0

THẢO LUẬN LUẬT dân sự đề bài giao dịch dân sự

35 1 0
  • THẢO LUẬN LUẬT dân sự đề bài giao dịch dân sự

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 14:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT HÌNH SỰ THẢO LUẬN LUẬT DÂN SỰ Đề bài: Giao dịch dân Lớp: 129-HS46A2 - nhóm thảo luận Thành viên: Lê Huy Đào Ngọc Xuân Hương Trần Vĩnh Bảo Khang Trần Thế Khoa Vũ Minh Khuê Hồ Sỹ Duy Khương TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng năm 2022 download by : skknchat@gmail.com THẢO LUẬN MÔN LUẬT DÂN SỰ ĐỀ BÀI: GIAO DỊCH DÂN SỰ Lớp: 129-HS46A2 - Nhóm thảo luận số Giảng viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Tấn Hồng Hải - Thạc sĩ Luật, giảng viên mơn Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP HCM Cô Đặng Lê Phương Uyên - Thạc sĩ Luật, giảng viên môn Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP HCM Sinh viên thực hiện: Lê Huy Đào Ngọc Xuân Hương Trần Vĩnh Bảo Khang Trần Thế Khoa Vũ Minh Khuê Hồ Sỹ Duy Khương Bùi Thị Hồng Liên Đặng Ngọc Linh (nhóm trưởng) Đỗ Gia Linh Vũ Trúc Ly Nguyễn Thị Thuỳ Mai download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC VẤN ĐỀ 1: NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA CHỦ THỂ TRONG XÁC LẬP GIAO DỊCH Câu 1.1 So sánh BLDS năm 2005, BLDS 2015 có khác điều kiện có hiệu lực giao dịch dân sự? Suy nghĩ anh/chị thay đổi Câu 1.2 Đoạn bán án cho thấy ông T bà H khơng có quyền sở hữu nhà Việt Nam? Câu 1.3 Đoạn án cho thấy giao dịch ông T bà H với bà Đ bị Tòa án tuyên bố vô hiệu? Câu 1.4 Suy nghĩ anh/chị (trong mối quan hệ với lực pháp luật chủ thể) để Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu? VẤN ĐỀ 2: GIAO DỊCH XÁC LẬP BỞI NGƯỜI KHƠNG CĨ KHẢ NĂNG NHẬN THỨC Câu 2.1 Từ thời điểm ơng Hội thực chất khơng cịn khả nhận thức từ thời điểm ơng Hội bị Tồ án tuyên bố lực hành vi dân sự? Câu 2.2 Giao dịch ông Hội (với vợ bà Hương) xác lập trước hay sau ông Hội bị tuyên lực hành vi dân sự? Câu 2.3 Theo Toà án nhân dân tối cao, phần giao dịch ơng Hội có bị vơ hiệu khơng? Vì sao? Trên sở quy định nào? Câu 2.4 Trong thực tiễn xét xử, có vụ việc giống hồn cảnh ơng Hội khơng Tồ án giải theo hướng nào? Cho biết tóm tắt vụ việc mà anh/chị biết Câu 2.5 Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa án nhân dân tối cao vụ việc (liên quan đến giao dịch ông Hội xác lập)? Nêu sở pháp lý đưa hướng xử lý Câu 2.6 Nếu giao dịch có tranh chấp giao dịch tặng cho ơng Hội giao dịch có bị vơ hiệu hay khơng? Vì sao? VẤN ĐỀ 3: GIAO DỊCH DÂN SỰ BỊ LỪA DỐI 10 Câu 3.1: Điều kiện để tuyên bố giao dịch dân vơ hiệu có lừa dối theo BLDS 2005 BLDS 2015 11 download by : skknchat@gmail.com Câu 3.2: Đoạn Quyết định số 521 cho thấy thỏa thuận hoán nhượng bị tun vơ hiệu có lừa dối? 11 Câu 3.3: Hướng giải có tiền lệ chưa? Nếu có tiền lệ, nêu vắn tắt tiền lệ anh/chị biết 12 Câu 3.4: Hướng giải phù hợp với BLDS năm 2015 khơng? Vì sao? 13 Câu 3.5: Trong Quyết định số 210, theo Toà án, yêu cầu khơng u cầu Tồ án tun bố hợp đồng có tranh chấp vơ hiệu? 14 Câu 3.6: Trong Quyết định số 210, theo Toà án, thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng vơ hiệu lừa dối có cịn khơng? Vì sao? 15 Câu 3.7: Trong trường hợp hết thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu lừa dối, Tịa án có cơng nhận hợp đồng khơng? Vì sao? 16 Câu 3.8 Câu trả lời cho câu hỏi có khác khơng áp dụng quy định tương ứng BLDS 2015 vào tình tiết Quyết định số 210? 16 VẤN ĐỀ 4: HẬU QUẢ CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU 18 Câu 4.1:Giao dịch dân vơ hiệu có làm phát sinh quyền nghĩa vụ bên không? Nêu sở pháp lý trả lời 19 Câu 4.2: Trên sở BLDS, xác định Hợp đồng dịch vụ vô hiệu Cơng ty Phú Mỹ có phải tốn cho Công ty Orange phần giá trị tương ứng với khối lượng công việc mà Công ty Orange thực khơng? Vì sao? 19 Câu 4.3: Hướng giải Hội đồng thẩm phán khối lượng công việc mà công ty Orange thực nào? 19 Câu 4.4: Suy nghĩ anh/chị hướng giải hội đồng thẩm phán liên quan tới khối lượng công việc mà công ty Orange thực xác định hợp đồng vô hiệu? 20 Câu 4.5: Hướng xử lý hội đồng thẩm phán khối lượng công việc mà công ty Orange thực xác định hợp đồng dịch vụ không vô hiệu? Nội dung xử lý khác với trường hợp xác định hợp đồng dịch vụ vô hiệu nào? Suy nghĩ anh/chị chủ đề nào? 21 Câu 4.6: Trong Quyết định số 75, Tịa dân Tịa án nhân dân tối cao xác định hợp đồng vô hiệu? 22 Câu 4.7: Suy nghĩ anh/chị việc Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao xác định hợp đồng vô hiệu Quyết định 22 download by : skknchat@gmail.com Câu 4.8: Với thông tin Quyết định số 75 pháp luật hành, ông Sanh bồi thường thiệt hại bao nhiêu? Vì sao? Nêu sở pháp lý trả lời 23 Câu 4.9: Trong Bản án số 113, Tòa án định hủy giấy chứng nhận cấp cho anh Đậu ghi nhận cho ông Văn, bà Tằm quyền liên hệ với quan có thẩm quyền để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có hệ giao dịch dân vơ hiệu khơng? Vì sao? 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO: 24 download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLDS DS-ST : Bộ luật Dân : Dân - Sơ thẩm DS-GDT : Dân - Giám đốc thẩm QĐST-DS : Quyết định sơ thẩm - Dân KHTH : Kế hoạch tổng hợp PYTT : Pháp y tâm thần CNQSD : Chứng nhận quyền sử dụng KDTM : Kinh doanh thương mại DSPT : Dân phúc thẩm QĐ-UB : Quyết định – Uỷ ban download by : skknchat@gmail.com VẤN ĐỀ 1: NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA CHỦ THỂ TRONG XÁC LẬP GIAO DỊCH a) Nghiên cứu: - Điều 117 Điều 122 BLDS 2015 (Điều 122 Điều 127 BLDS 2005); Quy định liên quan khác (nếu có); - Bản án số 32/2018/DS-ST ngày 20-12-2018 Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Long b) Đọc: - Nguyễn Hồ Bích Hằng Nguyễn Trương Tín, Giáo trình Những quy định chung Luật dân ĐH Luật TP Hồ Chí Minh, Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 2018, Chương VI; Nguyễn Xuân Quang, Lê Nết Nguyễn Hồ Bích Hằng, Luật dân Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia 2007, tr 347 đến 450; Đỗ Văn Đại, Luật hợp đồng Việt Nam - Bản án bình luận án, Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh 2020 (xuất lần thứ 8), Bản án số 48-51; - Tài liệu liên quan khác (nếu có) Tóm tắt án: Bản án số: 32/2018/DS-ST Nguyên đơn ông T bà H khởi kiện yêu cầu bị đơn bà Đ phải giao trả toàn tài sản cho nguyên đơn tổng giá trị khoảng 500.000.000 đồng Phía nguyên đơn có mua phần đất bị đơn lần vào ngày 31 tháng năm 2004 ngày tháng 2004, đồng thời bị đơn đứng tên giúp đến nguyên đơn Việt Nam trả nhà đất Tuy nhiên Hội đồng xét xử nhận định giấy cho thổ cư ngày 31 tháng năm 2004, giấy nhường đất thổ cư ngày tháng năm 2004 giấy cam download by : skknchat@gmail.com kết ngày 16 tháng 2011 không tuân thủ theo quy định pháp luật, nguyên đơn không thuộc trường hợp người Việt Nam định cư nước quyền sử dụng đất Từ nhận định trên, Tòa án chấp nhận phần yêu cầu nguyên đơn vô hiệu loại giấy tờ nêu vi phạm điều cấm, buộc bị đơn hoàn trả cho nguyên đơn 350.000.000 đồng c) Và cho biết: Câu 1.1 So sánh BLDS năm 2005, BLDS 2015 có khác điều kiện có hiệu lực giao dịch dân sự? Suy nghĩ anh/chị thay đổi - Điều kiện lực chủ thể BLDS 2005 yêu cầu chủ thể tham gia giao dịch có lực hành vi dân cịn BLDS 2015 yêu cầu thêm phải phù hợp với giao dịch dân xác lập Việc bổ sung hợp lý khơng phải tất giao dịch dân có mục đích nội dung giống nhau, việc yêu cầu mức độ lực hành vi dân cá nhân phụ thuộc vào loại giao dịch cụ thể - Về chủ đề này, điểm a khoản Điều 122 BLDS 2005 xác định điều kiện để giao dịch có hiệu lực “người tham gia giao dịch có lực hành vi dân sự” Nội dung thay đổi, ngày nay, điểm a khoản Điều 117 BLDS 2015 xác định chủ thể giao dịch phải có lực chủ thể bao gồm yếu tố “năng lực pháp luật dân sự” “năng lực hành vi dân sự", cụ thể là: “chủ thể có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân phù hợp với giao dịch dân xác lập” Việc bổ sung hợp lý giao dịch dân khác lực hành vi dân cá nhân phụ thuộc vào giao dịch cụ thể - So với BLDS 2005, BLDS 2015 thay từ “người tham gia giao dịch” “chủ thể” Sự thay đổi mang tính kỹ thuật, khơng kéo theo thay đổi nội dung, để có tương tích với nội dung khác BLDS 2015 - Bổ sung thêm tính tự nguyện chủ thể điểm b, khoản 1, Điều 117 Bộ luật Dân 2015 đưa lên trước “Mục đích nội dung giao dịch dân không vi phạm điều cấm luật, không trái đạo đức xã hội” → Điều cho thấy nhà làm luật đề cao vai trò tự nguyện, ý chí chủ thể giao dịch dân lên trước mục đích nội dung giao dịch download by : skknchat@gmail.com 11 VẤN ĐỀ 3: GIAO DỊCH DÂN SỰ BỊ LỪA DỐI a) Nghiên cứu: - Điều 22, 117, 122, 125 128 BLDS 2015 (Điều 22, 122, 127, 130 133 BLDS 2005); Quy định liên quan khác (nếu có); - Quyết định số 329/2013/DS-GĐT ngày 25/7/2013 Toà dân Toà án nhân dân tối cao b) Đọc: - Nguyễn Hồ Bích Hằng Nguyễn Trương Tín, Giáo trình Những quy định chung Luật dân ĐH Luật TP Hồ Chí Minh, Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 2018, Chương VI; Nguyễn Xuân Quang, Lê Nết Nguyễn Hồ Bích Hằng, Luật dân Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia 2007, tr 341 đến 343; Đỗ Văn Đại, Luật hợp đồng Việt Nam - Bản án bình luận án, Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh 2020 (xuất lần thứ 8), Bản án số 56-58; - Tài liệu liên quan khác (nếu có) Tóm tắt Quyết định số 210/2013/DS-GDDT ngày 21/5/2013 Toà dân Toà án nhân dân tối cao: “Bà Nhất (nguyên đơn) ơng Dưỡng (bị đơn) có lơ đất, ơng Dưỡng đứng tên lơ 1, bà Nhất đứng tên lô Trong chờ cấp giấy CNQSD đất bà Nhất Đài Loan Năm 2003, ơng Dưỡng chuyển nhượng cho ơng Tài (2 lơ), có lơ bà Nhất đứng tên nên ơng Dưỡng ký tên bà Nhất để mang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tài Tháng 8/2007, bà Nhất biết ông Dưỡng bán đất ngày 10/12/2010, bà Nhất làm đơn khởi kiện yêu cầu huỷ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bà với ông Tài Tồ án cấp sơ thẩm tun bố vơ hiệu hợp đồng cịn Tồ án cấp phúc thẩm cơng nhận hợp đồng Xét thấy sai sót, Tồ án nhân dân tối cao huỷ toàn án cấp sơ thẩm phúc thẩm, giao hồ sơ vụ án tòa án nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang xét sơ thẩm lại vụ án.” download by : skknchat@gmail.com 12 c) Và cho biết: Câu 3.1: Điều kiện để tuyên bố giao dịch dân vô hiệu có lừa dối theo BLDS 2005 BLDS 2015 Căn theo Bộ luật Dân 2005, điều kiện để tuyên bố giao dịch dân vô hiệu lừa dối là: - Điều 132 Giao dịch dân vô hiệu bị lừa dối, đe dọa + Khi bên tham gia giao dịch dân bị lừa dối bị đe dọa có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân vơ hiệu + Lừa dối giao dịch hành vi cố ý bên người thứ ba nhằm làm cho bên hiểu sai lệch chủ thể, tính chất đối tượng nội dung giao dịch dân nên xác lập giao dịch + Đe dọa giao dịch hành vi cố ý bên người thứ ba làm cho bên buộc phải thực giao dịch nhằm tránh thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản cha, mẹ, vợ, chồng, Căn theo Bộ luật Dân 2015, điều kiện để tuyên bố giao dịch dân vô hiệu lừa dối là: -Điều 127 Giao dịch dân vô hiệu bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép + Khi bên tham gia giao dịch dân bị lừa dối bị đe dọa, cưỡng ép có quyền u cầu Tịa án tun bố giao dịch dân vơ hiệu + Lừa dối giao dịch dân hành vi cố ý bên người thứ ba nhằm làm cho bên hiểu sai lệch chủ thể, tính chất đối tượng nội dung giao dịch dân nên xác lập giao dịch + Đe dọa, cưỡng ép giao dịch dân hành vi cố ý bên người thứ ba làm cho bên buộc phải thực giao dịch dân nhằm tránh thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản người thân thích Câu 3.2: Đoạn Quyết định số 521 cho thấy thỏa thuận hốn nhượng bị tun vơ hiệu có lừa dối? download by : skknchat@gmail.com 13 Đoạn: “Việc anh Vinh người liên quan (ông Trần Bá Toàn, bà Trần Thị Phú Vân họ hàng anh Vinh) không thông báo cho ông Đô, bà Thu biết tình trạng nhà, đất mà bên thỏa thuận hốn đổi có định thu hồi, giải tỏa, đền bù (căn nhà có định tháo dỡ xây dựng trái phép từ năm 1998 nên không bồi thường giá trị nhà; đất bị thu hồi khơng đủ điều kiện để mua nhà tái định cư theo Quyết định số 135/QĐ-UB ngày 21-11-2002) có gian dối Mặt khác, “Thỏa thuận hốn nhượng” khơng có chữ ký ơng Đô (chồng bà Thu) người bà Thu bán nhà 115/7E Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp cho bà Phố (mẹ anh Vinh) Do vậy, giao dịch “Thỏa thuận hốn nhượng” anh Vinh bà Thu vơ hiệu nên phải áp dụng Điều 132 BLDS 2015 để giải quyết.” Quyết định số 521 cho thấy thỏa thuận hốn nhượng bị tun vơ hiệu có lừa dối Câu 3.3: Hướng giải có tiền lệ chưa? Nếu có tiền lệ, nêu vắn tắt tiền lệ anh/chị biết Hướng giải có tiền lệ Tóm tắt Bản án số 04/2010/KDTM-GĐT ngày 19/03/2010 Tòa Kinh tế, Tòa án Nhân dân Tối cao Hà Nội xét xử việc “Tranh chấp hợp đồng đại lý” Trong án sơ thẩm, Công ty Nam Giang khởi kiện Tòa án với yêu cầu buộc Đại lý Minh Tuyết - Ngọc Nhi phải toán số tiền hàng 198.750.000 VNĐ tiền lãi 5.962.500 VNĐ Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm Tòa án nhân dân thị xã Vĩnh Long định: “Tuyên bố hợp đồng ngày 14/01/2008 Công ty Nam Giang với Đại lý Minh Tuyết - Ngọc Nhi vô hiệu.” Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể Ngọc Nhi người đứng tên bà Huỳnh Ngọc Minh Châu Việc bà Lưu Thị Tuyết lấy danh nghĩa chủ đại lý Minh Tuyết - Ngọc Nhi để ký Hợp đồng với Công ty Nam Giang không phù hợp, làm cho Công ty Nam Giang hiểu sai lệch tư cách chủ thể ký hợp đồng bà Tuyết Do đó, Tịa án cấp sơ thẩm tun bố hợp đồng nêu bị vô hiệu từ thời điểm bên xác lập hợp đồng download by : skknchat@gmail.com 14 Câu 3.4: Hướng giải phù hợp với BLDS năm 2015 khơng? Vì sao? Hướng giải cịn phù hợp với BLDS năm 2015 vì: Theo Điều 127 BLDS 2015 giao dịch dân vô hiệu bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép quy định: “Khi bên tham gia giao dịch dân bị lừa dối bị đe dọa, cưỡng ép có quyền u cầu Tồ án tun bố giao dịch dân vơ hiệu.” Trong Quyết định số 521: “Việc anh Vinh người liên quan (ông Trần Bá Toàn, bà Trần Thị Phú Vân – họ hàng anh Vinh) không thông báo cho ông Đô bà Thu biết tình trạng nhà, đất mà bên thỏa thuận hốn đổi có định thu hồi, giải toả, đền bù (căn nhà có định tháo dỡ xây dựng trái phép từ năm 1998 nên không bồi thường giá trị nhà, cịn đất bị thu hồi khơng đủ điều kiện để mua nhà tái định cư theo Quyết định 135/QĐ-UB ngày 21/11/2002) có gian dối Mặt khác, “Thỏa thuận hốn nhượng” khơng có chữ ký ông Đô (chồng bà Thu) người bà Thu bán nhà 115/7E Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp cho bà Phố (mẹ anh Vinh) Có thể thấy, giao dịch “Thỏa thuận hoán nhượng” anh Vinh, người liên quan vợ chồng bà Thu, ông Đô bà Thu khơng biết chuyện tình trạng nhà, đất có định thu hồi, giải toả, đền bù tiến hành thỏa thuận Đồng thời “Thỏa thuận hốn nhượng” ơng có chữ ký ông Đô (chồng người bà Thu bán nhà cho bà Phố) Với tình tiết giao dịch “Thỏa thuận hoán nhượng” anh Vinh bà Thu vô hiệu Đây hướng giải phù hợp với BLDS 2015, cụ thể Điều 127 Câu 3.5: Trong Quyết định số 210, theo Tồ án, u cầu khơng u cầu Tồ án tun bố hợp đồng có tranh chấp vô hiệu? Trong Quyết định số 210, theo Tồ án thì: Ơng Tài người có quyền u cầu Tồ án tun bố hợp đồng có tranh chấp vơ hiệu vì: Đây giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất ông Dưỡng ông Tài nên khởi kiện yêu cầu tuyên bố giao dịch vơ hiệu bị lừa dối theo Điều 127 BLDS 2015: download by : skknchat@gmail.com 15 “Khi bên tham gia giao dịch dân bị lừa dối bị đe dọa, cưỡng ép có quyền u cầu Tịa án tun bố giao dịch dân vô hiệu Lừa dối giao dịch dân hành vi cố ý bên người thứ ba nhằm làm cho bên hiểu sai lệch chủ thể, tính chất đối tượng nội dung giao dịch dân nên xác lập giao dịch Đe dọa, cưỡng ép giao dịch dân hành vi cố ý bên người thứ ba làm cho bên buộc phải thực giao dịch dân nhằm tránh thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản người thân thích mình.” Như vậy, bên tham gia giao dịch bị lừa dối có quyền u cầu Tồ án tuyên bố giao dịch vô hiệu Nghĩa trường hợp trên, ông Tài bên tham gia giao dịch dân bị lừa dối ông Tài việc ông Dưỡng giả chữ ký bà Nhất tiến hành giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất Vậy nên ơng Tài có quyền khởi kiện u cầu Tồ án tun bố giao dịch vơ hiệu bị lừa dối bà Nhất Bà Nhất khơng u cầu Tồ án tun bố hợp đồng tranh chấp vơ hiệu vì: Bà Nhất khơng tham gia vào giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất ông Dưỡng ông Tài theo Điều 127 BLDS 2015 quy định bà Nhất khơng phải bên tham gia giao dịch bị lừa dối nên khơng có quyền u cầu Tồ án tun bố hợp đồng tranh chấp vô hiệu Bà Nhất khởi kiện với lý nội dung giao dịch vi phạm điều cấm luật ơng Dưỡng tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản chung vợ chồng mà chưa có đồng ý bà Nhất Câu 3.6: Trong Quyết định số 210, theo Toà án, thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng vô hiệu lừa dối có cịn khơng? Vì sao? Trong Quyết định số 210, theo Toà án, thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng vơ hiệu bị lừa dối khơng cịn Vì theo Khoản Điều 132 BLDS 2015 quy định thời hiệu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu năm kể từ ngày giao dịch xác lập; Khoản Điều 142 BLDS 1995 quy định thời hiệu khởi kiện yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu bị lừa dối năm; Còn Điều 159 Bộ luật tố tụng dân quy định trường hợp pháp luật khơng có quy định thời hiệu khởi kiện thời hiệu khởi kiện vụ án dân năm, kể từ ngày người có quyền khởi kiện biết quyền lợi ích bị xâm phạm download by : skknchat@gmail.com 16 Trong trường hợp giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất ông Dưỡng ông Tài xác lập vào năm 2003, đến 10/12/2010 bà Nhất khởi kiện theo Điều 132 BLDS 2015 nêu thời hiệu khởi kiện hết hạn Trường hợp khác, bà Nhất khai năm 2007 vợ chồng ly hôn bà biết ông Dưỡng giả mạo chữ ký bà để chuyển nhượng đất cho ông Tài, đến 10/12/2010 bà Nhất khởi kiện Nên xác định bà Nhất có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu bị vô hiệu lừa dối theo Khoản Điều 142 BLDS 1995 hết thời hiệu khởi kiện Câu 3.7: Trong trường hợp hết thời hiệu yêu cầu Tòa án tun bố hợp đồng vơ hiệu lừa dối, Tịa án có cơng nhận hợp đồng khơng? Vì sao? Theo BLDS năm 2005, khoản điều 36 có quy định: “Thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu quy định điều từ Điều 130 đến Điều 134 Bộ luật hai năm, kể từ ngày giao dịch dân xác lập.” Từ cho thấy BLDS năm 2005 khơng có quy định rõ hết thời hiệu u cầu Tịa án tun bố hợp đồng vơ hiệu lừa dối giao dịch dân có hợp pháp hay khơng Cịn theo khoản điều 132 BLDS năm 2015 có quy định: “Thời hiệu yêu cầu Tịa án tun bố giao dịch dân vơ hiệu quy định Điều 125, 126, 127, 128 129 Bộ luật 02 năm, kể từ ngày: Người bị nhầm lẫn, bị lừa dối biết phải biết giao dịch xác lập bị nhầm lẫn, bị lừa dối” khoản điều 132 BLDS năm 2015 có quy định : “Hết thời hiệu quy định khoản Điều mà u cầu tun bố giao dịch dân vơ hiệu giao dịch dân có hiệu lực” Nghĩa hết năm kể từ ngày người thực giao dịch biết bị lừa dối mà khơng yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân vơ hiệu giao dịch dân cơng nhận Điều cho thấy BLDS năm 2015 phát khắc phục lỗ hổng, sai sót BLDS năm 2005 Câu 3.8 Câu trả lời cho câu hỏi có khác khơng áp dụng quy định tương ứng BLDS 2015 vào tình tiết Quyết định số 210? Về thời hiệu u cầu Tịa án tun bố hợp đồng vơ hiệu lừa dối: Theo khoản Điều 132 BLDS năm 2015: “Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu quy định Điều 125, 126, 127, 128 129 Bộ luật download by : skknchat@gmail.com 17 02 năm, kể từ ngày: người bị nhầm lẫn, bị lừa dối biết phải biết giao dịch xác lập bị nhầm lẫn, bị lừa dối.” Bà Nhất khai năm 2007 vợ chồng ly hôn bà biết ông Dương giả chữ ký bà để chuyển nhượng đất cho ông Tài, đến 10/12/2010 bà Nhất khởi kiện Từ thời điểm biết giao dịch xác lập bị lừa dối năm 2007 đến thời điểm khởi kiện ngày 10/12/2010 năm theo BLDS 2015 hết thời hiệu u cầu Tịa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu lừa dối Về vấn đề hết thời hiệu yêu cầu Tòa án tun bố vơ hiệu Tịa án có cơng nhận hợp đồng không: Theo khoản Điều 132 BLDS năm 2015 quy định trường hợp “Hết thời hiệu quy định khoản điều mà khơng có u cầu tun bố giao dịch dân vơ hiệu giao dịch dân có hiệu lực.” Như áp dụng BLDS năm 2015 Tịa án cơng nhận hợp đồng download by : skknchat@gmail.com 18 VẤN ĐỀ 4: HẬU QUẢ CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU a) Nghiên cứu: Điều 131 BLDS 2015 (Điều 134 137 BLDS 2005), quy định liên quan khác (nếu có) Quyết định số 26/2013/KDTM-GĐT ngày 13-8-2013 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Quyết định số 75/2012/DS-GDDT ngày 23/02/2012 Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao - Bản án số 133/2017/DSPT ngày 15/5/2017 Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội b) Đọc: - Nguyễn Hồ Bích Hằng Nguyễn Trương Tín, Giáo trình Những quy định chung Luật dân ĐH Luật TP Hồ Chí Minh, Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 2018, Chương VI Nguyễn Xuân Quang, Lê Nết Nguyễn Hồ Bích Hằng, Luật dân Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia 2007, tr.356 đến 364 Đỗ Văn Đại, Luật hợp đồng Việt Nam - Bản án bình luận án, Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh 2020 (xuất lần thứ 8), Bản án số 123-125 - Tài liệu liên quan khác (nếu có) Tóm tắt Bản án số 133/2017/DSPT ngày 15/5/2017 Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội: Nguyên đơn: Ông Văn bà Tằm Bị đơn: anh Dậu (con trai nguyên đơn) Vợ chồng nguyên đơn có 350m2 đất làm hồ sơ tặng đất cho gia đình chưa trích lục Năm 2008, anh Dậu mượn trích lục đất để bí mật làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Lúc bà Tằm vắng, anh Dậu lừa ông Văn ký vào giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói hợp đồng vay ngân hàng làm ăn đồng thời ông Văn ký thay cho bà Tằm Sau đó, anh Dậu làm giấy chứng nhận download by : skknchat@gmail.com 19 quyền sử dụng đất thành hợp đồng tặng Phát lừa dối, ông bà Văn khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng trả 350m lại cho ơng bà Tịa án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện, Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội định giữ nguyên sơ thẩm c) Và cho biết: Câu 4.1:Giao dịch dân vơ hiệu có làm phát sinh quyền nghĩa vụ bên không? Nêu sở pháp lý trả lời - Giao dịch dân vô hiệu không làm phát sinh quyền nghĩa vụ bên - Cơ sở pháp lý: Theo khoản Điều 131 BLDS 2015 (Giao dịch dân vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân bên kể từ thời điểm giao dịch xác lập.) Câu 4.2: Trên sở BLDS, xác định Hợp đồng dịch vụ vô hiệu Cơng ty Phú Mỹ có phải tốn cho Công ty Orange phần giá trị tương ứng với khối lượng công việc mà Công ty Orange thực khơng? Vì sao? - Trên sở BLDS, xác định Hợp đồng dịch vụ vơ hiệu Cơng ty Phú Mỹ phải tốn cho Cơng ty Orange phần giá trị tương ứng với khối lượng công việc mà Công ty Orange thực (Khoản 2, Điều 131, BLDS 2015) - Ngoài Hợp đồng dịch vụ quy định Khoản 2, Điều 12 “ Khách hàng hoàn thành việc kiểm tra 10 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm dịch vụ từ bên thiết kế phải thông báo kết kiểm tra Trường hợp khơng có thơng báo khác việc kiểm tra coi thông qua.” Ngày 20/9/2007, Công ty Orange hồn tất bàn giao cho Cơng ty Phú Mỹ CD vẽ chi tiết dự án theo khối lượng cam kết Hợp đồng Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận bàn giao, Công ty Orange không nhận phản hồi từ Công ty Phú Mỹ Như Công ty Phú Mỹ chấp nhận sản phẩm Cơng ty Orange mà khơng khiếu nại Cơng ty Orange hồn thành cơng việc theo hợp đồng download by : skknchat@gmail.com 20 Câu 4.3: Hướng giải Hội đồng thẩm phán khối lượng công việc mà công ty Orange thực nào? Hội đồng thẩm phán công nhận khối lượng công việc mà Công ty Orange làm yêu cầu Cơng ty Phú Mỹ tốn số tiền tương ứng với khối lượng cơng việc Trong trường hợp xác định Hợp đồng dịch vụ vơ hiệu phải buộc Cơng ty Phú Mỹ phải tốn cho Cơng ty Orange phần giá trị tương ứng với khối lượng công việc mà Công ty Orange thực theo thỏa thuận hợp đồng không chấp nhận lãi chậm trả Hướng giải Hội đồng thẩm phán hợp lý theo khoản Điều 131 BLDS 2015 Dịch vụ cung cấp cần hoàn trả lại số tiền tương ứng “mục đích việc khơi phục lại tình trạng ban đầu để tránh trường hợp bên bị tổn hại bên có lợi từ hợp đồng khơng có việc khơi phục tình trạng ban đầu” Trong trường hợp Hợp đồng dịch vụ hợp pháp phải buộc Cơng ty Phú Mỹ phải tốn cho Cơng ty Orange phần giá trị tương ứng với khối lượng công việc mà Công ty Orange thực theo thỏa thuận hợp đồng tiền lãi suất chậm toán theo quy định pháp luật Với hướng giải Hội đồng thẩm phán trường hợp này, cho chưa hợp lý chưa thể xác định bên có lỗi q trình bàn giao, bên Công ty Orange khai bàn giao Công ty Phú Mỹ không phản hồi, bên Công ty Phú Mỹ lại khai nhiều lần phản hồi kết công việc không yêu cầu Vì trước đưa kết luận buộc Cơng ty Phú Mỹ phải tốn cho Cơng ty Orange Quyết định bình luận, Tịa án cần yêu cầu bên đương cung cấp tài liệu, chứng chứng minh sử dụng biện pháp thu thập chứng khác để làm rõ vấn đề nêu Nếu lời khai Công ty Orange thật Cơng ty Phú Mỹ vi phạm hợp đồng (Điều 12) phải tốn cho Cơng ty Orange số tiền thỏa thuận hợp đồng tiền lãi chậm toán theo quy định pháp luật Nếu lời khai Công ty Phú Mỹ thật Cơng ty Orange vi phạm Điều 13 hợp đồng Cơng ty Phú Mỹ khơng có nghĩa vụ phải tốn cho Cơng ty Orange số tiền thỏa thuận hợp đồng tiền lãi chậm toán theo quy định pháp luật download by : skknchat@gmail.com 21 Câu 4.4: Suy nghĩ anh/chị hướng giải hội đồng thẩm phán liên quan tới khối lượng công việc mà công ty Orange thực xác định hợp đồng vô hiệu? Hướng giải Hội đồng thẩm phán liên quan tới khối lượng công việc mà Công ty Orange thực xác định hợp đồng vô hiệu hồn tồn hợp tình hợp lý Thứ nhất, BLDS khơng nêu rõ khơng hồn trả vật" "hoàn trả tiền", "trị giá thành tiền để hoàn trả hiểu (quy đổi thành tiền nào) nên lý giải hướng giải Tòa án sở quy định này: xảy trường hợp trước hợp đồng bị tun bố vơ hiệu coi khơng hồn trả vật, phải hoàn trả tiền khoản tiền phải trả khoản tiền bên thỏa thuận Thứ hai, dựa vào tinh thần điều luật khơi phục tình trạng ban đầu Cụ thể, mục đích việc khơi phục lại tình trạng ban đầu để tránh trường hợp bên bị tồn bên có lợi từ hợp đồng khơng có việc khơi phục tình trạng ban đầu.Việc hồn trả lẫn làm hệ tự nhiên hợp đồng vô hiệu: Sẽ không công việc vô hiệu trục lợi bên bất lợi cho bên cịn lại Cơng ty Phú Mỹ hưởng lợi từ hợp đồng với Công ty Orange qua việc sử dụng (một phần) vẽ chi tiết Công ty Orange để xin Giấy phép xây dựng tiến hành xây dựng thực tế nên việc khơi phục lại tình trạng ban đầu hồn trả vật Câu 4.5: Hướng xử lý hội đồng thẩm phán khối lượng công việc mà công ty Orange thực xác định hợp đồng dịch vụ không vô hiệu? Nội dung xử lý khác với trường hợp xác định hợp đồng dịch vụ vô hiệu nào? Suy nghĩ anh/chị chủ đề nào? Hướng xử lý Hội đồng thẩm phán lượng công việc mà Công ty Orange thực xác định hợp đồng dịch vụ không vô hiệu là: Hợp đồng dịch vụ hợp pháp phải buộc Cơng ty Phú Mỹ phải tốn cho Cơng ty Orange phần giá trị tương ứng với khối lượng công việc mà Công ty Orange thực theo thỏa thuận hợp đồng tiền lãi suất toán chậm toán theo quy định download by : skknchat@gmail.com 22 pháp luật Ở đây, lãi trả chậm Tòa giám đốc thẩm chấp nhận trường hợp hợp đồng hợp pháp khơng có lãi trả chậm trường hợp vơ hiệu hợp đồng, tức không chấp nhận lãi chậm trả trường hợp vô hiệu Việc xem hợp đồng hợp pháp việc chi trả lãi trả chậm nhằm thực nghĩa vụ cam kết hợp đồng chịu chế tài áp dụng cho việc không thực nghĩa vụ đưa với thời gian cam kết Tuy nhiên, đề cập giao dịch dân vơ hiệu khơng phát sinh lãi chậm trả xem việc bên khơi phục lại tình trạng ban đầu Từ hướng xử lý Hội đồng thẩm phán ta thấy Tòa án cấp sơ thẩm Tòa án cấp phúc thẩm chưa thu thập đầy đủ tài liệu chưa làm rõ vấn đề tính hợp pháp hợp đồng mà xác định hợp đồng dịch vụ ngày 15/06/2007 hợp đồng hợp pháp chưa thỏa mãn Từ án cho thấy giải vụ án liên quan đến giao dịch dân sự, để có đủ sở giải xác, pháp luật Tịa án xác định hợp đồng dịch vụ vơ hiệu hay hợp pháp phải yêu cầu bên đương cung cấp đủ tài liệu, chứng để chứng minh sử dụng biện pháp thu thập chứng khác để làm rõ vấn đề nêu Câu 4.6: Trong Quyết định số 75, Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao xác định hợp đồng vô hiệu? Xét thấy hợp đồng vô hiệu lỗi vợ chồng anh Dư chị Chúc khơng chịu hợp tác để hồn thiện thủ tục hình thức hợp đồng khơng phải lỗi ơng Sanh Tịa án cấp phúc thẩm dân xác định hợp đồng vơ hiệu vi phạm hình thức khơng phải vi phạm nội dung hợp đồng Bởi vì, vơ hiệu lỗi vợ chồng anh Dư – chị Chúc khơng chịu hợp tác để hồn thiện thủ tục hình thức hợp đồng ơng Sanh yêu cầu có tài liệu xác nhận quan có thẩm quyền Câu 4.7: Suy nghĩ anh/chị việc Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao xác định hợp đồng vô hiệu Quyết định - Đúng với quy định pháp luật download by : skknchat@gmail.com 23 - Sửa sai cho Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tòa án cấp phúc thẩm Xác định hợp đồng vơ hiệu Tịa dân Tòa án nhân dân tối cao Quyết định 75 có lỗi hình thức việc tham gia hồn thiện thủ tục hình thức cho hợp đồng chuyển nhượng đất hai vợ chồng anh Dư chị Chúc Song, tòa sơ thẩm xác định hợp đồng vô hiệu lỗi ông Sanh buộc ông chịu thiệt hại 50% sai Từ nhận Tịa cấp sơ thẩm làm việc chưa có cụ thể rõ ràng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người dân xác định ơng Sanh có lỗi buộc ông chịu nửa thiệt hại Tòa cấp phúc thẩm xét xử có chi tiết xác định lại lỗi không ông Sanh mà việc hai vợ chồng anh Dư chị Chúc Câu 4.8: Với thông tin Quyết định số 75 pháp luật hành, ông Sanh bồi thường thiệt hại bao nhiêu? Vì sao? Nêu sở pháp lý trả lời Ông Sanh bồi thường thiệt hại tương đương với phần giá trị hợp đồng toán - Khoản Điều 131: Hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu Khi giao dịch dân vơ hiệu bên khơi phục lại tình trạng ban đầu, hồn trả cho nhận Trường hợp khơng thể hồn trả vật trị giá thành tiền để hồn trả Theo thơng tin định 75/2012/DS-GĐT, ơng Sanh bồi thường tồn thiệt hại tương đương với phần giá trị hợp đồng toán anh Dư chị Chúc (82,051% giá trị chuyển nhượng đất theo hợp đồng mà ông Sanh hai vợ chồng anh Dư chị Chúc thỏa thuận, tức 160.000.000đ) Bởi theo khoản điều 137 BLDS 2005, ơng Sanh tốn cho hai vợ chồng anh Dư chị Chúc khoản 82,051% giá trị thỏa thuận hợp đồng; thế, hợp đồng bị bãi bỏ khơng có hiệu lực bên hai vợ chồng này, tức bên có lỗi vi phạm hình thức, phải hồn trả lại cho ông Sanh khoản với giá trị mà ông bỏ vào download by : skknchat@gmail.com 24 Câu 4.9: Trong Bản án số 113, Tòa án định hủy giấy chứng nhận cấp cho anh Đậu ghi nhận cho ông Văn, bà Tằm quyền liên hệ với quan có thẩm quyền để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có hệ giao dịch dân vơ hiệu khơng? Vì sao? Nhận định Bởi Tịa án thơng qua công tác điều tra chứng minh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất” anh Dậu vơ hiệu Từ đó, bên bị hại, tức bên ông Văn bà Tằn, theo khoản điều 137 BLDS 2005, bồi thường phục hồi tài sản bỏ vào hợp đồng ban đầu: Là hệ giao dịch dân vô hiệu Điều 131: Hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu Giao dịch dân vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân bên kể từ thời điểm giao dịch xác lập Khi giao dịch dân vơ hiệu bên khơi phục lại tình trạng ban đầu, hồn trả cho nhận Trường hợp khơng thể hồn trả vật trị giá thành tiền để hoàn trả TÀI LIỆU THAM KHẢO: Bộ luật Dân số: 33/2005/QH11 ngày 14 tháng năm 2005 Quốc hội Bộ luật Dân số: 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 Quốc hội Quyết định số 521/2010/DS-GĐT ngày 19/8/2010 Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao; Quyết định số 210/2013/DS-GDDT ngày 21/5/2013 Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hồ Bích Hằng Nguyễn Trương Tín, Giáo trình Những quy định chung Luật dân ĐH Luật TP Hồ Chí Minh, Nxb Hồng Đức -Hội Luật gia Việt Nam 2018, Chương VI Quyết định giám đốc thẩm Số: 04/2010/KDTM-GĐT Ngày 19 tháng 03 năm 2010 V/v: tranh chấp hợp đồng đại lý, mua bán hàng hóa TỊA KINH TẾ, TỊA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI download by : skknchat@gmail.com 25 download by : skknchat@gmail.com ...THẢO LUẬN MÔN LUẬT DÂN SỰ ĐỀ BÀI: GIAO DỊCH DÂN SỰ Lớp: 129-HS46A2 - Nhóm thảo luận số Giảng viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Tấn Hoàng Hải - Thạc sĩ Luật, giảng viên môn Luật Dân sự, Trường... pháp luật dân sự? ?? “năng lực hành vi dân sự" , cụ thể là: “chủ thể có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân phù hợp với giao dịch dân xác lập” Việc bổ sung hợp lý giao dịch dân khác lực hành vi dân. .. giao dịch dân vô hiệu Điều 131: Hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu Giao dịch dân vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân bên kể từ thời điểm giao dịch xác lập Khi giao
- Xem thêm -

Xem thêm: THẢO LUẬN LUẬT dân sự đề bài giao dịch dân sự ,