0

ĐỀ CƯƠNG ôn TẬP LỊCH SỬ HỌC KỲ II 10

9 2 0
  • ĐỀ CƯƠNG ôn TẬP LỊCH SỬ HỌC KỲ II   10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2022, 21:22

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – LỊCH SỬ 10 I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Câu 1 Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc cách mạng tư sản Anh bùng nổ chính là A Vua Sác lơ I triệu tập quốc hội để nhằm tăng thuế để có tiền chi cho việc đàn áp cuộc nổi dậy của những người Scotland B Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Anh phát triển mạnh nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm C Quốc hội Anh kịch liệt công kích chính sách bạo ngược của nhà vua C Sác lơ I dùng quân đội đàn áp quốc hội Câu 2 Cuộc cách mạng tư sản Anh được lãnh. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – LỊCH SỬ 10 I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Câu 1: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cách mạng tư sản Anh bùng nổ là: A Vua Sác-lơ I triệu tập quốc hội để nhằm tăng thuế để có tiền chi cho việc đàn áp dậy người Scotland B Nền kinh tế tư chủ nghĩa Anh phát triển mạnh bị chế độ phong kiến kìm hãm C Quốc hội Anh kịch liệt cơng kích sách bạo ngược nhà vua C Sác-lơ I dùng quân đội đàn áp quốc hội Câu 2: Cuộc cách mạng tư sản Anh lãnh đạo A giai cấp tư sản C tầng lớp quý tộc quân phiệt B tầng lớp quý tộc D tầng lớp quý tộc phong kiến Câu 3: Kết cách mạng tư sản nước Anh đưa đến thành lập A chế độc quân chủ chuyên chế C chế độ cộng hòa liên bang B chế độ cộng hòa D chế độ quân chủ lập hiến Câu 4: Đối với nước Anh, cách mạng tư sản kỷ XVII A thống vùng lập Liên hiệp Anh B lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển mạnh mẽ C mở môt thời đại mới: thời đại đấu tranh giành thắng lợi giai cấp tư sản châu Âu giới D mở thời kỳ chủ nghĩa đế quốc xâm lược thuộc địa khắp giới Câu 5: Cuộc chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Anh Bắc Mỹ giành thắng lợi đã đến đời A Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (USA) B Cộng hòa liên bang Mỹ C 13 bang thuộc địa Anh Bắc Mỹ D Liên bang Hoa kỳ Câu 6: Cuộc chiến tranh giành độc lập bang thuộc địa Anh Băc Mỹ đánh dấu A chủ nghĩa tư thắng phạm vi toàn giới B chế độ phong kiến sụp đổ phạm vi toàn cầu C chủ nghĩa tư mở rộng phạm vi châu Âu D chế độ nơ lệ thức bị xóa bỏ Câu 7: Lãnh đạo đấu tranh giành độc lập Bắc Mỹ kỷ XVIII A giai cấp tư sản B giai cấp chủ nô C tầng lớp quý tộc tư sản hóa D tầng lớp thương nhân Câu 8: Bản Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ (4/7/1776) trở nên tiếng lần cơng nhận A người dân da đen có quyền tự B người sinh có quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc C quyền tự tài sản người dân thuộc địa D quyền tự bầu cử ứng cử người dân thuộc địa Câu 9: Sự kiện châm ngòi cho chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mỹ: A Sự kiện chè Boston B Thực dân Anh dùng biện pháp để kìm hãm phát triển kiên tế thuộc địa C Thực dân Anh nắm độc quyền buôn bán chè D Thực dân Anh cấm người dân thuộc địa khai phá khu vực miền Tây Câu 10: Thực dân Anh làm để kìm hãm kinh tế thuộc địa Bắc Mỹ? A Cấm thuộc địa khai phá miền Tây B Độc quyền buôn bán nhiều mặt hàng chiến lược C Dùng biện pháp để cấm đốn, kìm hãm kinh tế thuộc địa D Cấm thuộc địa khai thác khoảng sản Câu 11: Ý nghĩa quan trọng chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Anh Bắc Mỹ A thúc đẩy phong trào đấu tranh giành độc lập khu vực Mỹ Latinh B giải phóng Bắc Mỹ khỏi thực dân Anh, mở đường cho kinh tế TBCN phát triển C thúc đẩy phong trào cách mạng chống phong kiến châu Âu D thành lập nhà nước tiến nằm châu Âu Câu 12: Sự khác biệt chiến tranh giành độc lập bang thuộc địa Anh Bắc Mỹ so với cách mạng tư sản Anh Pháp là: A Đây cách mạng tư sản diễn hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc B Đây cách mạng tư sản lần thứ mở đường cho kinh tế Bắc Mỹ phát triển mạnh mẽ C Đây cách mạng tư sản diễn hình thức nội chiến đẫm máu D Đây cách mạng tư sản giai cấp tư sản quý tộc lãnh đạo Câu 13: Cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối kỷ XVIII phải làm nhiệm vụ nào? A Lật đổ chế độ phong kiến thối nát vua Lui 16 đứng đầu B Chống lại chế độ phong kiến bảo vệ độc lập trước công liên quân Áo – Phổ C Chống lại công liên minh phong kiến châu Âu Anh đứng đầu D Chống lại công liên quân Áo – Phổ xâm lược nước Pháp Câu 14: Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ mâu thuẫn quyền lợi kinh tế địa vị trị A quần chúng nhân dân tầng lớp quý tộc phong kiến B đẳng cấp thứ quý tộc, tăng lữ C trào lưu “triết học ánh sáng” tư tưởng bảo thủ lạc hậu phong kiến giáo hội D quần chúng nhân dân vua Lui 16 Câu 15: Nói thời kỳ chun Gia-cơ-banh giai đoạn đỉnh cao cách mạng tư sản Pháp A mang lại quyền lợi cho quần chúng lao động, dập tắt loạn đuổi quân xâm lược Áo – Phổ khỏi biên giới B thực luật giá tối đa lương tối đa bảo vệ quyền lợi kinh tế cho quần chúng nhân dân C thông qua sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc” để kêu gọi nhân dân chống thù giặc D chia ruộng đất thành mảnh nhỏ bán cho nông dân trả nợ dần 10 năm, giúp cho nơng dân có ruộng đất Câu 16: Trào lưu công vào hệ tư tưởng chế độ phong kiến dọn đường cho cách mạng tư sản Pháp bùng nổ: A Trào lưu cách mạng công nghiệp B Trảo lưu chủ nghĩa xã hội không tưởng C Trào lưu triết học ánh sáng D Trào lưu văn hóa phục hưng Câu 17: Đối với nước Pháp, cách mạng tư sản Pháp cuối kỷ XVIII có ý nghĩa nào? A Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển B Làm cho chế độ phong kiến lung lay khắp châu Âu C Xóa bỏ tàn dư phong kiến, giải vấn đề ruộng đất cho nhân dân, thống thị trường mở đường cho kinh tế tư chủ nghĩa phát triển D Mở thời đại - thời đại thắng lợi củng cố chủ nghĩa tư nước châu Âu giới Câu 18: Nước Pháp lấy ngày 14-7 làm ngày Quốc khánh A vào ngày Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền thông qua với hiệu tiếng “Tự do- Bình đẳng – Bác ái” B vào ngày ca Mac-xây-e thức hát vang chiến tranh vệ quốc C vào ngày quần chúng nhân dân phá tan ngục Baxti D vào ngày Hoàng đế Napoleon Ponapac lập đế chế Câu 19: Người lãnh đạo đấu tranh giành độc lập cho thuộc địa Anh Bắc Mỹ, gọi “cha đẻ nước Mỹ tự do”, ông ai? A Geogre Washington B Abraham Lincoln C Thomas Jefferson D Franklin Roosevelt Câu 20: Vì nói đấu tranh thống Đức Italia có ý nghĩa cách mạng tư sản? A Vì xóa bỏ chia cắt tạo nên nước Đức thống B Vì xóa bỏ cản trở mở đường cho chủ nghĩa tư Đức phát triển C Vì xóa bỏ tàn tích chế độ phong kiến, đưa nước Đức bước vào kỷ nguyên văn minh D Vì đưa tầng lớp quý tộc quân phiệt lên nắm quyền nước Đức Câu 21: Đây nguyên nhân dẫn đến đấu tranh thống nước Đức kỷ XIX: A Tầng lớp quý tộc quân phiệt Phổ muốn gây chiến tranh xâm lược nước để mở rộng lãnh thổ B Nền kinh tế tư chủ nghĩa phát triển mạnh Đức bị chia cắt thành 38 vương quốc nhỏ C Mâu thuẫn quần chúng nhân dân chế độ phong kiến Đức ngày sâu sắc D Nền kinh tế tư chủ nghĩa phát triển bị chế độ phong kiến nước Đức kìm hãm Câu 22: Hệ kinh tế đấu tranh thống Đức Italia A Xóa bỏ chia cắt, hình thành thị trường thống mở đường cho kinh tế tư phát triển B Lật đổ chế độ phong kiến bảo thủ, mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển C Giải phóng ngưới lao động khỏi ách áp chế độ phong kiến, tạo nguồn nhân lực dồi cho phát triển kinh tế D Mở rộng thị trường tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa tư chủ nghĩa phát triển Câu 23: Quá trình thống nước Đức diễn đường A vận động bang hợp thành liên bang Bixmac tiến hành B chiến tranh xâm lược quý tộc quân phiệt Phổ tiến hành “từ xuống” C quần chúng nhân dân dậy khởi nghĩa xóa bỏ chia cắt thống “từ lên” D kết hợp chiến tranh xâm lược dậy quần chúng nhân dân Câu 24: Đặc điểm chung cách mạng tư sản đầu thời kỳ cận đại châu Âu Bắc Mỹ A giai cấp tư sản lãnh đạo, quần chúng nhân dân động lực to lớn B diễn hình thức nội chiến lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển C nhằm mục đích xóa bỏ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển D xóa bỏ yếu tố kìm hãm cản trở, mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển Câu 25: Nguyên nhân dẫn đến nội chiến Mỹ kỷ XIX: A Mâu thuẫn sâu sắc nô lệ da đen với chủ nô bang miền Nam B Mâu thuẫn sâu sắc tư sản miền Bắc với chủ nô miền Nam C Mâu thuẫn sâu sắc quần chúng nhân dân với quyền bang miền Nam D Sự tồn chế độ nô lệ cản trở kinh tế tư chủ nghĩa phát triển Mỹ Câu 26: Lãnh đạo đấu tranh thống nước Đức A giai cấp tư sản Đức Bixmac đứng đầu B tầng lớp quý tộc tư sản hóa Bixmac đứng đầu C tầng lớp quý tộc quân phiệt Phổ Bixmac đứng đầu D tầng lớp quý tộc phong kiến nước Đức vua Vin-hem I đứng đầu Câu 27: Một công lao to lớn Tổng thống Abraham Lincon nước Mỹ là: A Lãnh đạo quần chúng đánh bại Hiệp Bang miền Nam chấm dứt nội chiến B Chấm dứt chế độ nơ lệ, đại hóa kinh tế, đưa nước Mỹ bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng C Ký sắc lệnh cấp đất miền Tây cho dân di cư, mở rộng lãnh thổ nước Mỹ sang bờ biển Thái Bình Dương D Đấu tranh khơng mệt mỏi chống lại chế độ nô lệ da đen Câu 28: Đây quốc gia đầu cách mạng công nghiệp châu Âu kỷ XVIII A Hoa Kỳ B Đức C Pháp D Anh Câu 29: Cuộc cách mạng công nghiệp Anh lại khởi đầu từ nghành dệt A Đây ngành phát đạt nước Anh châu Âu lúc B Đây nghành kinh tế lâu đời Anh C Ngành dệt cần vốn, thời gian quay vịng nhanh, lợi nhuận cao D Nhu cầu vải len giới lúc lớn, thu nguồn lợi nhuận khổng lồ Câu 30: Đặc điểm chung cách mạng tư sản đầu thời kỳ cận đại châu Âu Bắc Mỹ A giai cấp tư sản lãnh đạo, quần chúng nhân dân động lực to lớn B diễn hình thức nội chiến lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển C nhằm mục đích xóa bỏ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển D xóa bỏ yếu tố kìm hãm cản trở, mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển Câu 31: Anh nước đầu cách mạng công nghiệp châu Âu kỷ XVIII do: A Anh nước có kinh tế tư chủ nghĩa phát triển châu Âu B Anh có nguồn vốn lớn, nhân cơng dồi trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến C Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn nơi tiêu thụ khối lượng hàng hóa khổng lồ D Anh quốc gia tiến hành cách mạng tư sản sớm châu Âu Câu 32: Ai người phát minh động nước? A Giêm Hagrivơ B Ac-crai-tơ C Giêm Oát D Ét –mơn Các-rai Câu 33: Đây khác biệt lớn kinh tế nước ta nước châu Âu thời cận đại (thế kỷ XIX) A phát triển thủ công nghiệp thương nghiệp mạnh mẽ, đô thị hưng khởi (Hội An, Phố Hiến, Thăng Long) B kinh tế nông nghiệp lạc hậu, thủ công thương nghiệp phát triển, đô thị lụi tàn C kinh tế nông nghiệp chủ yếu, bắt đầu có cải tiến quan trọng sản xuất D kinh tế nông nghiệp phát triển, nhiều làng nghề truyền thống mọc lên, buôn bán với thương nhân nước nhộn nhịp Câu 34: Việc phát minh động nước A làm cho sản xuất phát triển nhanh chóng, tạo khối lượng cải dồi B tạo nguồn động lực mới, làm giảm sức lao động thủ công máy móc đời C làm cho ngành giao thơng có bước tiến lớn, tàu thủy xe lửa xuất D làm thay đổi mặt thủ đô Luân Đôn nước Anh Câu 35: Bản chất Cách mạng cơng nghiệp châu Âu A cơng nghiệp hóa thay nơng nghiệp B khí hóa sản xuất thay cho lao động thủ cơng C thay hình thức sản xuất cũ hình thức sản xuất D thay sản xuất quy mô nhỏ sản xuất quy mô lớn Câu 36: Việc phát minh ………… khởi đầu trình cơng nghiệp hóa Anh A động nước B tàu thủy Phơn-tơn C tàu hỏa Xti-phen-xon D xa máy Gien-ni Câu 37: Cách mạng công nghiệp dẫn đến thay đổi xã hội châu Âu? A xuất giai cấp tư sản vô sản B xuất tư sản công nghiệp vô sản công nghiệp C đưa châu Âu bước vào thời đại văn minh cơng nghiệp D xóa bỏ tầng lớp quý tộc chế độ phong kiến châu Âu Câu 38 Năm 1649, cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao A Đã hồn thành xuất sắc nhiệm vụ lật đổ giai cấp tư sản B Vua Sáclơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa thiết lập C Ngay sau nội chiến kết thúc, chế độ độc tài thiết lập D Cách mạng thiết lập chế độ quân chủ lập hiến – chế độ phù hợp với tình hình nước Anh lúc Câu 39 Từ kỉ XVII, tình hình kinh tế Anh có điểm bật? A Nền kinh tế phát triển châu Âu B Công nghiệp tương đối phát triển, nông nghiệp lạc hậu C Phương thức sản xuất tư chủ nghĩa thâm nhập vào nông nghiệp D Bắt đầu cách mạng công nghiệp Câu 40: Đến kỉ XIX, nước Anh mệnh danh là: A “Nước có cơng nghiệp phát triển giới” B “Nước công nghiệp đại” C “ Nước tiên phong công nghiệp” D “Công xưởng giới” Câu 41: Kết cục cuối Cách mạng tư sản Anh cách mạng tư sản khơng triệt để vì: A Quốc hội tiến hành biến C nên cộng hồ thiết lập Anh B Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến Anh D Crôm-oen phải tự sát Câu 42: Cuối kỉ XVIII, Pháp diễn mâu thuẫn đăng cấp thứ ba với đẳng cấp tăng lữ quý tộc về: A quyền lực C địa vị xã hội B quyền lợi kinh tế địa vị trị D vai trị lãnh đạo xã hội Câu 43: Đẳng cấp thứ ba xã hội Pháp gồm giai cấp tầng lớp: A tư sản, thợ thủ cơng bình dân B tư sản, nơng dân, bình dân thành thị D tư sản, nơng dân, thợ thủ công dân nghèo thành thị Câu 44: Một điểm tích cực Tun ngơn Nhân quyền Dân quyền Pháp là: A thừa nhận quyền tự bình đẳng, quyền an tồn, quyền chống áp nhân dân B thừa nhận chế độ tư hữu C bảo vệ quyền lợi hợp pháp người lao động D chống đặc quyền chế độ phong kiến Câu 45: Theo nguyên tắc nhân quyền, Quốc hội Mĩ nắm quyền gì? A Hành pháp B Lập pháp C Tư pháp D Nắm ba quyền II TỰ LUẬN Câu 1: Nêu đặc điểm cách mạng tư sản? Kể tên cách mạng tư sản mà học? Vì nói cách mạng tư sản Pháp cách mạng tư sản triệt để nhất? Câu 2: Nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp dựa tiền đề điều kiện nào? Hãy nêu hệ cách mạng công nghiệp châu Âu cuối kỷ XVIII? Câu 3: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ làm thay đổi mặt nước tư Hiện nhân loại thực cách mạng công nghiệp lần thứ mấy? Hãy viết đoạn văn (khoảng 15 dịng) trình bày hiểu biết cách mạng công nghiệp này? ... phạm vi châu Âu D chế độ nơ lệ thức bị xóa bỏ Câu 7: Lãnh đạo đấu tranh giành độc lập Bắc Mỹ kỷ XVIII A giai cấp tư sản B giai cấp chủ nơ C tầng lớp q tộc tư sản hóa D tầng lớp thương nhân Câu 8:... cách mạng tư sản giai cấp tư sản quý tộc lãnh đạo Câu 13: Cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối kỷ XVIII phải làm nhiệm vụ nào? A Lật đổ chế độ phong kiến thối nát vua Lui 16 đứng đầu B Chống lại chế... ánh sáng D Trào lưu văn hóa phục hưng Câu 17: Đối với nước Pháp, cách mạng tư sản Pháp cuối kỷ XVIII có ý nghĩa nào? A Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển B Làm cho chế
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn TẬP LỊCH SỬ HỌC KỲ II 10,