0

Phân tích, đánh giá ổn định xung quanh công trình nhà ga metro khi thi công bằng phương pháp đào hở

137 0 0
  • Phân tích, đánh giá ổn định xung quanh công trình nhà ga metro khi thi công bằng phương pháp đào hở

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 10:19

TR I H C QU C GIA TP HCM NG I H C BÁCH KHOA NGUY N HOÀNG HÀ PHÂN TÍCH, ÁNH GIÁ N NH XUNG QUANH CƠNG TRÌNH NHÀ GA METRO KHI THI CÔNG B NG PH NG PHÁP ÀO H ANALYSIS AND EVALUATION OF STABILITY AROUND METRO STATION CONSTRUCTIONS WHEN USING OPEN EXCAVATION METHOD Chuyên ngành : K Thu t Xây D ng Cơng Trình Ng m Mã s : 8580204 LU N V N TH C S TP H CHÍ MINH, tháng 01 n m 2022 CƠNG TRÌNH C HỒN THÀNH T I TR NG I H C BÁCH KHOA – HQG -HCM Cán b h ng d n khoa h c : PGS.TS Bùi Tr ng S n Cán b ch m nh n xét : PGS.TS Tô V n L n Cán b ch m nh n xét : TS Lê Bá Khánh Lu n v n th c s đ c b o v t i Tr ngày 08 tháng 01 n m 2022 ng i h c Bách Khoa, HQG Tp HCM Thành ph n H i đ ng đánh giá lu n v n th c s g m: GS.TS Tr n Th Thanh TS Thanh H i PGS.TS Tô V n L n TS Lê Bá Khánh ThS Nguy n Ph c Bình An Ch t ch Th ký Ph n bi n Ph n bi n y viên Xác nh n c a Ch t ch H i đ ng đánh giá LV Tr ngành sau lu n v n đ c s a ch a (n u có) CH T CH H I NG GS.TS Tr n Th Thanh ng Khoa qu n lý chuyên TR NG KHOA KHOA K THU T XÂY D NG TR I H C QU C GIA TP.HCM NG I H C BÁCH KHOA C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p - T - H nh phúc NHI M V LU N V N TH C S H tên h c viên: Nguy n Hoàng Hà MSHV: 2070197 Ngày, tháng, n m sinh: 27-07-1989 N i sinh: Chuyên ngành: K Thu t Xây D ng Cơng Trình Ng m Mã s : 8580204 I TÊN ng Tháp TÀI: Phân tích, đánh giá n đ nh xung quanh cơng trình nhà ga Metro thi công b ng ph ng pháp đào h II NHI M V VÀ N I DUNG: Phân tích kh n ng n đ nh đáy h đào s chênh l ch áp l c n tr ng l p đáy nh m gia c c l a ch n đ c ng đ m b o n đ nh Phân tích s thay đ i tr ng thái ng su t - bi n d ng q trình khai đào thi cơng h đào So sánh k t qu phân tích, thi t k v i s li u quan tr c chuy n v th c t ngồi cơng tr ng III NGÀY GIAO NHI M V : 06/09/2021 IV NGÀY HOÀN THÀNH NHI M V : 12/12/2021 V CÁN B H NG D N : PGS.TS BÙI TR NG S N Tp HCM, ngày tháng n m 2022 CÁN B H PGS.TS Bùi Tr TR NG D N ng S n CH NHI M B MÔN ÀO T O PGS.TS Lê Bá Vinh NG KHOA KHOA K THU T XÂY D NG L IC M N Em xin chân thành c m n Ban giám hi u, quý Th y Cô Khoa K Thu t Xây D ng, Tr ng i h c Bách Khoa – i h c Qu c gia TP.HCM t o u ki n cho em hồn thành q trình nghiên c u h c t p th c hi n đ tài lu n v n Em xin g i l i bi t n chân thành đ n Th y PGS.TS Bùi Tr ng S n giúp đ h ng d n t n tình nh ng ki n th c v cách th c nghiên c u v n đ c ng nh th c hi n n i dung đ em có th hồn thành đ tài c a M c dù c g ng đ th c hi n đ tài m t cách tr n v n nh t Song ki n th c kinh nghi m h n ch nên khơng tránh kh i sai sót, r t mong đ c s góp ý c a q Th y Cơ đ đ tài có th hồn thi n t t h n n a Trân tr ng c m n! TP H Chí Minh, ngày 12 tháng 12 n m 2021 H c viên th c hi n NGUY N HỒNG HÀ TĨM T T Lu n v n nghiên c u đánh giá mơ hình tính tốn c a Plaxis, t đ a ph ng án s d ng mơ hình tốn phù h p dùng đ mơ ph ng tốn liên quan đ n thi t k , thi công nhà ga ng m Bên c nh đó, vi c xác đ nh thông s đ u vào cho hai mô hình Mohr - Coulomb Hardening Soil c ng đ c xem xét D a công ngh x lý n n th gi i, vi t phân tích, so sánh tính hi u qu c a gi i pháp x lý n n nh phun v a cao áp (jet grouting), c c ximang đ t CDM gi m chuy n v ngang t thành ph H Chí Minh ng vây lún quanh h đào u ki n đ a ch t ABSTRACT This thesis studies and evaluates the computational models of Plaxis, thereby proposing a plan to use the appropriate mathematical model to simulate problems related to the design and construction of underground stations Besides, the determination of input parameters for two Mohr models - Coulomb and Hardening Soil is also considered Based on background treatment technologies in the world, the article analyzes and compares the effectiveness of foundation treatment solutions such as jet grouting, CDM soil cement piles to reduce horizontal displacement of diaphragm walls and subsidence around the excavation pit in the geological conditions of Ho Chi Minh City L I CAM OAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên c u c a tơi Các s li u, k t qu nêu lu n v n trung th c ch a t ng đ b t k cơng trình khác c cơng b TP H Chí Minh, ngày 12 tháng 12 n m 2021 NGUY N HOÀNG HÀ M CL C M U Tính c p thi t c a đ tài nghiên c u M c tiêu c a đ tài Ý ngh a khoa h c th c ti n Ph ng pháp nghiên c u Ch ng 1: T NG QUAN V CƠNG TRÌNH TÀU I N NG M, NHÀ GA NG M VÀ BI N PHÁP THI CÔNG 1.1 T ng quan v cơng trình tàu n ng m, ga ng m 1.2 Cơng trình ga đ ng s t đô th th gi i 1.2.1 Nguyên t c b trí kho ng cách ga 1.2.2 Ch c n ng nhi m v ga 1.2.3 Quy mô nhà ga ng m 1.2.4 B trí ke ga 11 1.3 Các ph ng pháp thi công xây d ng cơng trình ng m 11 1.3.1 Ph ng pháp đào l thiên 11 1.3.2 Ph ng pháp h chìm 12 1.3.3 Ph ng pháp đào kín 12 1.4 Thi công ga nhà hát thành ph 12 1.4.1 Thi công t ng vây 12 1.4.2 Trình t thi cơng ga nhà hát thành ph 17 1.5 Các bi n pháp kh c ph c s c q trình thi cơng nhà ga ng m 24 1.5.1 Gi i thi u 24 1.5.2 Bi n pháp thi công jet grouting 26 1.5.3 Bi n pháp thi công TAM grouting 28 1.6 Nh n xét ch Ch ng 30 ng 2: CÁC TÍNH TỐN C M B O N NH MÔI TR B N TRONG XÂY D NG NHÀ GA METRO NG T XUNG QUANH 31 2.1 Áp l c đ t 31 2.1.1 T ng quát 31 2.1.2 Áp l c đ t ch đ ng b đ ng 31 2.1.3 Áp l c đ t tr ng thái ngh 34 2.2 C s tính tốn chuy n v khai đào 35 2.2.1 Các qui đ nh chung 35 2.2.2 nh h ng c a vi c đào đ t đ n n n nhà lân c n 36 2.2.3 Lún n n đ t h th p m c n c ng m 37 2.2.4 Gi i h n cho phép 39 2.2.5 Bi n pháp gi m b t 39 2.2.6 Các h ng m c xem xét cho vi c l a ch n gia c n n 41 2.2.7 X lý n n t i ga Nhà Hát 43 2.3 Nh n xét 43 Ch ng 3: PHÂN TÍCH A CH T KHU V C TRUNG TÂM THÀNH PH H CHÍ MINH 45 3.1 i u ki n đ a ch t cơng trình 45 3.1.1 a hình cao trình n 3.2.2 i u ki n n 3.1.3 3.2 c ng m 45 c ng m 46 ng đ t 51 c tr ng c lý 52 3.2.1 Các tính ch t v t lý c a đ t 52 3.2.2 Các đ c tính c h c c a đ t 57 3.2.3 K t qu thí nghi m hi n tr ng 63 3.3 Gi i pháp k thu t cho công tác thi t k thi công 69 3.3.1 Ki n ngh đ i v i công tác thi t k 69 3.3.2 Ki n ngh đ i v i công tác thi công 74 3.4 Phân tích đ a ch t khu v c ga Nhà hát thành ph 74 3.4.1 M t c t đ a ch t 74 3.4.2 i u ki n đ a ch t: 77 3.5 Nh n xét 79 Ch ng 4: PHÂN TÍCH, ÁNH GIÁ N NH KHI THI CÔNG NHÀ GA NG M B NG PH NG PHÁP ÀO H 80 4.1 Gi i thi u chung v d án nghiên c u s l c ga Nhà hát Thành ph 80 4.2 Các thơng s mơ hình v t li u 81 4.3 ánh giá n đ nh h đào c a nhà ga q trình thi cơng 86 4.3.1 Bài tốn 1: Phân tích n đ nh xung quanh nhà ga OPH 87 4.3.2 Bài tốn 2: Phân tích n đ nh xung quanh nhà ga OPH có x lý n n d i đáy nhà ga 99 4.3.3 Bài tốn 3: Phân tích n đ nh xung quanh nhà ga OPH có gia c hàng c c CDM bên hông nhà ga 107 K T LU N VÀ KI N NGH 117 K t lu n 117 Ki n ngh 118 TÀI LI U THAM KH O 119 4.3.3 Bài tốn 3: Phân tích n đ nh xung quanh nhà ga OPH có gia c hàng c c CDM bên hơng nhà ga Mơ ph ng tốn thi cơng bên v i tr ng h p không x lý n n bên d đào nh ng dùng bi n pháp ng n chuy n v t ng vây b ng cách dùng hàng c c CDM gia c Ch xét có ph n t i đáy h ng vây bên trái h đào Hàng c c CDM dài 32,6 m (h t l p đ t aC1, aS1, aS2) Kho ng cách hàng CDM gia c cách t ng vây l n l t m, m, m, m đ tìm kho ng cách c c hi u qu Khi xét tr sau: Tên CDM ng h p CDM ch n s b cho m u th v i thông s cho Plaxis nh D ng ng x Undrian tn bh KN/m3 KN/m3 18,5 18,5 kx m/day ky m/day E50 KN/m2 10^-11 10^-11 1,5x10^5 cref KN/m2 0,25 Hình 4.24 Mơ hình ga Nhà hát Thành ph áp d ng CDM 200 Rinter 0,8 Hình 4.25 Chuy n v ngang Ux c a t ng vây t i Phase (-5.5m): tr ng h p không gia c so v i có gia c CDM cách t ng vây 1m, 2m, 4m, 8m Hình 4.26 Chuy n v ngang Ux c a t ng vây t i Phase 14 (-13.0m): tr ng h p không gia c so v i có gia c CDM cách t ng vây 1m, 2m, 4m, 8m Hình 4.27 Chuy n v ngang Ux c a t ng vây t i Phase 16 (-15.5m): tr ng h p khơng gia c so v i có gia c CDM cách t ng vây 1m, 2m, 4m, 8m Hình 4.28 Chuy n v ngang Ux c a t ng vây t i Phase 21 (-26.0m): tr ng h p khơng gia c so v i có gia c CDM cách t ng vây 1m, 2m, 4m, 8m B ng 4.17 T ng h p so sánh chuy n v ngang l n nh t Ux (mm) tr d ng gia c CDM T Giai đo n thi công H đào không gia c Gia c CDM cách t Gia c CDM cách t Gia c CDM cách t Gia c CDM cách t Chênh l ch gia c Chênh l ch gia c Chênh l ch gia c Chênh l ch gia c P ng h p có s T P P P P P P P ng m ng m ng m ng m cách m cách m cách m cách m T B ng 4.17, vi c làm gi m chuy n v ngang t kho ng cách c c ximang đ t CDM v i t ng vây b ng cách thay đ i ng (t m, m, m, m) cho th y r ng: ta t ng kho ng cách t m đ n m chuy n v ngang t ng gi m d n t -3,76% đ n - 5,9% đ i v i t ng vây ph i ng trái; gi m trung bình -14,5% đ i v i t Các giai đo n đ u chuy n v t ng vây gi m t nh ng h đào sâu chuy n v ngang t pha đào th ng đ i t -2,25% đ n -15,35%, ng vây gi m ít, khơng đáng k H đào sâu gi i pháp khơng hi u qu Vì v y, gi i pháp ng n chuy n v t ng vây b ng cách dùng hàng c c CDM gia c bên c nh h đào c ng làm gi m chuy n v ngang c a h đào nh ng không đáng k , hi u qu khơng cao (Xem Hình 4.25, Hình 4.26, Hình 4.27, Hình 4.28) Hình 4.29 T ng h p k t qu lún Uy bên trái t ng vây t i Phase (-5,5 m): tr ng h p khơng gia c so v i có gia c CDM cách t ng vây m, m, m, m Hình 4.30 T ng h p k t qu lún Uy bên trái t ng vây t i Phase 14 (-13,0 m): tr ng h p không gia c so v i có gia c CDM cách t ng vây m, m, m, m Hình 4.31 T ng h p k t qu lún Uy bên trái t ng vây t i Phase 16 (-15,5 m): tr ng h p không gia c so v i có gia c CDM cách t ng vây m, m, m, m Hình 32 T ng h p k t qu lún Uy bên trái t ng vây t i Phase 21 (-26,0 m): tr h p không gia c so v i có gia c CDM cách t ng vây m, m, m, m ng B ng 4.18 T ng h p so sánh đ lún l n nh t Uy (mm) tr c CDM GĐ P P P P H đào không gia c Gia c CDM cách t Gia c CDM cách t Gia c CDM cách t Gia c CDM cách t H đào không gia c Gia c CDM cách t Gia c CDM cách t Gia c CDM cách t Gia c CDM cách t H đào không gia c Gia c CDM cách t Gia c CDM cách t Gia c CDM cách t Gia c CDM cách t H đào không gia c Gia c CDM cách t Gia c CDM cách t Gia c CDM cách t Gia c CDM cách t Gi i pháp ng n chuy n v t C P T P ng h p có s d ng gia ng m ng m ng m ng m ng m ng m ng m ng m ng m ng m ng m ng m ng m ng m ng m ng m ng vây b ng cách dùng hàng c c CDM gia c bên c nh h đào hi u qu vi c ng n ch n lún bên c a h đào, nh t làm gi m đáng k lún bên ph m vi lún nhi u t 0÷25 m (Hình 4.29, Hình 4.30, Hình 4.31, Hình 4.32) so v i tr ng h p không gia c CDM Trong ph m vi lún cách t ng t 25 m tr đ lún b m t gi m khơng đáng k Khi t ng kho ng cách gi a c c CDM t ng t m, m, m đ lún b m t gi m d n kho ng t -7,89% đ n -27% (ph m vi 0÷25 m) Nh ng t ng kho ng cách gi a c c CDM t ng >4 m (kho ng m) đ gi m lún b m t c ng gi m d n theo Vì v y kho ng cách hi u qu c a c c CDM v i t ng m, giúp gi m đ lún giai đo n đào kho ng t -17,58% đ n -36,4% so v i tr CDM ng h p không dùng c c K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n T k t qu phân tích so sánh chuy n v ngang c a t ng vây, n i l c h ch ng, lún b m t xung quanh h đào sâu c a d án nhà ga Nhà hát thành ph , có xét đ n vi c áp d ng gi i pháp gia c n n nh Jet grouting, c c ximang đ t CDM, k t lu n c a lu n v n đ c rút nh bên d i 1) Gi i pháp khoan ph t v a cao áp (Jet Grouting) m t ph ng pháp hi u qu vi c ng n ch n chuy n v ngang c a h đào, nh t làm gi m đáng k chuy n v t i đáy h đào d n đ n t ng chuy n v c a h đào gi m nhi u, giúp n đ nh h đào nhà ga T cơng trình c th trên, giai đo n đ u chuy n v t ng vây gi m ch a rõ r t, nh ng giai đo n k cu i cu i th y gi m rõ r t nh t T vi c gia c đáy h dày 1m chuy n v gi m t -21,35% đ n -18,5%, đ n t ng gia c đáy h lên m chuy n v gi m t -40,87% đ n -35,25% so v i không gia c Nh ng n u t ng chi u sâu gia c đáy h lên n a chuy n v gi m thêm kho ng 6÷6.6%, t ng khơng nhi u Vì v y chi u sâu gia c đáy h hi u qu m 2) Gi i pháp khoan ph t v a cao áp c ng hi u qu vi c ng n ch n lún bên c a h đào, nh t làm gi m đáng k lún bên giai đo n đào sâu so v i tr ng h p không gia c Jet Grouting Các giai đo n đ u đ lún bên t ng vây gi m ch a rõ r t: ch gi m -3,58÷10,48% đ i v i tr ng h p gia c đáy h m; gi m -18,5÷-29,7% đ i v i tr ng h p gia c đáy h m Nh ng giai đo n k cu i cu i cho th y gi m rõ r t nh t Khi đào đ n đáy h , vi c gia c đáy h dày m đ lún gi m t -14% đ n -15,87%, đ n t ng gia c đáy h lên m chuy n v gi m t -35,73% đ n -42,76% so v i khơng gia c Vì v y vi c gia c đáy h đào sâu làm gi m đ lún bên h đào, tránh nh h ng nghiêm tr ng đ n cơng trình lân c n, hay n m ph m vi lún nhi u c a bên h đào 3) Gi i pháp dùng hàng c c CDM gia c bên c nh h đào có làm gi m chuy n v ngang c a h đào nh ng không đáng k , hi u qu không cao Vi c thay đ i kho ng cách gi a c c ximang đ t CDM v i t ng (t m, m, m, m) cho th y r ng: chuy n v ngang t ng gi m d n t kho ng -3,76% đ n - 5,9%, nh ng đ gi m chuy n v ngang c ng không đáng k V i gi i pháp này, h đào sâu chuy n v ngang t ng vây gi m 4) Gi i pháp dùng hàng c c CDM gia c bên c nh h đào hi u qu vi c ng n ch n lún bên c a h đào, nh t làm gi m đáng k lún bên ph m vi lún nhi u t 0÷25 m so v i tr ng h p không gia c CDM Trong ph m vi lún cách t ng t 25 m tr đ lún b m t gi m không đáng k Khi t ng kho ng cách gi a c c CDM t ng t m, m, m đ lún b m t gi m d n kho ng t -7,89% đ n -27% (ph m vi 0÷25 m) Nh ng t ng kho ng cách gi a c c CDM t ng >4 m (kho ng 8m) đ gi m lún b m t c ng gi m d n theo Vì v y kho ng cách hi u qu c a c c CDM v i t ng m, giúp gi m đ lún giai đo n đào kho ng t -17,58% đ n -36,4% so v i tr ng h p không dùng c c CDM 5) n đ nh t ng th c a h đào FS= 3,218:  Áp d ng thêm gi i pháp khoan ph t v a cao áp đáy h đào dày m, m, m h s n đ nh l n l t FS= 3,25; 3,257; 3,27  Áp d ng thêm gi i pháp gia c c c CDM cách h đào t m, m, m, m h s n đ nh l n l t FS= 3,256; 3,253; 3,252; 3,259 Ki n ngh Khi thi t k t ng v y h đào sâu c n xem xét y u t sau: r i ro b t ng thi công nh : th i ti t, n c ng m, t i t ng đ t ng t, y u t th i gian thi công đ cân nh c đ n vi c t ng h s an tồn cơng trình Vi c quan tr c chuy n v c a t ng vây lún xung quanh cơng trình c n ph i xem xét k t h p v i thay đ i bi n pháp thi công, r i ro b t ng q trình thi cơng C n phân tích tốn v i mơ hình Plaxis 3D đ làm rõ đ lún theo ph so sánh v i k t qu quan tr c lún th c t đ rút k t lu n ng C n nghiên c u thêm tr ng h p t ng hàng c c CDM lên 2, hàng hay nhi u h n, hay thay th b ng c Larsen đ xem m c đ n đ nh lún xung quanh t ng vây Vi c k t h p c gi i pháp: Jet Grouting c c ximang đ t CDM có th s mang l i hi u qu t t h n cho n đ nh h đào sâu Tuy nhiên c n xem xét u ki n c a d án khu v c thi công C n m r ng nghiên c u thêm d án có u ki n đ a ch t khác đ k t lu n đ y đ v nh h ng c a gi i pháp Jet Grouting c c ximang đ t CDM đ n n đ nh c a h đào sâu TÀI LI U THAM KH O [1] Châu Ng c n, N n móng, Nhà xu t b n [2] Võ Phán, Hoàng Th Thao, pháp kh o sát hi n tr i h c Qu c gia TP H Chí Minh, 2014 Thanh H i Phan L u Minh Ph ng, Các ph ng thí nghi m đ t phòng, Nhà xu t b n ng ih c Qu c gia TP H Chí Minh, 2014 [3] Ngô c Trung Võ Phán, “Phân tích nh h ng c a mơ hình n n đ n d báo chuy n v bi n d ng cơng trình h đào sâu n đ nh b ng t ng ch n,” K Y u H i ngh Khoa H c Công Ngh l n Th 12, Khoa K thu t Xây D ng ih c Bách Khoa TP.HCM, 10/2011 [4] Nguy n Minh Tâm Nguy n B u Anh Th , “Nghiên c u ph đ t phù h p cho t [5] Lê Ph ng pháp tính áp l c ng vây h đào sâu,” T p Chí KHCN xây d ng, s 1-2014 ng Bình, “ ánh giá l a ch n lo i mơ hình tính tốn phù h p c a Plaxis tính tốn thi t k h đào sâu,” Lu n v n th c s , i h c S ph m k thu t TP H Chí Minh [6] Nguy n Bá K , Xây d ng cơng trình ng m th theo ph ng pháp đào m , Nhà xu t b n Xây D ng, Hà N i, 2006 [7] Tr n Nguy n Hồng Hùng, “ ng d ng cơng ngh ph t v a cao áp x lý & gia c n n,” H i th o khoa h c, TP.HCM, Vi t Nam, 2013 [8] “Geotechnical survey report for CP1b: Construction of the Opera house station,” Internal Report, NJPT Association (NK-JIC-PBJ-JTC-TEC-TEDIS-TRICC), 2013 [9] “Technical design of CP1b: Underground Section from KM 0+615 to KM 2+360,” Internal Report, Doc.No: HCMC-CP1b- CTD-0067-A, Shimizu-Maeda Joint Operation, n m 2014 [10] “Báo cáo k t qu quan tr c chuy n v c a Gói th u CP1b, d án xây d ng s t đô th TP HCM: Tuy n B n Thành – Su i Tiên,” Tài li u n i b , ShimizuMaeda Joint Operation (SMJO), n m 2016 ng [11] Chang-Yu Ou, “Deep Excavation,” Ph.D Dissertation, Department of Construction Engineering, National Taiwan University of Science and Technology, Taipei, Taiwan PH N LÝ L CH TRÍCH NGANG H tên: NGUY N HOÀNG HÀ Ngày, tháng, n m sinh: 27-07-1989 N i sinh: ng Tháp a ch liên l c: 245/38 N Trang Long, P11, Q.Bình Th nh QUÁ TRÌNH ÀO T O T t nghi p tr ng: i h c Giao thông v n t i TP.HCM Ngành h c: K thu t xây d ng cơng trình giao thơng t o: Chính quy Th i gian: 2008-2013 H c cao h c khóa 2020-2024 t i Tr ng i h c Bách Khoa TP HCM Chuyên ngành: K thu t xây d ng công trình ng m Ngày n i b o v lu n v n th c s : 08/01/2022, Tr TP HCM ng i h c Bách Khoa QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Th i gian H c ho c làm vi c 07/2013 – 09/2019 K s thi t k , T v n giám sát Transport Engineering Design Joint Stock Inc TEDI South 10/2019 – Site Engineer General Resources Company đâu Thành tích ... Xây D ng Cơng Trình Ng m Mã s : 8580204 I TÊN ng Tháp TÀI: Phân tích, đánh giá n đ nh xung quanh cơng trình nhà ga Metro thi công b ng ph ng pháp đào h II NHI M V VÀ N I DUNG: Phân tích kh n... 81 4.3 ánh giá n đ nh h đào c a nhà ga q trình thi cơng 86 4.3.1 Bài tốn 1: Phân tích n đ nh xung quanh nhà ga OPH 87 4.3.2 Bài tốn 2: Phân tích n đ nh xung quanh nhà ga OPH có x lý... d ng nhà ga cho cơng trình c n ng đ đ m b o n đ nh q trình thi cơng s d ng tài lu n v n t p trung phân tích đánh giá n đ nh cơng trình nhà ga Metro q trình thi cơng góp ph n b sung đánh giá n
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích, đánh giá ổn định xung quanh công trình nhà ga metro khi thi công bằng phương pháp đào hở ,