0

Sự tham gia của người dân vào chương trình phát triển bà mẹ và trẻ em: Nghiên cứu trường hợp tại huyện Chittagong Hill, Bangladesh

9 6 0
  • Sự tham gia của người dân vào chương trình phát triển bà mẹ và trẻ em: Nghiên cứu trường hợp tại huyện Chittagong Hill, Bangladesh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:47

Bài báo này này được thực hiện dựa trên cơ sở kết quả đánh giá đề án đã được tiến hành từ năm 2000 đến năm 2012. Các nỗ lực phát triển cho đề án được thực hiện thông qua các trung tâm của làng. Nguồn thông tin đầu sơ cấp và thứ cấp cung cấp kết quả dữ liệu bao gồm thảo luận nhóm tập trung (FGD) và từ kết quả nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo! SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BÀ MẸ VÀ TRẺ EM: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI HUYỆN CHITTAGONG HILL, BANGLADESH7 Tiến sĩ Kamrul Ahsan8 Tóm tắt: Vùng Chittagong Hill (CHT) có diện tích 13,390 km2 Phần lớn vùng cao nguyên, có 3% đồng Khu vực CHT chia làm huyện 25 tiểu khu Trong khoảng 1,4 triệu người dân sinh sống đây, có tới 50% người thuộc 13 dân tộc thiểu số khu vực Tại CHT có khoảng 4,599 làng Mỗi làng lại có khoảng 20-100 gia đình sinh sống Tại thu nhập trung bình đạt 367 đơ- la Mỹ năm, số tồn quốc gia 923 đơ- la Khu vực thường xuyên phải đối mặt với vấn đề như: khan nước sạch, thiếu thốn trang thiết bị giáo dục, truyền thơng kém, nghèo đói nhiều vấn đề xã hội vấn đề liên quan tới chủng tộc khác Bài báo này thực dựa sở kết đánh giá đề án tiến hành từ năm 2000 đến năm 2012 Các nỗ lực phát triển cho đề án thực thông qua trung tâm làng Nguồn thông tin đầu sơ cấp thứ cấp cung cấp kết liệu bao gồm thảo luận nhóm tập trung (FGD) từ kết nghiên cứu khoa học Phần lớn người hỏi gửi em tới trung tâm cảm thấy hài lòng với trung tâm thử nghiệm Việc mở rộng dự áncho phép toàn người tham gia vào dự án bao gồm quyền sở Các chi phí cho dự án bước chia sẻ cho hội đồng địa phương Việc trì kết hợp có hiệu với Sở Xây dựng Quốc gia (NBDs) tiểu khu cấp huyện để nhận hỗ trợ dịch vụ yếu tố mang tính sống cịn phát triển bền vững dự án Các công việc như: mở rộng dự án tới khu vực không can thiệp, tiến hành nhiều hoạt động Các hoạt động đào tạo thu nhập (IGAs) thông qua việc tạo phạm vi rộng cho tín dụng vĩ mơ, thực chương trình đào tạo cho người dân làng, đặc biệt phục vụ cho cộng đồng chuẩn bị kế hoạch hành động nước sạch, vệ sinh môi trường kiến thức y tế, phần việc đánh giá kết dự án Từ khóa: ICDP, Trung tâm làng, người làm việc làng, tiền giáo dục, NBDs, Được thực chủ yếu dựa sở đánh giá đề án Phát triển cộng đồng tổng hợp mà tác giả người thực nhóm Giám đốc Học viện Phát triển Nông thông (BARD), Comillia Balgadesh, liên lạc qua email: kamrul_61@yahoo.com 138 GIỚI THIỆU: Khu vực Chittagong Hill (CHT) bao gồm huyện: Khagrachari, Rangamati, and Bandarban Với tổng diện tích 13,294 km2 1,4 triệu người dân.Trong có tới 50% người từ tộc nhỏ Tính chất đồi núi địa hình diện 13 dân tộc thiểu số khác khiến cho khu vực khác biệt nhiều so với khu vực khác quốc gia Khu vực thường xuyên phải chịu vấn đề thiếu nguồn nước sạch, sở giáo dục không đầy đủ, truyền thông số vấn đề xã hội phân biệt chủng tộc khác Thu nhập bình qn đạt 367 đơ- la Mỹ năm số với nước 923 đơ- la Vì lý đó, phủ Bangladesh ưu tiên phát triển kinh tế xã hội khu vực Ban phát triển khu vực Chiitagong Hill(CHTDB) thành lập năm 1976, quan đảm nhiệm việc lên kế hoạch phát triển khu vực địa phương CHTDB thực đề án đặc biệt có tên “Dự án phát triển liên cộng đồng” (ICDP) hướng tới sống tốt đẹp cho bà mẹ trẻ em dành cho đối tượng gia đình khó khăn khu vực hỗ trợ từ UNICEF Dự án bắt đầu có hiệu lực từ năm 1980 Tại khu vực CHT có tổng số 4,599 làng, làng có 20 - 100 gia đình sinh sống Trong gia đoạn từ 1980- 1982, Dự án thực phạm vi làng, số vào năm 1985 11 làng Trong suốt năm 1985- 1990, hoạt động Dự án mở rộng tới 25 làng, sau 75 làng từ năm 1990- 1995 Tiếp tục thành công Dự án, UNICEF thỏa thuận với phủBangladesh tiếp tục mở rộng phạm vi Dự án cho 373 làng khu vực ba huyện miền núi vào năm 2000 Từ năm 1997 đến năm 2010, OCDP cho xây dựng tổng số 2520 trung tâm làng, cung cấp lượng lớn dịch vụ bao gồm dịch vụ tổ chức dành cho trẻ em chưa đến tuổi tới trường, giáo dục sức khỏe vệ sinh để thúc đẩy hoạt động tiêm chủng, phòng chống thiếu máu, sử dụng nước sạch, rửa tay bên cạnh hoạt động phát triển cộng đồng khác Hoạt động chủ yếu Dự án bao gồm hoạt động xây dựng trung tâm hỗ trợ cộng đồng; chương trình dành cho trẻ em trước tuổi đến trường, dành cho trẻ em học cấp I lớp II; chương trình giáo dục sức khỏe, vệ sinh môi trường tạo thu nhập cho người nghèo Các “trung tâm hỗ trợ cộng đồng” tâm điểm hoạt động Dư án Những người làm việc trung tâm đa số phụ nữ dân tộc thiểu số giao nhiệm vụ mảng giáo dục trước tuổi đến trường cho trẻ em, giúp nâng cao nhận thức xã hội, phát triển chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình khuyến khích việc vệ sinh mơi trường Đó khía cạnh mà người làm việc hỗ trợ cho người dân địa phương Bài viết phát triển dựa việc đánh giá kết đề án từ năm 2000 đến năm 2012 1.1 Mục đích: Việc đánh giá kết Dự án giúp hiểu rõ loại hình hoạt động sáng kiến thực trung tâm hỗ trợ cộng đồng, công việc thực với người dân thái độ cộng đồng người dân làng với trung tâm hỗ trợ cộng đồng với đề án ICD Mục tiêu cụ thể nghiên cứu sau: a Đánh giá mức độ hoạt động trung tâm hỗ trợ cộng đồng b Xác định mức độ hoạt động người làm việc trung tâm c Xác định nhận thức cộng đồng với dự án ICD, đặc biệt với trung tâm hỗ trợ cộng đồng người làm việc trung tâm d Nghiên cứu vấn đề giúp phát triển bền vững cho dự án 1.2 Phạm vi nghiên cứu: Các vấn đề nghiên cứu đề cập gồm có: - Bảo hiểm hộ gia đình trung tâm hỗ trợ cộng đồng khu vực địa phương - Cảm nhận cộng đồng người dân trung tâm hỗ trợ cộng đồng (liệu người dân có mong muốn mở trung tâm hay khơng) - Các hình thức hoạt động thực trung tâm hỗ trợ cộng đồng - Các hình thức hoạt động thực người làm việc trung tâm (tiền giáo dục, thúc đẩy xã hội thành lập liên kết); - Cảm nhận cộng đồng người làm việc trung tâm (đàn ông, phụ nữ người đứng đầu địa phương); - Mức độ sử dụng trung tâm hỗ trợ cộng đồng trung tâm - Sự phù hợp nguồn cung cấp đầu vào lý họ sử dụng; - Cảm nhận phụ nữ, đặc biệt bà mẹ cơng việc đầy khích lệ người làm việc trung tâm - Những nhu cầu trung tâm hỗ trợ cộng đồng cho bền vững tương lai 139 1.3 Phương pháp nghiên cứu: 1.3.1 Phương pháp lấy mẫu: Chúng lập danh sách trung tâm hỗ trợ cộng đồng ba huyện:Khangrachari, Rangamati Bandarbando cán dự án cung cấp Dựa hiệu làm việc, trung tâm hỗ trợ cộng đồng cán dự án phân loại thành loại “A” (tốt), “B” (trung bình), “C” (kém) Một danh sách riêng huyện vàmột danh sách chung phân loại theo tiêu chí A, B, C Sau tổng hợpdanh sách, kết cho thấy có 547 trung tâm hỗ trợ cộng đồng đạt loại A, 705 trung tâm đạt loại B 429 trung tâm đạt loại C Trong loại lại có 10 trung tâm lựa chọn ngẫu nhiên cách sử dụng bảng thống kê ngẫu nhiên 30 trung tâm ngẫu nhiên số trung tâm Sau lựa chọn trung tâm từ loại, nhà nghiên cứu nhận có 14 trung tâm huyện Khagrachari, Rangamati và10 trung tâm huyệnBandarban 1.3.2 Việc chuẩn bị bảng kiểm câu hỏi: Chúng sử dụng bảng câu hỏi: (i) bảng câu hỏi thảo luận nhóm (FDG) sử dụng cho cán trung tâm hỗ trợ cộng đồng; (ii) bảng câu hỏi FDG sử dụng cho bà mẹ có tham gia trực tiếp trung tâm hỗ trợ cộng đồng; (iii) bảng câu hỏi FDG dành cho trẻ em tham gia trung tâm Bên cạnh đó, có loại câu hỏi đươc sử dụng: loại (i) gồm câu hỏi dùng cho việc khảo sát hộ gia đình khu vực; (ii) loại câu hỏi ý kiến để thu thập thơng tin chính; loại (iii) gồm loại câu hỏi vấn đề quản lý dự án dành cho nhân viên thực đề án 1.3.3 Lựa chọn người trả lời: nhóm sau lựa chọn cho buổi vấn: -Người dân địa phương 30 trung tâm hỗ trợ cộng đồng lựa chọn -Đại diện cộng đồng ba huyện đồi bao gồm Chủ tịch hội đồng khu vực huyện Chittagong Hill - Người đứng đầu khu vực huyện đồi theo phong tục truyền thống - Các huyện làng có liên quan - Các nhân viên thực đề án bao gồm giám đốc Dự án ICDP Các khảo sát hộ gia đình, vấn người làm trung tâm, vấn lấy thông tin quan trọng thực theo lịch trình ấn định trước 140 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 2.1 Thông tin chung trung tâm hỗ trợ cộng đồng người vấn Mọi thông tin thu thập dựa việc phân loại từ trước trung tâm hỗ trợ cộng đồng Ví dụ loại A,B C theo thứ tự Tuy nhiên số nghiên cứu có khác biệt khơng nhỏ ba hình thức phân loại Các kết nghiên cứu bên cạnh kết tổng thể, có số trường hợp, khác biệt lớn quan sát thấy rõ ràng 2.1.1 Thông tin chung trung tâm hỗ trợ cộng đồng: i) Diện tích đất thực dự án: Dự án phát triển tổng hợp (ICDP) cố định tiêu chí dự án phải đạt lượng đất với diện tích tối thiểu 10 decimals (dm) để xây dựng trung tâm hỗ trợ cộng đồng Tiêu chí nhiên không thực cách chặt chẽ nhiều nguyên nhân Nghiên cứu phần lớn trung tâm hỗ trợ cộng đồng xây dựng có diện tích 10dm diện tích trung bình 30 làng chọn 9,10 dm ii) Địa điểm: nhân viên làm việc cho dự án tư vấn cho cộng đồng dân cư lựa chọn địa điểm xây dựng trung tâm hỗ trợ cộng đồng cần ổn định để trẻ em hộ gia đình tham dự trung tâm dễ dàng giai đoạn trước đến trường Bản đồ 30 trung tâm hỗ trợ cộng đồng 53% (16) trung tâm hỗ trợ cộng đồng đặt khu vực trung tâm 47% (14) trung tâm nằm khu vực trung tâm iii) Vật liệu cho trung tâm hỗ trợ cộng đồng: Dự án ICDP cung cấp số tài liệu thông tin, giáo dục truyền thông (IEC) đến trung tâm hỗ trợ cộng đồng (ví dụ: thơng qua tranh ảnh) Qua hoạt động nhận số người làm việc trung tâm thực việc truyền thông IEC tốt.Tuy nhiên phần lớn tài liệu IEC không đưa tới trung tâm hỗ trợ cộng đồng đầy đủ Trong 30 trung tâm lựa chọn, có 14 trung tâm (47%) giữ tài liệu IEC điều kiện tốt, 10 trung tâm (33%) tài liệu điều kiện tốt trung tâm (20%) tài liệu bảo quản điều kiện 2.1.3 Thông tin chung nhân viên làng: thông tin thống kê độ tuổi, giới tính mức độ học vấn nhân viên làng thu thập bảng đây: Bảng-1: Thông tin lực lượng nhân viên làng Thông tin Số lượng a Tuổi (năm) Đến 21 21-30 30+ Tổng b Giới tính Nam Nữ Tổng c Trình độ học vấn Đến lớp V VI-X Tốt nghiệp phổ thông (bằng tốt nghiệp phổ thông/ 10 năm) Trênphổ thông Tổng Nguồn: Số liệu điều tra Phần trăm 21 30 23 70 100 27 30 10 90 100 19 30 64 30 100 Trình độ học vấn nhân viên số quan trọng thể chất lượng giáo dục cho trẻ em Kết thiếu nhân viên hỗ trợ có lực, là: a thiếu hụt nhân viên có trình độ cộng đồng xung quanh cộng đồng dân cư b việc hiến đất để xây dựng trung tâm hỗ trợ cộng đồng ảnh hưởng tới việc tuyển dụngnhân viên trung tâm hỗ trợ cộng đồng (Thực tế cho thấy số người chủ hiến đất có tác động tới việc lựa chọn nhân viên trung tâm) 2.2 Chức trung tâm hỗ trợ cộng đồng nhân viên: 2.2.1 Mức độ bao quát hộ gia đình: Khi thực Dự án ICD, nhân viên làm việc trung tâm hỗ trợ cộng đồng cần phải bao quát 25 hộ gia đình cộng đồng Trong 30 trung tâm hỗ trợ cộng đồng lựa chọn, 16 (53%) bao quát trung bình 25 hộ gia đình, 11 (37%) bao quát 26-30 hộ gia đình trung tâm lại (10%) bao quát 30 hộ gia đình 2.2.2 Trẻ em trung tâm hỗ trợ cộng đồng: Mỗi trung tâm phân loại trẻ em theo độ tuổi từ 0-1 tuổi, 4-6 tuổi từ đến 10 tuổi Đề án hướng tới mục tiêu mở rộng phạm vi tiêm chủng tổ chức hoạt động trước độ tuổi đến trường cho trẻ em Mỗi trung tâm hỗ trợ cộng đồng nhận làm việc với khoảng 36 em 2.2.3 Nhiệm vụ trung tâm hỗ trợ cộng đồng:Trung tâm hỗ trợ cộng đồng chủ yếu sử dụng để phục vụ cho trẻ em trước độ tuổi đến trường Nó sử dụng làm sở cho đề xuất can thiệp tổ chức phủ phi phủvào phát triển dân cư cộng đồng Những người làm việc trung tâm hỗ trợ cộng đồng chủ yếu thực công việc, hoạt động phục vụ cho trẻ em độ tuổi tới trường tổ chức hoạt động thúc đẩy nhiều mặt khác đời sống xã hội (trước chăm sóc sức khỏe, sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, trẻ em bú sữa mẹ, ) cấp độ cộng đồng 2.2.4 Đăng ký tham gia trung tâm cho trẻ em độ tuổi đến trường: Chức quan trọng trung tâm hỗ trợ cộng đồng việc tổ chức hoạt động cho trẻ em độ tuổi đến trường Sau tham gia trình giáo dục này, trẻ em đăng ký vào học tập trường cấp I gần địa phương Những người làm việc trung tâm đăng ký cho em nhỏ tới trường phân loại thành ba nhóm: trước độ tuổi đến trường (4-6 tuổi), lớp I (lớn nhỏ tuổi) lớp II (trên tuổi 10 tuổi) Nghiên cứu 30 trung tâm hỗ trợ cộng đồng đươc lựa chọn, nhóm trẻ em trước độ tuổi đến trường chiếm tỉ lệ cao trẻ em học lớp II chiếm tỉ lệ nhỏ 2.2.5 Mức độ tham gia trẻ em trung tâm hỗ trợ cộng đồng:Phần lớn trung tâm cố định thời gian làm việc từ đến sáng cho chương trình dành cho trẻ em trước độ tuổi đến trường Trung bình 75% số lượng 141 trẻ em tham dự thường xuyên hoạt động 2.2.6 Nhận thức giáo dục: Hầu hết em nhỏ cảm thấy tích cực tham gia vào chương tình dành cho trẻ em độ tuổi tới trường Các em 28 trung tâm hỗ trợ cộng đồng nói thân cảm thấy “tốt” nhận giáo dục trung tâm (93%) Trẻ em trung tâm lại cho ý kiến em đánh giá mức độ giáo dục trung tâm “trung bình” (7%) Chất lượng giáo dục trung tâm hỗ trợ cộng đồng: Bằng cách phân trẻ em thành hai nhóm tuổi khác nghiên cứu ba bốn số riêng, nhóm đánh giá tìm hiểu chất lượng việc giáo dục trung tâm Chất lượng giáo dục đánh giá theo mức độ: tốt, trung bình a) Nhóm- I (4-6 tuổi): Với trường hợp này, có ba số đưa để đánh giá bao gồm: khả đếm số, đọc bảng chữ phân biệt tranh ảnh/ màu sắc i) Năng lực đếm: Có trung tâm (17%) đánh giá “tốt” Trẻ em 19 trung tâm (63%) đánh giá “trung bình” trẻ em trung tâm đánh giá có lực “kém” ii) Khả đọc bảng chữ cái: Tại trung tâm trẻ em đánh giá có khả đọc bảng chữ “tốt” (13%), 17 trung tâm đánh giá “trung bình” (57%) trung tâm đánh giá “kém” (30%) iii) Khả phân biệt hình ảnh/ màu sắc: Khơng có trẻ em trung tâm đạt loại “tốt”với khả Trẻ em 18 trung tâm (60%) đánh giá có khả phân biệt hình ảnh/ màu sắc loại “khá” số loại trung bình 12 (40%) b) Nhóm -II (trên tuổi 10 tuổi):Đối với nhóm này, có số sử dụng để đánh giá: lực xây dựng từ, lực dịch, khả vẽ/ tạo vần khả hiểu hình ảnh i) Khả xây dựng từ với bảng chữ cái: Có 11% trẻ em (3 trung tâm) đánh giá có khả xây dựng từ với bảng chữ “tốt”, 31% trẻ em (8 trung tâm) đánh giá mức “trung bình” 58% (12 trung tâm) mức “kém” ii) Khả dịch nghĩa từ: 4% trẻ em (1 trung tâm) đánh giá có khả dịch nghĩa từ “tốt”, mức “trung bình” 27% (7 trung tâm) ‘kém’ 69% 918 trung 142 tâm) Chỉ có trung tâm (4%) loại B có trẻ em đánh giá “tốt” với khả iii) Khả tạo vần/ vẽ: 8% (2 trung tâm) có trẻ em đánh giá có khả vẽ/ tạo vần tốt, 65% (17 trung tâm) đánh giá có khả trung bình, bị đánh giá có 27% (7 trung tâm) Chỉ có trung tâm loại B đánh giá tốt xét tới khả iv) Khả hiểu biết hình ảnh: Trẻ em 8% (2 trung tâm) đánh giá có khả tốt, 46% (12 trung tâm) đánh giá với trình độ trung bình 46% (12 trung tâm) bị đánh giá mức 2.2.7 Việc nhập học cho trẻ em vào trường cấp I: Nghiên cứu cho thấy năm 1999, người làm việc trung tâm đăng kí học vào trường cấp I gần khu vực cho 192 trẻ em Những người làm việc cho biết có trường hợp ghi nhận bỏ học Nguyên nhân việc bỏ học gia đình chuyển đổi canh tác nơng nghiệp nạn nghèo đói 2.2.8 Sự phù hợp thiết bị khác nhau: Theo thống kê có sách ghi nhận quyên góp cho trung tâm Những sách qun góp khơng xuất thị trường khu vực Các thiết bị phục vụ cho việc vui chơi chưa đạt đủ tiêu chuẩn vè số lượng Cũng thấy việc cung cấp bóng tennis để em chơi khơng phù hợp bóng tennis dễ bay lạc vào khu vực rừng xung quanh trung tâm Vì vậy, việc sử dụng bóng đá coi phù hợp Trẻ em thấy u thích mơn bóng đá 2.2.9 Các hoạt động thúc đẩy trình độ hiểu biết nhân viên làm việc trung tâm hỗ trợ cộng đồng: Thông thường nhân viên tổ chức hoạt động thúc đẩy phát triển vấn đề chăm sóc sức khỏe kế hoạch hóa gia đình cộng đồng nhằm giúp nâng cao nhận thức người dân vấn đề Để thực tốt công việc việc hiểu biết vấn đề cách rõ ràng vơ quan trọng Vì lý đó, mức độ kiến thức nhân viên làm việc trung tâm đánh giá theo mức “kém”, “trung bình” “đạt yêu cầu” Hiểu biết 10 vấn đề khái quát rõ sau: a Tiêm chủng: trung tâm (17%) có nhân viên có kiến thức vấn đề tiêm chủng phòng bệnh kém, 20 nhân viên (66%) đánh giá có kiến thức vấn đề trung bình trung tâm (17%) đánh giá đạt yêu cầu b Vấn đề vệ sinh môi trường: Kiến thức biết mức đạt yêu cầu hỏi vấn vấn đề vệ sinh môi trường, đặc biệt kiến đề phương thức phòng chống bện tiêu thức hậu xảy sử dụng bồn chảy, cách sử dụng nước muối, chuẩn bị nước cầu không hợp vệ sinh đánh sau: muối, phương thức uống nước muối (22%) nhân viên đánh giá có kiến h Cơng tác phịng chống sốt rét: Sốt rét thức mức kém, 17 nhân viên (59%) nguyên nhân hàng đầu dẫn đánh giá có kiến thức mức trung bình đến tử vong cho người dân khu vực đồi núi (17%) đánh giá có kiến thức mức đạt Một nghiên cứu ước tính sốt rét chiếm yêu cầu tới 67% tổng số tử vong người dân c Vấn đề nước sạch: Các khía cạnh nước làng Naikhangchari huyện Bandarban Kiến nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn thức nhân viên tầm quan trọng nước, loại bệnh lây lan nguồn nước, quy việc ngủ mắc màn, đặc biệt dành cho bà trình làm nước trước uống, mẹ trẻ em đánh sau: sử dụng làm câu hỏi đánh giá mức độ chiếm 10%, trung bình chiếm 73% đạt yêu hiểu biết nhân viên kết cho cầu chiếm 17% thấy: (27%) nhân viên có hiểu biết mức i Các biến chứng mang thai: Một số kém, 17 (57%) có hiểu biết mức trung bình người làm việc trung tâm (17%) có hiểu biết mức đạt yêu cầu nhận biết biến chứng mang thai kịp d Vấn đề nuôi sữa mẹ: (20%) thời đưa bà mẹ tới bệnh viện gần nhân viên có hiểu biết mức kém, 19 (63%) với giúp đỡ nhà chun mơn y tế có hiểu biết mức trung bình 8(27%) có (27%), 19 (63%) (10%) người làm việc hiểu biết mức đạt yêu cầu trung tâm có hiểu biết mức theo e Sử dụng non: (27%) nhân viên có thứ từ kém, trung bình đạt yêu cầu hiểu biết mức kém, 14 (46%) có hiểu biết j Kế hoạch hóa gia đình: (17%) nhân viên mức trung bình (27%) có hiểu biết mức có hiểu biết mức kém, 22 (73%) có hiểu biết đạt yêu cầu mức trung bình (10%) có hiểu biết f Muối I- ốt: (10%) nhân viên có hiểu biết mức đạt yêu cầu mức kém, 21 (70%) nhân viên có hiểu biết k Hiểu biết trung tâm hỗ trợ cộng đồng: mức đạt yêu cầu (20%) có hiểu biết mức Cả bà mẹ nhóm cộng đồng nhận xuất sắc thức rõ việc trung tâm hỗ trợ cộng đồng nơi g Tiêu chảy: nhân viên (7%) có hiểu biết vơ quan trọng cho việc giáo dục trẻ mức kém, 19 nhân viên (63%) có hiểu biết em.[4] mức trung bình nhân viên (30%) có hiểu 2.2.10 Bản chất lợi ích mà cộng đồng nhận được: Khi hỏi hoạt động trung tâm hỗ trợ cộng đồng, hàng loạt hoạt động trung tâm, họ đồng ý hoạt động dành cho trẻ em trước đến trường hoạt động quan trọng Bảng 2: Bản chất lợi ích cộng đồng nhận từ trung tâm hỗ trợ cộng đồng nhân viên STT Cảm nhận từ cộng đồng Mức độ Cảm nhận từ nhóm Mức độ đánh giá bà mẹ đánh giá Cung cấp phạm vi cho trẻ em Rất cao Giải nhiều vấn đề quan Rất cao em trước độ tuổi đến trường trọng cấp thiết với việc giáo dục trẻ em Công việc thực Rất cao Công việc cấp thiết Rất cao quan trọng và tốt tốt cho làng Nâng cao việc đăng kí ghi danh chọ tập trường cấp cho trẻ Trung tâm hỗ trợ cộng đồng quan trọng cộng đồng cư dân Cao Nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe Cao Cung cấp phạm vi cho trẻ em Cao tiếp cận tiêm chủng dễ dàng Nguồn: số liệu điều tra Cao 143 Cảm nhận người làm việc trung tâm: Những người làm việc trung tâm thực hàng loạt hoạt động cộng đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức xã hội động lực thúc đẩy Trong đó, bao gồm cơng việc họ dạy trẻ em ngày hai 2.3 Sự hợp tác từ cộng đồng: Cộng đồng người dân hợp tác với người làm việc trung tâm thông qua nhiều mặt khác Dưới số mặt hợp tác này: 2.3.1 Việc thành lập ban quản lý trung tâm (PMC): Tại phần lớn trung tâm, thành viên đề cử ban quản lý trung tâm thời điểm khác Tuy nhiên, thấy họp định kỳ không tổ chức, không đảm bảo đầy đủ số lượng Chỉ có số trung tâm thực đầy đủ số lượng buổi họp định kỳ sau thành lập ban quản lý 2.3.2 Hình thức hỗ trợ: Các hình thức hỗ trợ cho hoạt động cộng đồng người dân bao gồm hỗ trợ nguồn lao động suốt trình xây dựng hoạt động trung tâm, gửi em trung tâm cho nhân công trung tâm có thêm thời gian để họ tổ chức hoạt động giảng dạy giáo dục cộng dồng Hầu hết nhân viên trung tâm nói họ nhận trợ giúp suốt trình xây dựng trung tâm (97%) 21 nhân viên trung tâm (70%) nói họ nhận đươc hỗ trợ từ cộng đồng gửi trẻ em tới trung tâm 18 (60%) nhân viên nói họ nhận hỗ trợ từ cộng đồng họ tới thăm gia đình 2.3.3 Các hình thức sử dụng khác trung tâm làng: Các hình thức sử dụng khác trung tâm chủ yếu giới hạn việc sử dụng trung tâm trung tâm tiêm chủng mở rộng bao gồm tiêm chủng vitamin A, dành cho làng Salish (tòa án cấp độ làng có quyền giai vấn đề tranh chấp làng), họp khác, chức văn hóa/ nhân, buổi thảo luận tơn giáo, trung tâm sử dụng nơi tổ chức buổi tổ chức câu lạc tuổi trẻ, [4] Nhờ vào tiến nâng cao mà dự án tạo cho mức sống người dân địa biện pháp giúp người dân nâng cao nhận thức sức khỏe, vệ sinh, nhu cầu lương thực, xóa nạn mù chữ, đề án 144 nhận đánh giá cao người dân ba huyện đồi Điều cho thấy nhu cầu phát triển đề án mang tính lâu dài từ phía người dân 2.4 Mối quan hệ dự án ICD với Sở xây dựng quốc gia Đề án phát triển cộng đồng tổng hợp sử dụng nhiều biện pháp nhằm trì kết nối với ban điều phối này, điều đóng vai trị quan trọng cho việc hoạt động trôi chảy dự án Đến thấy chưa ủy ban điều phối thực họp thường xuyên định kỳ Trong việc tổ chức họp định kỳ đóng vai trị to lớn việc xây dựng mối quan hệ với quan trọng yếu việc thực tốt hoạt động dự án 2.6 Việc trì trung tâm bền vững Các đặc điểm địa lý, sinh học xã hội ba huyện đồi đặc biệt khác so với phần lại quốc gia Điều kiện kinh tế đạt mức thấp lượng dân cư lớn Bên cạnh đó, việc thực hoạt động phát triển cịn khó khăn số lý sau: ví dụ: khó khăn truyền thơng, trình độ giáo dục thấp, rào cản ngơn ngữ, tồn hủ tục, mê tín dị đoan cộng đồng người dân kết hợp với vấn đề xã hội- văn hóa khác, tình trạng bất ổn trị nhiều năm cản trở nhiều hoạt động tổ chức phi phủ nhà nước Tất quan đại diện cho người dân bao gồm Chủ tịch Hội đồng ba huyện đồi bày tỏ hài lòng trung tâm nhấn mạnh cần thiết tương lai cần tiếp nối cho hoạt động Tất quan chức phủ phát biểu tương lai việc tổ chức cần chung tay quan, hội đồng địa phương việc thực dự án phát triển bền vững dự án Chủ tịch Hội đồng khu vực Chủ tịch Hội đồng tất huyện có đánh giá tích cực tiếp tục dự án tương lai hy vọng thực nhiệm vụ với giúp đỡ đầy đủ từ phía Chính phủ Việc phân tích hiệu dự án phát triển tổng hợp ICD cho thấy so với lợi ích mà cộng đồng đạt được, nguồn vốn đầu tư phát triển dự án không nhiều Xét mặt phát triển giáo dục cho trẻ em, nâng cao nhận thức người dân địa vấn đề tiêm chủng, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, chăm sóc sức khỏe ban đầu, việc đầu tư tốn lượng chi phí thấp tình trạng vơ khó khăn địa phương Các cộng đồng người dân, đại diện cho người dân cấp độ cộng đồng, chẳng hạn Chủ tịch, trưởng làng thành viên cộng đồng Parishad (UP) bày tỏ họ cảm thấy việc tiếp tục phát triển đề án quy mô tổng thể cấp bách Tuy nhiên, họ bày tỏ quan ngại khơng có đủ tiềm lực tài để cung cấp cho chương trình cách độc lậpư giai đoạn kêu gọi hỗ trợ từ phủ vịng năm Việc thể chế hóa dự án đạo phủ giúp cho dự án phát triển hiệu bền vững tương lai.[4]  Cộng đồng dân cư thời điểm chưa thể chi trả chi phí cho dự án Vì thế, việc chi trả chi phí cho dự án cần thiết cần phải có hỗ trợ từ phía quan chi phí tổ chức dự án  Việc mở rộng quy mơ dự án địi hỏi cấp thiết số lượng nhân viên làm việc cố vấn Ít dự áncần có phát triển nhân lực có tổ chức để hoạt động trơn tru hiệu sau mở rộng quy mô  Những người làm việc trung tâm cần xem xét kĩ lưỡng trình độ học vấn kỹ sư phạm  Việc cung cấp tài liệu giảng dạy cho trẻ em trung tâm cần thiết Chất lượng giảng dạy khó cải thiện khơng có tài liệu sách cải thiện sức khỏe Nhờ vào tiến mà dự án tạo cho mức sống người dân địa biện pháp giúp người dân nâng cao nhận thức sức khỏe, vệ sinh, nhu cầu lương thực, xóa nạn mù chữ, đề án nhận đánh giá cao người dân ba huyện đồi Điều cho thấy nhu cầu phát triển đề án mang tính lâu dài từ phía người dân Tuy nhiên, trongkhi cộng đồng dân cư bày tỏ việc mong muốn dự án phát triển lâu dài, dự án có nguy khơng thể tiếp tục trì khơng có hỗ trợ từ bên ngồi Trong từ phía người dân có đầy đủ điều kiện tiên cho dự án, việc đảm bảo nguồn cung lại cần xem xét từ phía quan có liên quan.[1] KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 3.1 Kết luận Khái niệm “Trung tâm hỗ trợ cộng đồng” dự án ICD đánh giá cao người dân nhiều cấp độ từ Chủ tịch sở cấp sở Chủ tịch hội đồng khu vực huyện đồi Trong trình thăm quan làm việc trung tâm hỗ trợ cộng đồng, thấy điều bất ngờ thông qua hoạt động dành cho trẻ em trước độ tuổi đến trường hoạt động nâng cao động lực người dân, phần lớn cộng đồng dân cư mù chữ, nhận thức tầm quan trọng hoạt động Trong thời gian này, số lượng lớn cộng đồng làng cho thấy tâm lớn vấn đề chăm sóc sức khỏe vệ sinh môi trường Đây coi thành tích lớn đề án ICD Việc lựa chọn địa điểm số trung tâm chưa hợp lý, điều đặt yêu cầu cần nâng cấp để đạt mục tiêu dự án Khối lượng giáo dục thiết bị giáo dục cần tăng lên, đặc biệt loại sách, theo quan sát số loại sách vô quan trọng Mức độ giám sát chưa đạt tối đa chất lượng, phần lớn mảng dự án cần thiết phải nâng cấp việc giám sát đạo Từ số liệu nghiên cứu cho thấy vòng năm tới, việc mở rộng đề án phát triển đề án vững bền tương lai đòi hỏi yếu tố sống cịn sau: cho phép tồn huyện đồi có quyền can thiệp vào dự án, cho phép hội đồng khu vực có quyền can thiệp vào công việc dự án tiến tới bước hội đồng khu vực hỗ trợ mặt tài chính, tiếp tục giữ vững phối hợp với Sở xây dựng quốc gia cấp huyện nhằm tiếp tục nhận hỗ trợ 3.2 Một số đề xuất: Các đề xuất đề xem xét đạo người lập đề án cán có liên quan khác, người thiết kế sách nhằm hướng tới đề án có hiệu tốt 3.2.1 Chức trung tâm huyện: a Chú ý hướng tới việc xây dựng trung tâm huyện trung tâm cộng đồng người dân giúp trẻ em dễ tiếp cận b Mỗi trung tâm cung cấp sách, yêu cầu thời gian tới trung tâm phải có đủ (ít 10 cuốn) sách phục vụ cho giáo cụ giảng dạy trẻ em c Một vấn đề kinh niên khu vực huyện đồi vấn đề thiếu nước trầm trọng Ít cần phải có hệ thống giếng nước trung tâm để đảm bảo đủ lượng nước cho tố thiểu trẻ em trung tâm Nhà tiêu hợp vệ sinh cần lắp đặt khu vực trung tâm hướng tới 145 xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh khu vực người dân sinh sống d Trung tâm hỗ trợ cộng đồng sử dụng để phụ vụ việc giáo dục giúp người lớn cộng đồng người dân xóa nạn mù chữ e Thành lập đơn vị khai thác nước sở thử nghiệm lựa chọn hướng tới trung tâm hỗ trợ cộng đồng tốt đẹp hiệu 3.3.2 Chức nhân viênlàm việc trung tâm a Phần lớn nhân viên làm việc trung tâm cho phù hợp với việc tổ chức hoạt động dành cho trẻ em trước độ tuổi đến trường Vì thế, tiêu chí lựa chọn người làm việc cho trung tâm nên sửa đổi với người có trình độ có cấp II (tương đương vói lớp 10) thay trình độ lớp VIII để trì chất lượng Trong trường hợp khơng có người có tốt nghiệp cấp II, chất lượng đội ngữ nhân viên trung tâm hỗ trợ cộng đồng nâng cao thơng qua hoạt động đào tạo b Một số nhân viên thể thân họ không nhận thức đầy đủ công việc họ làm Việc tổ chức khóa đào tạo thường xuyên cho nhân viên làm việc quan trọng Trong vấn đề này, việc làm tổ chức khóa đào tạo bao gồm đào tạo vềthu nhập số kế hoạch hành động cho họ số trung tâm đào tạo có uy tín/ thuộc nhà nước 3.2.3 Quản lý dự án chung a Dự án mở rộng địa bàn hoạt động thông qua việc tổ chức trung tâm hỗ trợ cộng đồng Tuy nhiên số lượng người làm không tăng họ phải trải rộng hoạt động 30 trung tâm Việc xem xét vấn đề truyền thơng vơ khó khăn để giam sát hoạt động trung tâm thẩm quyền họ Đối với vấn đề này, quyền hạncủa nhân viên cần tăng lên cho phù hợp với phân bố trung tâm 25 cho văn phịng để giam sát cách hiệu b Giám đốc điều hành dự án cần trao quyền tự chủ cho hoạt động tổ chức Giám đốc cần phải có số quyền hạn định nguồn lực tài c Các hoạt động dự án cần phải găn kết với hội đồng sở đảm bảo nhận giúp đỡ từ phía Sở xây dựng quốc gia hướng tới phát triển bền vững Tài liệu tham khảo [1] UNICEF, Đánh giá việc thực dự án phát triển tổng hợp (ICDP).Dhaka (2012) [2] GoB, Điều tra kinh tế Bangladesh Dhaka: Ủy ban kế hoạch, Bộ kế hoạch(2013) [3]Sirajul Islam (ed), Banglapedia, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh (2003) [4] Ahsan, et al., Mức độ tham gia người dân phát triển cộng đồng huyện Hill BARD, Kotbari, Comilla (2000) 146 ... đánh giá cao người dân ba huyện đồi Điều cho thấy nhu cầu phát triển đề án mang tính lâu dài từ phía người dân Tuy nhiên, trongkhi cộng đồng dân cư bày tỏ việc mong muốn dự án phát triển lâu dài,... dự án phát triển tổng hợp ICD cho thấy so với lợi ích mà cộng đồng đạt được, nguồn vốn đầu tư phát triển dự án không nhiều Xét mặt phát triển giáo dục cho trẻ em, nâng cao nhận thức người dân địa... Đăng ký tham gia trung tâm cho trẻ em độ tuổi đến trường: Chức quan trọng trung tâm hỗ trợ cộng đồng việc tổ chức hoạt động cho trẻ em độ tuổi đến trường Sau tham gia trình giáo dục này, trẻ em
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự tham gia của người dân vào chương trình phát triển bà mẹ và trẻ em: Nghiên cứu trường hợp tại huyện Chittagong Hill, Bangladesh,