai, nghiên cứu chƣa đƣa đƣợc phƣơng pháp cụ thể để đánh giá nội dung QLNN hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT Thứ ba, điều kiện môi trƣờng quốc tế, môi trƣờng quốc gia nhƣ xu TMĐT có nhiều thay đổi với phát triển chung khoa học kĩ thuật kinh tế giới Do đó, hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT bị ảnh hƣởng, tác động QLNN bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT cần phải đƣợc xem xét điều kiện Thứ ba, nghiên cứu chƣa đƣa đƣợc phƣơng pháp cụ thể để đánh giá nội dung QLNN hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT 59 document, khoa luan67 of 98 tai lieu, luan van68 of 98 KẾT LUẬN Nội dung khóa luận: “Quản lý nhà nƣớc hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT Việt Nam” đáp ứng đƣợc phần nhu cầu mặt lý luận thực tiễn QLNN hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch thƣơng mại điện tử Việt Nam TMĐT Trong phạm vi nghiên cứu có giới hạn, khóa luận đạt đƣợc số mục tiêu sau: Thứ nhất, hệ thống hoá đƣợc vấn đề lý luận QLNN hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch thƣơng mại điện tử Việt Nam nhƣ khái niệm, mục tiêu, nội dung QLNN hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT Thứ hai, phân tích thực trạng QLNN hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT Việt Nam giai đoạn vừa qua xu hƣớng phát triển TMĐT giới Khóa luận tiến hành đánh giá việc thực nội dung QLNN hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT Việt Nam để từ nêu rõ thành tựu đạt đƣợc, tồn yếu cần khắc phục QLNN hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT Thứ ba, đề xuất đƣợc số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu quản lý nhà nƣớc hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT, giải pháp chủ yếu bao gồm: (i) Xây dựng chiến lƣợc phát triển TMĐT quốc gia nhằm tạo định hƣớng lâu dài cho phát triển TMĐT Việt Nam từ phát triển hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT (ii) Hồn thiện sách TMĐT nhƣ: sách thƣơng nhân; sách thuế TMĐT; sách bảo vệ ngƣời tiêu dùng; sách tạo nguồn nhân lực (iii) Hồn thiện pháp luật TMĐT tập trung vào nội dung từ điều chỉnh đối tƣợng quản lý Nhà nƣớc hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT (iv) Tăng cƣờng hoạt động đào tạo TMĐT, công nhận chuyên ngành TMĐT chuyên ngành thức hệ thống giáo dục quốc gia (v) Tăng cƣờng hoạt động tra, kiểm tra TMĐT, thành lập tra chuyên ngành TMĐT Bên cạnh mục tiêu đạt đƣợc, khóa luận cịn chƣa thể đƣa tiêu chí, phƣơng pháp cụ thể để đánh giá hoạt động QLNN hoạt động bán hàng qua sàn 60 document, khoa luan68 of 98 tai lieu, luan van69 of 98 giao dịch TMĐT, chƣa thể đánh giá cách tổng quan điều kiện thị trƣờng có nhiều biến đổi Nội dung nghiên cứu khuôn khổ rộng trình độ cịn hạn chế khó tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc đóng góp thầy, đến để khóa luận đƣợc hồn thiện Một lần em xin cảm ơn giúp đỡ Nhà trƣờng, giáo viên hƣớng dẫn đơn vị thực tập giúp em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! 61 document, khoa luan69 of 98 tai lieu, luan van70 of 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Hà Văn Sự (2021), Nguyên lý Quản lý kinh tế, Nhà xuất Hà Nội Thân Danh Phúc (2011), Giáo trình QLNN thƣơng mại Việt Nam, Trƣờng Đại học Thƣơng Mại, Hà Nội Thân Danh Phúc (2015), Quản lý Nhà nƣớc kinh tế, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Ngọc Anh (2020), iPrice Group: Tổng kết Thƣơng Mại Điện Tử Việt Nam năm 2020 hƣớng đến 2021, truy cập ngày 20/12/2020 Bản đồ thƣơng mại điện tử Việt Nam, https://iprice.vn/insights/mapofecommerce/ Nguyễn Duy Thanh (2020), Nâng cao hiệu quản lý nhà nƣớc hoạt động bán hàng website TMĐT Việt Nam, truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2021, https://vpluatsutranluat.vn/phap-ly/nang-cao-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-ve-hoatdong-ban-hang-tren-website-thuong-mai-dien-tu-o-viet-nam Sách trắng Thƣơng mại điện tử 2020, 2021 Cục Thƣơng mại điện tử Kinh tế số, Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thƣơng mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025, truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2021 https://vecom.vn/chinh-phu-phe-duyet-ke-hoach-tong-the-phat-trienthuong-mai-dien-tu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025 Thủy Diệu (2021), Quy mô thƣơng mại điện tử Việt Nam tăng nhanh, tới 2025 ƣớc đạt 52 tỷ USD, truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2021 https://vneconomy.vn/quymo-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-tang-rat-nhanh-toi-2025-uoc-dat-52-ty-usd645865.htm 10 ThS Nguyễn Thị Phƣơng Thảo (2021), Thúc đẩy phát triển thị trƣờng thƣơng mại điện tử, truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2021, http://consosukien.vn/thuc-day-phattrien-thi-truong-thuong-mai-dien-tu.htm 11 Nghị định số 85/2021/NĐ-CP Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2013 Chính phủ thƣơng mại điện tử 12 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP Chính phủ ngày 28/09/2021 : Quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thƣơng mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng document, khoa luan70 of 98 tai lieu, luan van71 of 98 13 Chỉ thị 21/CT-TTG ngày 09/09/2020: Chỉ thị tăng cƣờng phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản 14 Quyết định 645/QĐ-TTg ngày 19/05/2020: Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thƣơng mại điện tử giai đoạn 2021-2025 15 Thông tƣ 21/2018/TT-BCT: Thông tƣ sửa đổi số điều Thông tƣ số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 BCT quy định quản lý website TMĐT Thông tƣ số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 BCT quy định quản lý hoạt động TMĐT qua ứng dụng thiết bị di động 16 Thông tƣ 59/2015/TT-BCT: Thông tƣ số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 Bộ trƣởng Bộ Công Thƣơng quy định quản lý hoạt động thƣơng mại điện tử qua ứng dụng thiết bị di động Tài liệu tiếng anh Michael Keenan (2021), Global Ecommerce Explained: Stats and Trends to Watch in 2021, 13/05/2021, https://www.shopify.com/enterprise/global-ecommercestatistics E-commerce trends around the world, https://bciglobal.com/en/e-commerce-trendsaround-the-world Global Business-to-Business E-commerce Market Size, Share & Trends Analysis Report by Deployment Model (Intermediary-oriented, Supplier-oriented), by Application, by Region, and Segment Forecasts, 2021-2028, https://www.researchandmarkets.com/reports/5028717/global-business-to-businesse-commerce-market Lobel Trong Thuy Tran(20210, Journal of Retailing and Consumer Services, Managing the effectiveness of e-commerce platforms in a pandemic, truy cập ngày 20tháng12năm2021, document, khoa luan71 of 98 ... nƣớc hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT? Thực trạng hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch thƣơng mại điện tử nay? Thực trạng quản lý nhà nƣớc hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch thƣơng mại. .. cụ quản lý nhà nước hoạt động bán hàng bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT 11 1.3.3 Vai trò quản lý nhà nước hoạt động bán hàng bán hàng qua sàn giao dịch TMĐT 11 1.3.4 Các. .. nước hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam Chương 3: Các đề xuất nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu quản lý nhà nước hoạt động bán hàng qua sàn giao dịch thương mại điện tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng qua các sàn giao dịch thương mại điện tử,