0

Hoàn thiện kế toán hoạt động thu, chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thị xã an nhơn, tỉnh bình định

149 3 0
  • Hoàn thiện kế toán hoạt động thu, chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thị xã an nhơn, tỉnh bình định

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 15:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN NGUYỄN THỊ TRÚC QUỲNH HỒN THIỆN KẾ TỐN HOẠT ĐỘNG THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 8.34.03.01 Ngƣời hƣớng dẫn: TS Nguyễn Thị Lệ Hằng i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Hồn thiện kế tốn hoạt động thu, chi Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định” cơng trình nghiên cứu thân Tơi đƣợc thực sở nghiên cứu lý thuyết tình hình thực tiễn quan Bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định dƣới hƣớng dẫn TS Nguyễn Thị Lệ Hằng Các nội dung, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, rõ ràng chƣa đƣợc công bố nghiên cứu khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Trúc Quỳnh ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn tác giả xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới giảng viên hƣớng dẫn TS Nguyễn Thị Lệ Hằng tận tình hƣớng dẫn suốt q trình viết hồn thành Luận văn Tác giả chân thành cảm ơn toàn thể quý Thầy, Cô giáo Khoa Kinh tế & Kế tốn, Trƣờng Đại học Quy Nhơn nhiệt tình truyền đạt kiến thức quý báu nhƣ Quý Thầy, Cơ Phịng Đào tạo Sau Đại học, thuộc Trƣờng Đại học Quy Nhơn quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tác giả suốt trình học tập nghiên cứu Tác giả xin cảm ơn Tập thể Lãnh đạo đồng nghiệp Bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn quan tâm nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện cho Tác giả q trình hồn thành Luận văn Trong trình nghiên cứu viết hồn thành luận văn, chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận đƣợc thơng cảm cho ý kiến đóng góp q Thầy, Cô giáo Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Thị Trúc Quỳnh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu có liên quan Mục tiêu nghiên cứu 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1.1 Các khái niệm liên quan Bảo hiểm xã hội 1.1.2 Bản chất Bảo hiểm xã hội 1.1.3 Chức Bảo hiểm xã hội 1.1.4 Vai trò Bảo hiểm xã hội 10 1.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THU, CHI QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI 12 1.2.1 Nguồn hình thành sử dụng quỹ Bảo hiểm xã hội 12 1.2.1.1 Nguồn hình thành quỹ Bảo hiểm xã hội 12 1.2.1.2 Sử dụng quỹ Bảo hiểm xã hội 15 1.2.2 Tổ chức quản lý hoạt động thu Bảo hiểm xã hội 16 iv 1.2.2.1 Vai trò hoạt động thu bảo hiểm xã hội 17 1.2.2.2 Quy trình thu Bảo hiểm xã hội 18 1.2.2.3 Quản lý thu bảo hiểm xã hội 19 1.2.3 Tổ chức quản lý hoạt động chi Bảo hiểm xã hội 23 1.2.3.1 Vai trò hoạt động chi bảo hiểm xã hội 23 1.2.3.2 Quy trình chi bảo hiểm xã hội 25 1.2.3.3 Quản lý chi bảo hiểm xã hội 29 1.3 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI 30 1.3.1 Cơ sở kế toán hoạt động thu, chi Bảo hiểm xã hội 30 1.3.2 Kế toán hoạt động thu, chi Bảo hiểm xã hội quan Bảo hiểm xã hội 32 1.3.2.1 Kế toán hoạt động thu Bảo hiểm xã hội quan Bảo hiểm xã hội 34 1.3.2.2 Kế toán hoạt động chi Bảo hiểm xã hội quan Bảo hiểm xã hội 39 KẾT LUẬN CHƢƠNG 45 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ 46 AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 46 2.1 TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 46 2.1.1 Giới thiệu Bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 46 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 46 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 49 2.1.4 Tổ chức máy kế toán Bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 50 2.1.4.1 Mơ hình tổ chức máy kế toán Bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 50 v 2.1.4.2 Chế độ kế tốn hình thức kế tốn áp dụng 52 2.1.5 Kết thực công tác thu, chi Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019 – 2021 53 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 56 2.2.1 Đặc điểm hoạt động thu, chi Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 56 2.2.1.1 Đặc điểm hoạt động thu Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 56 2.2.1.2 Đặc điểm hoạt động chi Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 57 2.2.2 Kế toán hoạt động thu Bảo hiểm xã hội 58 2.2.2.1 Chứng từ kế toán thu Bảo hiểm xã hội 58 2.2.2.2 Tài khoản phương pháp hạch toán kế toán thu Bảo hiểm xã hội 67 2.2.2.3 Quy trình kế tốn thu Bảo hiểm xã hội 68 2.2.2.4 Sổ sách báo cáo kế toán thu Bảo hiểm xã hội 70 2.2.3 Kế toán hoạt động chi Bảo hiểm xã hội 79 2.2.3.1 Chứng từ kế toán 79 2.2.3.2 Tài khoản phương pháp hạch toán kế toán chi Bảo hiểm xã hội 80 2.2.3.3 Quy trình chi Bảo hiểm xã hội 81 2.2.3.4 Sổ sách báo cáo kế toán chi Bảo hiểm xã hội 85 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 89 2.3.1 Kết đạt đƣợc 89 2.3.2 Tồn nguyên nhân 90 2.3.2.1 Tồn 90 2.3.2.2 Nguyên nhân 94 KẾT LUẬN CHƢƠNG 96 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN HOẠT ĐỘNG vi THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 97 3.1 ĐỊNH HƢỚNG VỀ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 97 3.2 YÊU CẦU VÀ NGUN TẮC HỒN THIỆN KẾ TỐN HOẠT ĐỘNG THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 98 3.2.1 Yêu cầu hoàn thiện kế toán hoạt động thu, chi Bảo hiểm xã hội 98 3.2.2 Ngun tắc hồn thiện kế tốn hoạt động thu, chi Bảo hiểm xã hội 99 3.3 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN HOẠT ĐỘNG THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 100 3.3.1 Về hồn thiện kế tốn hoạt động thu Bảo hiểm xã hội 100 3.3.3 Về hoàn thiện tổ chức máy kế toán 105 3.3.4 Về ứng dụng công nghệ thông tin 106 3.4 Điều kiện thực giải pháp 106 KẾT LUẬN CHƢƠNG 109 KẾT LUẬN CHUNG 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (bản sao) vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASXH An sinh xã hội BHXHVN Bảo hiểm xã hội Việt Nam BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTNLĐ,BNN Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp BNN Bệnh nghề nghiệp BH Bảo hiểm DSPHSK Dƣỡng sức phục hồi sức khỏe KCB Khám chữa bệnh NSNN Ngân sách nhà nƣớc NLĐ Ngƣời lao động NSDLĐ Ngƣời sử dụng lao động SDLĐ Sử dụng lao động TK Tài khoản UBND Ủy ban nhân dân UNC Ủy nhiệm chi viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Tên bảng biểu STT Trang Bảng 1.1 Hệ thống chứng từ kế toán thu bảo hiểm xã hội 35 Bảng 1.2 Hệ thống sổ chi tiết kế toán thu bảo hiểm xã hội 38 Bảng 1.3 Hệ thống báo cáo kế toán thu bảo hiểm xã hội 39 Bảng 1.4 Hệ thống chứng từ kế toán chi bảo hiểm xã hội 40 Bảng 1.5 Hệ thống sổ kế toán chi bảo hiểm xã hội 44 Bảng 1.6 Hệ thống báo cáo kế toán chi bảo hiểm xã hội 44 Bảng 2.1 Kết thực công tác thu, chi BHXH Bảo 54 hiểm xã hội thị xã An Nhơn giai đoạn 2019 – 2021 Bảng 2.3 Hệ thống sổ chi tiết tài khoản kế toán thu BHXH 71 BHXH thị xã An Nhơn Bảng 2.4 Hệ thống báo cáo kế toán thu bảo hiểm xã hội Bảo 71 hiểm xã hội thị xã An Nhơn Bảng 2.5 Hệ thống sổ sách kế toán chi BHXH Bảo hiểm xã 86 hội thị xã An Nhơn Bảng 2.6 Hệ thống báo cáo kế toán chi BHXH Bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn 86 ix DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 1.1 Sơ đồ quy trình thu BHXH 19 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ hạch toán kế toán thu BHXH BHXH Việt Nam 35 Sơ đồ 1.3 Sơ đồ hạch toán kế toán thu BHXH BHXH tỉnh 36 Sơ đồ 1.4 Sơ đồ hạch toán kế toán thu BHXH BHXH huyện 37 Sơ đồ 1.5 Sơ đồ hạch toán kế toán chi BHXH BHXH Việt Nam 41 Sơ đồ 1.6 Sơ đồ hạch toán kế toán chi BHXH BHXH tỉnh 42 Sơ đồ 1.7 Sơ đồ hạch toán kế toán chi BHXH BHXH huyện 43 Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy hoạt động BHXH thị xã An Nhơn 49 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán BHXH thị xã An Nhơn 51 Sơ đồ 2.3 Hình thức ghi sổ kế toán BHXH thị xã An Nhơn 52 Sơ đồ 2.4 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy 53 Sơ đồ 2.5 Sơ đồ hạch toán kế toán thu BHXH BHXH thị xã An Nhơn 68 Sơ đồ 2.6 Sơ đồ hạch toán kế toán chi BHXH BHXH thị xã An Nhơn 81 Sơ đồ 2.7 Sơ đồ quy trình luân chuyển chứng từ kế toán chi BHXH 82 Phụ lục 2.6: Sổ nhật ký – sổ quý 4/2021 Phụ lục 2.7: Sổ chi tiết tài khoản: 139111 – Phải thu ốm đau, thai sản quý 4/2021 Phụ lục 2.8: Sổ chi tiết tài khoản: 139112 – Phải thu TNLĐ-BNN quý 4/2021 Phụ lục 2.9: Sổ chi tiết tài khoản: 139113 – Phải thu hƣu trí, tử tuất quý 4/2021 Phụ lục 2.10: Sổ chi tiết tài khoản: 13912 – Phải thu BHXH tự nguyện quý 4/2021 Phụ lục 2.11: Sổ chi tiết tài khoản: 13915 – Phải thu lãi chậm đóng BHXH bắt buộc quý 4/2021 Phụ lục 2.12: Sổ chi tiết tài khoản: 13916 – Phải thu lãi chậm đóng BHXH tự nguyện quý 4/2021 Phụ lục 2.13: Sổ chi tiết tài khoản: 33911 – Phải trả số thu thừa bảo hiểm quý 4/2021 Phụ lục 2.14: Sổ chi tiết tài khoản: 375211 – Ốm đau, thai sản quý 4/2021 Phụ lục 2.15: Sổ chi tiết tài khoản: 375212 – TNLĐ-BNN Phụ lục 2.16: Sổ chi tiết tài khoản: 375213 – Hƣu trí, tử tuất quý 4/2021 Phụ lục 2.17: Sổ chi tiết tài khoản: 37522 – Thu BHXH tự nguyện quý 4/2021 Phụ lục 2.18: Sổ chi tiết tài khoản: 375251- Lãi chậm đóng BHXH bắt buộc quý 4/2021 Phụ lục 2.19: Sổ chi tiết tài khoản: 375252- Lãi chậm đóng BHXH tự nguyện quý 4/2021 ... TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 97 3.2 YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH... Đặc điểm hoạt động thu Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 56 2.2.1.2 Đặc điểm hoạt động chi Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định ... ĐỘNG THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 56 2.2.1 Đặc điểm hoạt động thu, chi Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán hoạt động thu, chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thị xã an nhơn, tỉnh bình định ,