0

Xác định đồng thời methylisothiazoline và methylchloroisothiazollinon trong sản phẩm chăm sóc cá nhân bằng phương pháp sắc ký lỏng

84 0 0
  • Xác định đồng thời methylisothiazoline và methylchloroisothiazollinon trong sản phẩm chăm sóc cá nhân bằng phương pháp sắc ký lỏng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 11:09

I H C QU C GIA TPHCM I H C BÁCH KHOA PH M NG C THÙY VY NG TH I METHYLISOTHIAZOLINE VÀ METHYLCHLOROISOTHIAZOLLINON TRONG S N PH B C KÝ L NG Chuyên ngành: K thu t hóa h c Mã s : 8520301 LU TP H CƠNG TRÌNH C HOÀN THÀNH T I: I H C BÁCH KHOA TP HCM - HCM VI N KI N NGHI M THU C TPHCM Cán b ng d n khoa h c: TS TR N TH KI U ANH Cán b ch m nh n xét 1: TS TR C NH T UYÊN Cán b ch m nh Lu n th c 23 tháng 01 Thành ph n H i cb ov t i ng i h c Bách Khoa Tp HCM ngày 2022 ng giá lu n th c g m: Ch t ch: PGS TS Nguy n Quang Long Ph n bi n 1: TS Tr c Nh t Uyên Ph n bi n 2: TS y viên: TS Tr n Th Ki u Anh : TS Xác nh n c a Ch ng B o Trung t ch H i chuyên ngành sau lu n CH T CH H I ng giá lu n ng Khoa qu n lý c s a ch a (n u có) NG PGS TS NGUY N QUANG LONG NG KHOA K THU T HÓA H C I H C QU C GIA TPHCM C NG HÒA XÃ H I CH I H C BÁCH KHOA c l p T NHI M V LU N tên MSHV: 1970655 sinh: 18/11/1996 sinh: TPHCM Chuyên ngành: I TÊN H nh phúc TH C viên: Ngày, tháng, T NAM Mã 8520301 TÀI: - Ti ng Vi t: ng th i methylisothiazolinon methylchloroisothiazolinon s n ph c ký l ng HPLC-UV - Ti ng Anh: Determination of methyisothiazolinone and methylchloroisothiazolinone in personal care products by HPLC-UV II NHI M V VÀ N I DUNG: Kh o sát pháp phân tích methyisothiazolinone methylchloroisothiazolinone s n ph giá c ký l ng HPLC-UV pháp phân tích Phân tích m t s m u th c III NGÀY GIAO NHI M V : 10/10/2020 IV NGÀY HOÀN THÀNH NHI M V : 05/01/2022 V CÁN B NG D N: TS Tr n Th Ki u Anh Tp HCM, ngày 28 tháng 01 CÁN B CH NHI M B NG D N TS TR N TH KI U ANH NG KHOA K THU T HĨA H C i MƠN 2022 O L IC M Trong su t kho ng th i gian nghiên c u hoàn thành lu n nh cs nhi nhi t tình c a th y cô giáo, chuyên gia c, anh ch k thu ng nghi p, b n bè, gia tơi xin Mơn sâu Hóa Lý Ts Anh Bách Khoa Tp Chí Minh, khun có ích cho tơi q trình dành nghiên il ic i Pgs.Ts Tr n Vi t Hùng, vi n ki m nghi m thu c TPHCM anh, ch , t Khoa ngiên c u phát tri n u ki n thu n l i cho tơi su t q trình h c t p nghiên c u Xin quý Khoa Hóa tâm ích cùng, tơi xin chân thành tinh ng viên, t c s ng gia bè u ki n t t cho su t th i gian h c t p tơi hồn thành M t l n n a xin chân thành c t c nh ng s ii TÓM T T LU kéo dài làm gia ghiê vi isothiazolinones (MI MCI) trong s n ph pháp s c ký l ng -UV % RSD
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định đồng thời methylisothiazoline và methylchloroisothiazollinon trong sản phẩm chăm sóc cá nhân bằng phương pháp sắc ký lỏng ,