0

phan tich cac nhan to tac dong den quyet dinh gui tiet kiem cua khach hang ca nhan tai LPB

122 4 0
  • phan tich cac nhan to tac dong den quyet dinh gui tiet kiem cua khach hang ca nhan tai LPB

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 11:05

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT (LienVietPostBank, LPB)Đề tài nghiên cứu Phân tích các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, LPB) trong tình trạng cạnh tranh khắc nghiệt hiện nay trong các hoạt động huy động vốn, tiền gửi đáng ngày càng leo thang nên đầy dẫn trở thành một vấn đề cấp thiết cần phải giải quyết cũa ngân hàng LPB. Vì vậy, nhóm tác giả đã thực hiện nghiên cứu nhằm đưa ra được các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt hiện nay. Dựa vào kết qua của các nghiên cứu đi trước làm căn cứ để tác giả xây dựng được mô hình nghiên cứu và đề xuất các nhân tố tác động có ảnh hưởng. Dựa vào mô hình nghiên cứu lý thuyết, nhóm tác giả đã thực hiện khảo sát khách hàng hiện đã và đang gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHÍNH TÀI CHÍNH-KẾ TỐN -o0o - BÀI TẬP LỚN KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT (LienVietPostBank, LPB) NHĨM: 20 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2022 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHÍNH TÀI CHÍNH-KẾ TỐN -o0o - TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT (LienVietPostBank, LPB) Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Tuấn Nhóm: 20 Trưởng nhóm: Võ Thị Cẩm Tú Thành viên: Phạm Hồ Thiên Trúc Nguyễn Hửu Tường Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2022 TÓM TẮT Với đề tài nghiên cứu “Phân tích nhân tố tác động đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (Lienvietpostbank, Lpb)” Luận văn đạt mục tiêu sau: Xác định nhân tố tác động đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt; Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố tác động đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt; Dựa vào kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số hàm ý quản trị nhằm gia tăng lượng tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt tương lai Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính nhằm khám phá nhân tố tác động đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng hiệu chỉnh thang đo nhân tố mơ hình nghiên cứu đề xuất Nghiên cứu định lượng sử dụng để đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố tác động đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Tác giả sử dụng kỹ thuật xử lý phân tích liệu phần mềm SPSS 23.0 Kết khóa luận cho thấy định sử dụng dịch vụ gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.trong mô hình hiệu chỉnh chịu tác động nhân tố theo thứ tự mức độ sau:(1) Chất lượng dịch vụ; (2) Thương hiệu ngân hàng; (3) Lãi suất; (4) Ảnh hưởng người thân; (5)Công nghệ ngân hàng; (6) Hoạt động chiêu thị; (7) Chính sách khách hàng Qua tác giả đưa giải pháp nhằm giữ chân khách hàng cũ thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ gửi tiết kiệm Ngân hàng Khóa luận nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn gửi tiết kiệm Ngân hàng LienVietPostBank.đã đưa tiêu chí ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm LienVietPostBank Do khóa luận có ý nghĩa thực tiễn góp phần giúp Ngân hàng hiểu rõ nhu cầu, mong muốn tiêu chí lựa chọn gửi tiết kiệm Ngân hàng Qua cung cấp thơng tin tham khảo để LienVietPostBank đưa giải i pháp phù hợp nhằm phát huy vai trị mạnh mình, đồng thời xây dựng hoàn thiện chất lượng dịch vụ nhằm thu hút ngày nhiều khách hàng đến gửi tiền tiết kiệm Kết nghiên cứu cho thấy Nhân tố “Chất lượng dịch vụ” ảnh hưởng mạnh đến Quyết định gửi tiền với hệ số Beta chuẩn hóa nhân tố 0.321; Nhân tố “Thương hiệu ngân hàng” tác động mạnh thứ hai với hệ số Beta chuẩn hóa nhân tố 0.292; Nhân tố “Lãi suất” tác động mạnh thứ ba với hệ số Beta chuẩn hóa nhân tố 0.257; Nhân tố “Ảnh hưởng người thân” tác động mạnh thứ tư với hệ số Beta chuẩn hóa nhân tố 0.190; Nhân tố “Chính sách huy động vốn” tác động mạnh thứ năm với hệ số Beta chuẩn hóa nhân tố 0.176; Nhân tố “Công nghệ ngân hàng” tác động yếu với hệ số Beta chuẩn hóa nhân tố 0.130 Và Nhân tố “Hoạt động chiêu thị” bị loại khỏi mơ hình nghiên cứu Từ khoá: Quyết định gửi tiền tiết kiệm; Quyết định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (Lienvietpostbank, Lpb); Nhân tố tác động đến định gửi tiền tiết kiệm ii LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn quý trường Đại học Cơng nghiệp Thức phẩm TP Hồ Chí Minh, tạo điều kiện tốt để học tập hoàn thành đề tài nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đếTS Nguyễn Văn Tuấn họ dày công truyền đạt kiến thức hướng dẫn chúng em suốt thời gian thực thi Tơi cố gắng sử dụng học học kỳ trước để hoàn thành luận văn Tuy nhiên, kiến thức hạn chế kinh nghiệm thực tế cịn nên q trình nghiên cứu trình bày khơng tránh khỏi thiếu sót Rất kính mong góp ý q thầy để tiểu luận em hồn thiện Một lần xin cảm ơn tất thầy cô giúp đỡ em suốt trình làm nghiên cứu Trân trọng cảm ơn! iii LỜI CAM ĐOAN Chúng em xin cam đoan đề tài: “ Phân tích nhân tố tác động đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP bưu điện liên việt (lienvietpostbank, LPB)” nhóm 20 nghiên cứu thực Chúng em kiểm tra liệu theo quy định hành Kết làm đề tài “ Phân tích nhân tố tác động đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP bưu điện liên việt (LienVietPostBank, LPB)” trung thực không chép từ tập nhóm khác Các tài liệu sử dụng tiểu luận có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng (Ký ghi rõ họ tên) (Đã ký) Võ Thị Cẩm Tú iv MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Kết cấu luận văn TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 2: 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Tổng quan ngân hàng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm ngân hàng TMCP Liên Việt 2.1.1 Tổng quan ngân hàng 2.1.2 Dịch vụ ngân hàng 2.1.3 Dịch vụ gửi tiết kiệm ngân hàng 2.1.4 Khách hàng gửi tiết kiệm đặc điểm khách hàng gửi tiết kiệm 10 2.1.5 Vai trò, ý nghĩa tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân 14 2.2 Hành vi người tiêu dùng 16 2.2.1 Khái niệm 16 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 16 2.2.3 Hành vi khách hàng cá nhân việc lựa chọn ngân hàng 17 2.2.4 nhân Những đặc thù dịch vụ ngân hàng tác động đến hành vi mua hàng khách hàng cá 24 2.3 Các nhân tố tác động đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại 25 v 2.3.1 Chất lượng dịch vụ 25 2.3.2 Thương hiệu 26 2.3.3 Lãi xuất 26 2.3.4 Ảnh hưởng người thân 27 2.3.5 Công nghệ 27 2.3.6 Hoạt động tiếp thị 27 2.3.7 Chính sách huy động vốn 28 2.3.8 Các nhân tố khác 28 2.4 Các lý thuyết hành vi người tiêu dùng (Quyết định mua) 30 2.4.1 Thuyết hành động hợp lý TRA (Theory of Reasoned Action) 30 2.4.2 Thuyết hành vi hoạch định TPB (Theory of Planned Behaviour) 31 2.4.3 Mơ hình chấp nhận công nghệ TAM (Technology Acceptance Model) 32 2.5 Tổng quan nghiên cứu liên quan 33 2.5.1 Nghiên cứu nước 33 2.5.2 Nghiên cứu nước 36 2.6 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 36 2.6.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 36 2.6.2 Giả thuyết nghiên cứu 38 TÓM TẮT CHƯƠNG 43 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44 3.1 Quy trình nghiên cứu: 44 3.2 Phương pháp nghiên cứu: 45 3.2.1 Nghiên cứu định tính: 45 3.2.2 Nghiên cứu định lượng 53 TÓM TẮT CHƯƠNG 59 CHƯƠNG 4: 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 59 Giới thiệu tổng quan ngân hàng LienVietPostBank 60 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 60 4.1.2 Ngành nghề kinh doanh 64 4.1.3 Cơ cấu tổ chức 65 4.2 Thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân hàng LienVietPostbank 66 4.2.1 Mức độ tăng trưởng huy động tiền gửi tiết kiệm 66 vi 4.2.2 4.3 Cơ cấu nguồn vốn huy động 68 Kết nghiên cứu 69 4.3.1 Thống kê mô tả 69 4.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 70 4.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 72 4.3.4 Mơ hình hiệu chỉnh 80 4.3.5 Phân tích hồi quy đa biến 80 4.4 Đánh giá tác động nhân tố đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân hàng LienVietPostBank 88 4.4.1 Chất lượng dịch vụ 88 4.4.2 Thương hiệu ngân hàng 90 4.4.3 Lãi suất 90 4.4.4 Ảnh hưởng người thân 90 4.4.5 Công nghệ ngân hàng 90 4.4.6 Chính sách huy động vốn 91 Tóm tắt chương 91 CHƯƠNG 5: 5.1 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 91 Kết luận 91 5.2 5.2 Hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu huy động vốn khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thời gian tới 93 5.3 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 101 vii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2-1:Các bước điịnh mua hàng khách hàng cá nhân 18 Hình 2-2: Các bước việc đánh giá định mua 20 Hình 2-3: Những cách xử lý người tiêu dùng không hài lịng 22 Hình 2-4: Thuyết hành động hợp lý (TRA) 31 Hình 2-5: Mơ hình hành vi có kế hoạch TPB 32 Hình 2-6: Mơ hình chấp nhận cơng nghệ TAM 33 Hình 2-7: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 37 Hình 3-1: Quy trình nghiên cứu 44 Hình 4-1: Cớ cấu tổ chức 65 viii vào ngày lẻ, ví dụ: B Khách hàng gửi tiết kiệm tháng, đến tháng thứ khách hàng có nhu cầu tài u cầu rút trước hạn, ngân hàng trả cho khách hàng khoản lãi cộng dồn tháng cộng với lãi suất tháng khoản phải thu 5.2.4 Ảnh hưởng người thân Có phần thưởng cho nhân viên giới thiệu khách hàng gia đình tiết kiệm vào LPB dựa doanh số huy động họ Tặng quà cho khách hàng cũ giới thiệu khách hàng ưu đãi lãi suất để khuyến khích khách hàng Khách hàng cũ giới thiệu khách hàng cho ngân hàng bạn Có chương trình thăm hỏi khách hàng truyền thống vào dịp sinh nhật, lễ lớn để họ cảm thấy quan tâm, chăm sóc Sau đó, bạn sẽ giới thiệu dịch vụ ACB mà không cần thắc mắc Các ngân hàng nên tạo động khuyến khích 5.2.5 Cơng nghệ ngân hàng Quy định thời gian giao dịch linh hoạt cho khu vực, phù hợp điều chỉnh với đời sống sinh hoạt người dân địa phương nơi LPB tọa lạc, Internet banking với mức ưu đãi so với giao dịch truyền thống Giao diện ngân hàng trực tuyến sẽ thiết kế cải tiến theo hướng vận hành định hướng đơn giản trình tự thực cách xử lý gặp cố Ngoài ra, LPB phải quan tâm đến chất lượng đường truyền liệu tính an tồn, bảo vệ hệ thống cơng nghệ, đẩy mạnh cơng tác bảo trì, bảo dưỡng an tồn máy móc hệ thống nhà máy 5.2.6 Chính sách huy động vốn Xu cưa lĩnh vực tài mở cũa nhập với quốc tế, ngân hàng thương mại không cạnh tranh với ngân hàng nước mà cịn với đối thủ nước ngồi Tuy nhiên, với am hiểu thị trường tâm lý khách hàng nước, ngân hàng nội thường có nhiều lợi Các sách thu hút khách hàng mà LPB sử dụng để huy động vốn bao gồm: tiếp thị, lãi suất, danh mục dịch vụ sách khác liên quan đến mối quan hệ ngân hàng khách hàng Trên thực tế, sách huy 96 động vốn LPB có nhiều thay đổi tùy theo bối cảnh kinh tế xã hội , nguồn vốn yêu cầu vốn Thực tế LPB đầu năm, năm, cuối năm hay tính thời vụ lĩnh vực tín dụng Ngồi ra, LPB phải hỡ trợ khách hàng vấn đề tư vấn cho họ lĩnh vực tài ngân hàng tín dụng, Quan trọng hơn, hỡ trợ khách hàng tìm nguồn cung cấp danh mục đầu tư họ lựa chọn loại dịch vụ mà LPB cung cấp, giúp LPB tăng cường mối quan hệ LPB khách hàng Điều thực nhờ mở rộng mạng lưới quan hệ đối tác Việc mở rộng mạng lưới không giúp LPB nâng cao khả huy động vốn mà thực nhiều mục tiêu LPB Muốn vậy, LPB phải tính đến yếu tố vị trí địa lý phục vụ cho việc thành lập chi nhánh văn phòng giao dịch LPB Phát triển mối quan hệ với tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, cá nhân tổ chức xã hội… sẽ giúp LPB hoạch định chiến lược kinh doanh đắn Đặc biệt, tổ chức, cá nhân cơng ty có liên quan trực tiếp sẽ hỗ trợ LPB dự báo dòng tiền thay đổi Về lý thuyết, hoạt động marketing bao hàm hầu hết nội dung liên quan đến hoạt động LPB, bao gồm hoạt động huy động vốn Chính sách marketing chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố như), sách phân phối, sách xúc tiến truyền thông,… Trong năm gần đây, LPB ngày trọng đến công tác marketing nhằm thu phục khách hàng nâng cao lực cạnh tranh Trong tương lai, LPB phải tiếp tục thúc đẩy công việc với chiến lược thực khoa học lịch trình chặt chẽ để đạt hiệu tối đa 5.3 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu Bên cạnh kết thu được, nghiên cứu số hạn chế sau: Thứ nhất, hạn chế thời gian nhân lực, cỡ mẫu 250 mẫu nên độ tin cậy chưa cao, sau độ tin cậy tăng Thứ hai, hiệu chỉnh R2 0,522; nghĩa mơ hình hồi quy giải thích 52,2% thay đổi biến phụ thuộc, mơ hình có giá trị giải thích cao, nhiên cịn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến định Ngân hàng Cổ phần mà chưa đề cập đến nghiên cứu tác giả Thứ ba : Việc giải thích kết nghiên cứu chịu nhiều ảnh hưởng chủ quan tác giả Những hạn chế hướng nghiên cứu cho nghiên cứu 97 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Lê Huỳnh Như Luận văn thạc sĩ “Các nhân tố tác động đến định gửitiềntiết kiệm khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Ấ Châu” Đại học Tôn Đức Thắng Nguồn: Báo cáo thường niên LienVietPostombank năm 2020 Nguyễn Minh Kiều (2012), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, Nhà xuất bảng Lao động Luật tổ chức, tín dụng, Nghị định số 59/2009/NĐ-CP phủ tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại Luật tổ chức tín dụng, Nghị định 47/2010/QH12 Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam, Luật số 46/2010/QH12 Đào Hoài Nam, Hành vi người tiêu dùng, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Phillip Kotler (2003), Quản trị Marketing, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Xuân Quang (2008), Giáo trình Marketing thương mại, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 10 https://luanvan123.net/cronbach-alpha-la-gi-bid90.html 11 https://www.phamlocblog.com 12 https://wikiluanvan.webflow.io/bai-viet/nhan-to-kham-pha-efa-la-gi-cac-tieu-chitrong-phan-tich13 luanvan1080.com 14 https://phantichspss.com/ 15 https://www.phamlocblog.com/ 16 https://luanvan2s.com/ 99 17 www.vnr500.com.vn/home/CompanySearchForm 18 https://thongtinnganhang.vn/lienvietpostbank.html 19 Nguồn: https://lienvietpostbank.com.vn/giai-thuong/#1615777933550-fdb83af3- f109 100 PHỤ LỤC BẢNG THẢO LUẬN NHĨM Tơi thực dự án nghiên cứu: "Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định tiết kiệm tiền khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, LPB)" Tôi hy vọng bạn nói chuyện với tơi điều tơi giúp tơi tìm yếu tố ảnh hưởng đến định tiết kiệm tiền khách hàng cá nhân đồng thời hiệu chỉnh thang đo yếu tố thang đo cho hoàn chỉnh, hợp lý với đặc thù ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Kính mong q thầy dành thời gian trao đổi giúp phát hiệu chỉnh cân để nghiên cứu Theo chuyên gia yếu tố “Chất lượng dịch vụ” có tác động đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt? o Có (Tiếp tục) o Khơng (Dừng đây) STT Nội Dung Có Thủ tục giao dịch LPB đơn giản không LPB giải than phiền, khiếu nại nhanh chống thỏa đáng Thời gian giao dịch LPB nhanh Nhân viến giao dịch LPB đáp ứng cầu cúa anh/chị cách nhanh chống Mọi người đến giao dịch PLB xếp thứ tự giao dịch Không Ý kiến khác Lý Theo chuyên gia yếu tố “Thương hiệu ngân hàng” có tác động đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt? o Có (Tiếp tục) o Khơng (Dừng đây) STT Nội Dung Có 101 Khơng Ý kiến khác Lý LPB uy tín thị trường LPB Ngân hàng có thương hiệu thị trường LPB hoạt động lâu năm địa bàn LPB ngân hàng nhiều người bết đến LPB ngân hàng lớn Theo chuyên gia yếu tố “Lãi suất” có tác độngđến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt? o Có (Tiếp tục) o Không (Dừng đây) STT Nội Dung Có Lãi suất LPB thay đổi kịp thời so với lãi suất thị trường LPB có nhiều mức lãi suất lựa chọn phù hợp LPB có phương thức trả lãi phù hợp LPB có lãi suất công bố rõ ràng, công khai Lãi suất LPB hấp dẫn Không Ý kiến khác Lý Theo chuyên gia yếu tố “Ảnh hưởng người thân” có tác độngđến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt? o Có (Tiếp tục) o Khơng (Dừng đây) STT Nội Dung Có Khơng Ý kiến khác Gia đình tư vấn tơi đến gửi tiết kiệm LPB Bạn bè khuyên nên gửi tiết kiệm LPB 102 Lý Đồng nghiệp khuyên tơi nên gửi tiết kiệm LPB Có người thân gửi tiết kiệm LPB Có bạn bè, đồng nghiệp gửi tiết kiệm LPB Theo chuyên gia yếu tố “Công nghệ ngân hàng” có tác độngđến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt? o Có (Tiếp tục) o Khơng (Dừng đây) STT Nội Dung Có Khơng Ý kiến khác LPB có trang thiết bị đại Các ứng dụng gửi tiết kiệm online LPB bảo mật cao Thông tin khách hàng giao dịch lần đầu LPB lưu trữ cho lần giao dịch sau Khách hàng ghi giấy tờ tới giao dịch LPB Thông tin khách hàng bảo mật gửi tiết kiệm ACB Lý Theo chuyên gia yếu tố “Hoạt động chiêu thị” có tác động đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt? o Có (Tiếp tục) o Khơng (Dừng đây) STT Nội Dung Có Khơng Ý kiến khác LPB có hình thức quảng cáo ấn tượng LPB có nhiều chương trình khuyến Hình ảnh LPB xuất nơi 103 Lý Các chương trình quảng cáo LPB đa dạng LPB có chi nhánh rộng khắp tỉnh nước Theo chuyên gia yếu tố “Chính sách huy động vốn” có tác động đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt? o Có (Tiếp tục) o Khơng (Dừng đây) STT Nội Dung Có Khơng Ý kiến khác LPB có chương trình hỡ trợ lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm có nhu cầu vay tiền LPB có chương trình tặng quà cho khách hàng đến giao dịch gửi tiết kiệm tùy theo chương trình số tiền gửi tiết kiệm Chăm sóc khách hàng VIP chu đáo với nhiều dịch vụ tiện ích ngân hàng LPB quan tâm gọi điện thoại hỏi thăm khách hàng lấy ý kiến khách hàng chất lượng phục vụ LPB có quà tặng chúc mừng khách hàng lễ tết, sinh nhật khách hàng, Lý Ý kiến khác Tôi xin chân thành cảm ơn Anh/Chị quý khách hàng.Chúc Anh/Chị sức khỏe, hạnh phúc thành đạt 104 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Số phiếu:…… Phần 1: Giới thiệu Hiện học Dại học Cơng nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh Chúng thực nghiên cứu với đề tài: “Phân tích nhân tố tác động đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt” Mong Anh/Chị dành đôi chút thời gian đễ giúp trả lời câu hỏi sau cách đánh dâu  vào ô mà Anh/Chị thấy phù hợp Tôi xin cam đoan giữ bí mật thơng tin cũa Anh/Chị bão mật nội dung kết khảo Hồn tồn khơng Khơng đồng ý Bình thường Dồng ý đồng ý Hồn tồn đồng ý Phần 2: Khảo sát nhân tố tác động đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 105 STT Mức độ đồng ý Chi tiêu I Chất lượng dịch vụ 1 Thủ tục giao dịch LPB đơn giản không LPB giải than phiền, khiếu nại nhanh chống thỏa đáng Thời gian giao dịch LPB nhanh Nhân viến giao dịch LPB đáp ứng cầu cúa anh/chị cách nhanh chống Mọi người đến giao dịch PLB xếp thứ tự giao dịch II Thương hiệu Ngân hàng LPB uy tín thị trường LPB Ngân hàng có thương hiệu thị trường LPB hoạt động lâu năm địa bàn LPB ngân hàng nhiều người bết đến 10 LPB ngân hàng lớn III Lải xuất 11 Lãi suất LPB thay đổi kịp thời so với lãi suất thị trường 1 12 LPB có nhiều mức lãi suất lựa chọn phù hợp 13 LPB có phương thức trả lãi phù hợp 14 LPB có lãi suất cơng bố rõ ràng, công khai 15 Lãi suất LPB hấp dẫn IV Ảnh hưởng người thân 16 Gia đình tư vấn tơi đến gửi tiết kiệm LPB 17 Bạn bè khuyên nên gửi tiết kiệm LPB 18 Đồng nghiệp khuyên nên gửi tiết kiệm LPB 19 Có người thân gửi tiết kiệm LPB 106 20 Có bạn bè, đồng nghiệp gửi tiết kiệm LPB 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 V Cơng nghê Ngân hàng 21 LPB có trang thiết bị đại Các ứng dụng gửi tiết kiệm online LPB bảo 22 mật cao Thông tin khách hàng giao dịch lần đầu LPB lưu 23 trữ cho lần giao dịch sau Khách hàng ghi giấy tờ tới giao dịch 24 LPB Thông tin khách hàng bảo mật gửi tiết kiệm 25 ACB VI Hoạt động chiếu thị 26 LPB có hình thức quảng cáo ấn tượng 27 LPB có nhiều chương trình khuyến 28 Hình ảnh LPB xuất nơi 29 Các chương trình quảng cáo LPB đa dạng 30 LPB có chi nhánh rộng khắp tỉnh nước VII Chinh sách huy động vốn LPB có chương trình hỡ trợ lãi suất cho khách hàng gửi 31 tiết kiệm có nhu cầu vay tiền LPB có chương trình tặng quà cho khách hàng đến giao dịch gửi tiết kiệm tùy theo chương trình số tiền 32 gửi tiết kiệm Chăm sóc khách hàng VIP chu đáo với nhiều dịch vụ 33 tiện ích ngân hàng LPB quan tâm gọi điện thoại hỏi thăm khách 34 hàng lấy ý kiến khách hàng chất lượng phục vụ chúc mừng khách hàng lễ tết, sinh nhật khách 35 hàng, VIII Quyết định gửi tiết kiệm khách hàng LPB có q tặng LPB ln lựa chọn đâu tiên gửi 36 tiền 37 Tơi hồn tồn tin tưởng gửi tiền LPB Tôi sẽ giới thiệu bạn bè, người thân, đồng nghiệp đến 107 38 gửi tiết kiệm LPB 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Phần 3: Thông tin cá nhân người tham gia khảo sát Giới tính Anh/Chị là:  Nữ  Nam Tuổi Anh/Chị là:  Dưới 35 tuổi  Từ 35 tuổi -dưới 55 tuổi  Trên 55 tuổi Ngành nghề Anh/Chị là:  Cán bộ, công nhân viên chức  Công nhân  Kinh doanh, buôn bán  Khác Mức thu nhập Anh/Chị bao nhiêu:  Dưới triệu đồng  Từ triệu đồng đến 20 triệu  Trên 20 triệu đồng Xin chân thành cám ơn quý anh/chị! 108 PHỤ LỤC BIÊN BẢN HỢP NHĨM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự 1.1 Thời gian: 9:00 ngày 25 tháng năm 2022 1.2 Địa điểm: Zoom 1.3 Thành phần tham dự: + Chủ trì: Võ Thị Cẩm Tú + Tham dự: thành viên nhóm + Vắng: khơng Nội dung họp 2.1 Công việc thành viên sau STT MSSV HỌ TÊN TỶ LỆ ĐỐNG GĨP Nhiệm vụ phân cơng Nhóm đánh giá mức độ hồn thành cơng việc phân công 2023200385 Võ Thị Cẩm Tú 34% Chương 1+2 Hoàn thành 2023206209 Phạm Hồ Thiên Trúc 33% Chương 3+4 Hoàn thành 2023200136 Nguyễn Hửu Tường 33% Cịn lại Hồn thành 2.2 Ý kiến thành viên: đồng thuận khơng có ý kiến thêm 2.3 Kết luận họp Thống lại nội dung họp sau có ý kiến thành viên Cuộc họp đến thống kết thúc lúc 10 00 phút ngày Thư ký Chủ trì Tường Tú (Nguyễn Hửu Tường) (Võ Thị Cẩm Tú) 109 110
- Xem thêm -

Xem thêm: phan tich cac nhan to tac dong den quyet dinh gui tiet kiem cua khach hang ca nhan tai LPB,