0

Trình bày một bản hợp đồng mua bán hàng hóa giữa 2 công ty việt nam quá trình thực hiện xảy ra tranh chấp, đưa ra tòa thụ lý, đã có phán quyết của tòa án phân tích phán quyết của tòa án

11 1 0
  • Trình bày một bản hợp đồng mua bán hàng hóa giữa 2 công ty việt nam  quá trình thực hiện xảy ra tranh chấp, đưa ra tòa thụ lý, đã có phán quyết của tòa án  phân tích phán quyết của tòa án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 23:12

Sinh Viên: Nguyễn Thị Nhung MSV: 03D02987 Lớp: 801 Lời nói đầu Cùng với phát triển kinh tế thị tr-ờng, tranh chấp th-ơng mại xuất ngày nhiều với quy mô lớn tính chất phức tạp Tranh chấp th-ơng mại phát sinh đòi hỏi phải đ-ợc giải thoả đáng nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, bảo đảm trật tự kinh doanh kỷ c-ơng xà hội n-ớc ta nay, nhiều nguyên nhân khác mà tranh chấp kinh tế chủ yếu đ-ợc giải Toà án Trong trình hoạt động, chủ thể kinh doanh có nhu cầu th-ờng xuyên tham gia quan hệ với với ng-ời liên quan để sản xuất, mua bán, trao đổi hàng hoá, cung ứng dịch vụ, thuê m-ớn nhân công Hình thức pháp lý quan hệ hợp đồng Ng-ời ta dựa nhiều khác để phân loại hợp đồng: - Căn vào cấu chủ thể hợp đồng, mục ®Ých cđa c¸c chđ thĨ tham gia quan hƯ hợp đồng hình thức thể thoả thuận chủ thể mà pháp luật phân biệt thành hợp đồng kinh tế hay hợp đồng dân Theo quy định hành, hợp đồng kinh tế thoả thuận văn bản, tài liệu giao dịch bên ký kết việc thực công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, øng dơng tiÕn bé khoa häc - kü tht vµ thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với quy định rõ ràng quyền nghĩa vụ bên để xây dựng thực kế hoạch vủa (Điều Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989).Và đặc biệt muốn đề cập Hợp đồng kinh tế với đề tài: "Trình bày hợp đồng mua bán hàng hóa công ty Việt Nam Quá trình thực xảy tranh chấp, đ-a tòa thụ lý, đà có phán tòa án Phân tích phán tòa án" Thực tế đề tài mang tính chất phức tạp, mặt khác trình độ hạn chế nên khuôn khổ viết này, nêu lên số vấn đề tranh chấp Hợp đồng kinh tế cách giải Hợp đồng kinh tế Tiều luận luật kinh tế Sinh Viên: Nguyễn Thị Nhung Lớp: 801 MSV: 03D02987 Bài viết đ-ợc hoàn thành d-ới h-ớng dẫn tận tình thầy cô giáo giúp đỡ số tài liệu bổ ích Nội dung TiỊu ln lt kinh tÕ Sinh Viªn: Ngun Thị Nhung MSV: 03D02987 Lớp: 801 Tranh chấp hợp đồng giải tranh chấp hợp đồng (th-ơng mại) I Tranh chấp hợp đồng (th-ơng mại): Khái niệm tranh chấp hợp đồng Khi thực hoạt động th-ơng mại đ-ợc luật pháp thừa nhận, bất đồng quyền nghĩa vụ tất yếu nảy sinh th-ơng nhân Quan hệ mua bán hàng hóa, đại lý mua bán hàng hóa, môi giới, đại diện cho th-ơng nhân nhiều hành vi th-ơng mại khác quan hệ phức tạp dễ nảy sinh tranh chấp Xuất phát từ mục tiêu lợi ích, th-ơng nhân tiến hành hoạt động th-ơng mại, đó, không tìm thấy tiếng nói chung lợi ích, tranh chấp tất yếu phát sinh th-ơng mại Điều 238 Luật th-ơng mại quy định: "tranh chấp th-ơng mại tranh chấp phát sinh việc không thực thực không hợp đồng hoạt động th-ơng mại" Phân loại tranh chấp hợp đồng a Quy mô tranh chấp Tranh chấp th-ơng mại xảy lĩnh vực hoạt động th-ơng mại Chính thế, chủ thể tranh chấp th-ơng mại chủ thể thực hoạt động th-ơng mại trực tiếp tiến hành hành vi th-ơng mại Nói cách khác, chủ thể tranh chấp th-ơng mại th-ơng nhân Luật th-ơng mại quy định 14 loại hình th-ơng mại, bao gồm : mua bán hàng hóa, đại diện cho th-ơng nhân, môi giới th-ơng mại, ủy thác mua bán hàng hóa, đại lý mua bán hàng hóa, gia công th-ơng mại, đấu giá, đấu thầu hàng hóa, dịch vụ giao nhận giám định hàng hóa, khuyến mại, quảng cáo th-ơng mại, tr-ng bày giới thiệu hàng hóa, hội chợ triển lÃm Hầu hết chủ thể đ-ợc thực hành vi th-ơng mại phải th-ơng nhân có mẫu thuẫn, bất đồng quyền nghĩa vụ đà thỏa thuận hợp đồng th-ơng nhân trở thành chủ thể tranh chấp th-ơng mại Tiều luận luật kinh tế Sinh Viên: Nguyễn Thị Nhung Lớp: 801 MSV: 03D02987 Cá biệt số tr-ờng hợp, chủ thể tranh chấp th-ơng mại th-ơng nhân Ví dụ: chủ thĨ cđa tranh chÊp ph¸t sinh tõ quan hƯ mua bán hàng hóa Điều 47 quy định: Chủ thể quan hệ mua bán hàng hóa th-ơng nhân bên th-ơng nhân quan hệ này, nảy sinh tranh chấp có ben th-ơng nhân mà - Lĩnh vực phát sinh tranh chấp th-ơng mại: Tranh chấp th-ơng mại phát sinh trình th-ơng nhân thực hành vi th-ơng mại mà cụ thể thực nghĩa vụ đà thỏa thuận với khách hàng theo hợp đồng Các quan hệ hợp đồng làm phát sinh tranh chấp th-ơng mại, bao gồm: hợp đồng mau bán hàng hóa, hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa, hợp đồng đại diện cho th-ơng nhân v.v Nh- vậy, nói, tranh chấp th-ơng mại tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng đ-ợc thiết lập để thực hành vi th-ơng mại b Tính chất tranh chấp: Các tranh chấp th-ơng mại tranh chấp hợp đồng, nảy sinh việc không thực không hợp đồng th-ơng mại Việc hợp đồng hoàn toàn không đ-ợc thực hiện, đ-ợc thực phần hay thực sai cam kết ảnh h-ởng trực tiếp đến lợi ích kinh tế bên vi phạm Điều tất yếu dẫn đến khả tự vệ để bảo vệ lợi ích bên vi phạm Điều tất yếu dẫn đến khả tự vệ để bảo vệ lợi ích bên vi phạm cách yêu cầu bên vi phạm buộc phải thực hợp đồng, nộp phạt nộp tiền bồi th-ờng thiêt hại Nh- vậy, vi phạm hợp đồng nguyên nhân dẫn đến tranh chấp th-ơng mại Nếu hợp đồng đ-ợc thực nghiêm chỉnh khó làm phát sinh tranh chấp, có lý đó, không thỏa mÃn đ-ợc lợi ích kinh tế bên quan hệ hợp đồng Nh- vậy, hiểu, tranh chấp th-ơng mại mâu thuẫn, bất đồng việc thực quyền nghĩa vụ hợp đồng lĩnh vực th-ơng mại th-ơng nhân với bên th- ơng nhân Tranh Tiều luận luật kinh tế Sinh Viên: Nguyễn Thị Nhung Lớp: 801 MSV: 03D02987 chấp th-ơng mại nảy sinh quan hệ hợp đồng quan hệ hợp đồng không nảy sinh tranh chấp th-ơng mại Hiểu theo nghĩa này( quy định điều 238 - Luật th-ơng mại), tranh chấp th-ơng mại không bao gồm tranh chấp nảy sinh lĩnh vực th-ơng mại, th-ơng nhân thực hành vi th-ơng mại II Giải tranh chấp hợp đồng Trong kinh tế thị tr-ờng, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế xà hội phát triển, Nhà n-ớc trọng việc chuyên môn hóa hoạt động giải tranh chấp Tùy thuộc vào đặc thù loại tranh chấp, Pháp luật quy định chế giải tranh chấp phù hợp Tòa án có thẩm quyền giải tranh chấp dân sự, cac tranh chấp hợp đồng dân nảy sinh cá c nhân, pháp nhân có đủ lực pháp luật lực hành vi dân theo Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân Tòa án có thẩm quyền giải (theo Pháp lệnh thủ tục giải vơ ¸n kinh tÕ) c¸c tranh chÊp kinh tÕ, có tranh ch ấp hợp đồng kinh tế ký kết pháp nhân với pháp nhân pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh Nếu đ-ợc bên tranh chấp lựa chọn, tranh chấp kinh tế đ-ợc giải trọng tài kinh tế phi phủ Cũng nh- vậy, Tòa lao động, Tòa hành đ-ợc thành lập để giải tranh chấp lao động tranh chấp hành Vậy tranh chấp th-ơng mại đ-ợc giải quan phải tuân theo thủ tục tố tụng nào? Tranh châp th-ơng mại có chất tranh chấp tài sản, phát sinh trực tiếp từ quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa, đại lý, ủy thác mua bán hàng hóa quan hệ hợp đồng khác th-ơng mại Chủ thể ký kết hợp đồng th-ơng nhân hay bên hợp đồng phải th-ơng nhân( Ví dụ: Hợp đồng mua bán hàng hóa) Hình thức hợp đồng văn bản, lời nói hành vi Theo quy định Luật th-ơng mại, pháp nhân, cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình trở thành th-ơng nhân có đủ điều kiện kinh doanh th-ơng mạ i TiỊu ln lt kinh tÕ Sinh Viªn: Ngun Thị Nhung Lớp: 801 MSV: 03D02987 đ-ợc quan Nhà n-ớc có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Nh- vậy, quan hệ hợp đồng sau đ-ợc coi hợp đồng th-ơng mại có tranh chấp nảy sinh trong trình thực hợp đồng tranh chấp tranh chấp th-ơng mại Điều 239 Luật th-ơng mại quy định: " Tranh chấp th-ơng mại tr-ớc hết phải đ-ợc giải thông qua th-ơng l-ợng hòa giải bên Các bên tranh chấp cã thĨ tháa thn chän mét c¬ quan, tỉ chøc cá nhân làm trung gian hòa giải Trong tr-ờng hợp th-ơng l-ợng hòa giải không đạt kết tranh chấp th-ơng mại đuợc giải Trọng tài, Tòa án đ-ợc tiến hành theo thủ tục tố tụng Trong tài, tòa án mà bên lựa chon" III Tranh chấp mua bán Công ty TNHH Tiger Drylac Việt Nam Công ty cổ phần khí xây lắp số Trong ngày 24 tháng 11 năm 2005, trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 79/2005/TLST-KDTM ngày 12 tháng 10 năm 2005 Tranh chấp kinh doanh th-ơng mại theo Quyết định đ-a vụ án xét xử số 171/KDTM/QĐXX-ST ngày 16 tháng 11 năm 2005 giữa: Nguyên đơn : Công ty TNHH Tiger Drylac Việt Nam Trụ sở: Đ-ờng số khu công nghiệp Đồng An, huyện Thuận An, Bình D-ơng Do bà Phan Thị H-ơng Thủy - đại diện theo giấy ủy quyền số 852005/CVHC ngày 28.7.2005 Bị đơn: Công ty cổ phần khí xây lắp số Trụ sở: Km số 14 Quốc lộ 1A huyện Thanh Trì, Hà Nội Tiều luận luật kinh tế Sinh Viên: Nguyễn Thị Nhung Lớp: 801 MSV: 03D02987 Do ông Nguyễn Văn Định - giám đốc Xí nghiệp xây dựng trang trí nhôm đaij diện theo giấy ủy quyền ngày 22/11/2005 Giám đốc công ty Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nhận thấy Theo đơn kiện ngày 27.7.2005 nguyên đơn: Công ty Tiger Drylac Việt Nam (bên A) Công ty khí xây lắp số (nay Công ty cổ phần khí xây lắp số 7) (bên B) có thỏa thuận: Bên B đặt hàng qua điện thoại, bên A vận chuyển hàng đến giao kho bên B Bên B ký nhận vào phiếu giao hàng nhập kho Sau bên A gửi cho bên B hóa đơn giá trị gia tăng lô hàng Về điều kiện toán: Bên B toán cho bên A sau 30 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn - Quá trình thùc hiƯn: C«ng ty Tiger Drylac ViƯt Nam giao cho Xí nghiệp xây dựng trang trí nhôm (đơn vị trực thuộc công ty CP khí xây lắp số 7)trong tháng 4,5.2004 với 03 hóa đơn giá trị giá 160.911.950 đồng Công ty khí xây lắp số đà toán cho Tiger Drylac Việt Nam nhiều đợt với tống số tiền 30.937,768 đồng Trong trình giao nhận hàng ,công ty CP khí xây lắp số không toán theo thỏa thuận hai bên ,Công ty Tiger Drylac Việt Nam đà nhiều lần gửi thông báo công nợ cho Công ty CP khí xây lắp số Cụ thể thông báo công nợ cuối 129.974.182 đồng Công ty CP khí xây lắp số đà xác nhận thỏa thuận mua bán (không có hợp đồng ) với Công ty Tiger Drylac Việt Nam mặt hàng sơn theo ph-ơng thức phía Công ty Tiger Drylac ViÖt Nam giao cho XÝ nghiÖp trùc thuéc Công ty CP khí xây lắp số 7, phía Xí nghiệp ký biên giao hàng nhập kho Sau Công ty Tiều luận luật kinh tế Sinh Viên: Nguyễn Thị Nhung Lớp: 801 MSV: 03D02987 Tiger Drylac Việt NÃm xuất hóa đơn cho Công ty CP khí xây lắp số Tất lô hàng công ty Tiger Drylac Việt Nam giao cho xí nghiệp đ-ợc vào sổ sách công ty CP khí xây lắp số - Về công nợ: Công ty CP khí xây lắp số xác nhận nợ Công ty Tiger Drylac Việt Nam số tiền 129.974.182 đồng theo thông báo nợ Công ty Tiger Drylac Việt Nam hóa đơn giá trị gia tăng Ngoài ra, Công ty CP khí xây lắp số đ-a lý ch-a toán số nợ Công ty Tiger Drylac ViƯt Nam v× thêi gian qua Công ty khí xây lắp số tiến hành cổ phần hóa, thay đổi nhân - Ngày 27.7.2005, Công ty Tiger Drylac Việt Nam có đơn khởi kiện yêu cầu Công ty CP khí xây lắp số toán số tiền nợ 129.974.182 đồng theo hóa đơn giá trị gia tăng thông báo công nợ Công ty CP khí xây lắp số xác nhận công nợ với số tiền mà Công ty Tiger Drylac Viêt Nam đ-a cam kết toán hết số nợ vòng 06 tháng Tại phiên tóa hôm nay, nguyên đơn bị đơn thống ph-ơng án hóa giải nhsau: Công ty CP khí xây lắp số nợ Công ty Tiger Drylac Việt Nam số tiền nợ gốc 129.732.246 đồng lÃi số nợ gốc đ-ợc tính từ 21/1/2005 đến 21/11/2005 với lÃi suất 0.75%tháng 9.748.046 đồng, cộng gốc với lÃi là:139.732.246 đồng Công ty CP khí xây lắp số toán số nợ gốc lÃi cho Công ty Tiger Drylac Việt Nam vào ngày 30/11/2005 Vè án phí: Hai bên thống bên chịu 50% án phí Kinh Doanh th-ơng mại sơ thẩm Xét thấy việc hòa giải đ-ơng phiên tòa hôm tự nguyện, không trái pháp luật, cần đ-ợc chấp nhận Vì lẽ Quyết định Tiều luận luật kinh tế Sinh Viên: Nguyễn Thị Nhung Lớp: 801 MSV: 03D02987 Căn điểm khoản Điều 29; khoản Điều 131 Điều 220 Bộ luật tố tụng dân Căn khoản Điều 15 Nghị định 70/CP ngày 12.6.1997 Chính phủ quy định án phí Căn điểm mục III Thông t- liên tịch số 01/TTLT ngày 19.6.1997 Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ T- pháp - Bộ Tài h-ớng dẫn thi hành án tài sản Công nhận thỏa thuận đ-ơng nh- sau: Xác nhận Công ty CP khí xây lắp số nợ Công ty Tiger Drylac Việt Nam số tiền mua sơn theo ba hóa đơn giá trị gia tăng 129.732.146 đồng 9.748.046 đồng tiền lÃi, cộng gốc lÃi 139.732.246 đồng Số tiền Công ty CP khí xây lắp số toán co Công ty Tiger Drylac Việt Nam tr-ớc ngày 30/11/2005 Về án phí: Mỗi bên chịu 1/2 án phí Kinh doanh th-ơng mại sơ thẩm Công ty CP khí xây lắp số chịu 1.650.000 đồng án phí kinh doanh th-ơng mại sơ thẩm Xác nhận Công ty Tiger Drylac Việt Nam đà nộp 2.900.000 đồng theo biên lai số 6363 ngày 11/10/2005 quan thi hành án dân TP Hà Nội, đ-ợc hoàn lại 1.250.000 đồng Kể từ Công ty Tiger Drylac Việt Nam có đơn xin thi hành án mà Công ty CP khí xây lắp số ch-a trả tiền hàng tháng Công ty CP khí xây lắp số phải chịu lÃi suất theo mức lÃi suất tín dụng hạn Ngân hàng Nhà n-ớc quy định số tiền ch-a trả trả hết tiền Quyết định có hiệu lực pháp luật Hội đồng xét xử Hội thẩm nhân dân Chủ tọa phiên tòa (đà ký) Vũ Mạnh Đam Tiều luận luật kinh tế (đà ký) Vũ Mạnh Quang Nguyễn Thị Hồng Khánh Sinh Viên: Nguyễn Thị Nhung MSV: 03D02987 Phân tích phán tòa án: Lớp: 801 Các tranh chấp th-ơng mại đ-ợc giải theo thủ tục tố tụng kinh tế tranh chấp có đặc điểm tranh chấp hợp đồng kinh tế ký kết pháp nhân với pháp nhân, pháp nhân với nhân có đăng ký kinh doanh ( Điều 12 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án kinh tế ) Những vụ tranh chấp th-ơng mại khác đ-ợc giải theo thủ tục giải vụ án dân Kết Luận Trong kinh tế thị tr-ờng, sản phẩm làm để trao đổi, mua bán, hợp đồng công cụ, sở để xây dựng thực kế hoạch chủ thể kinh doanh làm cho kế hoạch sản xuất kinh doanh họ phù hợp với nhu cầu thị tr-ờng Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế chủ thể kinh doanh có vững để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Hợp đồng kinh tế luôn phản ánh điều kiện đòi hỏi cụ thể thân chủ thể tham gia ký kết hợp đồng kinh tế để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Trong kinh tế phát triển phức tạp nh- hiÖn nay, viÖc tranh chÊp kinh tÕ nãi chung tranh chấp hợp đồng kinh tế nói riêng điều khó tránh đ-ợc doanh nghiệp Do để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mình, bên tranh chấp cần phải có quan giải tranh chấp Toà ¸n kinh tÕ Tõ ®ã chóng ta cã thĨ thÊy đ-ợc nhiệm vụ quan trọng cần thiết Toà án kinh tế kinh tế thị tr-ờng Tuy nhiên điều quan trọng doanh nghiệp phải nắm rõ luật để tránh tranh chấp hay rủi ro lợi cho Tiều luận luật kinh tế 10 Sinh Viên: Nguyễn Thị Nhung MSV: 03D02987 Lớp: 801 Tài liệu tham khảo Sách Luật Kinh tế tr-ờng ĐHQL&KD Hà Nội Sách Luật Kinh tế tr-ờng ĐH Luật Hà Nội Tài liệu " định tòa án nhân dân thành phố Hà nội" TiÒu luËn luËt kinh tÕ 11 ... thỏa thuận với khách hàng theo hợp đồng Các quan hệ hợp đồng làm phát sinh tranh chấp th-ơng mại, bao gồm: hợp đồng mau bán hàng hóa, hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa, hợp đồng đại diện cho th-ơng... mua bán hàng hóa, đại lý, ủy thác mua bán hàng hóa quan hệ hợp đồng khác th-ơng mại Chủ thể ký kết hợp đồng th-ơng nhân hay bên hợp đồng phải th-ơng nhân( Ví dụ: Hợp đồng mua bán hàng hóa) Hình... chuyên môn hóa hoạt động giải tranh chấp Tùy thuộc vào đặc thù loại tranh chấp, Pháp luật quy định chế giải tranh chấp phù hợp Tòa án có thẩm quyền giải tranh chấp dân sự, cac tranh chấp hợp đồng dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày một bản hợp đồng mua bán hàng hóa giữa 2 công ty việt nam quá trình thực hiện xảy ra tranh chấp, đưa ra tòa thụ lý, đã có phán quyết của tòa án phân tích phán quyết của tòa án ,