0

(LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

126 5 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 22:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ HOÀNG VĨNH PHÚC VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế Tốn Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2015 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ HOÀNG VĨNH PHÚC VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế Toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN MỸ HẠNH TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2015 download by : skknchat@gmail.com CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS PHAN MỸ HẠNH Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng 03 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS.TS Phan Đình Nguyên TS Nguyễn Quyết Thắng PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân PGS.TS Lê Quốc Hội TS Hà Văn Dũng Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Phan Đình Nguyên download by : skknchat@gmail.com TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: LÊ HOÀNG VĨNH PHÚC Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 11/04/1981 Nơi sinh: Tây Sơn – Bình Định Chun ngành: KẾ TỐN MSHV: 1341850075 I- Tên đề tài: VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BALANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH II- Nhiệm vụ nội dung: - Tiến hành vận dụng Thẻ cân điểm để đánh giá thành hoạt động Trường Trung Cấp Bến Thành - Vận dụng Thẻ cân đằng điểm để xây dựng tiêu chí để đánh giá thành hoạt động phịng ban từ kết nối đến mục tiêu tổ chức III- Ngày giao nhiệm vụ: 17/03/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/12/2015 V- Cán hướng dẫn: TS PHAN MỸ HẠNH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN “Vận dụng thẻ cân điểm (Balanced scorecard) để đánh giá thành hoạt động Trường Trung cấp Bến Thành” công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Lê Hoàng Vĩnh Phúc download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, toàn tập thể CB – GV – CNV Trường Trung cấp Bến Thành doanh nghiệp Dệt May địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh giúp đỡ tơi suốt thời gian thực luận văn Bên cạnh tơi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến TS.Phan Mỹ Hạnh người hướng dẫn tận tình có đóng góp quan trọng để tơi hồn thành luận văn Một lần xin chân thành cảm ơn! Tác giả Lê Hoàng Vĩnh Phúc download by : skknchat@gmail.com iii TĨM TẮT Trong q trình hội nhập phát triển kinh tế ngày nay, vấn đề cạnh tranh thách thức với tổ chức Các tổ chức cạnh tranh từ yếu tố tài chính, khách hàng, cơng nghệ, người…Chính q trình cạnh tranh làm cho tổ chức muốn tồn phát triển phải đổi từ cơng nghệ đến qui trình quản lý Chính điều đặt trách nhiệm nặng nề lên sở giáo dục phải đào tạo sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu làm việc q trình hội nhập Các Trường cần có xây dựng chiến lược cụ thể cho thời kỳ thực thành cơng chiến lược Thẻ cân điểm công cụ phù hợp việc đánh giá thành hoạt động toàn diện cho tổ chức Đây công cụ tốt để chuyển tải chiến lược thành mục tiêu, thước đo, hành động cụ thể để hoàn thành sứ mạng, tầm nhìn, chiến lược tổ chức thơng qua phương diện (Tài chính, Khách hàng, Qui trình nội bộ, Học hỏi phát triển) Bằng phương pháp thống kê tác giả thống kê liệu trình khảo sát, thu thập liệu tổng kết đánh giá thành hoạt động Trường Trung cấp Bến Thành Qua tác giả thấy khiếm khuyết hệ thống đánh giá thành hoạt động Trường Để khắc phục hạn chế khiếm khuyết hạn chế hệ thống đánh giá Tác giả vận dụng Thẻ cân điểm để đánh giá thành hoạt động Trường Trung cấp Bến Thành Bằng phương pháp tính điểm Excel tác giả xây dựng số thước đo cách tính điểm để vận dụng vào việc đánh giá thành hoạt động Trường Từ thấy mức độ đóng góp thành mà phận đóng góp vào mục tiêu chung nhà Trường để hoàn thành sứ mệnh mà nhà Trường đặt download by : skknchat@gmail.com iv ABSTRACT In the process of integration and economic development today, the issue of competitiveness is a challenge for all organizations The competing organizations from financial factors, customers, technology, human The competitive process that gave the organization to survive and develop, they must innovate from technology to management processes This has placed a heavy responsibility on the institution that should provide quality products that meet the requirements to work in the integration process Schools need to have a specific strategy for each period and the successful implementation of its strategy Balanced scorecard is an appropriate tool in assessing the overall performance of organizations This is one very good tool to convey the strategy into objectives, metrics, specific actions to complete the mission, vision and strategy of the organization through sectors (Finance, customer, internal process, Learning and development) By statistical methods the author has been the statistical data in the survey, gather data and review and evaluate the performance at the Ben Thanh College Thereby authors see shortcomings of the evaluation system into the current performance of the school To overcome and eliminate the defects and shortcomings of the current evaluation system The author has employed Balanced scorecard to evaluate operating results at Ben Thanh College By means of the points on Excel author has built a number of measures and how to manipulate scores in the evaluation of performance at school From there see the contribution as well as achievements that the parts contribute to the overall goal of the school to fulfill the mission that the shool has in place download by : skknchat@gmail.com v MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan .i Lời cảm ơn ii Tóm tắt .iii Abstract iv Danh mục từ viết tắt ix Danh mục bảng biểu, đồ thị, hình ảnh x PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những cơng trình nghiên Thẻ cân điểm công bố Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM 1.1 Sự cần thiết Thẻ cân điểm 1.2 Thẻ cân điểm tổ chức công 1.2.1 Khái niệm Thẻ cân điểm 1.2.2 Vai trò Thẻ cân điểm 11 1.2.2.1 Thẻ cân điểm hệ thống đo lường 11 1.2.2.2 Thẻ cân điểm hệ thống quản lý chiến lược 12 1.2.2.3 Thẻ cân điểm công cụ trao đổi thông tin 13 1.2.3 Thẻ cân điểm tổ chức công 13 1.2.3.1 Thẻ cân điểm tổ chức công 13 1.2.3.2 Áp dụng Thẻ cân điểm sở giáo dục 16 1.2.4 Sứ mệnh, tầm nhìn chiến lược 17 download by : skknchat@gmail.com vi 1.2.4.1 Sứ mệnh 17 1.2.4.2 Tầm nhìn 18 1.2.4.3 Chiến lược 19 1.2.5 Các mục tiêu Thẻ cân điểm đồ chiến lược mục tiêu 19 1.2.5.1 Phương diện tài 19 1.2.5.2 Phương diện khách hàng 21 1.2.5.3 Phương diện quy trình nội 22 1.2.5.4 Phương diện học hỏi phát triển 23 1.2.5.5 Bản đồ chiến lược mục tiêu 24 1.2.6 Các thước đo Thẻ cân điểm mối quan hệ thước đo 26 1.2.6.1 Các thước đo 26 1.2.6.2 Tiêu chuẩn chọn lựa thước đo 27 1.2.6.3 Mối quan hệ thước đo 27 1.3 Phân tầng Thẻ cân điểm 28 1.3.1 Khái quát phân tầng Thẻ cân điểm 28 1.3.2 Quy trình phân tầng Thẻ cân điểm 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ ĐO LƯỜNG THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH 37 2.1 Tổng quan Trường Trung cấp Bến Thành 37 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển 37 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 38 2.2 Thực trạng tổ chức đánh giá thành hoạt động Trường Trung cấp Bến Thành 39 2.2.1 Thực trạng đánh giá thành hoạt động nhà trường phương diện tài chính: 39 2.2.2 Thực trạng đánh giá thành hoạt động nhà trường phương diện Khách hàng 41 download by : skknchat@gmail.com B Thực ngày, công lao động 15đ Đi trề sớm từ < 15 phút (không báo cáo Quản lý -5/ỉần đơn vị) Đi trễ sớm >15 phút (không bảo cảo Quản lý đơn -10/lần vị) Bỏ vị trí làm việc khơng lý > 30 phút (không báo cáo -10/lần Quản lý đơn vị) C Chấp hành quy chế, quy định nhà trường 15đ Chấp hành tốt 15đ Không chấp hành tổt -5/lần D Tham gia hoạt động đoàn thê, hoạt động xã hội 5đ ngồi trường; Tích cực học tập trị, văn hố, chun mơn, nghiệp vụ Tích cực tham gia, có minh chứng Tham gia chưa tích cực mà khơng có lý chỉnh đáng -5/lần E Phẩm chẩt trị, đạo đức, lối sống 5đ 10 Có phẩm chất đạo đức tốt; lối sổng lành mạnh; 5đ Vi phạm đạo đức, lối sổng Tông điểm download by : skknchat@gmail.com -5/lần 100 đ Phụ lục 10: Bảng xếp loại Xếp loại Thang điểm Loại A Các tiêu chí ràng buộc Khơng xếp loại A khi: (Hoàn thành Từ 91- 100 - Vắng buổi làm việc, buổi dạy, buổi xuất sắc điểm trở lên họp,… khơng có lý đáng nhiệm vụ) (Hưởng 100% - BGH có văn phê bình lần hệ số lương bổ - Nghỉ phép, nghỉ ốm (có xác nhận bệnh sung) viện) từ ÷ 14 ngày/tháng - Nghỉ việc riêng từ – ngày/tháng (chỉ tính lương ngày làm việc thực tế) Loại B Khơng xếp loại B khi: (Hồn thành Từ 81 - 90 - Vắng buổi làm việc, buổi dạy, buổi tốt nhiệm vụ) điểm (Hưởng họp,… khơng có lý đáng 80% hệ số - BGH có văn phê bình lần lương bổ sung) - Bị kỷ luật khiển trách - Nghỉ phép, nghỉ ốm (có xác nhận bệnh viện) từ 15 ngày/tháng trở lên - Nghỉ việc riêng từ ngày/tháng trở lên (chỉ tính lương ngày làm việc thực tế) Loại C Khơng xếp loại C khi: (Hồn thành Từ 71- 80 nhiệm vụ) điểm (Hưởng 50% hệ số - Vắng buổi làm việc, buổi dạy, buổi họp,… khơng có lý đáng - BGH có văn phê bình lần trở lên lương bổ sung) - Bị kỷ luật cảnh cáo Loại D Từ 70 điểm trở (Khơng hồn xuống (Khơng thành nhiệm hưởng lương vụ) bổ sung) download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 11: Phân bổ tỷ trọng phương diện Thẻ cân điểm download by : skknchat@gmail.com Phương diện Tài Khách hàng Qui trình nội Học hỏi & Phát triển Tổng cộng Ban giám hiệu Tổ chức Hành Đào tạo Quản trị - Đầu tư Cơng tác HS - SV Khảo thí QLKH QHDN Khoa Trung tâm NN TH Tài Kế tốn BGH 15% 15% 35% 35% TC 5% 5% 60% 30% ĐT 50% 15% 20% 15% QT 10% 10% 20% 60% SV 10% 60% 15% 15% KTH 5% 5% 70% 20% KH 30% 20% 10% 40% K 10% 20% 35% 35% NN 30% 20% 30% 20% TCKT 30% 15% 40% 15% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Phụ lục 12: Phân bổ tỷ trọng mục tiêu cho phương diện download by : skknchat@gmail.com Tên mục tiêu TENKPO Tăng nguồn thu Giảm chi phí Tăng lợi nhuận Nâng cao thu nhập CB – GV – CNV Nâng cao hài lòng SV, DN Nâng cao uy tín, chất lượng giảng dạy Tăng số lượng SV Nâng cao hiệu hoạt động Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV Đầu tư phát triển chương trình Nâng cao kiến thức kỹ CB – GV – CNV Ứng dụng công nghệ thông tin Tăng cường nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức Ban giám hiệu Tổ chức Hành BGH Đào tạo Quản trị - Đầu tư Cơng tác HS - SV Khảo thí QLKH QHDN KTH KH 100% 20% 80% Trung tâm NN TH Tài Kế tốn K NN TCKT 40% 40% 60% 20% 30% 30% 10% 20% 20% 30% Khoa TC ĐT QT SV 40% 20% 20% 90% 30% 40% 10% 20% 80% 30% 70% 20% 10% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30% 100% 20% 100% 80% 30% 80% 20% 30% 100% 70% 20% 60% 50% 20% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 10% 40% 100% 30% 50% 40% 30% 20% 100% 100% 100% 100% 35% 100% 5% 50% 25% 5% 50% 40% 90% 100% 50% 100% 20% 70% 60% 30% 30% 30% 30% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30% 20% 30% 10% 5% 40% 40% 30% 30% 10% 20% 5% 60% 70% 5% 40% 30% 10% 50% 30% 20% 15% 20% 30% 30% 60% 10% 20% 70% 20% 10% 30% 20% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20% 10% Phụ lục 13: Thẻ cân điểm Phịng Tổ chức hành q 1/2014 MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) % KPO MÃ THƯỚC ĐO THƯỚC ĐO (KPIs) % KPI Tài TỶ TRỌNG KPIs (%) 5% CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH Giảm chi phí 90% F02K01 Chi phí quản lý 100% 4.50% 100 Nâng cao thu nhập CB – GV - CNV 10% F04K01 Thu nhập bình quân 100% 0.50% Triệu VND Triệu VND Nâng cao hài lòng SV, DN Nâng cao hài lòng SV, DN 100% C01K01 100% C01K02 Nâng cao hiệu hoạt động 100% I01K01 Nâng cao hiệu hoạt động 100% I01K02 Nâng cao kiến thức kỹ CB–GVCNV Ứng dụng công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ thông tin 20% L01K01 5% L02K01 5% L02K02 Tăng cường nghiên cứu khoa học 15% L03K01 Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức 60% L04K01 Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức 60% L04K02 Khách hàng Mức độ hài lòng Sinh viên, DN Khiếu nại Sinh viên, DN Quy trình nội Đề xuất cải tiến quy trình quản lý Trường duyệt Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở Học hỏi & PT Tập huấn, huấn luyện, đào tạo Ứng dụng cải tiến phần mềm Trang bị nâng cấp phần cứng Số đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu Tỷ lệ nhân viên thực tốt văn hóa Trường học Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức 5% 50% 2.50% Điểm 50% 2.50% Lần 60% 50% 30.00% Đề xuất 50% 30.00% Đề xuất 30% 100% 6.00% Khoá 50% 0.75% Phần mềm 50% 0.75% 100 Triệu VND 100% 4.50% Đề tài 60% 10.80% 90 % 40% 7.20% 60 % 100% download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 14: Thẻ cân điểm phòng Đào tạo quý 1/2014 MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) % KPO MÃ THƯỚC ĐO Triệu VND 40% 6.00% 500 Triệu VND Chi phí quản lý 20% 4.00% 50 F02K02 Chi phí đào tạo 80% 16.00% 60 10% F03K01 Tỷ lệ lợi nhuận tăng thêm 100% 5.00% 500 20% F04K01 Thu nhập bình quân 100% 10.00% 10 Tăng nguồn thu 30% F01K02 Giảm chi phí 40% F02K01 Giảm chi phí 40% Tăng lợi nhuận Nâng cao thu nhập CB – GV - CNV 20% C01K01 20% C01K02 50% C02K01 30% C03K01 Khách hàng Mức độ hài lòng Sinh viên, DN Khiếu nại Sinh viên, DN Nâng cao hiệu hoạt động 5% I01K01 Nâng cao hiệu hoạt động 5% I01K02 5% I02K01 5% I02K02 5% I02K03 90% I03K01 Nâng cao kiến thức kỹ CB – GV CNV Ứng dụng công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ thơng tin Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên 30% L01K01 60% L02K01 60% L02K02 10% L04K01 Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND 15% 80% 2.40% Điểm 20% 0.60% Lần Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm 100% 7.50% 80 % Tỷ lệ Sinh viên tăng hàng năm 100% 4.50% 10 % Quy trình nội Đầu tư phát triển chương trình ĐƠN VỊ TÍNH 5000 F01K01 Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV CHỈ TIÊU 9.00% 30% Tăng số lượng SV Tài Nguồn thu từ đào tạo hệ quy Nguồn thu từ lớp ngắn hạn, liên kết, dịch vụ TỶ TRỌNG KPIs (%) 50% 60% Tăng nguồn thu Nâng cao hài lòng SV, DN Nâng cao hài lịng SV, DN Nâng cao uy tín, chất lượng giảng dạy % KPI THƯỚC ĐO (KPIs) 20% Đề xuất cải tiến quy trình quản lý Trường duyệt Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở 90% 0.90% Đề xuất 10% 0.10% Đề xuất Tỷ lệ đậu học phần môn học 60% 0.60% 80 % Đánh giá giảng viên 0% 0.00% Điểm 40% 0.40% Đề xuất 100% 18.00% Chương trình Đề xuất, cải tiến phương pháp giảng dạy sáng tạo Số lượng chương trình triển khai, áp dụng Học hỏi & PT Tập huấn, huấn luyện, đào tạo Ứng dụng cải phần mềm Trang bị nâng phần cứng Tỷ lệ nhân viên tốt văn tiến cấp thực hóa 15% 100% 4.50% Khố 60% 5.40% Phần mềm 40% 3.60% 200 Triệu VND 50% 0.75% 90 % download by : skknchat@gmail.com kết tổ chức Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức 10% L04K02 Trường học Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức 50% 0.75% 100% download by : skknchat@gmail.com 60 % Phụ lục 15: Thẻ cân điểm Phòng Tài Chính – Kế Tốn q 1/2014 MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) % KPO MÃ THƯỚC ĐO ĐƠN VỊ TÍNH Triệu VND 50% 4.50% 5000 Triệu VND Chi phí quản lý 100% 9.00% 30 F03K01 Tỷ lệ lợi nhuận tăng thêm 100% 3.00% 500 F04K01 Thu nhập bình quân 100% 9.00% 8.8 Tăng nguồn thu 30% F01K02 Giảm chi phí 30% F02K01 Tăng lợi nhuận 10% Nâng cao thu nhập CB – GV- CNV 30% Nâng cao kiến thức kỹ CB – GV – CNV Ứng dụng công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ thông tin CHỈ TIÊU 15000 F01K01 100% C01K01 100% C01K02 100% TỶ TRỌNG KPIs (%) 30% 4.50% 30% Nâng cao hiệu hoạt động Tài Nguồn thu từ đào tạo hệ quy Nguồn thu từ lớp ngắn hạn, liên kết, dịch vụ % KPI 50% Tăng nguồn thu Nâng cao hài lòng SV, DN Nâng cao hài lòng SV, DN THƯỚC ĐO (KPIs) I01K02 10% L01K01 30% L02K01 30% L02K02 Tăng cường nghiên cứu khoa học 10% L03K01 Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức 50% L04K01 Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức 50% L04K02 Khách hàng Mức độ hài lòng Sinh viên, DN Khiếu nại Sinh viên, DN Quy trình nội Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở Học hỏi & PT Tập huấn, huấn luyện, đào tạo Ứng dụng cải tiến phần mềm Trang bị nâng cấp phần cứng Số đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu Tỷ lệ nhân viên thực tốt văn hóa Trường học Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức Triệu VND Triệu VND Triệu VND 15% 80% 12.00% Điểm 20% 3.00% Lần Đề xuất 40% 100% 40.00% 15% 100% 1.50% Khoá 100% 4.50% Phần mềm 0% 0.00% 100 Triệu VND 100% 1.50% Đề tài 70% 5.25% 90 % 30% 2.25% 70 % 100% download by : skknchat@gmail.com Phụ lục số 16 Thẻ cân điểm Trường Trung Cấp Bến Thành quý 1/2014 download by : skknchat@gmail.com STT MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) TỶ TRỌNG KPIs (%) CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH 4.80% 20000 Triệu VND 1.20% 6000 Triệu VND Chi phí quản lý 2.10% 500 THƯỚC ĐO (KPIs) Tài Nguồn thu từ đào tạo hệ quy Nguồn thu từ lớp ngắn hạn, liên kết, dịch vụ Tăng nguồn thu Tăng nguồn thu Giảm chi phí Giảm chi phí Chi phí đào tạo 0.90% 270 Tăng lợi nhuận Tỷ lệ lợi nhuận tăng thêm 3.00% 10 Nâng cao thu nhập CB – GV – CNV Thu nhập quân 3.00% 8.8 10 11 Nâng cao hài lòng SV, DN Nâng cao hài lòng SV, DN Nâng cao uy tín, chất lượng giảng dạy Tăng số lượng SV Nâng cao hiệu hoạt động Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND Th Th 15% Mức độ hài lòng Sinh viên, DN 4.05% Điểm Khiếu nại Sinh viên, DN 0.45% 11 Lần 4.50% 80 % 6.00% 10 % 19987 100% 3 0.14 Đạt Tự chấm Cấp chấm 1231 300 1500 3031 51% 1 0.01 Kém 50 47 56 153 31% 1 0.02 Kém 80 20 30 130 48% 1 0.01 Kém 10 100% 3 0.09 Đạt 102% 4 0.12 Giỏi 10 4 4 100% 3 0.12 Đạt 10 76% 4 0.02 Xuất sắc 67 67 84% 1 0.05 Kém 5 50% 1 0.06 Kém 0.60 35% 3.68% KẾT QUẢ Điểm Xếp qui loại đổi 0.39 Quý I Hệ thống chấm 0.25 Khách hàng Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm Tỷ lệ Sinh viên tăng hàng năm Quy trình nội Đề xuất cải tiến quy trình quản lý Trường duyệt Th ĐIỂM Tỷ lệ hoàn thành 15% bình THỰC HIỆN Đề xuất 1 100% 3 0.11 Đạt 12 download by : skknchat@gmail.com 13 14 Nâng cao hiệu hoạt động Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV 15 Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV 16 Đầu tư phát triển chương trình 17 18 19 20 21 22 23 Nâng cao kiến thức kỹ CB–GV - CNV Nâng cao kiến thức kỹ CB–GV - CNV Ứng dụng công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ thông tin Tăng cường nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở 8.58% Đề xuất Tỷ lệ đậu học phần môn học 2.63% 80 % Đánh giá giảng viên 4.38% 1.75% 14.00% Đề xuất, cải tiến phương pháp giảng dạy sáng tạo Số lượng chương trình triển khai, áp dụng Học hỏi & PT Tập huấn, huấn luyện, đào tạo Tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên Ứng dụng cải tiến phần mềm Trang bị nâng cấp phần cứng Số đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu 33% 1 0.09 Kém 85 85.00 106% 4 0.11 Giỏi Điểm 4.00 100% 3 0.13 Đạt Đề xuất 0.67 22% 1 0.02 Kém Chươn g trình 1 33% 1 0.14 Kém 0 1.16 35% 3.15% Khoá 1 50% 1 0.03 Kém 7.35% 60 % 56 56 57 56.333 94% 2 0.15 Yếu 4.20% 50% 1 0.04 Kém Phần mềm Triệu VND 500 5000 2.80% 2000 7.00% Đề tài Tỷ lệ nhân viên thực tốt văn hóa Trường học 7.35% 90 % 90 85 Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức 3.15% 60 % 89 68 100% 5500 275% 5 0.14 Xuất sắc 140% 5 0.35 Xuất sắc 96 90.333 100% 4 0.29 Giỏi 78.5 131% 5 0.16 Xuất sắc 2.40 Yếu Phụ lục 17: download by : skknchat@gmail.com MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) Giảm chi phí Nâng cao thu nhập CB – GV –CNV Nâng cao hài lòng SV, DN Nâng cao hài lòng SV, DN Nâng cao hiệu hoạt động Nâng cao hiệu hoạt động Nâng cao kiến thức kỹ CB–GV– CNV Ứng dụng công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ thông tin Tăng cường nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức Thẻ cân điểm phịng Tổ Chức – Hành Chính quý 1/2014 THƯỚC ĐO (KPIs) Tài Chi phí quản lý Thu nhập bình quân Khách hàng Mức độ hài lòng Sinh viên, DN Khiếu nại Sinh viên, DN Quy trình nội Đề xuất cải tiến quy trình quản lý Trường duyệt Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở Học hỏi & PT Tập huấn, luyện, đào tạo huấn Ứng dụng cải tiến phần mềm Trang bị nâng cấp phần cứng Số đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu Tỷ lệ nhân viên thực tốt văn hóa Trường học Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức TỶ TRỌNG KPIs (%) 5% 4.50% 0.50% THỰC HIỆN CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH 100 Triệu VND Triệu VND Th Th Tỷ lệ hoàn thành ĐIỂM Hệ thống chấm Tự chấm Cấp chấm KẾT QUẢ Điểm Xếp qui loại đổi Th Quý I 97 97 97% 2 0.10 0.09 Yếu 8.5 8.5 94% 2 0.01 Yếu 0.21 5% 2.50% Điểm 2.50% Lần 3.5 100% 3 0.08 Đạt 100% 5 0.13 Xuất sắc 0.60 60% 30.00% Đề xuất 1 50% 1 0.30 Kém 30.00% Đề xuất 1 50% 1 0.30 Kém 1.20 30% 6.00% Khoá 3 150% 5 0.30 Xuất sắc 0.75% Phần mềm 1 100% 3 0.02 Đạt 0.75% 100 Triệu VND 100 100 100% 3 0.02 Đạt 4.50% Đề tài 1 100% 3 0.14 Đạt 10.80% 90 % 87 90.667 101% 4 0.43 Giỏi 7.20% 60 % 67 67 112% 4 0.29 Giỏi 2.11 Yếu 100% 100 85 Phụ lục 18: Thẻ cân điểm phòng Đào tạo quý 1/2014 download by : skknchat@gmail.com MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) TỶ TRỌNG KPIs (%) CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH 9.00% 5000 Triệu VND 6.00% 500 Triệu VND Chi phí quản lý 4.00% 50 Giảm chi phí Chi phí đào tạo 16.00% 60 Tăng lợi nhuận Tỷ lệ lợi nhuận tăng thêm 5.00% 500 Tăng nguồn thu Tăng nguồn thu Giảm chi phí Nâng cao thu nhập Cb – GV – CNV Nâng cao hài lòng SV, DN Nâng cao hài lòng SV, DN Nâng cao uy tín, chất lượng giảng dạy Tăng số lượng SV Nâng cao hiệu hoạt động Nâng cao hiệu hoạt động Tăng chất lượng THƯỚC ĐO (KPIs) Tài Nguồn thu từ đào tạo hệ quy Nguồn thu từ lớp ngắn hạn, liên kết, dịch vụ 10.00% Khách hàng Mức độ hài lòng Sinh viên, DN Khiếu nại Sinh viên, DN 15% Tỷ lệ Sinh viên tăng hàng năm Quy trình nội Đề xuất cải tiến quy trình quản lý Trường duyệt Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở Tỷ lệ đậu học Th Th ĐIỂM 10 Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND KẾT QUẢ Điểm Xếp qui loại đổi 2.30 Th Quý I Tỷ lệ hoàn thành 6000 6000 120% 5 0.45 Xuất sắc Hệ thống chấm Tự chấm Cấp chấm 50% Thu nhập bình qn Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm THỰC HIỆN 1231 300 1500 3031 606% 5 0.30 Xuất sắc 50 47 56 153 306% 5 0.20 80 20 30 130 217% 5 0.80 Xuất sắc Xuất sắc 400 80% 1 0.05 Kém 0.50 Xuất sắc 10 27 270% 5 0.26 2.40% Điểm 4 12 300% 5 0.12 Xuất sắc 0.60% Lần 10 16 533% 1 0.01 Kém 7.50% 80 % 67 67 84% 1 0.08 Kém 4.50% 10 % 5 50% 1 0.05 Kém 0.99 20% 0.90% Đề xuất 1 200% 5 0.05 Xuất sắc 0.10% Đề xuất 0 100% 3 0.00 Đạt 0.60% 80 % 85 85 106% 4 0.02 Giỏi download by : skknchat@gmail.com đào tạo, dịch vụ cho SV Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV Đầu tư phát triển chương trình Nâng cao kiến thức kỹ Cb – GV – CNV Ứng dụng công nghệ thông tin Ứng dụng cơng nghệ thơng tin Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức phần môn học Đánh giá giảng viên Đề xuất, cải tiến phương pháp giảng dạy sáng tạo Số lượng chương trình triển khai, áp dụng Học hỏi & PT Tập huấn, huấn luyện, đào tạo Ứng dụng cải tiến phần mềm Trang bị nâng cấp phần cứng Tỷ lệ nhân viên thực tốt văn hóa Trường học Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức 0.00% Điểm 0.40% Đề xuất 18.00% Chương trình 500 600 100% 3 0.00 Đạt 200% 5 0.02 Xuất sắc 550 1650 16500 0% 5 0.90 Xuất sắc 0.56 15% 4.50% 5.40% 3.60% 200 0.75% 0.9 0.75% 0.6 100% Khoá Phần mềm Triệu VND 1 100% 3 0.14 Đạt 100% 3 0.16 Đạt 500 5000 5500 2750 % 5 0.18 Xuất sắc % 90 85 96 271 30111 % 5 0.04 Xuất sắc % 89 68 157 26167 % 5 0.04 Xuất sắc 4.11 Giỏi Phụ lục 19: Thẻ cân điểm phòng Tài Chính – Kế Tốn q 1/2014 download by : skknchat@gmail.com MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) Tăng nguồn thu Tăng nguồn thu THƯỚC ĐO (KPIs) Tài Nguồn thu từ đào tạo hệ quy Nguồn thu từ lớp ngắn hạn, liên kết, dịch vụ TỶ TRỌNG KPIs (%) 3.00% 500 Nâng cao thu nhập CB – GV – CNV Thu nhập bình quân 9.00% 8.8 Khách hàng Mức độ hài lòng Sinh viên, DN Khiếu nại Sinh viên, DN Quy trình nội Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở Học hỏi & PT 15% Tăng cường nghiên cứu khoa học 5200 7987 1897 15084 101% 4 0.18 Giỏi Triệu VND 1231 300 1500 3031 61% 1 0.05 Kém 10 56 71 237% 5 0.45 Xuất sắc 480 96% 2 0.06 Yếu 8.5 8.6667 98% 2 0.18 Yếu 3.5 3.5 88% 2 0.24 Yếu 125% 1 0.03 Kém 5000 Tỷ lệ lợi nhuận tăng thêm Ứng dụng cải tiến phần mềm Trang bị nâng cấp phần cứng Số đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu Triệu VND 4.50% Tăng lợi nhuận Tập huấn, huấn luyện, đào tạo Quý I 15000 30 Nâng cao kiến thức kỹ CB – GV – CNV Ứng dụng công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ thông tin Th 4.50% 9.00% Triệu VND Triệu VND Triệu VND Tự chấm Cấp chấm 8.5 0.27 12.00% Điểm 3.00% Lần 1.20 40% 40.00% KẾT QUẢ Điểm Xếp qui loại đổi 0.92 Th Hệ thống chấm 30% Chi phí quản lý Nâng cao hiệu hoạt động ĐIỂM Th ĐƠN VỊ TÍNH Giảm chi phí Nâng cao hài lịng SV, DN Nâng cao hài lòng SV, DN THỰC HIỆN Tỷ lệ hoàn thành CHỈ TIÊU Đề xuất 0 100% 3 1.20 Đạt 0.64 15% 1.50% 4.50% 0.00% 100 1.50% Khoá Phần mềm Triệu VND Đề tài 1 500 5000 100% 3 0.05 100% 3 0.14 Đạt Đạt 5500 5500% 5 0.00 Xuất sắc 700% 5 0.08 Xuất sắc Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức download by : skknchat@gmail.com Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức Tỷ lệ nhân viên thực tốt văn hóa Trường học Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức 5.25% 0.9 % 90 85 2.25% 0.7 % 89 68 100% 96 90.333 10037% 5 0.26 Xuất sắc 78.5 11214% 5 0.11 Xuất sắc 3.03 Đạt ... tài: VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BALANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH II- Nhiệm vụ nội dung: - Tiến hành vận dụng Thẻ cân điểm để đánh giá thành hoạt. .. vận dụng Thẻ cân điểm để đánh giá thành hoạt động Trường Trung cấp Bến Thành Bằng phương pháp tính điểm Excel tác giả xây dựng số thước đo cách tính điểm để vận dụng vào việc đánh giá thành hoạt. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ HOÀNG VĨNH PHÚC VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​ ,

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1. Bốn phương diện của Thẻ cân bằng điểm - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Hình 1.1..

Bốn phương diện của Thẻ cân bằng điểm Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình 1.2. Thẻ cân bằng điểm tổ chức công - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Hình 1.2..

Thẻ cân bằng điểm tổ chức công Xem tại trang 29 của tài liệu.
Niven (2008) trong đưa ra mô hình Thẻ cân bằng điểm cho tổ chức công và phi chính phủ - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

iven.

(2008) trong đưa ra mô hình Thẻ cân bằng điểm cho tổ chức công và phi chính phủ Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 1.4. Mô hình Thẻ cân bằng điểm của cơ sở giáo dục - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Hình 1.4..

Mô hình Thẻ cân bằng điểm của cơ sở giáo dục Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 1.5. Bản đồ chiến lược - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Hình 1.5..

Bản đồ chiến lược Xem tại trang 40 của tài liệu.
Bảng 1.1. Tỷ trọng các phương diện và đề xuất của Norton - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Bảng 1.1..

Tỷ trọng các phương diện và đề xuất của Norton Xem tại trang 44 của tài liệu.
Bảng 1.2. Phân bổ tỷ trọng cho các phương diện trong Thẻ cân bằng điểm - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Bảng 1.2..

Phân bổ tỷ trọng cho các phương diện trong Thẻ cân bằng điểm Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng 1.3. Phân bổ tỷ trọng các mục tiêu cho từng phương diện - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Bảng 1.3..

Phân bổ tỷ trọng các mục tiêu cho từng phương diện Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 1.4 minh họa về cách phân bổ tỷ lệ cho các thước đo và việc tính tỷ trọng cho các thước đo tại Ban giám đốc như sau:  - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Bảng 1.4.

minh họa về cách phân bổ tỷ lệ cho các thước đo và việc tính tỷ trọng cho các thước đo tại Ban giám đốc như sau: Xem tại trang 47 của tài liệu.
Hình 1.6. Quy trình phân tầng - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Hình 1.6..

Quy trình phân tầng Xem tại trang 50 của tài liệu.
Hình 2.1. Cơ cấu tổ chức Trường Trung cấp Bến Thành - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Hình 2.1..

Cơ cấu tổ chức Trường Trung cấp Bến Thành Xem tại trang 54 của tài liệu.
Hình 2.2. Thu nhập bình quân 2011-2014 và kế hoạch 2015 - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Hình 2.2..

Thu nhập bình quân 2011-2014 và kế hoạch 2015 Xem tại trang 56 của tài liệu.
Hình 2. - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Hình 2..

Xem tại trang 58 của tài liệu.
Bảng 2.1.T ổng hợp kết quả khảo sát mức độ hài lòng của Sinh viên N ội  - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Bảng 2.1..

T ổng hợp kết quả khảo sát mức độ hài lòng của Sinh viên N ội Xem tại trang 59 của tài liệu.
Hình 2.4. M - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Hình 2.4..

M Xem tại trang 60 của tài liệu.
dựng những mục tiêu, thước đo trên Thẻ cân bằng điểm. Bảng câu hỏi khảo sát được đính kèm  tại phụ lục số 6 - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

d.

ựng những mục tiêu, thước đo trên Thẻ cân bằng điểm. Bảng câu hỏi khảo sát được đính kèm tại phụ lục số 6 Xem tại trang 61 của tài liệu.
Bảng 2.2. Đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu qua các năm - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Bảng 2.2..

Đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu qua các năm Xem tại trang 64 của tài liệu.
Hình 2.6. Phân lo - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Hình 2.6..

Phân lo Xem tại trang 65 của tài liệu.
Hình 3.1. Bản đồ chiến lược các mục tiêu - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Hình 3.1..

Bản đồ chiến lược các mục tiêu Xem tại trang 79 của tài liệu.
Bảng 3.1. Thẻ cân bằng điểm - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Bảng 3.1..

Thẻ cân bằng điểm Xem tại trang 86 của tài liệu.
Bảng 3.2. Thẻ cân bằng điểm trên Excel - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Bảng 3.2..

Thẻ cân bằng điểm trên Excel Xem tại trang 90 của tài liệu.
Bảng 3.3 Thang điểm tăng - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Bảng 3.3.

Thang điểm tăng Xem tại trang 93 của tài liệu.
Nhìn vào bảng 3.3 cho thấy rằng nếu tỷ lệ hoàn thành càng cao thì thang điểm càng lớn và xếp loại càng tốt - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

h.

ìn vào bảng 3.3 cho thấy rằng nếu tỷ lệ hoàn thành càng cao thì thang điểm càng lớn và xếp loại càng tốt Xem tại trang 93 của tài liệu.
Bảng 3.5. Phương thức xếp loại - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

Bảng 3.5..

Phương thức xếp loại Xem tại trang 94 của tài liệu.
PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​
PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP Xem tại trang 106 của tài liệu.
dành ít thời gian giúp tôi hoàn thành Bảng câu hỏi này. - (LUẬN văn THẠC sĩ) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành​

d.

ành ít thời gian giúp tôi hoàn thành Bảng câu hỏi này Xem tại trang 106 của tài liệu.

Từ khóa liên quan