0

Xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên miền

100 4 0
  • Xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên miền

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2022, 11:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH MAI ĐẠI DƯƠNG XUNG ĐỘT QUYỀN GIỮA NHÃN HIỆU VÀ TÊN MIỀN KHÓA LUẬN CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ Khoa: Luật Dân Niên khóa: 2017-2021 TP HỒ CHÍ MINH - THÁNG 7- NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Phụ lục 2: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH Mẫu trang phụ bìa (Khổ 210 x 297 mm) MAI ĐẠI DƯƠNG XUNG ĐỘT QUYỀN GIỮA NHÃN HIỆU VÀ TÊN MIỀN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Khoa: Luật Dân Niên khóa: 2017-2021 Người hướng dẫn khoa học: Thạc sĩ Nguyễn Trọng Luận Người thực hiện: Mai Đại Dương MSSV: 1753801012035 Lớp: 79-DS42A1 TP HỒ CHÍ MINH - THÁNG - NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp “Xung đột quyền nhãn hiệu tên miền” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, thực hướng dẫn Thạc sĩ Nguyễn Trọng Luận Tất tài liệu thông tin sử dụng khóa luận thích trích dẫn đầy đủ Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng năm 2021 Tác giả Mai Đại Dương DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLDS 2015 Bộ luật Dân 2015 (Luật số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015) IANA Internet Assigned Numbers Authority (Tổ chức Cấp phát số hiệu Internet) ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Tổ chức quản lý tên miền địa Internet quốc tế) Luật SHTT Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (Luật số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, sửa đổi, bổ sung theo Luật số 39/2009/QH12 ngày 19 tháng năm 2009 Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng năm 2019) Nghị định 72/2013 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 15 tháng năm 2013 quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet thông tin mạng Nghị định 27/2018 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP Chính phủ ngày 01 tháng năm 2018 sửa đổi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet Thông tin mạng Nghị định 15/2020 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP Chính phủ ngày 03 tháng 02 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bưu chính, viễn thơng, tần số vơ tuyến điện, công nghệ thông tin giao dịch điện tử SHCN Sở hữu cơng nghiệp SHTT Sở hữu trí tuệ Thông tư 01/2007 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Bộ Khoa học Công nghệ ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật SHTT SHCN Thông tư 10/2008 Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ngày 24 tháng 12 năm 2008 quy định giải tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” Thông tư 11/2015 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ngày 26 tháng năm 2015 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực sở hữu cơng nghiệp Thông tư 24/2015 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ngày 18 tháng năm 2015 quy định quản lý sử dụng tài nguyên Internet UDRP Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Chính sách thống giải tranh chấp tên miền) VNNIC Vietnam Internet Network Information Center (Trung tâm Internet Việt Nam) WIPO Word Intellectual Property Organization (Tổ chức sở hữu trí tuệ giới) MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÃN HIỆU VÀ TÊN MIỀN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 1.1 Những vấn đề lý luận nhãn hiệu 1.1.1 Khái niệm nhãn hiệu 1.1.2 Đặc điểm chức nhãn hiệu 1.1.2.1 Đặc điểm nhãn hiệu 1.1.2.2 Chức nhãn hiệu 11 1.1.3 Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu 12 1.1.3.1 Nhãn hiệu dấu hiệu nhìn thấy 13 1.1.3.2 Nhãn hiệu dấu hiệu có khả phân biệt 15 1.1.4 Xác lập quyền nhãn hiệu 17 1.1.4.1 Căn xác lập quyền nhãn hiệu 17 1.1.4.2 Trình tự, thủ tục xác lập quyền nhãn hiệu 18 1.1.5 Nội dung quyền nhãn hiệu 21 1.2 Những vấn đề lý luận tên miền 24 1.2.1 Khái niệm tên miền 24 1.2.2 Phân loại tên miền 26 1.2.3 Đặc điểm vai trò tên miền 30 1.2.3.1 Đặc điểm tên miền 30 1.2.3.2 Vai trò tên miền 31 1.2.4 Nguyên tắc thủ tục đăng ký tên miền 32 1.2.4.1 Nguyên tắc đăng ký tên miền 32 1.2.4.1 Thủ tục đăng ký tên miền 34 1.2.5 Nội dung quyền tên miền 35 1.3 Mối liên hệ nhãn hiệu tên miền 37 1.3.1 Về dấu hiệu bảo hộ 37 1.3.2 Về đặc điểm chức nhãn hiệu tên miền 38 1.3.3 Về quyền nhãn hiệu tên miền 39 Kết luận chương 40 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUNG ĐỘT QUYỀN GIỮA NHÃN HIỆU VÀ TÊN MIỀN TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT QUYỀN GIỮA NHÃN HIỆU VÀ TÊN MIỀN 41 2.1 Thực trạng xung đột quyền nhãn hiệu tên miền Việt Nam 41 2.1.1 Khái niệm xung đột quyền nhãn hiệu tên miền 41 2.1.2 Nguyên nhân dẫn đến xung đột quyền nhãn hiệu tên miền 42 2.1.3 Các dạng tranh chấp liên quan đến xung đột quyền nhãn hiệu tên miền 49 2.2 Một số giải pháp nhằm giải xung đột quyền nhãn hiệu tên miền 60 2.2.1 Yêu cầu chung giải pháp 60 2.2.2 Các giải pháp cụ thể 60 Kết luận chương 71 KẾT LUẬN CHUNG 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin Internet, việc sở hữu tên miền mạng Internet điều dễ dàng Với chức ban đầu định danh địa Internet, tại, tên miền lại coi tài sản có giá trị cá nhân, tổ chức chức nhận diện sản phẩm, dịch vụ mà cá nhân, tổ chức sản xuất, bn bán.1 Do đó, việc đăng ký bảo vệ tên miền để đảm bảo quyền sử dụng việc vô quan trọng cá nhân, tổ chức kinh doanh Hơn nữa, tên miền thường có mối liên hệ mật thiết nhãn hiệu doanh nghiệp Bởi cá nhân, tổ chức kinh doanh thường lấy phần nhãn hiệu để sử dụng làm tên miền, ví dụ như: Cơng ty Cổ phần tập đồn Sunhouse với nhãn hiệu Sunhouse có tên miền sunhouse.com.vn2, nhãn hiệu điện thoại tiếng Samsung có tên miền Việt Nam samsung.com/vn/3 Tuy có mối liên hệ mật thiết với nhau, nhãn hiệu tên miền lại quy định văn pháp luật khác nhau, quản lý chủ thể khác phạm vi quyền hai đối tượng không giống Cụ thể, tên miền quy định văn quy phạm pháp luật như: Luật Công nghệ thông tin 2006; Nghị định 72/2013/NĐ-CP4 (được sửa đổi, bổ sung Nghị định 27/2018/NĐ-CP); Thông tư 24/2015/TT-BTTTT5 (được sửa đổi, bổ sung Thơng tư 06/2019/TT-BTTTT) Trong đó, nhãn hiệu quy định văn như: Luật Sở hữu trí tuệ6 (sau viết tắt Luật SHTT); Nghị định 103/2006/NĐCP (được sửa đổi bổ sung Nghị định 122/2010/NĐ-CP); Thông tư 01/2007/TTBKHCN (được sửa đổi bổ sung Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN Thông tư số 16/2016/TTSSRN, “Domain Name and Trademark Dispue”, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2209056, truy cập ngày 30/5/2021 https://sunhouse.com.vn/, truy cập ngày 30/5/2021 https://www.samsung.com/vn/, truy cập ngày 30/05/2021 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 15 tháng năm 2013 quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet thông tin mạng Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ngày 18 tháng năm 2015 quy định quản lý sử dụng tài nguyên Internet Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (Luật số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, sửa đổi, bổ sung theo Luật số 39/2009/QH12 ngày 19 tháng năm 2009 Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng năm 2019) 1 BKHCN) Từ văn quy phạm pháp luật trên, thấy tên miền quản lý Bộ Thông tin Truyền thông, đó, nhãn hiệu quản lý Bộ Khoa học Công nghệ Hiện nay, hai quan chưa có chia sẻ, kết nối liệu để phục vụ cho trình quản lý7 Trên thực tế, có nhiều cá nhân, tổ chức chưa ý thức việc đăng ký trì tên miền mạng Internet dẫn đến tình trạng đăng ký tên miền nhằm chiếm dụng, đầu tên miền gây tranh chấp tên miền nói chung, tranh chấp tên miền vi phạm sở hữu trí tuệ nói riêng mà đối tượng phổ biến bị xâm phạm quyền nhãn hiệu Các vụ tranh chấp tiếng kể đến tranh chấp tên miền ibm.com.vn8, visa.com.vn9 nhiều tranh chấp tên miền “.vn” liên quan tới nhãn hiệu hàng hóa thống kê VNNIC.10 Quyền cá nhân, tổ chức nhãn hiệu quyền sở hữu công nghiệp, có đầy đủ quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt Tuy nhiên, tên miền coi tài nguyên quốc gia, tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sử dụng phải trả phí trì quyền sử dụng khoảng thời gian định Ngồi ra, tên miền cịn có đặc điểm mang tính toàn giới, Việt Nam quản lý tên miền cấp quốc gia tên miền quốc tế cấp, sử dụng Việt Nam Còn quyền nhãn hiệu ln bị giới hạn quốc gia, tổ chức quốc tế bị giới hạn sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh, bn bán Các vấn đề nguyên nhân dẫn đến xung đột quyền nhãn hiệu tên miền, gây hàng trăm vụ tranh chấp cá nhân, tổ chức với dẫn đến tốn nhiều thời gian, tiền bạc cá nhân, tổ chức mà gây Diệp Thị Thanh Xuân (2020), “Một số phương thức giải xung đột nhãn hiệu tên miền áp dụng Hoa Kỳ nghiệm Việt Nam”, https://vjst.vn/vn/tin-tuc/3935/mot-so-phuong-thuc-giai-quyetxung-dot-giua-nhan-hieu-va-ten-mien-duoc-ap-dung-tai-hoa-ky-va-kinh-nghiem-doi-voi-viet-nam.aspx, truy cập ngày 30/05/2021 VNNIC, “Tranh chấp liên quan đến tên miền ibm.com.vn”, https://www.vnnic.vn/tranhchaptenmien/thongke/tranh-ch%E1%BA%A5p-li%C3%AAn-quan%C4%91%E1%BA%BFn-t%C3%AAn-mi%E1%BB%81n-ibmcomvn, truy cập ngày 30/05/2021 VNNIC, “Tranh chấp liên quan tên tên miền visa.com.vn”, https://www.vnnic.vn/tranhchaptenmien/thongke/tranh-ch%E1%BA%A5p-li%C3%AAn-quan%C4%91%E1%BA%BFn-t%C3%AAn-mi%E1%BB%81n-visacomvn, truy cập ngày 30 tháng năm 2021 10 VNNIC, “Tranh chấp tên miền liên quan đến nhãn hiệu”, https://www.vnnic.vn/tranhchaptenmien/thongke/trongnuoc, truy cập ngày 30/05/2021 lãng phí thời gian giải quan quản lý nhà nước Do đó, tác giả lựa chọn đề tài “Xung đột quyền nhãn hiệu tên miền” để thực khóa luận tốt nghiệp cho thân, đồng thời góp phần nghiên cứu tìm ngun nhân đề xuất giải pháp để giải xung đột quyền nhãn hiệu tên miền Tình hình nghiên cứu Vấn đề xung đột quyền nhãn hiệu tên miền vấn đề giới Việt Nam Trong phạm vi trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có khóa luận tốt nghiệp tác giả Trương Thị Mỹ Anh bảo vệ năm 2020 mang tên “Xung đột quyền nhãn hiệu tên miền pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam”, khóa luận cơng trình đầu tiên, trực tiếp nghiên cứu vấn đề xung đột quyền nhãn hiệu tên miền Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Khóa luận nguyên nhân dẫn đến xung đột quyền, dạng hành vi tranh chấp tên miền đưa số kiến nghị xung đột quyền nhãn hiệu tên miền Trên tinh thần kế thừa điểm mà khóa luận đạt được, tác giả sâu vào phân tích để xung đột quyền nhãn hiệu tên miền, sau đưa số giải pháp mang tính thiết thực để giải thực trạng xung đột quyền nhãn hiệu tên miền Trong phạm vi trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cịn có số cơng trình liên quan đến tên miền nhãn hiệu như: - Nguyễn Đỗ Ngọc Linh (2006), “Những vấn đề lý luận thực tiễn bảo hộ tên miền Việt Nam”, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Trong khóa luận mối quan hệ tên miền với nhãn hiệu hàng hóa tranh chấp tên miền Tuy nhiên, vấn đề cách khái quát chưa minh họa tranh chấp thực tế - Nguyễn Cao Hoàng Ngân (2016), “Những vấn đề pháp lý tên miền mối liên hệ với quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam”, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài nghiên cứu vấn đề pháp lý tên miền từ mối liên hệ với đối tượng sở hữu trí tuệ khác sở chức vai trò tên miền đối tượng sở hữu trí tuệ Nhưng việc nghiên cứu mang tính lý luận chưa sâu vào thực tiễn 43 VNNIC, “Tranh chấp liên quan đến tên miền samsungmobile.com.vn”, https://www.vnnic.vn/tranhchaptenmien/thongke/tranh-ch%E1%BA%A5pli%C3%AAn-quan-%C4%91%E1%BA%BFn-t%C3%AAn-mi%E1%BB%81nsamsungmobilecomvn 44 VNNIC, “Vòng đời tên miền vn”, https://www.vnnic.vn/tenmien/chinhsach/v%C3%B2ng%C4%91%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7-t%C3%AAn-mi%E1%BB%81n-vn 45 VietNambiz, “Quên gia hạn, tên miền Google bị người “nẫng” với giá USD”, https://vietnambiz.vn/quen-gia-han-ten-mien-google-bi-mot-nguoi-nangmat-voi-gia-6-usd-20210426181556428.html 46 Wikipedia, “Country code top-level doamin”, https://en.wikipedia.org/wiki/Country_code_top-level_domain 47 Wikipedia, “Second-level domain”, https://en.wikipedia.org/wiki/Secondlevel_domain 48 WINSTON, “What is the Definition of Cybersquatting?”, https://www.winston.com/en/legal-glossary/cybersquatting.html 49 WIPO, “Frequently asked Questions: Internet Domain Names”, https://www.wipo.int/amc/en/center/faq/domains.html#:~:text=The%20domain% 20name%20system%20is,physical%20point%20on%20the%20Internet 50 WIPO, “How can I protect my trademark?”, https://www.wipo.int/trademarks/en/ 51 WIPO, “How long does trademark proteection last?”, https://www.wipo.int/trademarks/en/ 52 WIPO, “What is a Trademark?”, https://www.wipo.int/trademarks/en/ 53 WIPO, “WIPO’s Anti-Cybersquatting Service: 50.000 Cases and Growing amid Covid-19 Surge”, https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0026.html 54 Diệp Thị Thanh Xuân(2020), “Một số phương thức giải xung đột nhãn hiệu tên miền đước áp dụng Hoa Kỳ kinh nghiệm Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, https://vjst.vn/vn/tin-tuc/3935/mot-sophuong-thuc-giai-quyet-xung-dot-giua-nhan-hieu-va-ten-mien-duoc-ap-dung-taihoa-ky-va-kinh-nghiem-doi-voi-viet-nam.aspx 55 Diệp Thị Thanh Xuân (2020), “Xung đột nhãn hiệu tên miền”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Việt Nam, https://vjst.vn/vn/tin-tuc/3776/xung-dot-giuanhan-hieu-va-ten-mien.aspx PHỤ LỤC TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bản án số: 28/2019/KDTM-ST Ngày: 24/07/2019 “Về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tên miền” NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: Thẩm phán - Chủ toạ phiên tồ: ơng Hồng Ngọc Thành Các Hội thẩm nhân dân: ông Tạ Quốc Hùng bà Ngô Thị Yến Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Thư ký Toà án nhân dân TP Hà Nội Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội: bà Nguyễn Thị Kim Thanh Kiểm sát viên Trong ngày 24/7/2019, trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 39/2018/KTST ngày 17/12/2018 việc “tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tên miền” theo Quyết định đưa vụ án xét xử số 230/2019/QĐXXST- KDTM ngày 20/6/2019, đương sự: Nguyên đơn: OSR GMBH Trụ sở: Marcel-Breuer-StraBe , D-80807 Munich, G; Người đại diện theo ủy quyền: ông Mai Duy L ơng Bạch Hồng G (địa tầng Tịa nhà Harec, Láng Hạ, phường Thành Cơng, quận Ba Đình, TP Hà Nội (theo Giấy định đại diện ngày 03/8/2018) (ơng L ơng G có mặt phiên tịa) Người bảo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nguyên đơn: Luật sư Lê Xuân L- Công ty Luật TNHH T&G (ơng L có mặt phiên tịa) Bị đơn: ơng Nguyễn Đức T Địa chỉ: số Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Người đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Thanh H, bà Nguyễn Thị T bà Nguyễn Thị Hồng D (địa liên hệ Công ty Luật TNHH SB L, tầng CBHC, số phố Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, theo Giấy ủy quyền ngày 12/3/2019) (ơng H bà D có mặt phiên tòa, bà T vắng mặt) NỘI DUNG VỤ ÁN Theo đơn khởi kiện lời khai trình giải vụ án, người đại diện theo ủy quyền nguyên đơn trình bày: Osr GMBH (sau gọi nguyên đơn) thuộc tập đoàn O Licht Group, thành lập từ ngày 01/01/1919 Berlin, Đức Nguyên đơn biết đến nhà sản xuất hệ thống chiếu sáng hàng đầu giới, thương hiệu uy tín Nguyên đơn sử dụng nhãn hiệu OSR từ ngày đầu thành lập Hiện nay, nhãn hiệu OSR đăng ký bảo hộ 150 quốc gia giới, có đăng ký sớm vào năm 1906, định Việt Nam vào năm 1966 Một số đăng ký nhãn hiệu OSR nguyên đơn Việt Nam gồm: Nhãn hiệu OSR thừa nhận công nhận nhãn hiệu tiếng toàn cầu Việt Nam công nhận nhãn hiệu tiếng nhiều quốc gia giới Đức, Áo, Bồ Đào Nha, Brazil, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… Tại Việt Nam, nhãn hiệu OSR nói riêng sản phẩm nguyên đơn nói chung phổ biến rộng rãi người tiêu dùng biết đến, sử dụng Với phổ biến rộng rãi uy tín chất lượng hàng đầu sản phẩm mang nhãn hiệu OSR toàn giới Việt Nam, nhãn hiệu OSR nhãn hiệu tiếng theo quy định khoản 20 Điều Điều 75 Luật sở hữu trí tuệ (sau viết tắt Luật SHTT) Theo quy định điều 123, 124 125 Luật SHTT, với tư cách chủ sở hữu nhãn hiệu, nguyên đơn có độc quyền sử dụng cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu OSR bảo hộ Mọi hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu bảo hộ hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu và/hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh Hiện nay, nguyên đơn sở hữu 640 tên miền chứa nhãn hiệu OSR trì website tên miền để thực việc kinh doanh toàn giới, bao gồm khơng giới hạn Website thức địa tên miền Qua tra cứu, nguyên đơn biết ông Nguyễn Đức T… (sau gọi bị đơn) đăng ký đồng thời sử dụng tên miền đây: (Sau gọi chung “các tên miền tranh chấp”) Việc đăng ký sử dụng tên miền tranh chấp nêu bị đơn hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định điểm d khoản Điều 130 Luật SHTT tên miền tranh chấp trùng/tương tự với nhãn hiệu tiếng OSR : qua so sánh, dễ dàng nhận thấy tên miền tương tự với nhãn hiệu OSR tên miền chứa toàn nhãn hiệu tiếng OSR, theo quy định khoản Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 119/2010/NĐ-CP (sau gọi “Nghị định 105”) quy định dấu hiệu bị coi trùng với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ có cấu tạo, cách trình bày (kể màu sắc); dấu hiệu bị coi tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ có số đặc điểm hoàn toàn trùng tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với cấu tạo, cách phát âm, phiên âm dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu Các tên miền tranh chấp chứa toàn nhãn hiệu tiếng OSR… nguyên đơn Do đó, theo quy định khoản Điều 11 Nghị định 105 nêu tên miền tranh chấp trùng với nhãn hiệu tiếng OSR… Các thành phần “www”, “.com.vn” “.vn” không xem thành phần phân biệt tên miền Các tên miền chứa thành phần phân biệt “OSR…” Các thành phần “www”, “.com.vn” “.vn” yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải có tên miền Do đó, theo quy định khoản Điều 11 Nghị định 105, yếu tố khơng phải thành phần mang tính phân biệt tên miền, không tạo nên khác biệt tên miền nhãn hiệu bảo hộ Vì vậy, tên miền trùng với nhãn hiệu OSR nguyên đơn Website tên miền dẫn đến gây nhầm lẫn cho công chúng mối quan hệ bị đơn nguyên đơn, bên cạnh việc đăng ký tên miền trùng với nhãn hiệu tiếng OSR , bị đơn sử dụng tên miền để xây dựng Website qua thực việc kinh doanh, cung cấp dịch vụ tương tự với sản phẩm/dịch vụ mà nhãn hiệu OSR đăng ký bảo hộ Bị đơn giám đốc Công ty cổ phần thương mại thiết bị ĐHN (sau viết tắt Công ty ĐHN) Công ty hoạt động lĩnh vực cung cấp sản phẩm chiếu sáng bóng đèn Bị đơn xây dựng, kinh doanh, quản trị hoạt động Website mà tên miền tranh chấp dẫn tới để quảng cáo, kinh doanh sản phẩm chiếu sáng nhiều thương hiệu khác tên Công ty ĐHN Việc bị đơn xây dựng quản lý Website mà tên miền tranh chấp dẫn tới để phục vụ cho hoạt động kinh doanh trùng/tương tự với sản phẩm/dịch vụ đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu OSR hồn tồn khiến người tiêu dùng truy cập vào trang Website nhầm lẫn nguyên đơn chủ sở hữu Website chủ sở hữu Website có mối liên hệ với nguyên đơn Các tên miền phải xem trùng với nhãn hiệu OSR nguyên đơn Bị đơn với tư cách người đăng ký tên miền vụ việc thực tế khơng có quyền lợi ích hợp pháp liên quan đến nhãn hiệu OSR tên miền tranh chấp Nguyên đơn chưa cho phép bị đơn sử dụng nhãn hiệu OSR… tên miền nêu Nhãn hiệu OSR bảo hộ Việt Nam với chủ sở hữu Công ty OSR từ năm 1991, gần 23 năm trước bị đơn đăng ký tên miền tranh chấp Như vậy, rõ ràng trước thời điểm tên miền đăng ký, người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu OSR thuộc sở hữu nguyên đơn liên quan đến sản phẩm chiếu sáng Do nhãn hiệu OSR nhãn hiệu tiếng nên bị đơn đến nhãn hiệu OSR đăng ký tên miền tranh chấp Bị đơn đăng ký chiếm giữ tên miền kể không thuộc trường hợp quy định khoản Điều 16 Nghị định 72 Bị đơn thực việc kinh doanh sản phẩm chiếu sáng nguyên đơn sử dụng tên miền với dụng ý xấu nhằm mục đích gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng làm tổn hại đến nhãn hiệu tiếng OSR để thu lời bất Với việc sử dụng nhãn hiệu tiếng OSR gắn liền với website kinh doanh sản phẩm chiếu sáng nguyên đơn website, bị đơn khiến người tiêu dùng bị nhầm lẫn nguyên đơn chủ sở hữu tên miền, gây tổn thất nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh nguyên đơn, gây nhầm lẫn cho đối tác, bạn hàng nguyên đơn người tiêu dùng nói chung Hành vi phải bị xử lý theo quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nguyên đơn Tên miền có tính nhất, việc bị đơn đăng ký tên miền tranh chấp nên nguyên đơn đăng ký tên miền này, hành vi chiếm giữ quyền sử dụng tên miền với dụng ý xấu theo quy định điểm d khoản Điều 16 Nghị định 72 điểm d khoản Điều 130 Luật SHTT Các tên miền tranh chấp phục vụ cho hoạt động kinh doanh Công ty ĐHN Việc sử dụng tên miền để quảng bá cho dịch vụ Công ty khác minh chứng cho hành vi cố ý thu lời bất Việc sử dụng nhãn hiệu đối thủ cạnh tranh bị đơn hành vi cố ý gây tổn hại đến danh tiếng uy tín nguyên đơn Tại điểm d khoản Điều 130 Luật SHTT quy định hành vi “đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng sử dụng tên miền trùng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại bảo hộ người khác dẫn địa lý mà khơng có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng nhãn hiệu, tên thương mại, dẫn địa lý tương ứng” hành vi cạnh tranh không lành mạnh Tại khoản Điều 16 Nghị định 72 quy định giải tranh chấp tên miền theo yêu cầu nguyên đơn: a) Tên miền tranh chấp trùng giống đến mức nhầm lẫn với tên nguyên đơn; trùng giống đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ mà nguyên đơn người có quyền lợi ích hợp pháp; b)Bị đơn khơng có quyền lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền đó; c) Bị đơn cho thuê hay chuyển giao tên miền cho nguyên đơn người chủ tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ trùng giống đến mức gây nhầm lẫn với tên miền đó; cho thuê hay chuyển giao cho đối thủ cạnh tranh nguyên đơn lợi ích riêng để kiếm lời bất chính; d) Bị đơn chiếm dụng, ngăn cản không cho nguyên đơn người chủ tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ đăng ký tên miền tương ứng với tên, nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ nhằm mục đích cạnh tranh khơng lành mạnh; đ) Bị đơn sử dụng tên miền để hủy hoại danh tiếng nguyên đơn, cản trở hoạt động kinh doanh nguyên đơn gây nhầm lẫn, gây lịng tin cho cơng chúng tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ nguyên đơn nhằm mục đích cạnh tranh khơng lành mạnh; e) Trường hợp khác chứng minh việc bị đơn sử dụng tên miền vi phạm quyền lợi ích hợp pháp nguyên đơn Như vậy, hành vi đăng ký sử dụng tên miền tranh chấp bị đơn hành vi cạnh tranh không lành mạnh quy định điểm d khoản Điều 130 Luật SHTT Do đó, theo điểm d khoản Điều 130, khoản Điều 202 Luật SHTT; khoản Điều 16 Nghị định 72; khoản Điều 12 khoản Điều 16 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 (sau viết tắt Thông tư 24) quy định quản lý sử dụng tài nguyên Internet, nguyên đơn khởi kiện đề nghị Tòa án tuyên thu hồi tên miền quốc gia để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký sử dụng, buộc bị đơn phải thực biện pháp để khắc phục phần thiệt hại hành vi cạnh tranh không lành mạnh Cụ thể: - Bị đơn phải bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn: hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền bị đơn đã, gây thiệt hại vật chất cho nguyên đơn Các thiệt hại bao gồm tổn thất tài sản, mức giảm sút thu nhập lợi nhuận, tổn thất hội kinh doanh chi phí khác mà nguyên đơn phải gánh chịu để ngăn chặn khắc phục thiệt hại, theo khoản Điều 202 Luật SHTT, nguyên đơn đề nghị Tòa án buộc bị đơn bồi thường chi phí ban đầu 500.000.000 đồng thiệt hại mà nguyên đơn phải gánh chịu phát sinh từ hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị đơn - Buộc bị đơn phải bồi thường chi phí hợp lý cho nguyên đơn số tiền 200.000.000 đồng để thuê Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho theo quy định khoản Điều 205 Luật SHTT - Buộc bị đơn phải xin lỗi công khai nguyên đơn theo quy định khoản Điều 202 Luật SHTT phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể đăng lời xin lỗi công khai báo điện tử www.vnexpress.net, báo điện tử www.dantri.com.vn ba kỳ liên tiếp Báo Tuổi tr hành vi cạnh tranh không lành mạnh Bị đơn người đại diện ủy quyền trình bày: Để sử dụng tên miền “.vn” bị đơn phải đăng ký Nhà đăng ký tên miền “.vn” chịu quản lý, giám sát, thúc đẩy phát triển Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đơn vị trực thuộc Bộ thông tin truyền thông Tên miền đối tượng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ mà thuộc đối tượng quản lý điều chỉnh Bộ thông tin truyền thông Internet Theo quy định khoản Điều Thông tư 24 quy định quản lý sử dụng tài nguyên Internet “Đăng ký tên miền “.vn” thực theo ngun tắc bình đẳng, khơng phân biệt đối xử, đăng ký trước quyền sử dụng trước, ngoại trừ tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ theo quy định khoản Điều Thông tư Theo quy định bị đơn đăng ký tên miền quốc gia trước, bị đơn có quyền sử dụng trước Việc nguyên đơn yêu cầu Tòa án thu hồi tên miền quốc gia để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký, sử dụng không hợp lý Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 500.000.000 đồng, quan điểm bị đơn có phát sinh trách nhiệm bồi thường bồi thường thiệt hại hợp đồng theo khoản Điều 584 Bộ luật dân Trách nhiệm bồi thường hợp đồng phát sinh có điều kiện: có thiệt hại xảy ra, thiệt hại yếu tố cấu thành trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Trách nhiệm bồi thường thường thiệt hại phát sinh có thiệt hại tài sản thiệt hại tinh thần; Hành vi gây thiệt hại hành vi trái pháp luật Hành vi trái pháp luật trách nhiệm dân xử cụ thể chủ thể thực thông qua hành động không hành động xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp người khác, bao gồm làm việc mà pháp luật cấm, không làm việc mà pháp luật buộc phải làm, thực vượt giới hạn pháp luật cho phép thực không đầy đủ nghĩa vụ mà pháp luật quy định; có mối quan hệ nhân hành vi trái pháp luật thiệt hại xảy Thiệt hại xảy kết tất yếu hành vi trái pháp luật ngược lại hành vi trái pháp luật nguyên nhân gây thiệt hại Hành vi trái pháp luật nguyên nhân thiệt hại hành vi thiệt hại có mối quan hệ tất yếu có tính quy luật khơng phải ngẫu nhiên Thiệt hại kết tất yếu hành vi thân hành vi với điều kiện cụ thể xảy chứa đựng khả thực tế làm phát sinh thiệt hại Việc nguyên đơn đòi bồi thường 500.000.000 đồng khơng hợp lý, khơng có cụ thể chứng minh bên nguyên đơn có thiệt hại vụ việc Đối với yêu cầu buộc bị đơn tốn chi phí hợp lý mà ngun đơn phải bỏ để thuê Luật sư hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây 200.000.000 đồng Theo quy định Điều 168 BLTTDS quy định chi phí cho người phiên dịch, Luật sư người có yêu cầu chịu, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác Vì chi phí Luật sư khơng phí cần ngun đơn buộc bị đơn trả không hợp lý Đối với yêu cầu buộc bị đơn công khai xin lỗi nguyên đơn báo điện tử www.vnexpress.net, báo điện tử www.dantri.com.vn ba kỳ liên tiếp Báo Tuổi tr hành vi không lành mạnh, việc xin lỗi công khai khơng hợp lý, bị đơn khơng có nghĩa vụ Tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện ủy quyền người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nguyên đơn trình bày: Nguyên đơn giữ nguyên ý kiến trình bày đơn khởi kiện lời khai buổi làm việc Tòa án Các yêu cầu khởi kiện nguyên đơn đề nghị Tòa án thu hồi tên miền tranh chấp bị đơn đăng ký sử dụng cách trái với quy định pháp luật Việt Nam để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký sử dụng Riêng yêu cầu bồi thường thiệt hại, nguyên đơn rút phần yêu cầu đề nghị Tòa án buộc bị đơn bồi thường cho nguyên đơn số tiền 203.960.000 đồng bao gồm 200.000.000 đồng phí thuê Luật sư 3.960.000 đồng tiền lập vi Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu buộc bị đơn phải đăng tin công khai xin lỗi phương tiện thông tin đại chúng Người đại diện ủy quyền bị đơn trình bày: bị đơn đăng ký trước tên miền tranh chấp theo quy định pháp luật Việt Nam, nguyên đơn không đăng ký tên miền nên khơng có quyền khởi kiện Bị đơn cho yêu cầu khởi kiện ngun đơn khơng có pháp luật tranh chấp tên miền, tranh chấp sở hữu trí tuệ Về yêu cầu nguyên đơn buộc bị đơn phải bồi thường thiệt hại, yêu cầu không với quy định pháp luật dân bồi thường thiệt hai ngồi hợp đồng phân tích tự khai ý kiến bị đơn gửi cho Tịa án Tại phiên tịa hơm ngun đơn không đưa tài liệu, chứng chứng minh cho thiệt hại hay hành vi vi phạm pháp luật bị đơn, nên bị đơn đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Đối với chi phí th Luật sư bên th bên phải chịu chi phí bị đơn khơng vi phạm pháp luật nên đăng tin công khai xin lỗi phương tiện đại chúng Đại diện viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm: Về tố tụng: tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tên miền nên Tòa án nhân dân TP Hà Nội thụ lý giải vụ án kinh doanh thương mại theo thủ tục sơ thẩm quy định điều 30, 37 39 BLTTDS Thẩm phán Hội đồng xét xử thực quy định pháp luật trình giải vụ án tiến hành phiên tòa Thư ký làm đầy đủ nhiệm vụ phổ biến nội quy phiên tòa Tại phiên tịa xét xử sơ thẩm hơm nay, đương thực quy định pháp luật, tranh luận trình bày để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Về nội dung: nguyên đơn có nhãn hiệu OSR từ lâu đời đăng ký quyền 150 quốc gia giới Nguyên đơn đăng ký quyền bảo hộ lần đầu vào năm 1966 phải hiểu nhãn hiệu tiếng bảo hộ Việt Nam Nguyên đơn có quyền đăng ký tên miền mang tên OSR vào thời điểm nào, việc bị đơn đăng ký sử dụng 02 tên miền có chứa đựng tên OSR nhãn hiệu tiếng nguyên đơn vi phạm pháp luật Việt Nam Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện nguyên đơn thu hồi tên miền tranh chấp để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký sử dụng Buộc bị đơn bồi thường cho nguyên đơn 3.960.000 đồng tiền lập vi Buộc bị đơn phải công khai xin lỗi nguyên đơn phương tiện thông tin đại chúng Đối với khoản tiền 200.000.000 đồng chi phí thuê Luật sư có Hợp đồng dịch vụ pháp lý, ngun đơn xuất trình hóa đơn thể nguyên đơn toán số tiền ngun đơn có quyền khởi kiện bị đơn yêu cầu bồi thường vụ án khác NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Sau nghiên cứu tài liệu có hồ sơ vụ án thẩm tra phiên vào kết tranh luận phiên toà, sau nghe ý kiến bên đương sự, Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định: Về thẩm quyền giải vụ án: khoản Điều 30, khoản Điều 35, điểm a khoản Điều 37, khoản Điều 38 BLTTDS Tịa án nhân dân TP Hà Nội thụ lý giải vụ án kinh doanh thương mại theo thủ tục sơ thẩm thẩm quyền phù hợp với quy định pháp luật Xét yêu cầu khởi kiện nguyên đơn: nguyên đơn khởi kiện đề nghị Tòa án tuyên thu hồi tên tranh chấp đăng ký tên bị đơn để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký, sử dụng Hội đồng xét xử nhận thấy: Nguyên đơn thành lập từ năm ngày 01/01/1919 Berlin, Đức sử dụng nhãn hiệu OSR từ ngày đầu thành lập Hiện nay, nhãn hiệu OSR đăng ký bảo hộ 150 quốc gia giới, có đăng ký sớm vào năm 1906 Tại Việt Nam đăng ký lần vào năm 1966 theo tài liệu thể hiện: - Giấy xác nhận ngày 07/6/2018 Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học cơng nghệ xác nhận nhãn hiệu bảo hộ Việt Nam theo Đăng ký quốc tế số: 567593; Ngày đăng ký quốc tế: 15/2/1991; Chủ sở hữu đăng ký quốc tế: OSR GmbH; Địa chỉ: Marcel-Breuer-StraBe 6, D-80807 Munich, Germany; Có hiệu lực đến ngày 15/2/2021; Nội dung bảo hộ: OSR ; Danh mục hàng hóa (xếp theo Bảng phân loại quốc tế); Nhóm 06, 07, 08, 09, 10, 11, 17 21 (danh mục cụ thể Đăng ký quốc tế kèm theo) - Giấy xác nhận ngày 07/6/2018 Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học cơng nghệ xác nhận nhãn hiệu bảo hộ Việt Nam theo Đăng ký quốc tế số: 676932; Ngày đăng ký quốc tế: 16/4/1997; Chủ sở hữu đăng ký quốc tế: OSR GmbH; Địa chỉ: Marcel-Breuer-StraBe 6, D-80807 Munich, Germany; Có hiệu lực đến ngày 16/4/2027; Nội dung bảo hộ: OSR ; Danh mục hàng hóa (xếp theo Bảng phân loại quốc tế); Nhóm: 01, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 17, 21, 28 42 (danh mục cụ thể Đăng ký quốc tế kèm theo) - Giấy xác nhận ngày 07/6/2018 Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học công nghệ xác nhận nhãn hiệu bảo hộ Việt Nam theo Đăng ký quốc tế số: 777318; Ngày đăng ký quốc tế: 22/2/2002; Chủ sở hữu đăng ký quốc tế: OSR GmbH; Địa chỉ: Marcel- Breuer-StraBe 6, D- 80807 Munich, Germany; Có hiệu lực đến ngày 22/2/2022; Nội dung bảo hộ: OSR ; Nội dung khác: nhãn hộ bao hộ tổng thể Không bảo hộ riêng hình bóng đèn Danh mục hàng hóa (xếp theo Bảng phân loại quốc tế); nhóm: 09, 10 11 (danh mục cụ thể Đăng ký quốc tế kèm theo) - Giấy xác nhận ngày 07/6/2018 Cục sở hữu trí tuệ- Bộ khoa học cơng nghệ xác nhận nhãn hiệu bảo hộ Việt Nam theo Đăng ký quốc tế số: 325028; Ngày đăng ký quốc tế: 07/11/1966; Chủ sở hữu đăng ký quốc tế: OSR GmbH; Địa chỉ: Marcel-Breuer-StraBe 6, D-80807 Munich, Germany; có hiệu lực đến ngày 07/11/2026; Nội dung bảo hộ: OSR ; Danh mục hàng hóa (Xếp theo Bảng phân loại Quốc tế); Nhóm: 01,09,10,11 (danh mục cụ thể Đăng ký quốc tế kèm theo) - Giấy xác nhận ngày 07/6/2018 Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học công nghệ xác nhận nhãn hiệu bảo hộ Việt Nam theo Đăng ký quốc tế số: 774581; Ngày đăng ký quốc tế: 13/11/2001; Chủ sở hữu đăng ký quốc tế: OSR GmbH; Địa chỉ: Marcel-Breuer-StraBe 6, D-80807 Munich, Germany; có hiệu lực đến ngày 13/11/2021; Nội dung bảo hộ: OSR ; Màu sắc nhãn hiểu: Da cam; Danh mục hàng hóa (xếp theo Bảng phân loại quốc tế); Nhóm: 07, 09, 10, 11, 12, 25, 28, 35, 37 42 (danh mục cụ thể Đăng ký quốc tế kèm theo) Theo quy định điều 123, 124 125 Luật SHTT, với tư cách chủ sở hữu nhãn hiệu, nguyên đơn có độc quyền sử dụng cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu OSR bảo hộ Mọi hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu bảo hộ hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu hành vi cạnh tranh không lành mạnh Nguyên đơn sở hữu 640 tên miền chứa nhãn hiệu OSR trì Website tên miền để thực việc kinh doanh tồn giới, bao gồm khơng giới hạn Website thức địa tên miền Việc bị đơn đăng ký sử dụng tên miền tranh chấp chưa nguyên đơn cho phép sử dụng nhãn hiệu OSR bị đơn sử dụng tên miền tranh chấp để xây dựng Website qua thực việc kinh doanh, cung cấp dịch vụ tương tự với sản phẩm/dịch vụ mà nhãn hiệu OSR đăng ký bảo hộ hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định khoản Điều 130 Luật SHTT Vì vậy, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án thu hồi tên miền tranh chấp để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký sử dụng có cứ, phù hợp quy định khoản Điều 16 Nghị định 72 khoản Điều 130, khoản Điều 202 Luật SHTT khoản Điều 16 Thông tư 24 Bộ Thông tin Truyền thông quy định quản lý sử dụng tài nguyên Internet Từ phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy có sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Xét yêu cầu khởi kiện nguyên đơn việc buộc bị đơn bồi thường số tiền 3.960.000 đồng thiệt hại mà nguyên đơn phải gánh chịu phát sinh từ hành vi cạnh tranh không lành mạnh (tiền lập vi bằng) theo quy định khoản Điều 202 Luật SHTT bồi thường số tiền 200.000.000 đồng chi phí hợp lý mà nguyên đơn bỏ để thuê Luật sư theo quy định khoản Điều 205 Luật SHTT Hội đồng xét xử nhận thấy, vụ án hành vi bị đơn đăng ký sử dụng tên miền tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền theo quy định khoản Điều 130 Luật SHTT, hành vi bị đơn hành vi trái pháp luật bị đơn có trách nhiệm bồi thường cho nguyên đơn có thiệt hại xảy Theo tài liệu chứng có hồ sơ vụ án thể hiện, thiệt hại mà nguyên đơn phải chịu 3.960.000 đồng tiền lập vi theo Hợp đồng dịch vụ số 508/2018/HDDV.VB/TPLHĐ 200.000.000 đồng tiền chi phí Luật sư theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý lập ngày 12/7/2018 Nguyên đơn xuất trình tài liệu chứng chứng minh cho thiệt hại thực tế (có giấy chuyển tiền qua ngân hàng từ nguyên đơn cho Công ty TNHH T&G) Tổng số tiền thiệt hại nguyên đơn yêu cầu bị đơn bồi thường phiên tòa sơ thẩm 203.960.000 đồng, Hội đồng xét xử có chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Xét yêu cầu khởi kiện nguyên đơn việc buộc bị đơn phải xin lỗi công khai nguyên đơn phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể đăng lời xin lỗi công khai báo điện tử www.vnexpress.net, báo điện tử www.dantri.com.vn ba kỳ liên tiếp Báo Tuổi tr hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh Như phân tích trên, hành vi bị đơn đăng ký sử dụng tên miền tranh chấp hành vi trái pháp luật nên vào khoản Điều 202 Luật SHTT, Hội đồng xét xử thấy có chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Về án phí: bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thảm theo quy định pháp luật Vì lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH Căn cứ: - Khoản Điều 30, điểm a khoản Điều 37, khoản Điều 147, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; - Khoản 20 Điều 4, Điều 75, Điều 130, Điều 202 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ; - Nghị số 326/2016/UBNVQH14 ngày 30/12/2016 Uỷ ban thường vụ quốc hội Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện OSR GMBH việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tên miền ơng Nguyễn Đức T Thu hồi tên miền quốc gia ông Nguyễn Đức T đăng ký, sử dụng ngày 03/3/2014 Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ thông tin truyền thông Ưu tiên cho OSR GMBH đăng ký sử dụng thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật theo quy định pháp luật Buộc ông Nguyễn Đức T phải bồi thường cho OSR GMBH tổng số tiền 203.960.000 (hai trăm linh ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn) đồng Buộc ông Nguyễn Đức T phải đăng lời xin lỗi công khai OSR BMBH phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể báo điện tử www.vnexpress.net, báo điện tử www.dantri.com.vn ba kỳ liên tiếp Báo Tuổi trẻ Trường hợp Bản án thi hành theo quy định Điều Luật thi hành án dân người thi hành án người phải thi hành án có quyền thoả thuận, yêu cầu, tự nguyện bị cưỡng chế thi hành án theo quy định điều 6, Luật thi hành án dân Thời hiệu thi hành án thực theo quy định Điều 30 Luật thi hành án dân Về án phí: - Ơng Nguyễn Đức T phải chịu 10.198.000 (mười triệu trăm chín mươi tám nghìn) đồng tiền án phí kinh doanh kinh thương mại sơ thẩm - Trả lại OSR GMBH số tiền tạm ứng 16.000.000 (mười sáu triệu) đồng biên lai số 6106 ngày 30/11/2018 Cục thi hành án dân TP Hà Nội Án xử cơng khai, đương có mặt phiên tịa có quyền kháng cáo thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án Viện kiểm sát có quyền kháng nghị vụ án theo quy định pháp luật Nơi nhận: - Các đương sự; - VKSND TP Hà Nội; TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA - Cục THADS TP Hà Nội; - Lưu HS, TKT, HCTP, VP Hoàng Ngọc Thành ... TRẠNG XUNG ĐỘT QUYỀN GIỮA NHÃN HIỆU VÀ TÊN MIỀN TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT QUYỀN GIỮA NHÃN HIỆU VÀ TÊN MIỀN 41 2.1 Thực trạng xung đột quyền nhãn hiệu tên miền. .. XUNG ĐỘT QUYỀN GIỮA NHÃN HIỆU VÀ TÊN MIỀN TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT QUYỀN GIỮA NHÃN HIỆU VÀ TÊN MIỀN 2.1 Thực trạng xung đột quyền nhãn hiệu tên miền Việt Nam 2.1.1... đến xung đột quyền bảo hộ nhãn hiệu tên thương mại, không ? ?xung đột quyền? ?? nói chung hay ? ?xung đột quyền bảo hộ nhãn hiệu tên thương mại” nói riêng Trong viết mang tên ? ?Xung đột nhãn hiệu tên miền? ??
- Xem thêm -

Xem thêm: Xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên miền ,

Từ khóa liên quan