0

(LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty cổ phần cao su đồng phú

117 3 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty cổ phần cao su đồng phú

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM VĂN ĐỒNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM VĂN ĐỒNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VÕ TẤN PHONG TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 download by : skknchat@gmail.com CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS VÕ TẤN PHONG (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 22 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên TS Trương Quang Dũng TS Hoàng Trung Kiên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện TS Nguyễn Hải Quang TS Nguyễn Quyết Thắng TS Lê Tấn Phước Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV download by : skknchat@gmail.com TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Phạm Văn Đồng Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 09/09/1989 Nơi sinh: Bình Phước Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820171 I- Tên đề tài: Một số giải pháp n h ằ m h o n t h i ệ n c ô n g t c q u ả n t r ị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Cao su đồng phú II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ: Đánh giá thực trạng, tồn tại, hạn chế cần khắc phục quản trị nguồn nhân lực Công ty Nội dung: Gồm chương: chương đưa sở lý luận quản trị nguồn nhân lực; chương đánh giá thực trạng Công ty Cổ Phần Cao su Đồng Phú; chương đưa đề xuất kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực III- Ngày giao nhiệm vụ: 24/01/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/8/2017 V- Cán hướng dẫn: TS Võ Tấn Phong CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Phạm Văn Đồng download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CÁM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám hiệu trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh, Khoa Đào tạo Sau Đại học, Giảng viên tham gia giảng dạy giúp đỡ, tạo điều kiện cho em nghiên cứu trình học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến TS Võ Tấn Phong tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt trình nghiên cứu thực đề tài Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban Lãnh đạo Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh Công ty cổ phần cao su Đồng Phú tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ em suốt q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn Các Anh/chị Học viên ngành Quản trị kinh doanh khóa 21 gia đình động viên, giúp đỡ cung cấp cho thông tin, tài liệu có liên quan q trình thực luận văn tốt nghiệp Trân trọng cảm ơn! Phạm Văn Đồng download by : skknchat@gmail.com iii TÓM TẮT Đề tài: “Một số giải pháp n h ằ m h o n t h i ệ n c ô n g t c q u ả n t r ị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú” Nghiên cứu thực nhằm phân tích đánh giá cơng tác quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Công ty cổ phần cao su Đồng Phú Mục tiêu nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú giai đoạn 2014 – 2016; đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú giai đoạn 2014 – 2016 Từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú từ đến năm 2020 Mơ hình nghiên cứu đưa thành phần Mẫu khảo sát thực ngẫu nhiên với số lượng 250 người lao động làm việc Công ty cổ phần cao su Đồng Phú Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê dự báo Trên sở lý thuyết phân tích liệu thu thập được, nghiên cứu xác định yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần cao su Đồng Phú download by : skknchat@gmail.com iv ABSTRACT Thesis: ” Methods to improve human resources management at Dong Phu rubber joint stock company (DPR) ” This research is conducted to analyze and evaluate effectiveness of current HR management at DPR and its subsidiaries during the period from 2014- 2016 Solutions are then suggested in order to improve the system in the following years until 2020 The model of this research constitutes parts Research sample comprises 250 employees that are chosen randomly within the company and its subsidiaries The method used is statistical projection Based on the theories and the collected data, this research paper is able to conclude which factors affect the training and development of human resources at DPR download by : skknchat@gmail.com v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC HÌNH VẼ xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan đề tài nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu: Bố cục dự kiến luận văn: CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái quát, vai trò quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực 1.1.2 Vai trò quản trị nguồn nhân lực .6 1.1.2.1 Vai trị cơng tác quản trị nguồn nhân lực 1.1.2.2 Vai trò Phòng nhân .7 1.2 Các chức quản trị nguồn nhân lực .7 1.3 Nội dung quản trị nguồn nhân lực 1.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực 10 1.3.2 Phân tích cơng việc .13 1.3.3 Tuyển dụng 14 1.3.4 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 15 download by : skknchat@gmail.com vi 1.3.5 Đánh giá kết làm việc nhân viên: 15 1.3.6 Lương, thưởng sách đãi ngộ 16 1.4 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực số công ty Việt Nam 18 1.4.1 Công ty Cổ phần thép Việt - Nhật (HPS) Hải Phòng .18 1.4.1.2 Công ty Cổ phần Bảo hiểm bưu điện (PTI) Hải Phòng .19 1.4.1.3 Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội 19 1.4.1.4 Công ty thép Miền Nam 20 1.4.1.5 Kinh nghiệm quản trị NNL Cty TNHH MTV Cao su Bình Long 20 1.4.2 Một số học kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực .21 Tóm tắt chương 23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 24 TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ .24 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú .24 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 24 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty: .25 2.1.3 Cơ cấu tổ chức: 26 2.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực công ty 28 2.1.5 Mơ hình quản trị nguồn nhân lực cơng ty: 29 2.1.6 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 36 2.1.6.1 Lĩnh vực trồng khai thác cao su: 36 2.1.6.2 Về đầu tư xây dựng đầu tư vào Công ty con: 37 2.2 Cơ cấu nguồn nhân lực Công ty giai đoạn 2014 - 2016 38 2.2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực theo giới tính 39 2.2.2 Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi 39 2.2.3 Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ 39 2.2.4 Cơ cấu NNL theo chức năng, nhiệm vụ .40 2.2.5 Cơ cấu nguồn nhân lực theo thâm niên làm việc 40 download by : skknchat@gmail.com 88 Bảng 3.5: Bảng đánh giá thành tích cơng tác (Đề xu t) CƠNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước Điện thoại : 02713.819.786 Fax : 02713.819.620 BẢNG TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC Tháng năm Chức vụ Đơn vị công tác Điểm cho tiêu chu n : Xuất sắc 5, Giỏi 4, Trung bình 3, Yếu 2, Kém TIÊU CHUẨN ĐIỂM Các tiê u chuẩn liên quan đến công việc Hồn thành khối lượng cơng việc giao theo thời gian Chất lượng cơng việc hồn thành Chấp hành nội quy lao động công ty Tổ chức thực chủ động công việc Tuân thủ mệnh lệnh cấp Các tiêu chuẩn liên quan đến cá nhân Tính trung thực, tiết kiệm Khả thích ứng với cơng việc Tinh thần phối hợp nhóm Khả hịa nhập tơn trọng đồng nghiệp Khả học tập tự trau dồi kiến thức download by : skknchat@gmail.com 89 Lợi ích giải pháp - Giúp đỡ, động viên, kích thích nhân viên thực cơng việc tốt phát triển khả tiềm tàng nhân viên - Giúp nhà quản trị có sở để đưa định khen thưởng, động viên kỷ luật trả lương cách công - Hệ thống đánh giá thành tích nhân viên giúp cải thiện hiệu cơng tác phản hồi, giúp hoạch định nguồn tài nguyên nhân lực, hoạch định phát triển nghề nghiệp cho CBCNV DN Giải pháp 6: Thiết lập quy chế trả lương, thưởng, chế độ đãi ngộ hợp 3.2.2.6 lý  Mục tiêu giải pháp - Xóa bỏ tư cào thu nhập tồn quan, đơn vị nhà nước Hạn chế tối đa phụ thuộc tiền lương vào thâm niên công tác hay cấp, trọng thực vào lực, hiệu công việc đem lại cho DN - Thiết lập nguyên tắc tiền lương phân phối theo kết lao động cuối người, phận  Nội dung giải pháp Hình thức trả lương theo kết thực công việc, theo khối lượng chất lượng hồn thành cơng việc; người có chun mơn kỹ thuật cao, đóng góp nhiều vào hiệu sản xuất kinh doanh đơn vị trả lương thỏa đáng, khơng hạn chế mức tối đa; sử dụng tồn quỹ tiền lương để phân phối cho cá nhân theo yếu tố hiệu quả, gắn tiền lương với kết sản xuất kinh doanh Căn đơn giá tiền lương Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam duyệt hàng năm kết sản xuất kinh doanh, ngồi nguồn quỹ tiền lương cơng ty trích dự phịng khơng q 10% để hình thành Quỹ tiền lương dự phịng nhằm điều chỉnh khuyến khích đơn vị việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, cơng ty nên trích thêm từ 3% đến 5% để hình thành Quỹ khuyến khích nhằm thưởng cho người lao động có chun mơn, kỹ thuật cao, có đóng góp tích cực cho kết sản xuất kinh doanh hàng năm đơn vị Cả hai Quỹ tiền lương dự phịng khuyến khích phân phối hết cho người lao động vào cuối năm download by : skknchat@gmail.com 90 Tiền lương phân phối cho cá nhân bao gồm tiền lương phân phối theo kết sản xuất kinh doanh mức độ phức tạp, độc hại cơng việc Trong đó, kết sản xuất kinh doanh cá nhân đơn vị đánh giá, phân loại hàng tháng  Lợi ích giải pháp -Tạo môi trường làm việc thân thiện, thoải mái gắn kết người lao động với nhau, lãnh đạo với nhân viên - Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao lực quản trị - Nếu thực giải pháp so với đơn vị khác tồn ngành, cơng ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đổi việc xây dựng Quy chế phân phối tiền lương, thưởng tương đối tiến bộ, mạnh dạn trả lương theo kết làm việc, theo suất, chất lượng, hiệu làm việc người lao động, gắn với sản xuất kinh doanh, không phụ thuộc vào thâm niên công tác hay cấp…mà trọng thực vào lực, hiệu cơng việc đem lại cho DN Góp phần tạo động lực thúc đ y cho CBCNV tích cực làm việc, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm cho đơn vị  Chính sách đãi ngộ Ngoài tiền lương lãnh hàng tháng theo quy chế phân phối tiền lương kết công việc cá nhân thưởng danh hiệu thi đua vào dịp cuối năm, CBCNV hưởng chế độ, sách từ nguồn Quỹ phúc lợi đơn vị chế độ hỗ trợ khác Bên cạnh cần tạo điều kiện thăng tiến cho cá nhân có thành tích xuất sắc cơng việc, từ tạo động lực cho tồn thể cơng nhân viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Hàng năm, người lao động tổ chức khám bệnh lần/1 năm Qua khám định kỳ hàng năm, trường hợp phát bệnh tạo điều kiện trị bệnh hỗ trợ chi phí cho q trình điều trị Ln cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng vệ sinh công nghiệp công ty để người lao động đảm bảo sức khỏe có tâm trạng thoải mái làm việc; áp dụng thời gian làm việc linh động chế độ nghỉ ngơi hợp lý cho cơng nhân sản xuất phân xưởng, nhà máy, xí nghiệp chế biến mủ Hàng năm, CBCNV hỗ trợ chi phí để tham quan, nghỉ mát,các địa điểm xa, gần khác tùy theo kết công tác năm liền kề trước download by : skknchat@gmail.com 91 Th sân bóng đá mini, cầu lơng, bóng bàn thuộc Trung tâm TDTT Thị xã Đồng Xoài nhằm tạo điều kiện cho CBCNV tập luyện, vui chơi sau làm việc căng thẳng Thực đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền ăn ca, chế độ phép…việc trang bị đồng phục, bảo hộ lao động định kỳ hàng năm cho người lao động  Các mối quan hệ, môi trường làm việc Tạo mối quan hệ nhân viên với đồng nghiệp, cấp cấp thoải mái, công việc, sinh hoạt giao tiếp hàng ngày 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đ y mạnh hoạt động đào tạo nâng cao trình độ cho cán cơng nhân viên, người lao động DN, đặc biệt nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước sản xuất kinh doanh Theo kịp thời nhu cầu thị trường quốc tế khả đáp ứng cơng ty Khuyến khích tạo điều kiện phát triển mơ hình xã hội hóa, mơ hình đào tạo theo nhu cầu thị trường, mơ hình đào tạo liên kết DN – Viện – Trường, mơ hình liên danh, liên kết quốc tế để cung cấp cho thị trường NNL lĩnh vực hoạt động ngành cao su đủ số lượng, cao trình độ chất lượng, đạt tiêu chu n quốc tế Có sách chế độ đãi ngộ đặc biệt để thu hút nhân tài, khuyến khích chuyên gia nước, đặc biệt, người Việt Nam nước ngồi có trình độ, lực, kinh nghiệm, vị trí điều kiện thuận lợi lĩnh vực t r ê n tích cực, nhiệt tình tham gia đóng góp cho phát triển ngành Cao su đất nước Bên cạnh việc tạo điều kiện nâng cao tay nghề thu nhập cho người lao động mang lại cho họ môi trường làm việc tốt nhất, công ty cần trọng đến việc xây dựng chế độ thưởng phạt phân minh Đối với người lao động hành vi, vi phạm… tiến hành kỷ luật sa thải cần thiết 3.3.2 Kiến nghị với Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam download by : skknchat@gmail.com 92 Cần xây dựng chiến lược phát triển NNL ngành Cao su để có sở định hướng cho đơn vị hoạt động ngành Cao su Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển NNL đơn vị phù hợp chiến lược tập đoàn điều kiện thực tiễn đơn vị Xây dựng hệ thống quản lý NNL tập trung, áp dụng chung cho toàn ngành đảm bảo quản lý đầy đủ thông tin CBCNV ngành, phân cấp quyền sử dụng liệu cho đơn vị trực thuộc Điều chỉnh, bổ sung Quy chế bổ nhiệm cán hành công ty cho phù hợp với giai đoạn lịch sử Cho phép tuyển chọn công khai chức danh quản lý, lãnh đạo công ty đơn vị trực thuộc công khai tồn hệ thống (khơng điều chuyển cán Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam điều chuyển, nghĩa nội ngành để tạo điều kiện cho CBCNV có lực ứng cử vào vị trí quan trọng, phát huy hết lực CBCNV toàn ngành Cao su khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán quản lý, lãnh đạo số đơn vị trực thuộc Ngoài ra, mở rộng nguồn tuyển chọn từ bên ngồi hình thức thi tuyển vào số vị trí quan trọng cơng ty Cần có sách chế độ đãi ngộ đặc biệt chung cho đối tượng chuyên gia giỏi, đóng góp quan trọng cho Công ty Cao su Xem xét, điều chỉnh chế tuyển dụng suốt đời nhằm sàng lọc đội ngũ người lao động không đáp ứng kịp u cầu cơng việc có sách khuyến khích nghỉ việc nhằm giúp đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng đội ngũ nhân lực đảm bảo hiệu cho cơng việc (nhân làm việc hiệu quả) Quan trọng chất lượng, số lượng Tổ chức khóa học trực tuyến miễn phí Cổng thơng tin điện tử tập đoàn, đơn vị đào tạo bên nhằm tạo điều kiện cho đơng đảo CBCNV tồn nói chung Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nói riêng tự học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng…áp dụng vào công việc tại, mang lại hiệu công việc ngày cao download by : skknchat@gmail.com 93 TĨM TẮT CHƯƠNG Từ kết phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú , đánh giá kết đạt yếu tồn chương đồng thời kết hợp với lý luận quản trị nguồn nhân lực chương 1, chương trình bày giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực cho công ty từ đến năm 2020 Chín (9) giải pháp tác giả đề xu t sở hai (2) nhóm giải pháp  Nhóm giải pháp chung có giải pháp: - Giải pháp 1: Ứng dụng mạnh sách ln chuyển cơng việc nhằm phát triển tối đa lực cán công nhân viên; thường xuyên sàng lọc đội ngũ để thích ứng với mơi trường ln thay đổi nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp - Giải pháp 2: Đ y mạnh hoạt động nhằm tạo dựng Văn hóa Doanh nghiệp”; đáp ứng đời sống tinh thần ngày cao người lao động nhằm tạo mối quan hệ gắn bó, cộng đồng trách nhiệm người lao động doanh nghiệp - Giải pháp 3: Tận dụng tối đa vai trò tổ chức đoàn thể doanh nghiệp nhằm động viên người lao động, phát huy lực, thực tốt việc chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất người lao động  Nhóm giải pháp cụ thể có giải pháp : - Giải pháp 1: Hoạch định nguồn nhân lực Tiến hành hoạch định nguồn nhân lực sở hồn thiện chương trình quản lý nguồn nhân lực phát huy tối đa hiệu sử dụng chương trình - Giải pháp 2: Phân tích thiết kế cơng việc Xây dựng hệ thống phân tích cơng việc hồn chỉnh nhằm làm sở cho hoạt động quản trị nguồn nhân lực công ty - Giải pháp 3: Tuyển dụng, nâng cao hiệu công tác tuyển dụng đồng thời có sách riêng người lao động đến tuổi nghỉ hưu - Giải pháp 4: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đ y mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao lực cạnh tranh nguồn nhân lực doanh nghiệp download by : skknchat@gmail.com 94 - Giải pháp 5: Đánh giá kết thực công việc Nâng cao hiệu công tác đánh giá nhân viên nhằm tạo động lực khuyến khích, động viên người lao động làm việc tốt - Giải pháp 6: Thiết lập quy chế chi trả lương, thưởng sách đãi ngộ hợp lý Với chín giải pháp trên, tác giả mong muốn giúp cho công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty ngày hiệu hơn, đưa Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tiếp tục giữ vị trí hàng đầu khai thác, chế biến mủ Cao su địa bàn tỉnh Bình Phước nói riêng, tập đồn Cao su nói chung phát triển bền vững tương lai Đó mục tiêu luận án - giúp Ban điều hành, nhà quản lý đổi công tác quản trị nguồn nhân lực, nhằm cải thiện suất người lao động, tối đa hóa lợi nhuận cải thiện lực cạnh tranh cho phù hợp với tiến trình cải cách kinh tế thị trường theo hướng công khai, minh bạch bình đẳng phù hợp xu hội nhập giới ngày có chiều rộng chiều sâu download by : skknchat@gmail.com 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Kim Dung (2011) Quản trị NNL NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh [2] Nguyễn Hữu Thân (2012) Quản trị nhân Lần thứ chín NXB LĐ – XH [3] Hồng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh [4] Bùi Văn Danh, MBA.Nguyễn Văn Dung, ThS Lê Quang Khôi (ed.) (2011) Quản trị NNL NXB Phương Đông [5] Hương Huy (2007) Quản trị NNL (Tập Tập 2) NXB giao thơng vận tải [6] Hồng Ngọc Nhậm (chủ biên) (2008) Giáo trình Kinh tế lượng - NXB Lao động – Xã hội, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh – Thư qn khoa tốn – thống kê [7] Nguyễn Đình Thọ (2012) Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh NXB Lao động xã hội [8] Số liệu báo cáo NNL Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú qua năm 2014, 2015 năm 2016 [9] Số liệu kinh doanh Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú qua năm 2014, 2015 năm 2016 [10] Website Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú [11] Luật Lao động 1994, sửa đổi năm 2006, 2007, 2012 văn liên quan http://www.doruco.com.vn download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN (NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC) PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ Một số giải pháp n h ằ m h o n t h i ệ n c ô n g t c q u ả n t r ị nguồn nhân lực Công ty cổ phần cao su Đồng Phú” Xin chào Anh/Chị Tôi Phạm Văn Đồng, nghiên cứu đề tài Giải pháp n h ằ m h o n t h i ệ n c ô n g t c q u ả n t r ị nguồn nhân lực Công ty ccổ phần cao su Đồng Phú” Rất mong Anh/Chị dành thời gian để trả lời nội dung câu hỏi bên theo ý kiến Thơng tin chia sẻ Anh/Chị nguồn tư liệu quý giá giúp chúng tơi làm sở nghiên cứu hồn tồn bảo mật cho mục đích nghiên cứu Anh/Chị vui lòng khoanh tròn theo quy ước mức độ tăng dần: Rất đúng/ Rất đồng ý; Đúng/ Đồng ý; Khơng có ý kiến gì; Khơng đồng ý; Rất không đồng ý Hoạch định nguồn nhân lực Cơng ty Cổ phần Cao su Đồng Phú có thực công tác Công tác hoạch định NNL DN mang lại hiệu tốt Các chức danh nắm rõ mục tiêu trách nhiệm công việc Phân công công việc hợp lý 5 5 hoạch định NNL” Cơng việc phù hợp với trình độ chun mơn, lực cá nhân Tuyển dụng DN có quy chế tuyển dụng, triển khai đến CBCNV thực tốt Công tác tuyển dụng đáp ứng yêu cầu nhân cho download by : skknchat@gmail.com phận DN Nhân tuyển dụng đáp ứng yêu cầu đơn vị Thông báo tuyển dụng thông tin rộng rãi 5 5 5 5 5 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công tác đào tạo phát triển NNL DN trọng Công tác đào tạo DN thời gian qua đem lại hiệu tốt Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thời gian qua đáp ứng yêu cầu CBCNV Có trang bị kỹ cần thiết để thực tốt cơng việc Cơ hội thăng tiến Anh/Chị có nhiều hội để thăng tiến đơn vị Anh/Chị biết điều kiện cần thiết để thăng tiến Chính sách thăng tiến doanh nghiệp cơng Đánh giá kết làm việc CB.CNV Việc đánh giá kết làm việc người lao động thực cơng bằng, xác Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị! download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC I/ BẢNG MƠ TẢ CƠNG VIỆC Bộ phận Phịng Hành - Nhân Chức danh Trưởng phịng Hành Cán quản lý trực tiếp Ban giám đốc Chức danh Trách nhiệm Quyền hạn Trưởng a Chức năng: Tham mưu, giúp việc c Quyền hạn: phòng cho HĐQT Tổng giám đốc - Được quyền yêu cầu đơn vị cung cấp hồ sơ tài liệu liên HC-NS lĩnh vực: - Công tác tổ chức cán quan đến công tác tổ chức cán - Công tác lao động tiền lương, kỹ bộ, (kể Công ty con) Cung thuật an toàn bảo hộ lao động, bảo cấp tài liệu, báo cáo cần hiểm xã hội, BHYT, BHTN, chế thiết cho việc xây dựng kế hoạch lao động, quỹ tiền lương, độ sách cho CB.CNLĐ … toán tiền lương định mức - Công tác tuyển dụng huấn luyện, lao động, ATLĐ, bảo hộ lao đào tạo động, Bảo hiểm xã hội giải - Công tác thi đua khen thưởng, kỷ chế độ sách cho người lao động … luật - Cơng tác quản trị hành văn - Kiểm tra định kỳ, đột xuất đơn vị trực thuộc cơng tác tổ phịng, quản lý quan Công ty chức cán bộ, thực kế hoạch - Chỉ đạo công tác TCCB, LĐTL, lao động, quỹ lương, toán HCQT, đào tạo, thi đua khen thưởng, tiền lương, định mức lao động , chế độ sách … đơn vị BHLĐ, Bảo hiểm xã hội trực thuộc quyền lợi khác người lao b Nhiệm vụ: Căn vào quy chế cán động bộ, kế hoạch yêu cầu thực tế sản - Sơ kết, tổng kết định kỳ xuất kinh doanh Công ty, tiến độ công tác lao động tiền lương, quy hoạch HĐQT, Tổng giám đốc BHLĐ, Bảo hiểm xã hội, ATLĐ để xây dựng công tác tổ chức cán … tồn Cơng ty Đề xuất Tổng giám đốc, HĐQT Công ty việc thành lập, sát nhập, giải thể - Đề xuất Tổng giám đốc đơn vị trực thuộc Theo dõi, tổng hợp, công tác tuyển dụng, đào tạo, đề đề xuất HĐQT, Tổng giám đốc tuyển bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, download by : skknchat@gmail.com dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, miễm nhiệm, thuyên chuyển nâng lương, khen thưởng, kỷ luật … cán bộ, công nhân lao động tồn Cơng ty thun chuyển, lập hồ sơ giải cho thơi việc, hưu trí, sức, nâng bậc lương nhận xét khác cán bộ, công nhân lao động - Kết hợp phòng ban xây dựng phương án tổ chức sản xuất thực việc kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh định kỳ đơn vị trực thuộc Công ty - Thừa hành Tổng giám đốc điều hành cơng tác quản trị hành quan Cơng ty Tiếp khách khách đến liên hệ công tác hội nghị, bố trí - Xây dựng đề xuất hình thức cho khách gặp phịng trả lương phù hợp với đơn vị lãnh đạo Công ty theo yêu cầu loại công việc, thời điểm công tác mùa vụ - Thừa lệnh Tổng giám đốc - Thực báo cáo tổng hợp hàng Công ty giao dịch với ban tháng, quý, năm báo cáo tổ chuyên môn Tập đoàn, chức cán bộ, lao động tiền lương cho quan chức Nhà HĐQT, BKS, Tổng giám đốc theo quy nước để giải vấn đề công tác tổ chức cán bộ, lao định động tiền lương chế độ - Dựa vào quy hoạch, kế hoạch sản sách cho người lao động xuất kinh doanh để xây dựng kế hoạch: Lao động tiền lương, Bảo hiểm - Điều động phương tiện làm xã hội, BHLĐ, ATLĐ … cho toàn việc, phương tiện cơng tác phịng đảm bảo hiệu cao Công ty cho công việc - Thực chế độ sách cho - Kiểm tra đơn đốc việc thực cán bộ, công nhân theo luật định công tác quản trị hành - Nghiên cứu đề xuất phương án chính, phịng gian bảo mật đạo thực quy định định bảo vệ an ninh quan mức lao động, cấp bậc cơng Việc cho ngành nghề có Cơng ty - Đề nghị Tổng giám đốc Công ty khen thưởng, kỷ luật, chuyển - Tổ chức xếp phịng làm việc cơng tác khác cán quan Công ty - nhân viên không hoàn thành - Chỉ đạo việc quản lý lưu giữ hồ sơ nhiệm vụ lĩnh vực phòng cán bộ, hồ sơ bảo hiểm xã hội cán chịu trách nhiệm bộ, công nhân lao động hồ sơ - Hướng dẫn quy trình, thủ tục tài liệu Công ty theo quy định nghiệp vụ công tác TCCB, lao - Tham gia xây dựng chỉnh sửa động tiền lương, tuyển dụng Điều lệ, Quy chế quản lý hệ nhân viên, đào tạo tập huấn cho thống định mức, định biên Công ty Công ty Tham mưu cho HĐQT, Tổng giám đốc cho phù hợp với thực tế phát triển việc bố trí cán Cơng download by : skknchat@gmail.com - Làm thường trực hội đồng thi đua ty khen thưởng, kỷ luật an toàn vệ sinh lao động Công ty - Thực chế độ báo cáo định kỳ đột xuất cho Tổng giám đốc - Tham gia hội đồng tư vấn Tổng giám đốc Công ty thành lập - Thực nhiệm vụ khác Tổng giám đốc phân công download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC II/ BẢNG TIÊU CHUẨN CƠNG VIỆC – TRƯỞNG PHỊNG TCHC Tên Cơng việc Tích ch t cơng việc Trưởng phịng TCHC Trình độ học v n Trình độ học vấn cần thiết: Dài hạn Tốt nghiệp đại học trở lên Kiểm tra trình độ văn hóa Cơng ty tổ chức Ngành học: Thuộc chuyên ngành liên quan đến quản trị, hành Kinh nghiệm làm việc cần thiết: Có năm kinh nghiệm lĩnh vực hành chính, văn phịng Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý Kiến thức kỹ cần thiết - Hiểu biết tốt quy trình thủ tục, quy định, sách liên quan đến hoạt động tổ chức phi phủ - Kỹ tiếng Anh thực hành (giao tiếp, văn bản) tốt, làm việc trực tiếp với đối tác nước viết báo cáo - Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng Internet (bắt buộc) Tư phân tích, tổng hợp tốt Kỹ truyền đạt giao tiếp tốt - Cẩn thận, khả bao qt cơng việc tốt, có khả làm việc áp lực cao - Có khả xây dựng trì tốt mối quan hệ đối tác bên tổ chức - Cam kết làm việc lâu dài Yêu cầu thể chất: Yêu cầu sức khỏe: Có thể ngồi làm việc lâu dài download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC Bảng đánh giá sau trình đào tạo Học viên: ………………………… Khóa đào tạo: ……………… Môn học: ………………………… Stt Nội dung đánh giá Nội dung giảng Nội dung hội thảo/thực hành Phong cách giảng viên Ví dụ cá nhân giảng viên Ví dụ thực tiễn Chất lượng tài liệu Thời gian đào tạo Mức độ tiếp thu học viên Đơn vị: …………………………… Thời gian: ……………… Số buổi: …… Giảng viên: ………………………………      Đề xu t Môi trường học viên khóa học (trình độ, mức độ tham gia…) Khung cảnh giảng dạy (phòng ốc, 10 trang thiết bị, ăn uống…) Tổng cộng Đề xuất khác bạn: / 50 Bạn làm sau tham gia khóa học này: Ngày … tháng …… năm …… Người thực download by : skknchat@gmail.com ... HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM VĂN ĐỒNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị. .. trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú giai đoạn 2014 – 2016; đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú giai đoạn 2014... cứu công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Đề tài chọn nghiên cứu toàn cán bộ, nhân viên phần công nhân Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty cổ phần cao su đồng phú ,