0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố huế

93 8 0
  • Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố huế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:23

DANH M C T M CL C VI T T T i DANH M Că TH , HÌNH V ii PH N 1:ă T V Nă 1 Tính c p thi t c a đ tài M c tiêu nghiên c u it Ph ng ph m vi nghiên c u ng pháp nghiên c u K t c u đ tài nghiên c u PH N 2: N I DUNG NGHIÊN C U CH NGă 1:ă C ă S KHOA H C V HO Tă NGă CHOă VAYă I V I DOANH NGHI P NH VÀ V A C AăNGỂNăHÀNGăTH NGăM I 1.1 T ng quan v ho t đ ng cho vay t i Ngân hàng Th ng m i 1.1.1 Khái ni m 1.1.2 Nguyên t c cho vay 1.1.3 i u ki n cho vay 1.1.4 Các hình th c cho vay c a ngân hàng 1.1.4.1 C n c vào m c đích s d ng ti n vay 1.1.4.2 C n c vào k h n 1.1.4.3 C n c vào tính ch t có đ m b o kho n vay 10 1.1.4.4 C n c vào hình th c hình thành kho n vay 10 1.1.4.5 C n c ph ng th c cho vay 11 1.1.5 Quy trình cho vay 13 1.2 T ng quan v ho t đ ng cho vay đ i v i DNNVV t i NHTM 15 1.2.1 T ng quan v DNNVV 15 1.2.1.1 Khái ni m DNNVV 15 1.2.1.2 c m c a DNNVV 20 i
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố huế ,