0

xóa đói giảm nghèo cơ sở lý luận và thực tiễn

9 7 0
  • xóa đói giảm nghèo  cơ sở lý luận và thực tiễn

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 21:59

I CƠ SỞ LÝ LUẬN 1: Các quan niệm đói nghèo - - - - Theo Wikipedia: mức sống thấp so với mức sống quốc gia nghèo chia nghèo thành dạng:  Nghèo tuyệt đối: Là tình trạng phận dân cư đáp ứng nhu cầu tối thiểu ăn, mặc, vệ sinh, giáo dục  Nghèo tương đối: So với mức sống cộng đồng địa phương, người nghèo tương đối có mức sống thấp Theo Liên Hợp Quốc (UN): Nghèo đói thiếu hội để đáp ứng sống có tiêu chuẩn tối thiểu định [1] Theo Ngân hàng Thế giới: Người nghèo người có thu nhập 1USD ngày, Ngân hàng Thế giới cho USD số tiền tối thiểu để chi trả cho nhu yếu phẩm tất yếu để tồn [2] Thừa nhận khái niệm trình bày Hội nghị chống đói nghèo châu Á Thái Bình Dương (9/1993), quan niệm nghèo Việt Nam tình trạng phận dân cư không đáp ứng nhu cầu người Các nhu cầu xã hội thừa nhận theo trình độ kinh tế xã hội tập quán địa phương Dù có nhiều quan niệm khái niệm đói nghèo, song nhìn chung quan niệm thừa nhận khía cạnh: Thiếu thốn điều kiện hưởng thụ nhu cầu tối thiểu sống, có mức sống mức trung bình với cộng đồng dân cư địa phương, hội để gia nhập q trình phát triển cộng đồng 2: Nguyên nhân đói nghèo: Nghèo đói tượng xã hội có tính lịch sử, hình thành trình phát triển kinh tế xã hội tất quốc gia Nhằm xóa đói giảm nghèo cách hiệu quả, cần xác định rõ nguồn gốc tượng địa phương, vùng miền, quốc gia - Nguyên nhân chủ quan:  Chủ quan thân người nghèo: trình độ dân trí, học vấn thấp, khơng có kinh nghiệm, kỹ làm ăn, kinh doanh; cách tính tốn chi tiêu, lãng phí; lười biếng, tham gia vào tệ nạn xã hội; mắc phải dị tật bẩm sinh, tai nạn, khơng có khả lao động  Chủ quan cấp quyền: thiếu lực, trình độ chun mơn, thiếu hiểu biết, kinh nghiệm để quản lý, quan tâm hỗ trợ người nghèo cải thiện sống cấp quyền - Nguyên nhân khách quan:  Do điều kiện tự nhiên: khí hậu, thời tiết không thuận lợi, thiên tai (bão lũ, động đất…); đất đai cằn cỗi, địa hình, đồi núi hiểm trở nên khó canh tác; dịch bệnh bất ngờ  Do xuất phát điểm từ kinh tế phát triển: yếu sở hạ tầng tối thiểu (như giao thông, thủy lợi, thông tin, điện nước ), chưa đáp ứng yêu cầu thị trường nhu cầu sản xuất Tuy nhiên thực tế chứng minh nguyên nhân biệt lập mà gây nên tình trạng nghèo kinh niên hay diện rộng Mà cịn đan xen, kết hợp yếu tố khách quan chủ quan nêu Lý luận xóa đói giảm nghèo Giảm nghèo phạm trù mang tính tương đối lâu dài, nghèo ln tồn xã hội khác biệt lực, thể chất, thu nhập, địa vị xã hội… cá nhân với Nói cách khác xóa đói, khơng thể xóa nghèo tuyệt đối mà giảm nghèo Đường lối, sách Đảng Việt Nam dựa sở chủ nghĩa Mác – Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh việc xóa đói giảm nghèo xuất phát từ lời dặn chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1945: phải làm cho người ăn no, mặc ấm, học hành Năm 1946 Việt Nam có cơng “chống giặc đói”, giai đoạn xóa đói giảm nghèo xã hội quan tâm, Đảng Nhà nước nhanh chóng đưa giải pháp giải quyết, tạo hội để người nghèo tiếp cận dịch vụ sản xuất, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo khuyến khích làm giàu Giảm nghèo biểu mạnh mẽ cam kết vững Đảng Nhà nước Việt Nam với cộng đồng quốc tế nhằm thực mục tiêu Tuyên bố Thiên niên kỷ Chính phủ Việt Nam tập trung phân luồng ưu tiên nguồn lực để thực tốt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo Nội dung, giải pháp giai đoạn khác hướng tới mục tiêu chung nâng cao chất lượng sống nhân dân, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Tính tất yếu vai trị xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội a) Tính tất yếu xóa đói giảm nghèo q trình phát triển kinh tế xã hội Theo K.Marx: q trình tích lũy tư q trình phân cực xã hội tư bản: giàu có giai cấp tư bần người lao động Bằng tiến khoa học kỹ thuật, giai cấp tư ngày sức bóc lột lao động làm thuê để thu nhiều giá trị thặng dư Trên sở cơng nhân ngày nên tất yếu xảy tình trạng thừa lao động, khiến phận công nhân bị việc làm, khơng có thu nhập dẫn đến nghèo đói dễ dẫn đến ổn định trị, xã hội… Do để xã hội phát triển cân đối cần phải xóa đói giảm nghèo Trong KTTT, chủ thể có quyền ngang sản xuất kinh doanh việc hưởng thụ thành Song người có lực, có trình độ, hiểu biết thị trường, có điều kiện tài hay có thuận lợi khác thu nhiều lợi nhuận Đó quy tắc công KTTT nhân tố dẫn đến phân hóa xã hội, phân hóa giàu- nghèo Người giàu có có nhiều ưu thuận lợi để ngày giàu thêm, người nghèo bất lợi lại ngày nghèo thêm Từ phân hóa giàu- nghèo thêm sâu sắc Đời sống xã hội ngày cân thêm Trong kinh tế thị trường, vấn đề đói nghèo cơng xã hội giải phủ khơng phải chủ thể kinh tế thực Chính phủ quốc gia phải can thiệp vào thị trường để điều tiết kinh tế theo tiêu chuẩn mục tiêu phát triển cụ thể Điều đảm bảo công xã hội giảm khoảng cách giàu nghèo Thông qua điều tiết chung kinh tế quốc dân, nhà nước điều chỉnh thu nhập người giàu có, tăng thu nhập người yếu có trình độ tay nghề kém, tạo hội để phát triển vươn lên nghèo Đó động lực tăng trưởng phát triển, đồng thời địi hỏi khơng thể thiếu yêu cầu phát triển bền vững b) Vai trò xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế- xã hội Thứ xóa đói giảm nghèo góp phần ổn định trị, xã hội Vì phận dân cư nghèo thường người có điều kiện tiếp cận dịch vụ xã hội bản, sở hạ tầng, thông tin liên lạc nên hiểu biết nhận thức hạn chế, dễ tự ti, mặc cảm dễ bị kẻ xấu lợi dụng Xóa đói giảm nghèo nâng cao trình độ nhận thức, trình độ dân trí, hỗ trợ dịch vụ thiết yếu, thông tin liên lạc để người dân hiểu biết chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước Xóa đói giảm nghèo giúp nhóm dân cư nghèo gần gũi, hòa nhập cộng đồng, yên tâm lao động sản xuất đồng thời chủ động đấu tranh với phần tử xấu lợi dụng kích động gây ổn định trị, xã hội Thứ hai xóa đói giảm nghèo giúp cho phận dân cư nghèo nhận thức việc phát triển KT-XH mục tiêu phấn đấu tất người thuộc tầng lớp dân cư Phát triển KT-XH nhiệm vụ toàn dân tộc không kể giàu nghèo, địa vị, sắc tộc… Người nghèo phải có trách nhiệm gánh vác trách nhiệm theo khả Nên giáo dục, đào tạo, tuyên truyền để người nghèo có kiến thức làm ăn, làm giàu để thoát nghèo Đây phương pháp xóa đói giảm nghèo quan trọng hữu hiệu Để người nghèo chủ động tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh, làm giàu nhằm xóa bỏ tư tưởng ỷ lại trơng chờ vào giúp đỡ nhà nước, cộng đồng khơng phận hộ nghèo Điều dẫn đến vận động tích cực chủ động trách nhiệm cơng dân, phát triển kinh tế - xã hội thân họ Ở nước ta, quyền bình đẳng để có hội sản xuất, kinh doanh quyền pháp luật công nhận bảo vệ Thứ ba trình độ văn hóa chất lượng nguồn nhân lực tiền đề quan trọng định trình phát triển KT-XH Ở Việt Nam, người nghèo có mật độ cao khu vực canh tác nông nghiệp, miền núi chiếm tỷ lệ cao Đây lực lượng lao động dồi lại có trình độ thấp, tay nghề hạn chế, kinh nghiệm khơng đáp ứng địi hỏi q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, phát triển KT-XH hiệu quả, bền vững Hiện hầu hết quốc gia áp dụng khoa học công nghệ vào phát triển KT-XH Việt Nam không áp dụng tiến khoa học công nghệ tiên tiến giới đường phát triển Xóa đói giảm nghèo có vai trị đào tạo cho phận dân cư nghèo hiểu biết, nâng cao tay nghề, kinh nghiệm, giúp họ tiếp cận với thành tự khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy tiềm người nghèo Từ đó, áp dụng khoa học công nghệ quy mô diện rộng, thực đầu tư theo chiều sâu, tạo suất chất lượng cao cho trình phát triển KT-XH II: CƠ SỞ THỰC TIỄN 1: Cơng tác xóa đói giảm nghèo a) Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam trước năm 1986 Trải qua hai đấu tranh chống giặc ngoại xâm khốc liệt kéo dài suốt 30 năm, kinh tế Việt Nam trở nên kiệt quệ tàn phá chiến tranh, nhân dân ta vừa phải đối mặt với kháng chiến, vừa phải phát triển kinh tế giai đoạn nghèo khổ Tỷ lệ đói nghèo nước ta năm 1945-1975 đạt mức cao Giai đoạn 1976-1985, Việt Nam chuyển hướng sang kinh tế kế hoạch hóa tập trung – hành - bao cấp Tuy tăng trưởng thực tế bị cấm vận quản lý thiếu hiệu Nhà nước kinh tế Việt Nam giai đoạn tăng trưởng kém, tình trạng lạm phát ngày cao khiến nhân dân chưa thể giải tình trạng khó khăn, thiếu thốn b) Kinh tế Việt Nam trình đổi Thực tế chứng minh chế trước Việt Nam khơng cịn phù hợp với tình hình lúc đất nước Thực tiễn đòi hỏi kinh tế phải chuyển đổi sang chế thị trường Từ năm 1986, thực sách đổi đất nước, chuyển đổi sang kinh tế thị trường lĩnh vực nông nghiệp, đạt thành tựu bước đầu quan trọng Đến năm 1995, hầu hết mục tiêu chủ yếu Kế hoạch năm (19911995) đạt vượt mức, nghiệp đổi bước đầu thành công, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế điều kiện then chốt để chuyển từ khủng hoảng kinh tế sang thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa xã hội Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 10 năm (1990 – 2000) đạt 7,5% Đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX (2001), Đảng Cộng sản Việt Nam thức đưa khái niệm “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” bước hoàn thiện kỳ Đại hội Đây móng cho phát triển kinh tế nước ta giai đoạn Trong giai đoạn 2006-2010, kinh tế nước ta vượt qua nhiều khó khăn thách thức Với kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng khá, tiềm quy mô kinh tế phát triển nhanh, Việt Nam bước khỏi tình trạng phát triển vào thời điểm Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm đạt 7%, tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2010 đạt 101,6 tỷ USD (gấp 3,26 lần năm 2000) Giai đoạn 2011 - 2020, kinh tế vĩ mơ trì ổn định vững chắc, kiểm sốt lạm phát trì mức thấp, tạo môi trường thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển Giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nước (GDP) đạt bình quân 5,9%/năm; giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 6,8%/năm[3] Trong 10 năm từ 2010 đến 2020, dự trữ ngoại hối tăng từ 12,4 tỉ USD lên 80 tỉ USD Dựa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh xóa đói giảm nghèo, Đảng Nhà nước ta đạo thực xóa đói, giảm nghèo sách phong trào Năm 1998, xố đói giảm nghèo trở thành chủ trương quan trọng hệ thống sách xã hội đất nước Kể từ đó, nước ta đạt thành tựu to lớn việc xóa đói giảm nghèo Tỷ lệ nghèo Việt Nam giảm trung bình 2-3% hàng năm (1992-1998) Tính đến cuối năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo Việt Nam 9,45%, vượt mục tiêu 10%.[4] Ngoài tiến độ xóa đói giảm nghèo, nước ta cịn số hạn chế Đó tỷ lệ tái nghèo mức cao Ngồi ra, cịn có bất bình đẳng thu nhập So với thu nhập bình quân chung nước, thu nhập đồng bào dân tộc thiểu số 1/6 Nhiều sách, biện pháp giảm nghèo số nơi chưa thực đầy đủ, nhiều điểm yếu thiếu linh hoạt 2: Phong trào “Chung tay người nghèo – Khơng để bị bỏ lại phía sau” Nghị Đại hội Đảng lần thứ XII rõ mục tiêu giai đoạn 2016- 2020, tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1-1,5%/năm với nhiệm vụ đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, địa phương đặc biệt khó khăn, có sách đặc thù để giảm nghèo nhanh đồng bào dân tộc thiểu số, đề cao biện pháp tạo điều kiện, khuyến khích hộ nghèo, cận nghèo cố gắng vươn lên thoát nghèo bền vững [5] Thủ tướng bày tỏ quan điểm việc khắc phục triệt để vấn đề này, bày tỏ lịng kính trọng khuyến khích gia đình nghèo khó vươn lên, khơng cho họ mãi mà phải thể tinh thần “cho cần câu khơng cho cá” để người cố gắng nghèo Bên cạnh đó, Thủ tướng thức thay mặt Chính phủ Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 với chủ đề “Cả nước chung tay người nghèo – khơng để bị bỏ lại phía sau” a) Giai đoạn 2017-2020 * Mục tiêu: - Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo nước bình quân 1% - 1,5% /năm (riêng xóm nghèo, xã nghèo giảm 4% /năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3% - 4% /năm), theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020; - Xây dựng, mở rộng sinh kế nâng cao chất lượng sống người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người hộ nghèo nước đến cuối năm 2020 cao gấp 1,5 lần so với cuối năm 2015 (riêng hộ nghèo khu vực nơng thơn, xóm nghèo, xã nghèo, thơn đặc biệt khó khăn, hộ nghèo người dân tộc thiểu số nhân hệ số 2); - Thống chế, sách giảm nghèo hiệu nhằm cải thiện điều kiện sống tăng khả tiếp cận người nghèo với dịch vụ xã hội bản; - Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội xóm nghèo, xã nghèo, thơn, đặc biệt khó khăn quan tâm đầu tư đồng theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết sở hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt; tạo điều kiện để người dân tham gia thực hoạt động chương trình nâng cao thu nhập thơng qua tạo việc làm công nhằm phát huy hiệu đầu tư cơng trình hạ tầng thiết yếu, góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện thị trường [7] * Kết đạt được: - Qua gần năm triển khai chương trình (từ năm 2017 đến tháng 9/2020), có đơng đảo doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ 16.410 tỷ đồng qua Quỹ "Vì người nghèo" an sinh xã hội - Từ nguồn vốn vận động trên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp hỗ trợ người nghèo xây dựng sửa chữa 127.427 nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hàng trăm nghìn người nghèo có điều kiện phát triển sản xuất; 1.376.245 lượt học sinh giúp đỡ học tập; giúp đỡ 4.280.921 lượt người nghèo, người có hồn cảnh đặc biệt khó khăn khám chữa bệnh; xây dựng hàng ngàn cơng trình dân sinh cầu đường, lớp học, trạm xá, khám chữa bệnh, nhà sinh hoạt cộng đồng ) hỗ trợ khác giúp đỡ cho người nghèo [8] - Giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ nghèo nước giảm từ 9,88% (2015) xuống 5,23% (2018), bình quân năm giảm 1,55% đạt vượt mục tiêu Quốc hội đề ra; tỷ lệ nghèo huyện nghèo giảm bình quân 5,5%/năm, vượt mục tiêu (giảm 4%); xã đặc biệt khó khăn giảm từ 3-4% trở lên năm, đạt mục tiêu * Hạn chế: - Tuy nhiên, kết giảm nghèo chưa thực bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, tái nghèo phát sinh cao ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt, hạn hán; số người nghèo tư tưởng trông chờ, lười biếng, ỷ lại vào trợ cấp Nhà nước cộng đồng; số sách giảm nghèo cịn dàn trải, chưa có tập trung; nguồn lực chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế, việc bố trí vốn chủ yếu tập trung vào sở hạ tầng, chưa trọng đến phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân - Một số xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo đạt chuẩn nông thôn mới, nhiên đời sống người dân địa bàn cịn khó khăn, nhiều xã có tâm lý khơng muốn nghèo, mong muốn tiếp tục hỗ trợ đầu tư từ Chương trình số 135, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo người dân địa bàn tiếp tục hưởng số sách khác hỗ trợ bảo hiểm y tế, sách cán bộ, cơng chức, viên chức người hưởng lương lực lượng vũ trang theo Nghị định số 116/NĐ-CP b) Giai đoạn 2021-2025: * Mục tiêu: - Mục tiêu tổng quát: + Giảm nghèo nhiều khía cạnh, tồn bộ, bền vững, hạn chế tái nghèo phát sinh nghèo + Giúp đỡ, tương trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận dịch vụ xã hội theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, củng cố chất lượng sống + Hỗ trợ huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn - Mục tiêu cụ thể: + Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trì mức giảm 1-1,5%/năm + Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm >3%/năm + Giúp 30% huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo khỏi tình trạng khó khăn 3: Đánh giá chung phong trào Phong trào thi đua “Cả nước chung tay người nghèo - Khơng để bị bỏ lại phía sau” nhận hưởng ứng, đóng góp tích cực tồn xã hội Trong thời gian tới, cấp, ngành phát huy tập trung lãnh đạo, đạo thực đồng giải pháp để thực hiệu Chương trình giảm nghèo phong trào thi đua “Cả nước chung tay người nghèo - Khơng để bị bỏ lại phía sau”; tập trung xây dựng thực hiệu Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 phạm vi nước, đặc biệt vùng có hồn cảnh khó khăn đặc biệt khó khăn Từ sở lý luận dựa chủ nghĩa Mác Lê-nin Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Nhà nước có sách phù hợp việc xóa đói giảm nghèo, bật phong trào “Chung tay người nghèo – Khơng để bị bỏ lại phía sau” có bước đầu thành cơng giai đoạn 2017-2020, cịn tồn hạn chế khắc phục kịp thời giai đoạn 2021-2025 Không thể tinh thần tương thân tương ái, lành đùm rách nhân dân ta mà phong trào thi đua thể dân tộc đồn kết– Khơng để bị bỏ lại phía sau Đây đức tính quý báu truyền qua hàng nghìn năm lịch sử nhân dân ta, góp phần tạo nên dấu ấn riêng dân tộc người Việt Nam Ngoài lãnh đạo Đảng, kết tích cực mà phong trào mang lại thu dần khoảng cách giàu nghèo tầng lớp dân cư giảm tỉ lệ đói nghèo nước ta Đây mục tiêu quan trọng lâu dài mà nước ta đã, phải thực công đổi mới, xây dựng phát triển đất nước ... chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh xóa đói giảm nghèo, Đảng Nhà nước ta đạo thực xóa đói, giảm nghèo sách phong trào Năm 1998, xố đói giảm nghèo trở thành chủ trương quan trọng hệ thống... người nghèo Từ đó, áp dụng khoa học cơng nghệ quy mơ diện rộng, thực đầu tư theo chiều sâu, tạo suất chất lượng cao cho trình phát triển KT-XH II: CƠ SỞ THỰC TIỄN 1: Công tác xóa đói giảm nghèo. .. nhân với Nói cách khác xóa đói, khơng thể xóa nghèo tuyệt đối mà giảm nghèo Đường lối, sách Đảng Việt Nam dựa sở chủ nghĩa Mác – Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh việc xóa đói giảm nghèo xuất phát từ lời
- Xem thêm -

Xem thêm: xóa đói giảm nghèo cơ sở lý luận và thực tiễn,