0

Văn hoá Doanh nghiệp của Tập Đoàn Bảo Việt

30 4 0
  • Văn hoá Doanh nghiệp của Tập Đoàn Bảo Việt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 18:51

Đề tài Văn hoá doanh nghiệp của tập đoàn Bảo Việt Nhóm 4 Đào Đức Giang Lê Quỳnh Sơn Lê Mạnh Hưng Nguyễn Đắc Long Phạm Văn Quang Bùi Quang Tuấn TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe Nhóm 4 Đào Đức Giang(NT) Lê Quỳnh Sơn Lê Mạnh Hưng Nguyễn Đắc Long Nguyễn Văn Quang Bùi Quang Tuấn Nội dung trình bày 1 Giới thiệu khái quát về Tập đoàn Bảo Việt (Sơn) 2 Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Bảo Việ. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao Pohe Nhóm Đào Đức Giang(NT) Lê Quỳnh Sơn Lê Mạnh Hưng Nguyễn Đắc Long Nguyễn Văn Quang Bùi Quang Tuấn Nội dung trình bày Giới thiệu khái quát Tập đoàn Bảo Việt (Sơn) Văn hóa doanh nghiệp Tập đồn Bảo Việt (Hưng, Giang) Phân tích tác động văn hóa doanh nghiệp đến hoạt động Tập đoàn Bảo Việt (Long, Quang) Một số sáng kiến hoàn thiện (Tuấn) Giới thiệu khái qt tập đồn Bảo việt • Năm 1965, Cơng ty vào hoạt động • Năm 1989, phát triển thành Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam • Năm 1996, Bảo Việt lần cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ •Năm 2011, Bảo Việt phát hành cổ phiếu cho cổ đông nâng vốn điều lệ lên 6800 tỷ đồng Giới thiệu khái quát tập đoàn Bảo việt Giới thiệu khái quát tập đoàn Bảo việt Văn hóa doanh nghiệp Tập đồn Bảo Việt Nhân Thọ 2.1 Văn hóa doanh nghiệp Tập đồn Bảo Việt Nhân Thọ Cấp độ 1: Các trình cấu trúc hữu hình doanh nghiệp Logo, hiệu Cấp độ 1: Các trình cấu trúc hữu hình doanh nghiệp Nghi lễ, lễ hội, kiện Cấp độ 2: Các giá trị chia sẻ,chấp nhận tuyên bố Sứ mệnh tầm nhìn chiến lược Cấp độ 2: Các giá trị chia sẻ,chấp nhận tuyên bố Triết lý KD b Chính sách nội Chính sách đãi ngộ c Các hoạt động xã hội Phân tích tác động văn hóa doanh nghiệp đến hoạt động Tập đoàn Bảo Việt 3.1 Tác động tích cực a Phong cách sắc doanh nghiệp Phong cách tư vấn viên Nền tảng triết lý kinh doanh: người bạn đồng hành khách hàng 3.1 Tác động tích cực b Mơi trường làm việc 3.1 Tác động tích cực c Khả cạnh tranh 3.2 Hạn chế a Triết lý kinh doanh chưa thực cách nghiêm túc 3.2 Hạn chế b Tính chuyên nghiệp tư vấn viên 3.2 Hạn chế c Ý kiến cán công nhân viên 4.Nguyên nhân số sáng kiến hoàn thiện 4.1 Nguyên nhân 4.2 Một số sáng kiến hoàn thiện 4.2 Một số sáng kiến hồn thiện a Duy trì phát triển văn hóa doanh nghiệp 4.2 Một số sáng kiến hoàn thiện b Nâng cao nhận thức văn hóa doanh nghiệp 4.2 Một số sáng kiến hồn thiện c Tạo môi trường làm việc lành mạnh cởi mở sáng tạo Cảm ơn cô giáo bạn ý theo dõi! ... đồng 1 Giới thiệu khái quát tập đoàn Bảo việt Giới thiệu khái quát tập đồn Bảo việt Văn hóa doanh nghiệp Tập đồn Bảo Việt Nhân Thọ 2.1 Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Bảo Việt Nhân Thọ Cấp độ 1: Các... bày Giới thiệu khái quát Tập đồn Bảo Việt (Sơn) Văn hóa doanh nghiệp Tập đồn Bảo Việt (Hưng, Giang) Phân tích tác động văn hóa doanh nghiệp đến hoạt động Tập đoàn Bảo Việt (Long, Quang) Một số... quát tập đồn Bảo việt • Năm 1965, Cơng ty vào hoạt động • Năm 1989, phát triển thành Tổng cơng ty Bảo hiểm Việt Nam • Năm 1996, Bảo Việt lần cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ •Năm 2011, Bảo Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn hoá Doanh nghiệp của Tập Đoàn Bảo Việt,