0

Quan hệ pháp lý giữa đại biểu hội đồng nhân dân với cử tri

79 1 0
  • Quan hệ pháp lý giữa đại biểu hội đồng nhân dân với cử tri

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2022, 13:42

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGƢỜI HỌC QUAN HỆ PHÁP LÝ GIỮA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN VỚI CỬ TRI Mã số: PLHC.ĐTSV.2019.04 Chủ nhiệm đề tài: NGUYỄN THÁI NHƢ Lớp: 1705LHOC Giảng viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Thị Hoàn Hà Nội, tháng năm 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGƢỜI HỌC QUAN HỆ PHÁP LÝ GIỮA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN VỚI CỬ TRI Mã số: PLHC.ĐTSV.2019.04 Chủ nhiệm đề tài: Thành viên tham gia: Dương Văn Bình 2.Trần Thanh Huyền Nguyễn Duy Tiệp Lê Bảo Vy NGUYỄN THÁI NHƯ - Lớp: 1705LHOC - Lớp: 1705LHOC - Lớp: 1705LHOC - Lớp: 1705LHOC Hà Nội, tháng năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Quan hệ pháp lý đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng nhóm chúng tơi Các số liệu, ví dụ trích dẫn đề tài nghiên cứu đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thái Như DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CQĐP : Chính quyền địa phương HĐND : Hội đồng nhân dân TXCT : Tiếp xúc cử tri UBHC : Ủy ban hành UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 1.1 Mức hoạt động phí đại biểu HĐND 31 2.1 Số lượng đại biểu HĐND cấp 38 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài 2.Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4.Đối tƣợng nghiên cứu 5.Phạm vi nghiên cứu 6.Phƣơng pháp nghiên cứu 7.Cấu trúc đề tài CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỐI QUAN HỆ PHÁP LÝ GIỮA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỚI CỬ TRI 1.1 Vị trí, vai trị đại biểu Hội đồng nhân dân 1.2 Cử tri vị trí cử tri mối quan hệ với đại biểu HĐND 18 1.3 Các yếu tố tác động đến mối quan hệ đại biểu hội đồng nhân dân với cử tri 21 1.3.1 Yếu tố trị 22 1.3.2 Yếu tố pháp luật 22 1.3.3 Yếu tố địa lý – văn hóa 23 1.3.4 Yếu tố kinh tế– xã hội 24 1.3.5 Yếu tố lực đại biểu Hội đồng nhân dân cử tri 25 Tiểu kết Chƣơng 27 CHƢƠNG 2.THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ GIỮA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỚI CỬ TRI 28 2.1 Thực trạng quy định pháp luật 28 2.2 Thực trạng mối quan hệ đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri qua hai nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân từ năm 2011 – 2021 33 2.2.1 Mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri qua hoạt động bầu cử 34 2.2.2.Mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri thông qua hoạt độngtiếp xúc cử tri 36 2.2.3 Mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri thông qua hoạt động tiếp công dân 39 2.3 Đánh giá chung 43 2.3.1 Những điểm tích cực 43 2.3.2 Những hạn chế tồn mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri 44 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế, bất cập 44 Tiểu kết chƣơng 46 CHƢƠNG 3.QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUAN HỆ PHÁP LÝGIỮA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỚI CỬ TRI 47 3.1 Quan điểm tăng cƣờng quan hệpháp lý đại biểu HĐND với cử tri 47 3.2 Giải pháp tăng cƣờng mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri 49 3.2.1 Tiếp tục hoàn thiện văn pháp luật mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri 49 3.2.2 Nâng cao chất lượng hoạt động bầu cử 53 3.2.3 Tăng cường tiếp xúc giữ mối liên hệ với cử tri 56 3.2.4 Nâng cao chất lượng hoàn thiện tiêu chuẩn đại biểu HĐND 57 3.2.6 Nâng cao văn hóa pháp luật cho cử tri 61 3.2.7 Tạo điều kiện tiếp tục củng cố nâng cao hiệu mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri 65 Tiểu kết Chƣơng 67 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong máy nhà nước, Hội đồng nhân dân có vị trí đặc biệt cấu thành nên Chính quyền địa phương, thiết chế vô quan trọng để thực thi quyền lực nhân dân Hiện nay, bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền với yêu cầu tiếp tục hồn thiện mơ hình tổ chức quyền địa phương; bảo đảm vai trò thực Hội đồng nhân dân với tính chất đại diện cho ý chí, nguyện vọng quyền làm chủ Nhân dân địa phương, nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương; đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân yêu cầu cấp bách Trong đó, hiệu hoạt động Hội đồng Nhân dân cấp phụ thuộc lớn vào chất lượng, hiệu mối quan hệ đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri Vì vậy, việc tăng cường mối quan hệ pháp lý đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri nhu cầu tất yếu nhằm làm cho máy nhà nước nói chung trở nên gần dân hơn, tơn trọng, phát huy quyền làm chủ nhân dân; qua tạo niềm tin, gắn bó cử tri với đại biểu Khoản Điều 115 Hiến pháp năm 2013 khẳng định rằng: “Đại biểu Hội đồng nhân dân người đại diện cho ý chí, nguyện vọng Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu giám sát cử tri, thực chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri hoạt động Hội đồng nhân dân, trả lời yêu cầu, kiến nghị cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải khiếu nại, tố cáo Đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ vận động Nhân dân thực Hiến pháp pháp luật, sách Nhà nước, nghị Hội đồng nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước” Gần 75 năm qua, từ năm 1946 Hội đồng nhân dân khóa nước Việt Nam đời đến nay, mối quan hệ đại biểu với cử tri nước ta bước trở thành truyền thống, trở thành nếp sống văn hóa trị Đại biểu Hội đồng nhân dân cử tri ln đồng lịng, chung sức xây dựng Nhà nước pháp quyền Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh Bên cạnh đó, mối quan hệ đại biểu cử tri tốt sở để Hội đồng nhân dân thể đầy đủ vai trò quan quyền lực nhà nước, định vấn đề quan trọng địa phương, đất nước thực giám sát có hiệu lực, hiệu việc thực đường lối, sách, pháp luật có hiệu lực Có thể khẳng định, kỳ họp đây, để không ngừng nâng cao chất lượng để thực tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giao nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm người đại diện nhân dân, tích cực học tập, nghiên cứu, đổi phương pháp làm việc Đồng thời, đại biểu Hội đồng nhân dân tham gia tích cực vào việc cụ thể hóa chủ trương, sách, nghị Đảng, Nhà nước quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương Tuy nhiên, bên cạnh điểm tích cực mà đại biểu Hội đồng nhân dân đạt được, phần khơng nhỏ đại biểu Hội đồng nhân dân chưa thực đáp ứng nguyện vọng cử tri Điều dẫn đến tình trạng Hội đồng Nhân dân cịn hoạt động hạn chế, mối quan hệ đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri vấn đề quan tâm Vì vậy, nhóm nghiên cứu khoa học định chọn đề tài: “Quan hệ pháp lý đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri” nhằm nghiên cứu, luận giải, làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực trạng mối quan hệ pháp lý đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri, khó khăn, thách thức địi hỏi đại biểu Hội đồng nhân dân cử tri cần tăng cường, trì, củng cố phát triển mối quan hệ thường xuyên với cử tri từ đưa kiến nghị góp phần nâng cao hiệu mối quan hệ đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri Lịch sử nghiên cứu vấn đề Liên quan đến nội dung mối quan hệ đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri có số đề tài khoa học, luận văn, viết tạp chí đề cập cách trực tiếp lồng ghép vào nội dung liên quan, như: Cuốn “Tìm hiểu quyền địa phương cấp”, tác giả Nguyễn Thị Kim Thoa tập trung giới thiệu cấu tổ chức hoạt động quyền địa phương cấp, quyền hạn trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức sở việc thực quyền lực nhà nước Cuốn sách tập trung phân tích thẩm quyền HĐND, UBND việc giải theo Luật đất đai, Luật Giáo dục, Luật xây dựng, Luật khiếu nại tố cáo…Qua giúp người đọc nhận thức sâu sắc vị trí, vai trị HĐND (trong có đại biểu HĐND) UBND máy quyền địa phương cấp Luận án Tiến sĩ trị học “Hoàn thiện chế độ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Việt Nam nay” tác giả Vũ Thị Loan phân tích, làm rõ vị trí, vai trò, chức Hội đồng nhân dân điều kiện nhà nước pháp quyền XHCN; khẳng định vai trò quan trọng Hội đồng nhân dân việc thực quyền làm chủ nhân dân Vấn đề có ý nghĩa thực tiễn tác giả đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động HĐND cấp máy CQĐP Việt Nam nay; hạn chế, bất cập tổ chức hoạt động HĐND cấp Từ việc đánh giá thực trạng vậy, tác giả nêu số quan điểm đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ bầu cử HĐND Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhà nước pháp quyền XHCN Những kết luận án tiếp tục nguồn tư liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, hoàn thiện máy CQĐP nói chung mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri nói riêng [8] Nghiên cứu Phan Văn Ngọc (2018), “Đổi chế độ bầu cử đại biểu Quốc hội nước ta nay”, Luận án Tiến sỹ Luật học, Học viện Khoa học Xã hội Luận án sở lý luận sở thực tiễn đổi chế độ bầu cử đại biểu Quốc hội Tác giả nêu lên số hạn chế, bất cập chế độ bầu cử đại biểu Quốc hội là: chưa có chế đảm bảo thực quyền bầu cử cử tri công dân dân Việt Nam nước ngồi; chưa có chế để cử tri có đầy đủ thơng tin người ứng cử trước định bỏ phiếu; cịn có phân biệt người tự ứng cử người giới thiệu ứng cử,…Trên sở đó, luận án đưa giải pháp khắc phục, chia theo nhóm: Nhóm giải pháp đổi nhận thức, lý luận bầu cử đại biểu Quốc hội; nhóm giải pháp sửa đổi, nhiệm vụ, quyền hạn người đại biểu Để làm tốt công tác nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng pháp luật cho đại biểu, cần trọng đến vấn đề: Đổi nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật nâng cao kỹ năng, lực hoạt động cho đại biểu HĐND Trước đây, trọng đào tạo, bồi dưỡng vấn đề lý luận chung hệ thống trị, máy nhà nước, pháp luật xây dựng văn pháp luật…mà chưa sâu vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ đại biểu HĐND cấp, chất lượng hiệu đạt chưa cao Bởi vậy, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần phải đổi theo hướng xây dựng chuyên sâu phù hợp với nhóm đại biểu đơn vị, địa phương mà đại biểu đại diện Hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nâng cao lực, kỹ hoạt động cho đại biểu HĐND phải diễn thường xuyên Với đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm, số đại biểu lần đầu tham gia Hội đồng nhân dân, chí có nhiều đại biểu chưa kinh qua vị trí quản lý, nên việc nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động cho đại biểu HĐND cần thiết Hình thức bồi dưỡng đa dạng như: Hội thảo, tập huấn theo chuyên đề, liên kết Trung tâm Tư vấn pháp luật Đào tạo ngắn hạn địa phương mở lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đại biểu HĐND”,… Nội dung tập huấn, bồi dưỡng cần trọng đến kỹ thẩm tra, giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, phát biểu ý kiến; nhằm trang bị cho đại biểu phương pháp tư duy, phương pháp nghiên cứu tài liệu, thu thập xử lý thông tin liên quan đến hoạt động Hội đồng nhân dân Đồng thời, khuyến khích đại biểuHĐND tự học, trau dồi kiến thức pháp luật phục vụ cho việc thực nhiệm vụ Nâng cao lực đội ngũ giảng viên, Luật sư, Luật gia sở đào tạo, bồi dưỡng Hình thành đội ngũ giảng viên thỉnh giảng chuyên gia pháp luật, nhà quản lý am hiểu thực tiễn áp dụng thực thi pháp luật hoạt động quản lý, điều hành Hội đồng nhân dân, coi đội ngũ quan trọng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng pháp luật, nâng cao lực, kỹ hoạt động cho đại biểu HĐND 58 Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân cần tăng cường tổ chức học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cho đại biểu HĐND Học hỏi trao đổi kinh nghiệm thực tế cách thức tiếp cận vấn đề trọng tâm cho đại biểu HĐND Ngoài việc trao đổi, giao lưu địa phương, phải tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân với địa phương khác Thứ hai, bên cạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đại biểu HĐND, cần phải quan tâm xây dựng đội ngũ tham mưu, giúp việc phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân đảm bảo theo chế tinh gọn, chất lượng ổn định Theo tinh thần Nghị số 580/2018/NQ-UBTVQH14 ngày 04/10/2018, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đạo tổng kết thực thí điểm hợp Văn phịng Đồn đại biểu Quốc hội, Văn phịng HĐND Văn phịng UBND cấp tỉnh, với đưa đạo, hướng dẫn thống mơ hình Văn phòng phục vụ Hội đồng nhân dân Tỉnh phạm vi tồn quốc để địa phương có thực Thứ ba, xây dựng tiêu chí chấm điểm đại biểu Cần xây dựng khung đánh giá chất lượng hoạt động đại biểu không chuyên trách chuyên trách Trong đó, xem xét, nghiên cứu quy định cụ thể khung thời gian tối thiểu cần phải thực hoạt động đại biểu, đặc biệt việc tham gia hoạt động đại biểu chuyên trách không chuyên trách cấp theo luật định Từ khung đánh giá chất lượng hoạt động đại biểu, tạo sở xây dựng tiêu chí chấm điểm đánh giá lực cho công tác quy hoạch, bồi dưỡng phát nhân tố có đủ tư cách, lực, phẩm chất để hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu dân cử Thứ tư, cần đặc biệt ý tiêu chuẩn đại biểu “có trình độ văn hóa, chun mơn, đủ lực, sức khỏe, kinh nghiệm cơng tác uy tín để thực nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia hoạt động Hội đồng nhân dân” Để lựa chọn người vừa có lực thực sự, vừa có tố chất làm đại biểu đòi hỏi quan địa phương thân người thực công tác cán phải có tài năng, đức độ, chuẩn xác cách nhận định, đánh giá đại biểu Đó 59 sở cho việc quy hoạch, bồi dưỡng sử dụng đại biểu lâu dài xây dựng đội ngũ cán vừa hồng, vừa chuyên Trong cấu đại biểu HĐND cần có tỷ lệ thích hợp số đại biểu có trình độ kiến thức luật pháp, song song với đó, cần phải nhanh chóng nâng cao chất lượng đại biểu HĐND Thực tế cho thấy, đặt nặng vấn đề cấu nhiều đại biểu có đạo đức, phẩm chất tốt, phù hợp cấu lại thiếu lực đóng góp vào hoạt động chung Hội đồng nhân dân hoạt động giám sát, lại bỏ sót nhiều người có lực phẩm chất Sau bầu đại biểu HĐND, cần phải thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước, văn liên quan đến hoạt động Hội đồng nhân dân; đồng thời xây dựng quy chế hoạt động cho đại biểu Thường trực HĐND cần phải đạo đến quan chuyên môn cung cấp cho đại biểu HĐND tài liệu kỹ thực nhiệm vụ đại biểu, đặc biệt trọng tài liệu kỹ giám sát 3.2.5 Phát huy vaitrò cá nhân đại biểu HĐND hoàn thiện phương thức hoạt động đại biểu Vai trò cá nhân đại biểu HĐND quan trọng: đại biểu tự nhận thức, tích cực nghiên cứu, thảo luận với tập thể Hội đồng nhân dânquyết định vấn đề theo thẩm quyền, khơng làm nhiệm vụđó thayđại biểu Vì vậy, để phát huy vai trị tích cực cá nhân đại biểu HĐND hoàn thiện phương thức hoạt động đại biểu hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, có ý kiến chất vấn với quan liên quan kiến nghị với Thường trực, ban HĐND để tổ chức đoàn giám sát, nhằm làm rõ trách nhiệm đề xuất giải pháp khắc phục phát vấn đề cộm, xúc; thực số giải pháp như: Thứ nhất,đại biểu HĐND cần chủ động học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ để thực tốt nhiệm vụ theo luật định; tích cực nghiên cứu, nắm vững chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước nghị HĐND; thường xuyên trau dồi kỹ hoạt động, đặc biệt phát bất cập, vướng mắc trình tổ chức triển khai thực 60 nhiệm vụ để kiến nghị biện pháp giải quyết, tháo gỡ kịp thời, giúp Hội đồng nhân dân ban hành nghị đắn, phù hợp với thực tiễn địa phương Thứ hai, nâng cao trách nhiệm đại biểu HĐND Hằng năm, đại biểu HĐND phải tự xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động năm báo cáo với Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp biết để theo dõi, giám sát việc thực hiện, đồng thời báo cáo kết thực với cử tri nơi bầu Mặt khác, năm Thường trực HĐND cần tổ chức đánh giá xếp loại kết hoạt động, có động viên khen thưởng kịp thời đại biểu HĐND hồn thành tốt nhiệm vụ Làm trách nhiệm đại biểu nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đại biểu HĐND cấp Thứ ba, tăng cường hoạt động giám sát Giám sát nhiệm vụ quan trọng Hội đồng nhân dân, hoạt động thường xuyên đại biểu dân cử, Ban, Thường trực HĐND Để tăng cường hoạt động giám sát đại biểu HĐND, cần phải nâng cao hiệu hoạt động chất vấn đại biểu Để làm tốt hoạt động động đại biểu cần phải dành thời gian nghiên cứu quy định pháp luật, nắm vững nhiệm vụ, quyền hạn HĐND UBND cấp, quyền hạn trách nhiệm đại biểu HĐND hoạt động giám sát, nắm rõ nội dung Nghị Hội đồng nhân dân ban hành kỳ họp Sau nghiên cứu, đại biểu trao đổi với thành viên Tổ đại biểu, lên kế hoạch chuẩn bị câu hỏi chất vấn thực tế, có trọng tâm Bên cạnh đó, cần nâng cao hoạt động giám sát văn quy phạm pháp luật Ngoài việc xem xét thẩm quyền ban hành, nội dung văn quy phạm pháp luật, đại biểu phải nghiên cứu, hiểu quy trình soạn thảo ban hành quy định hành để thực giám sát Để kịp thời phát xử lý dấu hiệu vi phạm văn quy phạm pháp luật 3.2.6 Nâng cao văn hóa pháp luật cho cử tri Văn hóa pháp luật cử tri kết trình nhận thức, hiểu biết pháp luật hình thành nên thái độ, niềm tin đắn pháp luật 61 người Đổi nâng cao trình độ văn hóa pháp luật cho cử tri trước tiên phải vấn đề nhận thức, để cá nhân hiểu pháp luật nguyên tắc vận dụng vào sống Khi cử tri không nhận thức, không hiểu biết đầy đủ pháp luật gây trở ngại lớn việc nêu ý kiến, kiến nghị đặc biệt việc bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp mình; đồng thời tham gia vào hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động đại biểu HĐND Nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật phải gắn liền với giáo dục đạo đức nghề nghiệp Phải có lồng ghép tuyên truyền, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức nghề nghiệp để đạt hiệu giáo dục tồn diện Điều xuất phát từ “sự thống nguyên tắc pháp luật, đạo đức văn hóa thể hành vi pháp luật cá nhân, tổ chức, lĩnh vực đời sống nhà nước pháp luật” [20, tr.79] Để nâng cao văn hóa pháp luật cử tri, cần phải thực đồng giải pháp sau: Thứ nhất, chủ động giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên từ ngồi ghế nhà trường Đây giai đoạn đầu cho việc hình thành nhân cách, hiểu biết pháp luật vốn văn hóa sống, làm hành trang bước vào đời công dân tốt xã hội; nên công tác giáo dục từ giai đoạn quan trọng Thay giáo dục pháp luật theo lối mịn gây ép buộc, khơng tạo hứng thú tiếp thu, người giảng dạy cần thực với nội dung, hình thức đa dạng, ứng dụng cơng nghệ thơng tin, xây dựng tủ sách pháp luật nhà trường Đặc biệt, biên soạn nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân cấp trung học sở, trung học phổ thông Nhà trường quan chuyên môn địa phương, tổ chức “Ngày Pháp luật”, tiết học ngoại khóa, thi tìm hiểu pháp luật ví dụ: thi trực tuyến “Pháp luật học đường”,… theo hướng đa dạng, phong phú, thiết thực Thứ hai, cần nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Để làm tốt cơng tác này, cần có vào Sở Tư pháp địa phương nghiên cứu tập trung phổ biến luật, pháp lệnh Quốc hội 62 thông qua, ban hành Đồng thời, hướng dẫn, đạo triển khai công tác phổ biến pháp luật gắn với nhiệm vụ trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh địa phương, trọng đến vấn đề khởi nghiệp, an tồn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ mơi trường tồn địa bàn quản lý vấn đề dư luận xã hội quan tâm Cùng với đó, quan chức địa phương tìm hiểu nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực để lên kế hoạch biên soạn tài liệu phổ biến pháp luật phù hợp Sở Tư pháp phải thường xuyên nắm bắt tình hình, đạo, hướng dẫn, định hướng chủ đề, nội dung, hình thức phổ biến hướng tới trọng tâm, trọng điểm theo nhu cầu thông tin pháp luật đại biểu, cử tri địa phương toàn Nhân dân Ngoài ra, Hội đồng nhân dân phối hợp mở chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật trang thông tin trực tuyến tỉnh Báo, Đài Phát truyền hình, tổ chức phổ biến pháp luật dạng sân khấu hóa nhằm thu hút tất tầng lớp nhân dân tham gia Nội dung phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật cần thực đa dạng, không dừng lại phổ biến văn pháp luật ban hành mà cần phổ biến thông tin pháp luật, pháp lệnh, văn bản, sách thuộc phạm vi quản lý đơn vị, kết việc thực pháp luật lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, ý kiến chuyên gia lĩnh vực lập pháp vấn đề xây dựng hoàn thiện pháp luật ý kiến đánh giá, đóng góp người dân sách, pháp luật Nhà nước Phổ biến, giáo dục pháp luật phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp, nhằm giúp hình thành ý thức pháp luật đại biểu cử tri nói riêng văn hóa pháp luật nói chung Giúp cho người nắm bắt tri thức pháp luật, vấn đề thực tiễn pháp luật nảy sinh sống hàng ngày, từ giúp cho họ có nhận định, đánh giá hình thành hành vi pháp luật đắn Đồng thời, hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật góp phần vào trình giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao trách nhiệm cho cử tri Thứ ba, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp công dân 63 Đối với công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, trước sau kỳ họp thường lệ, Đảng đoàn HĐND lãnh đạo Thường trực HĐND cấp xây dựng lịch tiếp công dân phân công Thường trực HĐND, lãnh đạo Ban HĐND đạo Văn phịng thực tiếp cơng dân định kỳ hàng tháng trụ sở tiếp công dân tỉnh theo quy định pháp luật Qua kết hợp thực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, sách pháp luật Đảng Nhà nước tới cử tri Nhân dân địa phương Các nội dung tuyên truyền, phổ biến cần tập trung quy định có liên quan đến đời sống nhân dân như: Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Hơn nhân gia đình, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu HĐND, Luật Tổ chức quyền địa phương; Thơng tư, Thơng tư liên tịch bộ, ngành Trung ương; Nghị Hội đồng nhân dân,… Việc lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật với công tác tiếp xúc cử tri, tiếp cơng dân góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật ý thức chấp hành pháp luật cán bộ, công chức viên chức nhân dân toàn tỉnh Ngăn chặn kịp thời hạn chế hành vi vi phạm pháp luật tệ nạn xã hội; đồng thời nắm bắt giải mâu thuẫn, tranh chấp cộng đồng dân cư thuộc địa bàn quản lý, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trị, trật tự trị an, tăng cường hiệu quản lý nhà nước quyền địa bàn Thứ tư, tăng cường lãnh đạo Đảng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Về công tác ban hành Nghị quyết, phải nâng cao vai trị Đảng đồn HĐND cấp việc lãnh đạo, đạo Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND Ban HĐND thực nhiệm vụ xây dựng, ban hành nghị Hội đồng nhân dân theo quy định pháp luật Thông qua hoạt động thẩm tra, thảo luận, biểu để ban hành nghị bám sát đường lối, chủ trương Đảng, Nghị Ban chấp hành Đảng bộ, sách pháp luật Nhà nước; nhằm tạo sở pháp lý cho công tác quản lý tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 64 Ngoài việc lãnh đạo, đạo, Đảng đoàn cấp cần tiến hành khảo sát, giám sát chuyên đề giám sát thường xuyên nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Để qua kịp thời đưa kiến nghị, đề xuất với UBND cấp, ngành vấn đề tồn tại, vướng mắc việc thực quy định pháp luật Nghị Hội đồng nhân dân công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 3.2.7 Tạo điều kiện tiếp tục củng cố nâng cao hiệu mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri Thứ nhất, phải xây dựng thực tốt chế phối hợp đại biểu HĐND với quan, đoàn thể nhân dân địa phương Liên quan đến củng cố nâng cao hiệu mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri cịn có tác động yếu tố khác phẩm chất lực đại biểu việc thực chế phối hợp chủ thể khác Văn phòng HĐND, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Ủy ban Mặt trận tổ quốc Ban Tiếp công dân, Tổ đại biểu HĐND,… việc tạo điều kiện cho đại biểu thực nhiệm vụ đại biểu Ví dụ: phối hợp tham mưu, phục vụ Thường trực bên tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân theo quy định theo lịch xếp Thứ hai, đổi cung cấp thông tin cho đại biểu HĐND tất cấp Với đại biểu thông tin vô quan trọng, thiếu thông tin thông tin thiếu tính xác việc xem xét, đánh giá đề xuất đại biểu không không trúng, làm ảnh hưởng đến hiệu hoạt động đại biểu HĐND Đối với đại biểu kiêm nhiệm việc cung cấp thơng tin liên quan đến thực vai trò, nhiệm vụ đại biểu vô quan trọng Bởi vậy, việc cung cấp đầy đủ thông tin cho đại biểu phải Thường trực Hội đồng nhân dân đạo, lên kế hoạch đổi kịp thời Thực chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử, bước số hóa hoạt động Hội đồng nhân dân để giúp đại biểu tiếp cận thông tin nhanh nhất, Thường trực HĐND cấp đạo phủ sóng cho đại biểu thông qua hệ thống thư điện tử tin nhắn điện thoại Bên cạnh đó, sử dụng phần mềm điều hành kỳ họp nhấn nút biểu điện tử Triển khai rộng “kỳ họp không giấy tờ”, giúp cho đại biểu HĐND chủ động, sẵn sàng việc tiếp 65 cận thông tin, kịp thời nghiên cứu tài liệu trình kỳ họp Ứng dụng cơng nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động Hội đồng nhân dân có nhiều ưu điểm đáng ý: tiết kiệm lao động, chi phí in ấn, chuyển phát, nâng cao tinh thần đổi phương thức làm việc theo hướng ngày khoa học chuyên nghiệp Thứ ba, nâng cao trang thiết bị sở, vật chất đảm bảo điều kiện cho hoạt động đại biểu HĐND cử tri Theo đánh giá chung, mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri chưa đạt hiệu cao thiếu điều kiện sở vật chất cho hoạt động đại biểu HĐND cử tri Vì cần phải nâng cao sở vật chất, tăng cường trang thiết bị đại cho hoạt động đại biểu HĐND, như: Mỗi địa phương cần phải trang bị thêm máy tính có kết nối internet phục vụ nhu cầu tiếp nhận xử lý thông tin cho đại biểu; cần tăng cường đường dây nóng kết nối đại biểu HĐND với cử tri, để đại biểu tiếp nhận giải kịp thời kiến nghị người dân; cần bố trí địa điểm, phịng tiếp xúc cử tri phù hợp với điều kiện địa lý địa phương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu cử tri gặp gỡ, trao đổi ý kiến,… Đồng thời, phải bồi dưỡng kiến thức thao tác sử dụng trang thiết bị thông tin đại cho đội ngũ đại biểu HĐND Thứ tư, tăng chế độ sách đãi ngộ với đại biểu HĐND Hiện nay, so với mặt chung thu nhập xã hội, chế độ đãi ngộ đại biểu HĐND cấp thấp Trường hợp, đại biểu HĐND không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mức phụ cấp hàng tháng họ không phù hợp với nhiệm vụ họ phải đảm nhiệm Với mức chế độ phụ cấp nay, số đại biểu dù có tâm huyết với nghề, khơng thể đảm bảo sống hàng ngày để tận tâm phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu Bên cạnh đó, đưa sách cần phải cần có nghiêm túc nghiên cứu điều kiện hoạt động vùng, miền địa phương để lên kế hoạch xây dựng sách phù hợp nhằm đảm bảo ngun tắc cơng tất địa phương 66 Tiểu kết Chƣơng Dựa sở lý luận thực trạng mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri, Chương tổng kết phân tích quan điểm mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri từ đưa biện pháp nhằm khắc phục hạn chế tăng cường mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri Các quan điểm đưa bám sát quan điểm Đảng, Nhà nước đổi tổ chức, nâng cao hiệu hoạt động quyền địa phương đáp ứng yêu cầu cải cách hành nhà nước xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân, đặc biệt tuân thủ nguyên tắc Hiến pháp năm 2013 Chương đưa 07 nhóm giải pháp quan trọng để tăng cường mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri nước ta giai đoạn là: Tiếp tục hoàn thiện văn pháp luật mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri; nâng cao chất lượng hoạt động bầu cử; tăng cường tiếp xúc giữ mối liên hệ với cử tri; nâng cao chất lượng hoàn thiện tiêu chuẩn đại biểu HĐND; phát huy vai trò cá nhân đại biểu HĐND hoàn thiện phương thức hoạt động đại biểu; nâng cao văn hóa pháp luật cho cử tri tạo điều kiện thuận lợi tiếp tục củng cố nâng cao hiệu mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri Trên sở nhận thức đắn quan điểm, phương hướng, phải cụ thể hóa đưa vào triển khai thực tiễn Đây công việc dễ dàng địi hỏi phải có q trình nghiên cứu, thử nghiệm lâu dài, quy trình nhằm đề xuất kiến nghị giải pháp khả thi làm để Đảng, Nhà nước đưa vào Nghị quyết, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, ban hành luật làm sơ sở cho hoạt động thực tiễn 67 KẾT LUẬN Mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri gắn kết giống sợi dây Sợi dây bền chặt giúp đại biểu phát kịp thời phân tích vấn đề cộm sống; tạo sở sở để Hội đồng nhân dân thể đầy đủ vai trò quan quyền lực nhà nước, định vấn đề quan trọng địa phương, đất nước thực giám sát có hiệu lực, hiệu việc thực đường lối, sách, pháp luật có hiệu lực địa phương Việc nghiên cứu mối quan hệ pháp lý đại biểu HĐND với cử tri yêu cầu cần thiết, khách quan nhằm nâng cao hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân, hoạt động đại biểu HĐND đảm bảo nguyên tắc quyền làm chủ thực Nhân dân Trong hai nhiệm kỳ 2011 – 2016 2016 – 2021, với cố gắng từ hai phía đại biểu cử tri, mối quan hệ dần nâng cao Phía đại biểu khắc phục khó khăn, trì thường xun mối liên hệ với cử tri, tham dự đầy đủ hội nghị tiếp xúc cử tri trước sau kỳ họp, nắm bắt thơng tin xác, kịp thời, trả lời đầy đủ yêu cầu kiến nghị cử tri gửi Đồng thời, kỳ họp Hội đồng nhân dân, đại biểu phát biểu, phản ánh trung thực nguyện vọng kiến nghị cử tri Về phía cử tri, hiểu nhận thức vị trí quan trọng cử tri, thơng cảm chủ động gắn bó với đại biểu, đóng góp ý kiến, cung cấp thơng tin xác, động viên tạo điều kiện để đại biểu HĐND hoạt động vai trị, vị trí, chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật Để có kết có quan tâm lãnh đạo, đạo từ cấp ủy Đảng, vào hệ thống trị, đồng thời có ủng hộ cử tri tầng lớp nhân dân Đại biểu HĐND biết tin cử tri, gần gũi cử tri, biết dựa vào cử tri hoạt động đại biểu HĐND, hoạt động Hội đồng nhân dân, tạo niềm tin cử tri cử tri ủng hộ Gần 75 năm qua, từ năm 1946 Hội đồng nhân dân khóa nước Việt Nam đời đến nay, mối quan hệ đại biểu với cử tri nước ta 68 bước trở thành truyền thống, trở thành nếp sống văn hóa trị Đại biểu HĐND cử tri ln đồng lịng, chung sức xây dựng Nhà nước pháp quyền Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Tuy nhiên, theo đánh giá Thường trực HĐND cấp, mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri nhiều bất cập, hạn chế, mang tính hình thức Nhiều kiến nghị cử tri chưa đại biểu HĐND trả lời đầy đủ kịp thời Ở số hội nghị tiếp xúc cử tri, cử tri tham dự không đông, ý kiến phát biểu không nhiều, kết hội nghị hạn chế Một nguyên nhân chủ yếu phần lớn đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm số địa phương chất lượng hiệu hoạt động đại biểu hạn chế Những nguyên nhân tồn tại, hạn chế đề cập đến Trong phạm vi đề tài nghiên cứu khoa học, qua trình quan sát nghiên cứu sở lý luận thực trạng mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri thông qua quy định pháp luật hoạt động đại biểu HĐND cử tri, cụ thể: hoạt động bầu cử, hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp cơng dân; nhóm đề tài, đề xuất số giải pháp nhằm tằng cường mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri Tăng cường mối quan hệ đại biểu HĐND với cử tri khơng phải cơng việc dễ dàng địi hỏi phải có q trình nghiên cứu, thử nghiệm lâu dài, quy trình nhằm đề xuất kiến nghị giải pháp khả thi làm để Đảng, Nhà nước đưa vào Nghị quyết, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, ban hành luật làm sở cho hoạt động thực tiễn 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nội vụ (2005), Những điểm quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Mai Thị Chung (2001), Nâng cao hiệu hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân, sách 55 năm xây dựng nhà nước dân, dân, dân – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Đăng Dung (2009), Nhà nước số cộng giản đơn, Nxb Lao động, Hà Nội Nguyễn Đăng Dung, Trịnh Quốc Toản, Đặng Minh Tuấn (2016), Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Vũ Công Giao, Đặng Minh Tuấn (2016), Hỏi đáp luật bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia – thật Trương Đắc Linh (2002), “Chuyên đề Chính quyền địa phương với việc bảo đảm thi hành Hiến pháp pháp luật”, Tạp chí Thơng tin khoa học pháp lý Trương Đắc Linh (2002), “Chính quyền địa phương với việc bảo đảm thi hành Hiến pháp pháp luật địa phương”, Luận án tiến sỹ Luật học, Viện Nhà nước Pháp luật, Trung tâm khoa học xã hội nhân văn quốc gia Vũ Thị Loan (2008), “Hoàn thiện chế độ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Việt Nam nay”, Luận án Tiến sĩ Chính trị học, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Nguyễn Hồng Lĩnh (2018), “Hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Học viện Khoa học Xã hội, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam 70 10.Nguyễn Văn Mễ (chủ biên) (2009), Vai trò Hội đồng nhân dân phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Nxb Chính trị - hành chính, Hà Nội 11.Phan Văn Ngọc (2018), “Đổi chế độ bầu cử đại biểu Quốc hội nước ta nay”, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học Xã hội, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam 12.Nghị số 735/2005/NQ-UBTVQH11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Ban hành quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân 13 Nghị số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Quy định chế độ, sách điều kiện bảo đảm hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân 14 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 15 Quốc hội (2013), Luật tiếp công dân 16 Quốc hội (2015), Luật Trưng cầu ý dân 17 Quốc hội (2015), Luật Hoạt động giám sát Quốc hội Hội đồng nhân dân 18 Quốc hội (2015), Luật Tổ chức quyền địa phương 19 Quốc hội (2015), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 20 Hoàng Thị Kim Quế - Ngơ Huy Cương (đồng chủ biên) (2011), Văn hóa pháp luật – Những vấn đề lý luận ứng dụng chuyên ngành, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 21 Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) (2014), Phân cơng quyền lực quyền trung ương quyền địa phương Việt Nam - Lịch sử, lý luận thực tiễn, Đề tài NCKH cấp bộ, Hà Nội 22.http://hanoimoi.com.vn/Ban-in/Chinh-tri/508587/cong-bo-ket-qua-baucu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xiii23.https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/nhung-ket-qua-dat-duoc-trong-hoatdong-tiep-xuc-cu-tri-tiep-cong-dan-cua-huyen-quang-trach.htm 71 24.http://dangcongsan.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-xiiicua-dang/tin-hoat-dong/tham-gia-tich-cuc-vao-cong-tac-chuan-bi-dai-hoidang-va-bau-cu-quoc-hoi-hdnd-545696.html 25.https://www.nhandan.com.vn/nation_news/item/30169802-tong-ket-congtac-bau-cu-quoc-hoi-khoa-xiv-va-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-nhiem-ky2016-2021.html 26.https://www.moha.gov.vn/baucu/tin-tuc-su-kien/de-bao-dam-ty-le-nutrong-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-hoi-dong-nhan-dan-25659.html 72 ... quan hệ đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri giai đoạn Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài đại biểu Hội đồng nhân dân, cử tri quan hệ pháp lý đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri. .. làm chủ nhân dân Tạo niềm tin, gắn bó cử tri với đại biểu 1.3 Các yếu tố tác động đến mối quan hệ đại biểu hội đồng nhân dân với cử tri Mối quan hệ đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri cần phải... định pháp luật điều chỉnh mối quan hệ pháp lý đại biểu hội đồng nhân dân với cử tri Chƣơng Quan điểm giải pháp tăng cường mối quan hệ đại biểu hội đồng nhân dân với cử tri CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ pháp lý giữa đại biểu hội đồng nhân dân với cử tri ,