0

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

42 68 0
  • Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 10:10

THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 1 1 Quy định chung 1 1 1 Khái niệm Thủ tục hải quan là các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải Thủ tục hải quan điện tử là thủ tục hải quan trong đó việc khai, tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, trao đổi các thông tin khác theo quy định của pháp luật về thủ tục hải qu. THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 1.1 Quy định chung 1.1.1 Khái niệm - Thủ tục hải quan công việc mà người khai hải quan công chức hải quan phải thực theo quy định pháp luật hải quan hàng hóa, phương tiện vận tải - Thủ tục hải quan điện tử thủ tục hải quan việc khai, tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, trao đổi thông tin khác theo quy định pháp luật thủ tục hải quan bên có liên quan thực thông qua Hệ thống xử lý liệu điện tử hải quan - Hệ thống xử lý liệu điện tử hải quan hệ thống Tổng cục Hải quan quản lý cho phép quan Hải quan thực thủ tục hải quan điện tử, kết nối, trao đổi thơng tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh với Bộ, Ngành có liên quan - Hệ thống khai hải quan điện tử hệ thống cho phép người khai hải quan thực việc khai hải quan điện tử, tiếp nhận thông tin, kết phản hồi quan Hải quan trình thực thủ tục hải quan điện tử - Kiểm tra hải quan việc quan Hải quan kiểm tra hồ sơ hải quan, chứng từ, tài liệu liên quan kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải - Giám sát hải quan biện pháp nghiệp vụ quan Hải quan áp dụng để bảo đảm nguyên trạng hàng hóa, tuân thủ quy định pháp luật việc bảo quản, lưu giữ, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh phương tiện vận tải thuộc đối tượng quản lý hải quan - Hàng hóa bao gồm động sản có tên gọi mã số theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập Việt Nam xuất khẩu, nhập khẩu, cảnh lưu giữ địa bàn hoạt động hải quan 1.1.2 Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan - Hàng hóa, phương tiện vận tải phải làm thủ tục hải quan, chịu kiểm tra, giám sát hải quan; vận chuyển tuyến đường, thời gian qua cửa địa điểm khác theo quy định pháp luật - Kiểm tra, giám sát hải quan thực sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm bảo đảm hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước hải quan tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, q cảnh - Hàng hóa thơng quan, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh sau hoàn thành thủ tục hải quan - Thủ tục hải quan phải thực cơng khai, nhanh chóng, thuận tiện theo quy định pháp luật - Việc bố trí nhân lực, thời gian làm việc phải đáp ứng yêu cầu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh 1.1.3 Đối tượng phải làm thủ tục hải quan, chịu kiểm tra, giám sát hải quan 1.1.3.1 Đối tượng phải làm thủ tục hải quan - Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cảnh; vật dụng phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh; ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý, văn hóa phẩm, di vật, cổ vật, bảo vật, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu; hành lý người xuất cảnh, nhập cảnh; vật phẩm khác xuất khẩu, nhập khẩu, cảnh địa bàn hoạt động quan Hải quan; - Phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sông xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh 1.1.3.2 Đối tượng chịu kiểm tra hải quan - Đối tượng quy định mục 1.1.3.1; - Hồ sơ hải quan chứng từ liên quan đến đối tượng quy định mục 1.1.3.1 1.1.3.3 Đối tượng chịu giám sát hải quan - Đối tượng quy định mục 1.1.3.1; - Hàng hóa, phương tiện vận tải địa bàn hoạt động hải quan; hàng hóa máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư nhập để gia công, sản xuất hàng hóa xuất lưu giữ sở sản xuất tổ chức, cá nhân; - Hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành đưa bảo quản chờ thơng quan; - Hàng hóa vận chuyển chịu giám sát hải quan 1.2 Khai hải quan 1.2.1 Người khai hải quan 1.2.1.1 Quy định chung Người khai hải quan bao gồm: Chủ hàng hóa; chủ phương tiện vận tải; người điều khiển phương tiện vận tải; đại lý làm thủ tục hải quan, người khác chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực thủ tục hải quan 1.2.1.2 Quy định cụ thể với hàng hóa xuất khẩu, nhập Người khai hải quan gồm: - Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập Trường hợp chủ hàng hóa thương nhân nước ngồi khơng diện Việt Nam phải thực thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan - Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh người chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh ủy quyền - Người chủ hàng hóa ủy quyền trường hợp hàng hóa quà biếu, quà tặng cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến người xuất cảnh, nhập cảnh - Người thực dịch vụ cảnh hàng hóa - Đại lý làm thủ tục hải quan - Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trừ trường hợp chủ hàng có yêu cầu khác 1.2.2 Hồ sơ hải quan 1.2.2.1 Hồ sơ hải quan hàng hóa xuất bao gồm a Tờ khai hàng hóa xuất khẩu: Dạng điện tử Trường hợp thực tờ khai hải quan giấy thực theo mẫu HQ/2015/XK : 02 chính; b Giấy phép xuất hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu: 01 xuất lần 01 chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi xuất nhiều lần; c Giấy thông báo miễn kiểm tra giấy thông báo kết kiểm tra quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định pháp luật: 01 Đối với chứng từ quy định Điểm b, Điểm c nêu trên, áp dụng chế cửa quốc gia, quan quản lý Nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép xuất khẩu, văn thông báo kết kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dạng điện tử thông qua Cổng thông tin cửa quốc gia, người khai hải quan nộp làm thủ tục hải quan 1.2.2.2 Hồ sơ hải quan hàng hóa nhập bao gồm a Tờ khai hàng hóa nhập khẩu: Dạng điện tử Trường hợp thực tờ khai hải quan giấy thực theo mẫu HQ/2015/NK: 02 chính; b Hóa đơn thương mại trường hợp người mua phải toán cho người bán: 01 chụp Trường hợp chủ hàng mua hàng từ người bán Việt Nam người bán định nhận hàng từ nước ngồi quan Hải quan chấp nhận hóa đơn người bán Việt Nam phát hành cho chủ hàng Người khai hải quan khơng phải nộp hóa đơn thương mại trường hợp sau: - Người khai hải quan doanh nghiệp ưu tiên; - Hàng hóa nhập để thực hợp đồng gia cơng cho thương nhân nước ngồi, người khai hải quan khai giá tạm tính “Trị giá hải quan” tờ khai hải quan; - Hàng hóa nhập khơng có hóa đơn người mua khơng phải tốn cho người bán, người khai hải quan khai trị giá hải quan theo hướng dẫn Bộ Tài xác định trị giá hải quan c Vận tải đơn chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương trường hợp hàng hóa vận chuyển đường biển, đường hàng khơng, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định pháp luật (trừ hàng hóa nhập qua cửa biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán khu phi thuế quan nội địa, hàng hóa nhập người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 01 chụp Đối với hàng hóa nhập phục vụ cho hoạt động thăm dị, khai thác dầu khí vận chuyển tàu dịch vụ (không phải tàu thương mại) nộp khai hàng hóa (cargo manifest) thay cho vận tải đơn; d Giấy phép nhập hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu; Giấy phép nhập theo hạn ngạch thuế quan: 01 nhập lần 01 chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nhập nhiều lần; e Giấy thông báo miễn kiểm tra Giấy thông báo kết kiểm tra quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định pháp luật: 01 Đối với chứng từ quy định Điểm d, Điểm e nêu trên, áp dụng chế cửa quốc gia, quan quản lý Nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép nhập khẩu, văn thông báo kết kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dạng điện tử thông qua Cổng thông tin cửa quốc gia, người khai hải quan nộp làm thủ tục hải quan; f Tờ khai trị giá: Người khai hải quan khai tờ khai trị giá theo mẫu, gửi đến Hệ thống dạng liệu điện tử nộp cho quan Hải quan 02 (đối với trường hợp khai tờ khai hải quan giấy) Các trường hợp phải khai tờ khai trị giá mẫu tờ khai trị giá thực theo Thông tư Bộ Tài quy định việc xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; g Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ): 01 chứng từ dạng liệu điện tử trường hợp sau: - Hàng hóa có xuất xứ từ nước nhóm nước có thoả thuận áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt với Việt Nam theo quy định pháp luật Việt Nam theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia, người nhập muốn hưởng chế độ ưu đãi đó; - Hàng hóa thuộc diện Việt Nam tổ chức quốc tế thông báo thời điểm có nguy gây hại đến an toàn xã hội, sức khoẻ cộng đồng vệ sinh mơi trường cần kiểm sốt; - Hàng hóa nhập từ nước thuộc diện Việt Nam thông báo thời điểm áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử, thuế tự vệ, thuế suất áp dụng theo hạn ngạch thuế quan; - Hàng hóa nhập phải tuân thủ chế độ quản lý nhập theo quy định pháp luật Việt Nam Điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên Trường hợp theo thoả thuận áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt với Việt Nam theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia có quy định việc nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập chứng từ điện tử Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa người sản xuất/người xuất khẩu/người nhập quan Hải quan chấp nhận chứng từ 1.2.2.3 Hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập thuộc đối tượng miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập a Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế xuất khẩu, chứng từ nêu mục 1.2.2.1, người khai hải quan nộp 01 chụp, xuất trình Danh mục hàng hóa miễn thuế kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi đăng ký quan Hải quan trường hợp phải đăng ký danh mục Trường hợp đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế Hệ thống, người khai hải quan nộp danh mục, phiếu theo dõi trừ lùi, phải khai đầy đủ tiêu thông tin tờ khai hải quan điện tử; b Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế nhập ngồi chứng từ quy định mục 1.2.2.2, người khai hải quan nộp, xuất trình thêm chứng từ sau: - Danh mục hàng hóa miễn thuế kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi đăng ký quan Hải quan trường hợp phải đăng ký danh mục: nộp 01 chụp, xuất trình để đối chiếu trừ lùi Trường hợp đăng ký danh mục hàng hóa nhập miễn thuế Hệ thống, người khai hải quan nộp danh mục, phiếu theo dõi trừ lùi, phải khai đầy đủ tiêu thông tin tờ khai hải quan điện tử; - Chứng từ chuyển nhượng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế trường hợp hàng hóa đối tượng miễn thuế chuyển nhượng cho đối tượng miễn thuế khác: nộp 01 chụp 1.2.2.4 Hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập thuộc đối tượng không chịu thuế Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập thuộc đối tượng khơng chịu thuế, chứng từ nêu mục 1.2.2.1, mục 1.2.2.2, người khai hải quan nộp, xuất trình thêm chứng từ sau: a Tờ khai xác nhận viện trợ khơng hồn lại quan Tài theo quy định Bộ Tài hàng hóa viện trợ khơng hồn lại thuộc đối tượng khơng chịu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng: Nộp 01 Trường hợp chủ dự án ODA khơng hồn lại, nhà thầu thực dự án ODA khơng hồn lại xuất khẩu, nhập hàng hóa thuộc đối tượng khơng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định pháp luật thuế phải có thêm hợp đồng cung cấp hàng hóa, quy định giá trúng thầu giá cung cấp hàng hóa khơng bao gồm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân trúng thầu nhập khẩu); hợp đồng ủy thác nhập hàng hóa, quy định giá cung cấp theo hợp đồng ủy thác không bao gồm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (đối với trường hợp ủy thác nhập khẩu): Nộp 01 chụp; b Hợp đồng bán hàng Hợp đồng cung cấp hàng hóa, đó, quy định giá trúng thầu giá cung cấp hàng hóa khơng bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hàng hóa thuộc đối tượng khơng chịu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (nếu có): nộp 01 chụp, xuất trình lần nhập Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập để đối chiếu; c Hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất theo kết đấu thầu Hợp đồng cung cấp hàng hóa, đó, quy định giá trúng thầu giá cung cấp hàng hóa khơng bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (nếu có) để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc doanh nghiệp chế xuất nhà thầu nhập khẩu; d Hàng hóa thuộc đối tượng khơng chịu thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại nước chưa sản xuất cần nhập để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng vật tư thuộc loại nước chưa sản xuất cần nhập để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dị, phát triển mỏ dầu, khí đốt; tàu bay, giàn khoan, tàu thủy thuộc loại nước chưa sản xuất cần nhập tạo tài sản cố định doanh nghiệp, thuê nước sử dụng cho sản xuất, kinh doanh thuê, phải có: - Hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp theo kết đấu thầu hợp đồng cung cấp hàng hóa hợp đồng cung cấp dịch vụ (ghi rõ giá hàng hóa phải tốn không bao gồm thuế giá trị gia tăng) hàng hóa thuộc đối tượng khơng chịu thuế giá trị gia tăng sở trúng thầu định thầu đơn vị cung cấp dịch vụ nhập khẩu: nộp 01 chụp, xuất trình lần nhập Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập để đối chiếu; - Hợp đồng ủy thác nhập hàng hóa, ghi rõ giá cung cấp theo hợp đồng ủy thác không bao gồm thuế giá trị gia tăng (đối với trường hợp nhập ủy thác): nộp 01 chụp; - Văn quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho tổ chức thực chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ hợp đồng khoa học công nghệ bên đặt hàng với bên nhận đặt hàng thực hợp đồng khoa học công nghệ: nộp 01 chính; - Hợp đồng thuê ký với nước trường hợp thuê tàu bay, giàn khoan, tàu thủy; loại nước chưa sản xuất nước dùng cho sản xuất, kinh doanh thuê: nộp 01 chụp e Giấy xác nhận hàng hóa nhập phục vụ trực tiếp cho quốc phòng Bộ Quốc phòng phục vụ trực tiếp cho an ninh Bộ Công an hàng hóa nhập vũ khí, khí tài chun dùng phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị giá tăng: nộp 01 1.2.2.5 Đối với thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học, để áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định Luật Thuế giá trị gia tăng, người khai hải quan phải nộp hợp đồng bán hàng cho trường học, viện nghiên cứu hợp đồng cung cấp hàng hóa hợp đồng cung cấp dịch vụ: Nộp 01 chụp, xuất trình lần nhập Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập để đối chiếu 1.2.3 Khai hải quan 1.2.3.1 Xem hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa trước khai hải quan a Người khai hải quan có quyền xem trước hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa giám sát công chức hải quan trước khai hải quan để đảm bảo việc khai hải quan xác; b Quy trình xem hàng hóa trước khai hải quan - Sau người vận chuyển hàng hóa người lưu giữ hàng hóa (hãng tàu, hãng hàng không, đường sắt, doanh nghiệp chuyển phát nhanh, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, chủ kho ngoại quan,…) chấp thuận, chủ hàng thông báo cho Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa để giám sát theo quy định, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi để phối hợp - Khi xem trước hàng hóa, Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa phải lập biên chứng nhận, có xác nhận chủ hàng Biên lập thành 02 bản, bên giữ 01 - Sau xem trước hàng, công chức hải quan thực niêm phong lơ hàng Trường hợp hàng hóa khơng thể niêm phong biên chứng nhận phải thể tình trạng hàng hóa ghi rõ người giữ hàng hóa chịu trách nhiệm giữ nguyên trạng hàng hóa Khi khai hải quan, chủ hàng ghi rõ kết xem trước hàng hóa tờ khai hải quan c Quy trình lấy mẫu hàng hóa trước khai hải quan - Việc lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập thực trường hợp sau: + Hàng hóa xuất khẩu, nhập lấy mẫu để phục vụ việc khai hải quan theo yêu cầu người khai hải quan quan kiểm tra chuyên ngành; + Hàng hóa xuất khẩu, nhập phải lấy mẫu để phục vụ phân tích giám định theo yêu cầu quan Hải quan - Thủ tục lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập + Trường hợp lấy mẫu theo yêu cầu người khai hải quan quan Hải quan có yêu cầu lấy mẫu để trưng cầu giám định lấy mẫu phải có đại diện chủ hàng, đại diện quan Hải quan phải lập Biên lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập Trường hợp lấy mẫu để trưng cầu giám định theo yêu cầu quan Hải quan mẫu phải niêm phong có chữ ký đại diện chủ hàng, quan Hải quan Khi bàn giao mẫu cho tổ chức giám định phải có biên bàn giao ký xác nhận bên; + Trường hợp lấy mẫu để phân tích, phân loại thực theo quy định Bộ trưởng Bộ Tài phân loại hàng hóa; phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; + Trường hợp lấy mẫu theo yêu cầu quan kiểm tra chuyên ngành thủ tục lấy mẫu thực theo quy định pháp luật quản lý chuyên ngành; + Khi quan Hải quan, quan kiểm tra chuyên ngành lấy mẫu, người khai hải quan có trách nhiệm xuất trình hàng hóa phối hợp q trình lấy mẫu + Sau xem lấy mẫu, cơng chức hải quan thực niêm phong lô hàng Trường hợp hàng hóa khơng thể niêm phong biên chứng nhận phải thể tình trạng hàng hóa ghi rõ người giữ hàng hóa chịu trách nhiệm giữ nguyên trạng hàng hóa Khi khai hải quan, chủ hàng ghi rõ kết lấy mẫu hàng hóa tờ khai hải quan 1.2.3.2 Phương thức khai hải quan - Khai hải quan thực theo phương thức điện tử Người khai hải quan đăng ký thực thủ tục hải quan điện tử theo quy định Bộ trưởng Bộ Tài - Các trường hợp sau khai tờ khai hải quan giấy: + Hàng hóa xuất khẩu, nhập cư dân biên giới; + Hàng hóa xuất khẩu, nhập vượt định mức miễn thuế người xuất cảnh, nhập cảnh; + Hàng cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo; + Hàng quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển cá nhân; + Hàng hóa phương tiện chứa hàng hóa quay vịng theo phương thức tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập; + Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để phục vụ công việc thời hạn định trường hợp mang theo khách xuất cảnh, nhập cảnh; + Trường hợp hệ thống xử lý liệu điện tử hải quan, hệ thống khai hải quan điện tử không thực giao dịch điện tử với mà nguyên nhân hai hệ thống nguyên nhân khác Trường hợp hệ thống xử lý liệu điện tử hải quan không thực thủ tục hải quan điện tử, quan Hải quan có trách nhiệm thơng báo trang thông tin điện tử hải quan chậm 01 kể từ thời điểm không thực giao dịch điện tử; + Hàng hóa khác theo quy định Bộ trưởng Bộ Tài 1.2.3.3 Nguyên tắc khai hải quan a Người khai hải quan phải khai đầy đủ thông tin tờ khai hải quan; b Hàng hóa xuất khẩu, nhập theo loại hình khác phải khai tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khác theo loại hình tương ứng; c Một tờ khai hải quan khai báo cho lơ hàng có hóa đơn Trường hợp khai hải quan lô hàng có nhiều hóa đơn tờ khai hải quan, người khai hải quan lập Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất khẩu, nhập gửi kèm tờ khai hải quan đến hệ thống Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải khai đầy đủ số, ngày, tháng, năm hóa đơn tổng lượng hàng tờ khai hải quan, khai hết hóa đơn tờ khai hải quan lập kê chi tiết kèm theo tờ khai hải quan; d Hàng hóa xuất khẩu, nhập thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế theo quy định khai hải quan phải khai tiêu thông tin liên quan đến không chịu thuế, miễn thuế; e Hàng hóa xuất khẩu, nhập thuộc diện giảm mức thuế so với quy định khai mức thuế tờ khai hải quan giấy phải khai mức thuế trước giảm, tỷ lệ phần trăm số thuế giảm văn quy định việc này; f Hàng hóa xuất khẩu, nhập phương tiện vận tải đường biển, đường sông, đường hàng khơng, đường sắt phải khai hồn thành thủ tục hải quan xuất trước làm thủ tục xuất cảnh, trừ trường hợp bán hàng sau phương tiện vận tải xuất cảnh; khai làm thủ tục hải quan nhập trước làm thủ tục nhập cảnh; trường hợp phương tiện vận tải đường phương tiện phương tiện khác vận chuyển qua cửa phải khai làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu, làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh; g Người khai hải quan sử dụng kết giám định, phân tích tổ chức có chức theo quy định pháp luật để khai nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng thông tin khác liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập Người khai hải quan sử dụng kết phân tích, phân loại lô hàng thông quan trước để khai tên hàng, mã số cho lơ hàng có tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, cơng dụng, nhập từ nhà sản xuất thời hạn 03 năm kể từ ngày có kết phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định pháp luật làm ban hành thơng báo kết phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập sửa đổi, bổ sung, thay thế; h Trường hợp việc khai hải quan tạm nhập, tạm xuất thực tờ khai hải quan giấy việc khai hải quan hàng hóa tái xuất, tái nhập thực tờ khai hải quan giấy i Một tờ khai hải quan khai tối đa 50 dòng hàng, 50 dịng hàng người khai hải quan khai nhiều tờ khai hải quan Trường hợp lơ hàng có nhiều mặt hàng thuộc loại hình xuất khẩu, nhập để sản xuất, chế xuất, sản xuất xuất khẩu, gia cơng hàng hóa cho thương nhân nước ngồi người khai hải quan khai gộp mặt hàng có mã số hàng hóa, xuất xứ, thuế suất k Trường hợp mặt hàng có số tiền thuế vượt số ký tự ô số tiền thuế tờ khai người khai hải quan tách thành nhiều dòng hàng để khai tờ khai hải quan; trường hợp tách thành nhiều dịng hàng thực khai hải quan tờ khai hải quan giấy Trường hợp tổng số tiền thuế tờ khai hải quan vượt số ký tự ô tổng số tiền thuế tờ khai người khai hải quan tách thành nhiều tờ khai hải quan l Trường hợp lô hàng phải khai nhiều tờ khai hàng hóa nhập thuộc nhiều loại hình, có chung vận tải đơn, hóa đơn, khai nhiều tờ khai theo loại hình hàng hóa nhập Chi cục Hải quan người khai hải quan phải nộp 01 hồ sơ hải quan (trong trường hợp nộp hồ sơ giấy cho quan Hải quan); tờ khai sau ghi rõ “chung chứng từ với tờ khai số … ngày …” vào ô “Phần ghi chú” Đối với trường hợp quy định mục I, k, l nêu trên, người khai hải quan phải nộp, xuất trình, lưu hồ sơ hải quan tờ khai hải quan thuộc lô hàng m Trường hợp số lượng thực tế hàng hóa có số ký tự vượt 02 số sau dấu thập phân; trị giá hóa đơn có số ký tự vượt 04 số sau dấu thập phân; đơn giá hóa đơn có số ký tự vượt 06 số sau dấu thập phân, người khai hải quan thực làm tròn số theo quy định để thực khai báo Số lượng, trị giá hóa đơn đơn giá hóa đơn thực tế khai báo tiêu chí “Mơ tả hàng hóa” 1.2.3.4 Khai hải quan 1.2.3.5 Thời hạn nộp tờ khai hải quan a Đối với hàng hóa xuất khẩu, việc nộp tờ khai hải quan thực sau tập kết hàng hóa địa điểm người khai hải quan thông báo chậm 04 trước phương tiện vận tải xuất cảnh; hàng hóa xuất gửi dịch vụ chuyển phát nhanh chậm 02 trước phương tiện vận tải xuất cảnh; b Đối với hàng hóa nhập khẩu, việc nộp tờ khai hải quan thực trước ngày hàng hóa đến cửa thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa Trường hợp phương tiện vận tải nhập cảnh khai hải quan điện tử, ngày hàng hóa đến cửa ngày phương tiện vận tải đến cửa theo thông báo hãng vận tải Hệ thống xử lý liệu điện tử hải quan Trường hợp phương tiện vận tải làm thủ tục hải quan nhập cảnh theo phương thức thủ cơng, ngày hàng hóa đến cửa ngày quan Hải quan đóng dấu lên khai hàng hóa nhập cảng dỡ hàng hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh (đường biển, đường hàng không, đường sắt) ngày ghi tờ khai phương tiện vận tải qua cửa sổ theo dõi phương tiện vận tải (đường sông, đường bộ) 1.2.4 Đăng ký tờ khai hải quan 1.2.4.1 Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan - Hàng hóa xuất đăng ký tờ khai hải quan Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở nơi có sở sản xuất Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất Chi cục Hải quan cửa xuất hàng; - Hàng hóa nhập đăng ký tờ khai trụ sở Chi cục Hải quan cửa nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển Chi cục Hải quan ngồi cửa nơi doanh nghiệp có trụ sở nơi hàng hóa chuyển đến; - Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập theo loại hình số loại hình cụ thể địa điểm đăng ký tờ khai thực theo loại hình tương ứng (ví dụ loại hình gia cơng, sản xuất xuất ) 1.2.4.2 Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai hải quan Thông tin tờ khai hải quan Hệ thống tự động kiểm tra để đánh giá điều kiện chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan Nội dung kiểm tra bao gồm: a Điều kiện để áp dụng biện pháp cưỡng chế, thời hạn nộp thuế theo quy định, trừ trường hợp sau đây: - Hàng hóa xuất thuộc đối tượng miễn thuế không chịu thuế thuế suất thuế xuất 0%; - Hàng hóa Bộ Cơng an, Bộ Quốc phịng xác nhận hàng hóa nhập phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, thuộc đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu, không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng; - Hàng hóa Bộ, quan có thẩm quyền xác nhận hàng hóa phịng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ khẩn cấp; hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ khơng hồn lại b Cơ quan Hải quan khơng chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan 10 hành theo quy định pháp luật; a.2 Trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan theo quy định Điểm b, Điểm c, Điểm d, phần 1.5.1.1: Đối với tiêu thông tin Hệ thống hỗ trợ khai bổ sung sau thông quan, người khai hải quan khai nội dung thông tin khai bổ sung Hệ thống nộp chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung qua Hệ thống giấy (01 chụp); Đối với tiêu thông tin khác, người khai hải quan nộp văn đề nghị khai bổ sung 01 chụp chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung a.3 Trường hợp hàng hóa chưa thơng quan thay đổi cảng xếp hàng, cửa xuất, phương tiện vận chuyển người khai hải quan thực khai bổ sung theo hướng dẫn Nếu thay đổi cảng xếp hàng, cửa xuất, phương tiện vận chuyển làm thay đổi phương thức vận chuyển hàng hóa phải hủy tờ khai hải quan; a.4 Trường hợp tờ khai hải quan hàng hóa xuất thơng quan, hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan cửa khẩu, thay đổi cảng xếp hàng, cửa xuất, thay đổi phương tiện vận chuyển, người khai hải quan nộp văn thông báo thay đổi cảng xếp hàng, cửa xuất, phương tiện vận chuyển hãng vận chuyển (fax, thư điện tử,…) cho quan Hải quan cửa nơi tập kết hàng hóa để thực việc giám sát hàng hóa xếp lên phương tiện vận tải để xuất Trường hợp hàng hóa xuất qua địa điểm khác quan có thẩm quyền cho phép theo quy định pháp luật nộp cho quan Hải quan văn việc thay đổi cửa xuất Trong thời hạn 03 ngày sau hàng hóa đưa vào khu vực giám sát, người khai hải quan phải có văn đề nghị sửa đổi, bổ sung gửi Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để ghi nhận việc sửa đổi Hệ thống Trường hợp tờ khai hải quan hàng hóa xuất thơng quan hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan cửa khẩu, thay đổi cảng xếp hàng, cửa xuất địa bàn quản lý Cục Hải quan người khai hải quan nộp văn thông báo thay đổi cảng xếp hàng, cửa xuất cho Chi cục Hải quan cửa xuất để thực việc giám sát hàng hóa Trong thời hạn 03 ngày sau hàng hóa đưa vào khu vực giám sát, người khai hải quan phải có văn đề nghị sửa đổi gửi Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để ghi nhận việc sửa đổi Hệ thống Trường hợp tờ khai hải quan hàng hóa xuất thơng quan hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan cửa khẩu, thay đổi cảng xếp hàng, cửa xuất dẫn đến thay đổi Cục Hải quan quản lý cảng xếp hàng, cửa xuất người khai hải quan nộp văn thông báo thay đổi cảng xếp hàng, cửa xuất cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để thực chuyển địa điểm giám sát ghi nhận việc sửa đổi Hệ thống; a.5 Trường hợp làm thủ tục hải quan xuất chưa có số hiệu container số hiệu container có thay đổi so với đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất người khai hải quan phải nộp Bản kê số hiệu container cho công chức hải quan giám sát cửa xuất Công chức hải quan kiểm tra 28 cập nhập số container vào Hệ thống để in danh sách container Đối với hàng nhập khẩu, đưa hàng qua khu vực giám sát, có khơng xác số hiệu container so với khai báo tờ khai hải quan người khai hải quan xuất trình chứng từ giao nhận hàng cho quan Hải quan cửa nhập Công chức hải quan kiểm tra cập nhập số container vào Hệ thống để in danh sách container Người khai hải quan có trách nhiệm khai bổ sung thời hạn 03 ngày kể từ ngày hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan; a.6 Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan có văn đề nghị khai bổ sung: 02 nộp chứng từ chứng minh việc khai bổ sung b Trách nhiệm quan Hải quan: b.1 Tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung; b.2 Kiểm tra tính đầy đủ, xác hồ sơ khai bổ sung thông báo kết kiểm tra đến người khai hải quan; b.3 Lưu chứng từ người khai hải quan nộp; b.4 Ra định ấn định thuế xử phạt vi phạm hành hải quan (nếu có) theo quy định pháp luật; b.5 Thông báo kết kiểm tra hồ sơ khai bổ sung thời hạn sau đây: Trong thời hạn 02 làm việc kể từ tiếp nhận đủ thơng tin hồ sơ (nếu có) trường hợp quy định Điểm a, Điểm b, Khoản 1; Trong thời hạn 08 làm việc kể từ tiếp nhận đủ thông tin hồ sơ (nếu có) trường hợp quy định Điểm c, Điểm d, Khoản b.6 Cập nhật nội dung khai bổ sung vào Hệ thống trường hợp quan Hải quan chấp thuận khai bổ sung tiêu thông tin Hệ thống không hỗ trợ khai bổ sung; b.7 Trường hợp quan Hải quan yêu cầu người khai hải quan khai bổ sung trình kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu quan Hải quan người khai hải quan khơng thực xử lý sau: Đối với nội dung yêu cầu khai bổ sung có ảnh hưởng đến số thuế phải nộp, có đủ sở xác định nội dung khai người khai hải quan không phù hợp (trừ trường hợp quy định Điểm b.7.2 đây) quan Hải quan định ấn định thuế xử lý vi phạm hành hải quan theo quy định; Đối với trường hợp đủ sở bác bỏ trị giá khai báo, quan Hải quan thông quan theo khai báo thực kiểm tra sau hàng hóa thơng quan theo quy định; Đối với trường hợp khơng ảnh hưởng đến số thuế phải nộp trả lại hồ sơ cho người khai hải quan có văn thơng báo nêu rõ lý b.8 Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, việc thực công việc thuộc trách nhiệm quan hải quan nêu trên, Khoản này, công chức hải quan phải ghi rõ ngày, tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung; kiểm tra tính đầy đủ, xác hồ sơ khai bổ sung thông báo kết kiểm tra văn khai bổ sung; trả cho người khai hải quan 01 tờ khai bổ sung 29 1.5.2 Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa 1.5.2.1 Nguyên tắc thực Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan giải phóng hàng thơng quan sau có thay đổi đối tượng khơng chịu thuế mục đích miễn thuế, xét miễn thuế; áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa nguyên liệu, vật tư nhập để gia cơng, sản xuất hàng hóa xuất hàng hóa tạm nhập - tái xuất giải phóng hàng thơng quan sau chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa phải khai tờ khai hải quan Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; sách thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập thực thời điểm đăng ký tờ khai hải quan trừ trường hợp thực đầy đủ sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu; Việc chuyển tiêu thụ nội địa thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa làm thủ tục xuất khẩu, nhập thực sau người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan tờ khai hải quan mới; Hàng hóa làm thủ tục xuất khẩu, nhập thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển tiêu thụ nội địa thay đổi mục đích sử dụng phải quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập đồng ý văn bản; Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định 1.5.2.2 Trách nhiệm người khai hải quan a Nộp hồ sơ làm thủ tục hải quan gồm: Tờ khai hải quan; Giấy phép Bộ, Ngành cho phép thay đổi mục đích sử dụng xuất khẩu, nhập hàng hóa theo quy định phải có giấy phép: 01 chính; Văn thỏa thuận với phía nước ngồi việc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa hóa đơn thương mại trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hóa hàng hóa gia cơng, thuê mượn tổ chức, cá nhân nước hợp đồng mua, bán hàng hóa miễn thuế, khơng chịu thuế, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập: 01 chụp b Kê khai, nộp đủ thuế theo quy định tờ khai hải quan ghi rõ số tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập cũ, hình thức thay đổi mục đích sử dụng chuyển tiêu thụ nội địa vào ô “Phần ghi chú” tờ khai hải quan điện tử ô “Ghi chép khác” tờ khai hải quan giấy Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng hình thức tái xuất chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế, người nộp thuế phải kê khai theo quy định nêu trên, nộp thuế Trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa không tự giác kê khai, nộp thuế với quan Hải quan, quan Hải quan quan chức khác kiểm tra, phát người nộp 30 thuế bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tờ khai hải quan hàng hóa nhập ban đầu bị xử phạt theo quy định hành Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế cịn thiếu, tiền chậm nộp tiền phạt (nếu có) theo định quan Hải quan 1.5.2.3 Trách nhiệm quan Hải quan Thực thủ tục hải quan theo loại hình xuất khẩu, nhập tương ứng thực điều chỉnh tiền thuế tờ khai hải quan cũ tương ứng với số hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa kê khai tờ khai hải quan sau: Trường hợp người nộp thuế chưa nộp thuế tờ khai hải quan cũ: Sau số tiền thuế tờ khai nộp, quan Hải quan ban hành Quyết định điều chỉnh giảm tiền thuế tờ khai cũ; Trường hợp người nộp thuế nộp thuế tờ khai hải quan cũ: Cơ quan Hải quan ban hành Quyết định điều chỉnh giảm tiền thuế tờ khai hải quan cũ, sau thực hoàn thuế kiêm bù trừ số tiền thuế tờ khai hải quan cũ số thuế tờ khai hải quan (thực xử lý tương tự tiền thuế nộp thừa) Nếu số tiền thuế tờ khai hải quan cũ so với số tiền thuế phải nộp tờ khai hải quan mới, người nộp thuế phải nộp bổ sung số tiền cịn thiếu trước hồn thành thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa, thừa quan Hải quan hoàn trả theo quy định Thời hạn hoàn thuế kiêm bù trừ số thuế tờ khai hải quan cũ số thuế tờ khai hải quan thực theo quy định hành Trong thời gian quan Hải quan xử lý hoàn thuế kiêm bù trừ số thuế nộp tờ khai hải quan cũ với số thuế tờ khai hải quan người nộp thuế khơng bị tính chậm nộp tiền thuế 1.6 Hủy tờ khai 1.6.1 Các trường hợp hủy tờ khai 1.6.1.1 Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, hàng hóa miễn kiểm tra thực tế khơng có hàng nhập đến cửa nhập hàng xuất chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan cửa xuất; 1.6.1.2 Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan khơng xuất trình hồ sơ hải quan trường hợp phải xuất trình hồ sơ hải quan để quan Hải quan kiểm tra; 1.6.1.3 Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan chưa xuất trình hàng hóa xuất khẩu, nhập phải kiểm tra thực tế để quan Hải quan kiểm tra; 1.6.1.4 Các trường hợp hủy tờ khai theo yêu cầu người khai hải quan a Tờ khai hải quan đăng ký chưa thông quan Hệ thống xử lý liệu điện tử hải quan có cố; b Khai nhiều tờ khai cho lô hàng xuất khẩu, nhập (khai trùng thông tin tờ khai); c Tờ khai hàng hóa xuất có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan thực tế không xuất khẩu; d.Tờ khai hàng hóa nhập đăng ký, thực tế hàng hóa 31 khơng nhập hàng hóa chưa đưa qua khu vực giám sát; đ Khai sai tiêu thông tin không khai bổ sung 1.6.2 Thủ tục hủy tờ khai 1.6.2.1 Trách nhiệm người khai hải quan Khi có yêu cầu hủy tờ khai người khai hải quan phải có văn đề nghị huỷ gửi cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nộp chứng từ chứng minh thực tế hàng hóa khơng xuất khẩu, nhập trường hợp quy định Điểm c, d nêu Trường hợp hàng hóa xuất đưa vào khu vực giám sát hải quan thực tế không xuất khẩu, hủy tờ khai để đưa trở lại nội địa, người khai hải quan phải cam kết văn đề nghị việc chưa thực hồn thuế, khơng thu thuế cho lơ hàng thuộc tờ khai hàng hóa xuất quan Thuế nội địa quan Hải quan chịu trách nhiệm nội dung khai báo Nếu quan Hải quan quan thuế kiểm tra phát người khai hải quan hoàn thuế người khai hải quan bị xử lý theo quy định pháp luật; 1.6.2.2 Trách nhiệm quan Hải quan a Đối với tờ khai hải quan điện tử: Trong 08 (tám) làm việc kể từ nhận văn đề nghị hủy người khai hải quan, công chức hải quan kiểm tra lý do, điều kiện thông tin tờ khai đề nghị hủy Hệ thống, đề xuất Chi cục trưởng phê duyệt thực việc hủy tờ khai Hệ thống, khoản tiền thuế phải thu tờ khai hủy (nếu có) cập nhật vào Hệ thống quản lý rủi ro để đánh giá tiêu chí chấp hành pháp luật doanh nghiệp; Chậm 10 ngày kể từ ngày hết hạn tờ khai hải quan tờ khai quy định Điêm 1.6.1.1 mà người người khai hải quan khơng có văn đề nghị hủy tờ khai quan Hải quan tiến hành kiểm tra, xác minh, khơng có hàng nhập đến cửa nhập hàng xuất chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan cửa xuất thực việc hủy tờ khai Hệ thống; Trường hợp hủy tờ khai quy định Điểm 1.6.1.2, Điểm 1.6.1.3 quan Hải quan thực rà sốt hủy tờ khai Hệ thống; Trường hợp hủy tờ khai hải quan tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập có ảnh hưởng đến thơng tin quản lý lượng hàng tạm nhập, tạm xuất Hệ thống sau hủy tờ khai hải quan, quan Hải quan có trách nhiệm cập nhật thơng tin lượng hàng vào Hệ thống; Thông báo cho Cục Thuế nội địa hàng hóa xuất có nguồn gốc từ nước Chi cục Hải quan hàng hóa xuất có nguồn gốc nhập (nếu Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khác Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu) để theo dõi, không xử lý hồn thuế, khơng thu thuế tờ khai xuất hủy b Đối với tờ khai hải quan giấy: Thực việc hủy tờ khai hải quan: gạch chéo bút mực, ký tên, đóng dấu cơng chức lên tờ khai hải quan hủy; Lưu tờ khai hải quan hủy theo thứ tự số đăng ký tờ khai c Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xem xét 32 định việc hủy tờ khai hải quan quan Hi quan ng ký 1.7 Giám sát hải quan 1.7.1 Khái niệm giám sát hải quan Theo luật Hải quan thì: Giỏm sỏt hi quan l bin phỏp nghiệp vụ quan hải quan áp dụng để bảo đảm nguyên trạng hàng hóa, phương tiện vận tải thuộc đối tượng quản lý hải quan 1.7.2 Đối t-ợng giám sát hải quan - Hng húa làm xong thủ tục hải quan xuất chưa thực xuất khẩu; - Hàng hóa làm xong thủ tục hải quan nhập chưa thông quan; - Hàng hóa xuất khẩu, nhập chưa làm thủ tục hải quan lưu kho, bãi thuộc phạm vi địa bàn hoạt động quan hải quan; - Hàng hoá cảnh, chuyển cửa khẩu, chuyển cảng b Phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường sông xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh, chuyển cảng 1.7.3 Néi dung gi¸m s¸t hải quan a Giám sát việc xếp dỡ hành lý, hàng hoá xuất khẩu, nhập phạm vi thi hành thủ tục hải quan: - Xếp dỡ lên xuống ph-ơng tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh cửa - Xếp dỡ lên xuống ph-ơng tiện vận tải nội địa đ-ợc phép vận chuyển hàng xt khÈu, nhËp khÈu theo thđ tơc chun tiÕp vµ qui chế địa điểm kiểm tra hải quan khu vực cửa hay loại hình thủ tục hải quan t-ơng tự - Xếp dỡ vào container hay ph-ơng tiện đóng gói t-ơng tự b Giám sát việc vận chuyển hàng hoá, hành lý xuất nhập phạm vi hành thủ tục hải quan: - Vận chuyển vào kho bÃi tạm cửa với ph-ơng tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh - Vận chuyển qua lại cửa đến kiểm tra hải quan khu vực cửa hải quan nội địa, theo Quy chÕ thđ tơc chun tiÕp - VËn chun qua lại kho, bÃi phạm vi đơn vị cửa hay địa điểm kiểm tra hải quan khu vực cửa c Giám sát kho, bÃi chứa hàng xuất khẩu, nhập - Giám sát hàng hoá vào kho bÃi cửa - Giám sát hàng hoá vào kho bÃi địa điểm kiểm tra hải quan khu vực cửa địa điểm đ-ợc phép khác 33 d Giám sát ph-ơng tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh l-u đậu di chuyển không cần thiết phải kiểm tra - Ph-ơng tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh vào cửa - Ph-ơng tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh l-u đậu phạm vi cửa - Tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh chuyển cảng - Xe lửa liên vận quốc tế ph-ơng tiện vận tải cảnh di chuyển đ-ờng liên vận cảnh phạm vi lÃnh thổ quốc gia - Ph-ơng tiện vận tải nội địa đ-ợc phép vận chuyển hàng hàng hoá xuất khẩu, nhập thi hành thủ tục hải quan phạm vi kiểm tra giám sát hải quan 1.7.4 Địa điểm giám sát hải quan - Đối với hàng hoá xuất - Đối với hàng hoá nhập - Đối với ph-ơng tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh, hàng hoá chuyển khẩu, hàng hoá cảnh - Trong tr-ờng hợp đặc biệt địa điểm giám sát hải quan nơi thích hợp lÃnh đạo quan hải quan định 1.7.5 Các ph-ơng thức giám sát hải quan a Giám sát trực tiếp công chức hải quan Giám sát trực tiếp công chức hải quan biện pháp dùng ng-ời thông qua trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, đầu óc phán đoán chế độ làm việc để theo dõi giám sát đối t-ợng hải quan @ -u điểm giám sát ng-ời @ Nh-ợc điểm giám sát bằg ng-ời Một số yêu cầu thực giám sát hải quan công chức hải quan: (1) Giám sát trực tiếp công thức hải quan đ-ợc cấp hải quan cã thÈm qun giao nhiƯm vơ gi¸m s¸t mét đối t-ợng, mục tiêu cụ thể, với nội dung nhiệm vụ cụ thể (2) Phải thực chế độ hai giám sát viên làm nhiệm vụ giám sát ca giám sát đối t-ợng giám sát (3) Phải thực chế độ giám sát theo ca kíp chế độ giám sát để ghi nhận tình hình, kết giám sát bàn giao ca kíp b Giám sát niêm phong hải quan @ Khái niệm Niêm phong việc đóng kín đối t-ợng chất liệu thích hợp muốn xâm nhập đối t-ợng phải phá huỷ niêm phong 34 Giám sát niêm phong biện pháp kỹ thuật nghiêp vụ đảm bảo nguyên trạng đối t-ợng niêm phong nhằm phát xâm nhập từ bên ng-ời vào đối t-ợng niêm phong @ Đối t-ợng giám sát niêm phong hải quan Cỏc trng hợp sau phải niêm phong hải quan: (1) Hàng hoá nhập chuyển cửa (2) Hàng hoá nhập chuyển cảng dỡ xuống cửa nhập xếp lên phương tiện vận tải khác để vận chuyển đến cảng đích (3) Hàng hố xuất kiểm tra địa điểm cửa vận chuyển cửa xuất (4) Hàng hoá xuất hải quan cửa xuất kiểm tra thực tế (5) Hµng hoá xuất đà hoàn thành thủ tục hải quan ®-ỵc vËn chun tíi cưa khÈu xt @ Mét sè yêu cầu điều kiện đảm bảo niêm phong: + Điểm niêm phong điểm bắt buộc phải xâm phạm muốn xâm phạm đối t-ợng niêm phong Nh- vậy, đối t-ợng niêm phong bắt buộc phải đ-ợc cấu trúc bao bì, đóng gói, đai nẹp đủ đảm bảo đầu mối qua xâm phạm đến vật chất bên đối t-ợng + Điểm niêm phong nh- phải có điều kiện đảm bảo niêm phong không bị phá huỷ ( m-a, gió, chất liệu baop bì, chất liệu niêm phong) bị loại sinh vật gặm nhấm, phá huỷ + Kỹ thuật niêm phong phải đ-ợc thực đầy đủ, xác quy chế, quy trình thao tác kỹ thuật nghiệp vụ, tuyệt đối không đ-ợc sơ xuất, thiếu sót làm cho niêm phong tự hiệu lực bị lợi dung gây hậu nghiêm trọng + Khi đà thực biện pháp niêm phong hải quan với đối t-ợng việc niêm phong phải đ-ợc ghi nhận đầy đủ hồ sơ hải quan, có chữ ký xác nhận chủ đối t-ợng đồng thời chịu trách nhiệm niêm phong hải quan, niêm phong đ-ợc thực địa điểm thuộc phạm vi quản lý chủ đối t-ợng @ Các loại niêm phong (1) Niêm phong giấy Giấy niên phong loại ấn hải quan Tổng cụ hải quan phát hành, với thông số kỹ thuật định để kiểm tra, phòng ngừa làm giả, tuỳ theo khả yêu cầu riêng n-ớc Niêm phong cần đến hai chất liệu giấy keo dán Đây loại hình niêm phong đ-ợc áp dụng phổ biến hải quan Việt Nam n-ớc Khi niêm phong hải quan đ-ợc thực số nghiệp vụ cụ thể (2) Niêm phong xi Niêm phong xi đ-ợc thực cách nấu xi thành chất lỏng, đổ phủ 35 kín lên mối đai hay dây chằng buộc bao bì, kiện, thùng, bao, gói,hàng hoá, hành lý, vật cần đ-ợc niêm phong chờ xi vừa đông đặc dù dấu niêm phong hải quan in lên Xi khô cứng nhanh (1 phút) trở thành dấu ấn hải quan vật đ-ợc niêm phong Nh- niêm phong xi phải cần đến nguyên liệu xi dấu nghiệp vụ niêm phong hải quan dây niêm phong Niêm phong xi có bền niêm phong giấy, nh-ng có nh-ợc điểm lớn phức tạp tốn thời gian thực niêm Do hình thức niêm phong đến không sử dụng phổ biến hoạt động hải quan nh-ng sử dụng phổ biến ngành b-u điện ngoại giao (3) Niêm phong kẹp chì Niêm phong kẹp chì hải quan việc dùng đến hai loại nguyên liệu chì để cấu tạo viên chì, dây kẽm ph-ơng tiện nghiệp vụ kìm có mà hiệu kiểm tra đúc mặt gọng kìm để tạo thành niêm phong kẹp chì Kẹp chì hình thức phổ biến niêm phong hải quan Việt Nam giới nay, đặc tính thích hợp đại (bền, không chịu ảnh h-ởng môi tr-ờng) Hiện vận tải th-ơng mại hải quan quốc tế sử dụng loại kẹp chì mà khoá (seal), chủ yếu dùng niêm phong hầm hàng, toa xe lửa, containter Niêm phong hải quan biện pháp nghiệm vụ sắc bén hiệu mà không tốn nhiều nhân lực tiền c Giám sát hải quan ph-ơng tiện kỹ thuật nghe, nhìn đại ( camera) @ Giám sát ph-ơng tiện kỹ thuật phải tuân thủ nguyên tắc nh- sau: + Trang thiết bị kỹ thuật phải tình trạng th-ờng xuyên hoạt động tốt để đảm bảo thực giám sát hải quan cần + Chế độ hoạt động ph-ơng tiện kỹ thuật giám sát phải kết hợp công khai với bí mật Bí mật, bất ngờ sở nâng cao hiệu quả, hiệu lực giám sát ph-ơng tiện kỹ thuật + Giám sát ph-ơng tiện kỹ thuật phải hỗ trợ kết hợp với giám sát ng-ời niêm phong tuỳ theo yêu cầu đối t-ợng thời gian giám sát hải quan + Giám sát ph-ơng tiện kỹ thuật cảnh báo cho đối t-ợng bị giám sát phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định Hải quan Nhà n-ớc @ Những yêu cầu trang bị sử dụng trang bị kỹ thuật giám sát hải quan - Cần đ-ợc trang bị sử dụng đồng thời hai mô hình thiết bị giám sát hải quan hệ thống đồng bộ, hoàn chỉnh đôi với máy lẻ - Trang bị mới, đại Để hoàn thành nhiệm vụ giám sát cần nghiên cứu, bố trí ph-ơng tiện kỹ thuật đại có - Đào tạo nhân lực để đảm bảo sử dụng tốt có hiệu trang bị kỹ thuật đ-ợc trang bị 36 1.7.6 Quy trình nghiệp vụ giám sát hải quan B-ớc 1: Chuẩn bị ph-ơng án giám sát (1) Ng-ời huy, điều hành hoạt động giám sát đơn vị hải quan có thẩm quyền chuẩn bị việc: - Nắm rõ đối t-ợng đ-ợc giám sát hải quan để có đầy đủ dự liệu cho hoạt động đạo giám sát đối t-ợng đà định - Chuẩn bị nội dung biện pháp nghiệp vụ giám sát đối t-ợng giám sát đà định để h-ớng dẫn giao nhiệm vụ (2) Giám sát viên hải quan đ-ợc giao nhiệm vụ giám sát phải chuẩn bị: - Nắm rõ đầy đủ nhiệm vụ giám sát đựoc giao - Nghiên cứu hồ sơ đ-ợc giao để đối t-ợng giám sát, kết hợp nghiên cứu ý kiến đạo cấp huy, điều hành - Lập ph-ơng án, kế hoạch thực nghiệp vụ giám sát đối t-ợng - Chuẩn bị ph-ơng tiện nghiệp vụ, kỹ thuật liên quan cần thiết B-íc 2: Thùc hiƯn nhiƯm vơ gi¸m s¸t c¸c gi¸m sát viên phải làm việc: Ngay đến tr-ờng giám sát giám sát viên phải làm việc: (1) Gặp chủ đối t-ợng giám sát hay ng-ời đại diện hợp pháp để thông báo thực nhiệm vụ giám sát, đồng thời yêu cầu thực việc liên quan trách nhiệm chủ đối t-ợng trình giám sát (2) Kiểm tra thực tế tr-ờng giám sát để: - Xác định sát hợp ph-ơng pháp án giám sát với thực tế tr-ờng giám sát - Xác định vị trí giám sát b»ng ng-êi hay b»ng ph-¬ng tiƯn nghiƯp vơ, kü tht - Phân công thực nhiệm vụ giám sát theo ph-ơng án thống biện pháp xử lý tình phát sinh, có (3) Duy trì hoạt động giám sát theo ph-ơng án B-ớc 3: Kết thúc nhiệm vụ giám sát theo ph-ơng án với đối t-ợng hay mục tiêu giám sát hải quan (1) Thống giám sát viên đánh giá kết quả, kinh nghiệm thực ph-ơng án giám sát kiến nghị, có (2) Ghi nhận hồ sơ giám sát để báo cáo lên cấp hải quan giao nhiệm vụ giám sát (3) Những tr-ờng hợp có cố phát sinh trình giám sát hồ sơ tang vật liên quan phải đ-ợc kèm theo báo cáo Nếu tạm giữ 1.8 Kiểm tra sau thông quan 1.8.1 Đối t-ợng chịu kiểm tra sau thông quan i tượng kiểm tra sau thông quan chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, 37 chứng từ kế toán, sổ kế tốn, báo cáo tài chính, liệu điện tử giấy tờ khác có liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập tổ chc, cỏ nhõn 1.8.2 Phạm vi kiểm tra sau thông quan a Việc kiểm tra sau thông quan tiến hành phát có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập thông quan Dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan cụ thể là: + Khi phát có dấu hiệu chứng từ thuộc hồ sơ hải quan không hợp pháp, hợp lệ theo quy định hình thức, nội dung ghi chép, trình tự thời gian + Khi phát có dấu hiệu khai trị giá tính thuế khơng hợp lý, khơng chế độ quy định quản lý giá tính thuế nhà nước như: Khai sai giá tính thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, giá thực tế phải toán toán; Phương thức thời gian tốn thực tế khơng phù hợp với việc khai hồ sơ hải quan không với quy định nhà nước; Bất hợp lý việc khai phương thức vận tải, phương tiện vận tải, quãng đường vận tải, tuyến đường vận tải, cước phí vận tải; Bất hợp lý việc khai phí bảo hiểm; + Thông tin xuất xứ, giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) + Có dấu hiệu gian lận việc hưởng ưu đãi sách thuế, gian lận thương mại + Lơ hàng có dấu hiệu vi phạm sách quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập nhà nước + Có thơng tin nội dung kết luận chứng thư giám định, kết phân tích, phân loại lơ hàng xuất khẩu, nhập + Có dấu hiệu nghi vấn khác b- Trước trình kiểm tra sau thơng quan, quan Hải quan phải làm việc với quan như: thuế, ngân hàng, bảo hiểm, giám định, vận tải, giao nhận…để đối chiếu, thẩm tra xác minh tính xác chứng từ, tài liệu thuộc lô hàng xuất khẩu, nhâp thông quan c- Trường hợp cần thiết số hàng hoá xuất khẩu, nhập thơng quan cịn lưu giữ đơn vị kiểm tra tổ chức, cá nhân khác có liên quan quan hải quan tiến hành kiểm tra thực tế hàng hố để có kết luận xác nội dung kiểm tra 1.8.3 Thêi h¹n kiĨm tra sau th«ng quan - Trong thời hạn năm, kể từ ngày thơng quan, người có thẩm quyền quyền định kiểm tra sau thông quan - Quyết định kiểm tra sau thông quan thông báo văn cho đ¬n vị 38 kiểm tra 05 ngày làm việc trước tiến hành kiểm tra - Thời hạn kiểm tra trực tiếp đơn vị tối đa 05 ngày làm việc - Nếu hết thời hạn kiểm tra mà chưa thực xong gia hạn không 05 ngày làm việc gia hạn lần 1.8.4 Néi dung cđa kiĨm tra sau th«ng quan - Kiểm tra tính xác, trung thực nội dung kê khai tờ khai hải quan, chứng từ xuất trình, nộp cho quan hải quan, chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đến hàng hố xuất khẩu, nhập có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan; - Kiểm tra hàng hố xuất khẩu, nhập thơng quan, hàng hố cịn lưu giữ đơn vị kiểm tra - Kiểm tra việc chấp hàng quy định pháp luật thuế hàng hố xuất khẩu, nhập khẩu, sách quản lý xuất khẩu, nhập khẩu; quy định pháp luật thủ tục hải quan 1.8.5 Quy tr×nh kiĨm tra sau th«ng quan Kiểm tra sau thơng quan bao gồm bước: B-íc 1- Chuẩn bị kiểm tra: - Căn thông tin thu thập được, lập kế hoạch kiểm tra nêu rõ mục đích, yêu cầu kiểm tra, nội dung kiểm tra, phạm vi kiểm tra, thời gian thực kiểm tra; - Dự kiến nhân đoàn kiểm tra trưởng đoàn kiểm tra phù hợp với u cầu cơng việc; - Chuẩn bị tài liệu có liên quan cho kiểm tra nghiên cứu hồ sơ - Tiến hành xác minh số thông tin, tài liệu có liên quan - Cơ quan Hải quan mời đơn vị kiểm tra đến trụ sở quan hải quan để giải trình, làm rõ dấu hiệu vi phạm quan Hải quan phát Nếu đủ sở kết luận dấu hiệu vi phạm khơng phải tiến hành kiểm tra sau thông quan đơn vị kiểm tra B-íc - Ban hành định kiểm tra sau thông quan quy định thời hạn kiểm tra sau thông quan: - Ban hành định kiểm tra sau thông quan với nội dung: Căn pháp lý lý kiểm tra; Nội dung, phạm vi kiểm tra; Thời hạn kiểm tra; Trưởng đoàn thành viên đoàn kiểm tra (gọi tắt người kiểm tra); Trách nhiệm người kiểm tra đơn vị kiểm tra - Quyết định kiểm tra sau thông quan thông báo văn - Quyết định gia hạn thời gian kiểm tra sau thông quan 39 B-íc - Cơng bố định kiểm tra sau thông quan tiến hành kiểm tra sau thông quan: - Công bố định kiểm tra sau thông quan - Tiến hành kiểm tra: Căn vào nội dung, phạm vi kiểm tra dấu hiệu vi phạm pháp luật ghi định kiểm tra sau thông quan tiến hành: Kiểm tra đầy đủ, tính hợp pháp, hợp lệ, đồng bộ, xác, trung thực hồ sơ hải quan lưu đơn vị kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ hải quan lưu quan hải quan Kiểm tra chứng từ kế toán, sổ kế tốn, báo cáo tài có liên quan Kiểm tra thực tế hàng hoá xét thấy cần thiết lưu giữ đơn vị bị kiểm tra Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật thuế thu khác; sách quản lý hàng hoá XNK quy định khác; Kiểm tra chứng từ khác có liên quan - Nếu kiểm tra phát có hành vi vi phạm pháp luật hải quan lập biên Trưởng đoàn kiểm tra phải báo cáo với người định kiểm tra sau thông quan những vi phạm pháp luật vượt thẩm quyền giải để có biện pháp xử lý kịp thời - Việc kiểm tra chứng từ, sổ sách, hàng hố XNK thơng quan phải đảm bảo nguyên tắc: Chỉ kiểm tra chứng từ thuộc diện phải lưu giữ theo quy định pháp luật Chỉ kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập thơng quan hàng hố cịn lưu giữ đơn vị bị kiểm tra B-íc 4- Lập biên kết luận kiểm tra: - Kết thúc kiểm tra, đoàn kiểm tra phải lập biên kết luận kiểm tra - Biên kết luận kiểm tra có chữ ký trưởng đồn kiểm tra người đứng đầu đơn vị kiểm tra người người đứng đầu đơn vị kiểm tra uỷ quyền; - Trường hợp khơng trí với nội dung biên kết luận kiểm tra phải ký biên kết luận kiểm tra quyền ghi rõ ý kiến kèm theo chứng từ giải trình, chứng minh, phải chấp hành kết luận kiểm tra đoàn kiểm tra Đồng thời, có quyền kiếu nại với người ký định kiểm tra sau thông quan; - Trường hợp đơn vị kiểm tra không chấp hành định, không cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ, sổ kế tốn, báo cáo tài chứng từ khác có liên quan cho đồn kiểm tra, từ chối khơng ký biên trưởng đồn kiểm tra ghi rõ ý kiến họ với chứng kiến người làm chứng, đồng thời báo cáo 40 người ký định kiểm tra để áp dụng biện pháp xử lý B-íc - Tổ chức thực kết luận kiểm tra: Trưởng đoàn báo cáo người ký định kiểm tra sau thông quan Căn vào biên kết luận kiểm tra, biên vi phạm hành chính, cấp có thẩm quyền định xử lý vi phạm, cụ thể: Đối với trường hợp hành vi vi phạm hành thuộc thẩm quyền xử lý quan Hải quan Đối với trường hợp hành vi vi phạm hành khơng thuộc thẩm quyền xử lý quan Hải quan Đối với trường hợp phải truy thu thuế và/hoặc khoản thu khác Đối với trường hợp phải truy hoàn thuế và/hoặc khoản thu khác Đối với trường hợp có hành vi vi phạm mức độ phải truy cứu trách nhiệm hình Cục Hải quan nơi ký định kiểm tra sau thơng quan có trách nhiệm: Theo dõi, đơn đốc, áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định Báo cáo kết kiểm tra Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm tra sau thông quan) để theo dõi; Thông báo cho Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, Chi cục Hải quan cửa có liên quan 41 42 ... giá quan Hải quan xác định thực khai báo trị giá hải quan tờ khai hải quan, nộp thuế bảo lãnh số tiền thuế phải nộp để quan Hải quan định thông quan theo quy định 24 b.2 Trách nhiệm quan Hải quan: ... người khai hải quan khơng thực khai báo trị giá hải quan, quan Hải quan thơng quan hàng hóa theo quy định sở người khai hải quan nộp đủ số tiền thuế theo trị giá hải quan quan Hải quan xác định... việc hủy tờ khai hải quan quan Hải quan ng ký 1.7 Giám sát hải quan 1.7.1 Khái niệm giám sát hải quan Theo luật Hải quan thì: Giám sát hải quan biện pháp nghiệp vụ quan hải quan áp dụng để bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,

Từ khóa liên quan