0

Phân tích đánh giá và lựa chọn khả năng chịu tải của cọc hợp lý theo các phương pháp thí nghiệm trong phòng, hiện trường và kết quả thí nghiệm kiểm tra

119 3 0
  • Phân tích đánh giá và lựa chọn khả năng chịu tải của cọc hợp lý theo các phương pháp thí nghiệm trong phòng, hiện trường và kết quả thí nghiệm kiểm tra

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 10:58

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HUỲNH LÊ MINH KHOA PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA CỌC HỢP LÝ THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM TRONG PHỊNG, HIỆN TRƯỜNG VÀ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM KIỂM TRA Chuyên ngành: Địa Kỹ Thuật Xây Dựng Mã số ngành: 8.58.02.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2022 Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI TRƯỜNG SƠN Cán chấm nhận xét 1: GS.TS Trần Thị Thanh Cán chấm nhận xét 2: TS Lê Trọng Nghĩa Luận văn thạc sĩ bảo vệ HỘI ĐỒNG CHẤM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐHQG TPHCM Ngày 08 tháng 01 năm 2022 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ gồm: PGS.TS Võ Phán Chủ tịch hội đồng TS Nguyễn Ngọc Phúc Phản biện 01 GS.TS Trần Thị Thanh Phản biện 02 TS Lê Trọng Nghĩa Thư kí ThS Hồng Thể Thao Ủy viên Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn Trưởng Khoa Kỹ thuật Xây dựng sau Luận văn sửa chữa (nếu có) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG PGS.TS VÕ PHÁN i ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: HUỲNH LÊ MINH KHOA MSHV: 1870525 Ngày, tháng, năm sinh: 26/04/1994 Nơi sinh: Tiền Giang Chuyên ngành: Địa Kỹ Thuật Xây Dựng Mã số: 8580211 I TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN KHẢ NĂNG CHỊU TẢI HỢP LÝ CỦA CỌC THEO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM TRONG PHỊNG, HIỆN TRƯỜNG VÀ THÍ NGHIỆM KIỂM TRA II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG Tổng hợp lựa chọn tính tốn đánh giá khả chịu tải cọc theo liệu kết xác định đặc trưng lý đất từ thí nghiệm phịng trường Phân tích đánh giá khả chịu tải cọc từ kết thí nghiệm nén tĩnh cọc phương pháp biểu đồ Phân tích đánh giá mức độ tin cậy phương pháp tính sở so sánh với kết nén tĩnh kiểm tra ii III NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 06/09/2021 IV NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 12/12/2021 V CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: PGS TS BÙI TRƯỜNG SƠN Tp HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2021 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐÀO TẠO PGS TS BÙI TRƯỜNG SƠN TRƯỞNG KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG iii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến thầy PGS.TS Bùi Trường Sơn Thầy tận tình dẫn dắt, bảo, định hướng tơi trình học tập, nghiên cứu trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Tp.HCM, giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô môn Địa – Nền móng, Khoa Kỹ thuật Xây dựng trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp.HCM truyền dạy kiến thức quý giá cho tôi, hành trang khơng thể thiếu đường nghiên cứu khoa học nghiệp sau Cuối xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, Ban giám đốc Cơng ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng quốc tế ICIC, bạn lớp Địa kỹ thuật xây dựng khóa 2018, anh chị em đồng nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ tơi nhiều q trình học tập hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Tp HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2021 Huỳnh Lê Minh Khoa iv TÓM TẮT Đối với dự án sử dụng móng cọc tiêu chuẩn bắt buộc phải áp dụng để tính tốn “TCVN 10304:2014 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế”, có nhiều cơng thức đề nghị dùng để tính sức chịu tải cọc từ kết thí nghiệm phịng, kết thí nghiệm trường thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, thí nghiệm xuyên tĩnh, thí nghiệm nén ngang đất, thí nghiệm thử cọc ngồi trường Thực tế đa số dự án tính sức chịu tải cọc từ kết thí nghiệm phịng (tính tốn theo tiêu lý) tính sức chịu tải cọc từ kết tính nghiệm xuyên tiêu chuẩn theo công thức Viện kiến trúc Nhật Bản, mà bỏ qua phương pháp tính sức chịu tải cọc khác ghi tiêu chuẩn tính sức chịu tải cọc theo tiêu cường độ, theo kết thí nghiệm xun tiêu chuẩn theo cơng thức đề nghị Meyerhof, kết thí nghiệm xuyên tiêu tĩnh kết thí nghiệm nén ngang đất Nội dung luận văn tập trung phân tích đánh giá khả chịu tải cọc theo phương pháp thí nghiệm phịng, trường theo phương pháp phân tích kết nén tĩnh Kết cho thấy khả chịu tải cọc theo kết nén tĩnh lớn đáng kể so với giá trị thiết kế Các kết tính tốn theo thí nghiệm trực tiếp trường thí nghiệm xuyên tĩnh, thí nghiệm nén ngang hố khoan phù hợp với kết nén tĩnh v ABSTRACT Regard to a great amount of high-rise project using pile foundation, it’s compulsory to apply the standard “10304-2014: Pile foundation – design standard” which have a lot of recommended formulas to calculate the bearing capacity from experiment results in laboratories, on sites and test pile on fields Practically, most of project only calculate bearing capacity from laboratory test results (calculate by mechanical, physical soil) and calculate from the results of the standard penetration test according to the formula of the Japanese Institute of Architects and ignore the other methods of calculating bearing capacity which was regarded in the standard, namely, bearing capacity by intensity target, calculation from results of standard penetration test by recommended formula of Meyerhof, static dissipation test results and static horizontal compression test results The content of the thesis focuses on analyzing and evaluating the bearing capacity of piles according to experimental methods in the laboratory, in the field and according to methods of analyzing static compression results The results show that the pile load capacity under the static compression results is significantly larger than the design value Calculation results following direct experiments on sites such as static penetration tests, horizontal compression tests in boreholes are consistent with static compression results vi LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công việc tơi thực hướng dẫn PGS TS Bùi Trường Sơn Các kết Luận văn thật chưa công bố nghiêm cứu khác Tôi xin chịu trách nhiệm nội dung trình bày luận văn Tp HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2021 Huỳnh Lê Minh Khoa vii MỤC LỤC NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ i LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT iv ABSTRACT v LỜI CAM ĐOAN vi DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC HÌNH ẢNH xiii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xiv MỞ ĐẦU CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA CỌC 1.1 Công thức chung xác định sức chịu tải cọc 1.2 Sức chịu tải cọc theo kết thí nghiệm đất phịng 1.2.1 Sức chịu tải cọc theo tiêu lý đất 1.2.2 Sức chịu tải cọc theo tiêu cường độ đất 12 1.3 Sức chịu tải cọc theo kết thí nghiệm trường 15 1.3.1 Sức chịu tải cọc theo kết thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT 15 1.3.2 Sức chịu tải cọc theo kết thí nghiệm xuyên tĩnh CPT 18 1.3.3 Sức chịu tải cọc theo kết thí nghiệm thử động PDA 25 1.3.4 Sức chịu tải cọc theo kết thí nghiệm cắt cánh VST 28 1.3.5 Sức chịu tải cọc theo kết thí nghiệm nén ngang hố khoan PMT 30 1.4 Kết luận chương 39 CHƯƠNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỌC TỪ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH 40 2.1 Thí nghiệm nén tĩnh cọc 40 2.1.1 Thiết bị thí nghiệm 40 viii 2.1.2 Chuẩn bị thí nghiệm 43 2.1.3 Quy trình gia tải 45 2.2 Các phương pháp tính sức chịu tải cọc từ kết thí nghiệm nén tĩnh 49 2.2.1 Phương pháp Offset Limit 49 2.2.2 Phương pháp Chin-Kondner 50 2.2.3 Phương pháp De Beer 52 2.2.4 Phương pháp Decourt 52 2.2.5 Phương pháp 80% Brinch Hansen 53 2.2.6 Phương pháp 90% Brinch Hansen 54 2.2.7 Phương pháp Mazurkiewicz 55 2.2.8 Phương pháp Fuller Hoy 56 2.2.9 Phương pháp Butler Hoy 57 2.3 Kết luận chương 58 CHƯƠNG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÍNH SỨC CHỊU TẢI CỌC THEO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG, HIỆN TRƯỜNG VÀ SO SÁNH VỚI KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH CỌC 59 3.1 Thơng tin dự án cấu tạo địa chất 59 3.2 Khả chịu tải cọc theo kết thí nghiệm đất phòng 65 3.2.1 Khả chịu tải cọc theo tiêu lý đất 65 3.2.2 Khả chịu tải cọc theo tiêu cường độ đất 68 3.3 Khả chịu tải cọc từ kết thí nghiệm trường 70 3.3.1 Khả chịu tải cọc từ thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT 70 3.3.2 Khả chịu tải cọc từ kết thí nghiệm xuyên tĩnh CPT 74 3.3.3 Khả chịu tải cọc từ thí nghiệm nén ngang hố khoan PMT 77 3.4 Khả chịu tải cọc từ kết thí nghiệm nén tĩnh cọc 81 3.4.1 Kết thí nghiệm nén tĩnh cọc 81 3.4.2 Khả chịu tải cọc từ kết thí nghiệm nén tĩnh cọc phương pháp vẽ biểu đồ 84 3.5 Phân tích nhận xét khả chịu tải theo phương pháp tính tốn thiết kế thí nghiệm nén tĩnh kiểm tra 87 Qu [kN] 86 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 10 20 30 40 50 S [mm] Hình 3.8 Biểu đồ xác định Qu theo phương pháp Mazurkiewicz 87 3.5 Phân tích nhận xét khả chịu tải theo phương pháp tính tốn thiết kế thí nghiệm nén tĩnh kiểm tra Bảng 3.17 So sánh kết tính sức chịu tải cọc từ thí nghiệm nén tĩnh với giá trị thiết kế STT Phương pháp tính sức chịu tải cọc Sức chịu tải Chênh lệch so giới hạn Qu với thiết kế kN % Hồ sơ thiết kế 4200 - Chin - Kondner 11990 185,5% Decourt 11964 185,9% Mazurkiewicz 5764 37,2% [kN] 14000 11990 12000 11964 10000 8000 5764 6000 4000 4200 2000 Hình 3.9 Biểu đồ kết tính sức chịu tải cọc từ kết nén tĩnh so với giá trị tải thiết kế 88 Giá trị sức chịu tải cọc theo Chin - Kondner cho kết lớn tải thiết kế, với mức độ sai lệch 185,5%, tương ứng 11990 kN so với 4200 kN Giá trị sức chịu tải cọc theo Decourt cho kết lớn tải thiết kế, với mức độ sai lệch 185,9%, tương ứng 11964 kN so với 4200 kN Giá trị sức chịu tải cọc theo Mazurkiewicz cho kết lớn tải thiết kế, với mức độ sai lệch 37,2%, tương ứng 5764 kN so với 4200 kN Thí nghiệm nén tĩnh trường xem kết cuối đáng tin cậy để rút kết luận khả chịu tải cọc Quan hệ tải trọng – độ lún đầu cọc đại diện thể Hình 3.6 Từ biểu đồ quan hệ, thấy cọc cịn làm việc phạm vi đàn hồi biến dạng đàn hồi chiếm tỷ lệ đáng kể tổng biến dạng Ở đây, nên lưu ý tải trọng lớn thí nghiệm nén tĩnh chọn lựa vào tải trọng giới hạn theo hồ sơ thiết kế Hầu hết phương pháp biểu đồ không cho phép xác định tải trọng giới hạn cọc theo kết nén tĩnh, ngồi phương pháp mang tính hàm số xấp xỉ Theo phương pháp hàm xấp xỉ, tải trọng giới hạn cọc thí nghiệm tổng hợp thể Bảng 3.18 Hình 3.10 (các phương pháp biểu đồ khác khơng xác định Qu thể phụ lục) Trong phương pháp, phương pháp Chin – Kondner Decourt cho phép xác định giá trị Qu tải trọng sau nên giá trị Qu cuối có sai số (dù khơng đáng kể), phương pháp Mazurkiewicz cho tải trọng giới hạn Qu = 5764 kN, nhỏ phương pháp lại Chin – Kondner Decourt Về tổng thể, kết phân tích từ thí nghiệm nén tĩnh cho giá trị tải trọng lớn đáng kể so với kết tính tốn theo hồ sơ thiết kế Như vậy, vào kết thí nghiệm nén tĩnh, xem tải trọng giới hạn cọc dao động phạm vi 5764 kN đến 11990 kN Phạm vi rộng tải trọng lớn thí nghiệm nén tĩnh lựa chọn nhỏ so với thực tế nên phạm vi dự báo theo phương pháp biểu đồ dao động phạm vi rộng Kết tính tốn khả chịu tải cọc tính chất lý đất thể Bảng 3.19 Hình 3.11 89 Căn kết thí nghiệm phịng, khả chịu tải cọc theo tiêu lý có giá trị nhỏ nhất, xấp xỉ giá trị thiết kế nhỏ đáng kể so với kết tính tốn sử dụng tiêu cường độ Có thể thấy sức kháng mũi theo tiêu lý nhỏ đáng kể so với kết tính theo tiêu cường độ, nên khả chịu tải tổng thể cọc nhỏ tương ứng Theo TCVN 10304:2014 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế, phần phụ lục ghi việc xác định giới hạn chảy cần xác định phương pháp chùy xuyên Tuy nhiên, việc xác định giới hạn chảy hồ sơ khảo sát phương pháp Casagrande nên giá trị giới hạn chảy gây khác biệt giá trị số sệt ảnh hưởng lên giá trị khả chịu tải tính tốn cọc Ngồi ra, sức kháng mũi cọc khả chịu tải cọc theo phương pháp cường độ chiếm tỷ lệ đáng kể (51% đến 53%) tổng khả chịu tải cọc Một số kết nghiêm cứu thí nghiệm cọc dài trường khu vực cho kết sức kháng mũi cọc chiếm 10% - 30% Trong kết đánh giá theo kết thí nghiệm trường, khả chịu tải cọc theo xuyên tiêu chuẩn có giá trị nhỏ chọn cho hồ sơ thiết kế Khả chịu tải theo kết xuyên tĩnh nén ngang hố khoan cho giá trị lớn dao động phạm vi giá trị theo thí nghiệm nén tĩnh Khả chịu tải cọc kết thí nghiệm xuyên tĩnh có giá trị 6284 kN 10100 kN theo phương pháp gián tiếp sử dụng ma sát hông đơn vị trực tiếp Hơn nữa, sức kháng mũi cọc trường hợp 1125 kN 968 kN, tương ứng với 18% 10% so với tổng khả chịu tải cọc Điều phù hợp so với kết tổng kết khả chịu tải cọc có Do đó, xem kết tính tốn kết xuyên tĩnh đáng tin cậy Đặc điểm khả chịu tải cọc tính tốn theo kết nén ngang hố khoan gần tương tự kết tính tốn theo thí nghiệm xun tĩnh Ở đây, khả chịu tải cọc theo kết nén ngang hố khoan có giá trị từ 5957 kN (theo phương pháp Bustamante Gianeselli) đến 8430 kN (theo phương pháp 90 LCPC – SETRA) Các giá trị phù hợp với kết phân tích từ thí nghiệm nén tĩnh Ngồi sức kháng mũi cọc có giá trị 1278 kN 1510 kN, chiếm 21% 18% so với tổng khả chịu tải cọc Như vậy, khả chịu tải cọc từ thí nghiệm nén ngang phù hợp với kết nén tĩnh cọc nên có độ tin cậy cần thiết Bảng 3.18 So sánh kết tính sức chịu tải cọc từ thí nghiệm phịng, trường với kết thí nghiệm nén tĩnh cọc STT Phương pháp tính sức chịu tải cọc Sức chịu Sai lệch so Sai lệch so tải giới với nén tĩnh với nén tĩnh hạn Qu 5764 kN 11990 kN kN % % Theo hồ sơ thiết kế 4200 -27% -62% Chỉ tiêu lý 4005 -31% -64% Chỉ tiêu cường độ 10098 75% -8% SPT - Công thức kiến nghị 4102 -29% -63% 4300 -25% -61% 6284 9% -43% 10100 75% -8% Meyerhof SPT - Công thức Viện kiến trúc Nhật CPT - Trường hợp tính ma sát fs gián tiếp qc CPT - Trường hợp tính ma sát fs trực tiếp fs đo PMT - LCPC-SETRA 8430 46% -23% PMT - Bustamante Gianeselli 5957 3% -46% 91 [kN] 12000 10100 10098 10000 8430 8000 6284 6000 4000 4200 4005 4102 5957 4322 2000 Hình 3.10 Biểu đồ tính sức chịu tải cọc từ kết thí nghiệm phịng, trường 3.6 Kết luận chương Từ kết tính sức chịu tải cọc theo kết thí nghiệm phịng, trường so sánh với thí nghiệm nén tĩnh cọc đưa kết luận sau: - Giá trị sức chịu tải cọc Qu theo tiêu lý cho kết nhỏ so với thí nghiệm nén tĩnh 31%, tương ứng 4005 kN so với 5764 kN - Giá trị sức chịu tải cọc Qu theo tiêu cường độ nằm khoảng phù hợp thí nghiệm nén tĩnh, tương ứng Qu 10098 kN nằm khoảng cho phép từ 5764 kN đến 11990 kN, lớn 5764 kN 75% nhỏ 11990 kN -8% Tuy nhiên, phương pháp cho kết sức kháng mũi lớn nên chưa phù hợp 92 - Giá trị sức chịu tải cọc Qu theo thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn cho kết nhỏ so với thí nghiệm nén tĩnh 29% 25%, tương ứng 4102 kN 4322 kN so với 5764 kN Giá trị Qu tính theo cơng thức Meyorhof Viện kiến trúc Nhật Bản có kết gần tương tự - Giá trị sức chịu tải Qu theo thí nghiệm xuyên tĩnh cho kết phù hợp khoảng cho phép thí nghiệm nén tĩnh, tương ứng 6284 kN 10100 kN nằm khoảng cho phép từ 5764 kN đến 10990 kN, lớn 5764 kN 9%, 75% nhỏ 11990 kN -43%, -8% Giá trị sức chịu tải tính sức kháng ma sát xung quanh cọc trực tiếp từ fs đo cho kết lớn tính gián tiếp từ sức kháng mũi qc - Giá trị sức chịu tải cọc Qu theo thí nghiệm nén ngang cho kết phù hợp khoảng cho phép thí nghiệm nén tĩnh, tương ứng 5957 kN 8430 kN nằm khoảng cho phép từ 5764 kN đến 10990 kN, lớn 5957 kN 46%, 3% nhỏ 11990 kN -23%, -46% - Giá trị sức chịu tải cọc Qu theo thí nghiệm trường xuyên tĩnh nén ngang, tiêu cường độ cho kết lớn tải thiết kế phù hợp với kết nén tĩnh Trong kết sức chịu tải cọc từ thí nghiệm xuyên tĩnh tính ma sát gián tiếp từ giá trị sức kháng mũi qc, phương pháp tính từ thí nghiệm nén cho kết phù hợp 93 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Từ kết thu thập liệu, tính tốn đánh giá khả chịu tải cọc theo kết thí nghiệm phịng, trường so sánh với kết thí nghiệm nén tĩnh cọc trường, liệu dự án Khu trung tâm Nam Rạch Chiếc Kết cho phép rút kết luận cọc đường kính 500 mm, hạ cọc phương pháp ép, địa chất khu vực Quận 2, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh sau: - Khả chịu tải cọc từ phương pháp biểu đồ có giá trị từ 5764 kN đến 11990 kN lớn đáng kể so với giá trị tải trọng lớn theo thiết kế 4200 kN - Khả chịu tải cọc theo tiêu lý có giá trị nhỏ đáng kể so với kết thí nghiệm nén tĩnh bỏ qua thành phần mà sát sét mềm mức độ tin cậy giá trị giới hạn chảy theo dẫn thiết kế - Khả chịu tải cọc theo tiêu cường độ có sức kháng mũi cọc chiếm tỷ trọng đáng kể (51% đến 53%) so với tổng khả chịu tải cọc chưa phù hợp - Giá trị khả chịu tải cọc theo thí nghiệm xuyên tĩnh nén ngang hố khoan cho kết phù hợp với thí nghiệm nén tĩnh cọc Điều cho thấy sử dụng kết thí nghiệm xác định đặc trưng đất trường xuyên tĩnh nén ngang hố khoan để tính tốn thiết kế cho kết khả chịu tải cọc xác phù hợp 94 Kiến nghị: Từ kết tính tốn khả chịu tải cọc theo cơng thức “TCVN 10304:2014 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế” tác giả khác, tính khả chịu tải cọc từ kết thí nghiệm phịng, trường sau so sánh với thí nghiệm nén tĩnh cọc để kiểm tra, từ kết tính tốn, phân tích luận văn, số kiến nghị trường hợp cọc đường kính 500 mm, hạ cọc phương pháp ép, địa chất khu vực Quận 2, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh rút sau : - Hồ sơ khảo sát địa chất sở quan trọng để tính tốn cho cơng trình, đặc biệt móng cho dự án, nên thực đầy đủ thí nghiệm kiến nghị tiêu chuẩn tốt, đặc biệt thí nghiệm trường - Cần ưu tiên sử dụng kết thí nghiệm trường (thí nghiệm xuyên tĩnh, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, thí nghiệm nén ngang) để tính tốn khả chịu tải cọc - Theo kết thí nghiệm nén tĩnh cọc, ngồi phương pháp tính khả chịu tải cọc theo đường cong tải trọng - chuyển vị, cọc xem phá hoại chuyển vị đầu cọc lớn 10% đường kính cọc (10%D), nên sử dụng thêm phương pháp tính khả chịu tải cọc cách vẽ biểu đồ phương pháp Offset Limit, Chin - Kondner, De Beer, Decourt, 80% Brinch Hansen, 90% Brinch Hansen, Mazurkiewicz, Fuller Hoy, Butler Hoy để việc dự đoán khả chịu tải cực hạn cọc xác 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] xây dựng “Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế.” Việt nam TCVN 10304 2014 [2] Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng “Cọc – Phương pháp thử tĩnh trường tải trọng tĩnh ép dọc trục.” Việt Nam TCVN 9393: 2012, 2012 [3] Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng “Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng.” Việt Nam TCVN 9363: 2012, 2012 [4] Võ Phán et al., Phân tích tính tốn móng cọc Việt Nam: NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2016 [5] Bùi Trường Sơn Địa chất cơng trình Việt Nam: NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2016 [6] Võ Phán et al., Các phương pháp khảo sát trường thí nghiệm đất phòng Việt Nam: NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2015 [7] Bùi Trường Sơn Phạm Cao Huyên “Khả chịu tải cọc từ kết thử động biến dạng lớn (PDA) nén tĩnh,” Tạp chí Xây Dựng, vol 19, pp.78-81, Jun 2011 [8] Bùi Trường Sơn “Phân tích đánh giá khả chịu tải cọc theo kết thí nghiệm nén tĩnh,” Tuyển tập kết khoa học công nghệ, vol 19, pp.328-338, Jun.2016 [9] Bùi Trường Sơn “Ðánh giá quy luật phân bố ma sát cọc theo độ sâu,” Tuyển tập kết khoa học công nghệ, vol 19, pp.319-327, Jun.2017 [10 Bùi Trường Sơn “Đánh giá khả chịu tải cọc theo kết thí nghiệm nén ngang hố khoan,” Tuyển tập kết khoa học công nghệ, vol 21, pp.389-397, Nov.2020 [11]N Bengt and H Felleninus, Base of Foundation Design Canada: Bitech Publishers, 2014 [12]F K Chin “Estimation of ultimate load of piles not carried to failure in Proc 2nd Southeast Asia Conference on Soil Engineering, Singapore, 1970, pp 8192 96 [13]H D Butler and Horace E Hoy, Users Manual for The Texas quick load method for foundation load testing US: FHWA-IP, 1976 97 PHỤ LỤC Q [kN] 0 1000 2000 3000 4000 5000 10 20 30 S [mm] 40 50 60 Q [kN] Hình PL.1 Biều đồ xác định Qu theo phương pháp Offset Limit cọc UTP05 10000 1000 100 10 100 S [mm] Hình PL.2 Biều đồ xác định Qu theo phương pháp De Beer cọc UTP 05 Sqrt(S) / Q 98 y = -0,0124x + 2.1195 0 10 20 30 40 50 60 S [mm] Q [kN] Hình PL.3 Biều đồ xác định Qu theo phương pháp 80% Brinch Hansen cọc UTP 05 5000 4000 3000 2000 1000 0 10 20 30 40 50 S [mm] Hình PL.4 Biều đồ xác định Qu theo phương pháp 90% Brinch Hansen cọc UTP 05 Q [kN] 99 5000 y = 0,127x + 4195 4000 3000 2000 1000 0 10 20 30 40 50 S [mm] Q [kN] Hình PL.5 Biều đồ xác định Qu theo phương pháp Fuller Hoy cọc UTP 05 5000 y = 0,127x + 4195 4000 y = 115,54x - 216.04 3000 2000 1000 0 10 20 30 40 50 S [mm] Hình PL.6 Biều đồ xác định Qu theo phương pháp Butler Hoy cọc UTP 05 100 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG Họ tên: HUỲNH LÊ MINH KHOA Ngày, tháng, năm sinh: 26/04/1994 Nơi sinh: Tp Mỹ Tho Địa liên lạc: 347/12 Mỹ Thạnh, Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang Số ĐT: 0345 882 127 Email: huynhleminhkhoa@gmail.com QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Từ năm 2012 - 2017: Học Đại học ngành Xây dựng dân dựng công nghiệp trường Đại học Giao Thông Vận Tải - Cơ Sở II Từ năm 2018 - nay: Học cao học ngành Địa kỹ thuật xây dựng trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG - Tp.HCM Q TRÌNH CƠNG TÁC: Từ năm 2017 - 2020: Công tác Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Quốc Tế (ICIC) Từ năm 2020 – 2021: Công tác Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Topkons Từ năm 2021 – nay: Công tác Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng T&B.Cons ... sức chịu tải cọc theo kết thí nghiệm phịng Đánh giá kết tính sức chịu tải cọc theo kết thí nghiệm trường Phân tích đánh giá khả chịu tải cọc theo kết kiểm tra Phân tích lựa chọn phương pháp đánh. .. TÀI: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN KHẢ NĂNG CHỊU TẢI HỢP LÝ CỦA CỌC THEO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM TRONG PHỊNG, HIỆN TRƯỜNG VÀ THÍ NGHIỆM KIỂM TRA II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG Tổng hợp lựa chọn tính tốn đánh. .. giá khả chịu tải cọc theo liệu kết xác định đặc trưng lý đất từ thí nghiệm phịng trường Phân tích đánh giá khả chịu tải cọc từ kết thí nghiệm nén tĩnh cọc phương pháp biểu đồ Phân tích đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích đánh giá và lựa chọn khả năng chịu tải của cọc hợp lý theo các phương pháp thí nghiệm trong phòng, hiện trường và kết quả thí nghiệm kiểm tra ,