0

(LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam​

108 4 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - PHAN THỊ TRÀ MỸ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHĨM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành : 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, Tháng 10 năm 2015 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - PHAN THỊ TRÀ MỸ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành : 60340301 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THỊ HẰNG NGA TP HỒ CHÍ MINH, Tháng năm 2015 download by : skknchat@gmail.com CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS PHAN THỊ HẰNG NGA Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) Họ tên TT Chức danh Hội đồng Phan Đình Nguyên Chủ tịch Hà Văn Dũng Phản biện Nguyễn Thị Mỹ Linh Phản biện Lê Quốc Hội Dương Thị Mai Hà Trâm Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV download by : skknchat@gmail.com Ơ TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : Phan Thị Trà Mỹ Giới tính : Nữ Ngày sinh : 02/04/198 Nơi sinh : Khánh Hịa Chun ngành : Kế tốn MSHV : 1341850073 I- Tên đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin báo cáo tài doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản niêm yết Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam II- Nhiệm vụ nội dung: - Hệ thống hóa sở lý luận công bố thông tin - Nghiên cứu thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp thuộc ngành bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Đề kiến nghị nhằm hoàn thiện mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết III- Ngày giao nhiệm vụ: tháng 03 năm 2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 15 tháng 09 năm 2015 V- Cán hướng dẫn: TS PHAN THỊ HẰNG NGA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) TS Phan Thị Hằng Nga download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Phan Thị Trà Mỹ download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CÁM ƠN Trong suốt thời gian theo học sau đại học chun ngành kế tốn trường Đại Học Cơng Nghệ TP HCM Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy giáo tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho tơi q trình học tập trường Đặc biệt, Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến Cô TS Phan Thị Hằng Nga, Cô tận tình hướng dẫn, định hướng góp ý giúp cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cám ơn Khoa kế tốn tài ngân hàng, phòng Quản lý khoa học – đào tạo sau đại học – Trường đại học Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Phan Thị Trà Mỹ download by : skknchat@gmail.com iii TÓM TẮT Luận văn nhằm kiểm định yếu tố có ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin báo cáo tài doanh nghiệp thuộc ngành bất động sản niêm yết Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Tơi sử dụng báo cáo tài 62 doanh nghiệp niêm yết thuộc ngành bất động sản thị trường chứng khoán TPHCM Hà Nội năm 2013 Luận văn sử dụng kết hợp hai phương pháp nghiên cứu định tính định lượng Với mơ hình nghiên cứu gồm biến phụ thuộc 10 biến độc lập Kết cho thấy có yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin là: Khả sinh lời, hiệu suất sử dụng tài sản, tỷ lệ giám đốc độc lập, giám đốc điều hành, thời gian hoạt động, kiểm toán độc lập Trên sở đưa kiến nghị để hồn thiện hệ thống cơng bố thơng tin doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản nói riêng doanh nghiệp Việt Nam niêm yết nói chung download by : skknchat@gmail.com iv ABSTRACT The thesis is written to verify/to test which the factors affecting the level of publishing the information in the finance reports of allthe real estate enterprises listed on The VietnamStock Market The finance reports are originally use from sixty two enterprises listed on concerning the real estate of both stock markets: The Ho Chi Minh City Stock Market and The Hanoi Stock Market in 2013 The combination oftwo methods about quantitative and qualitative analysis is focused in my thesis The content of its research model consists of one dependent variable and ten independent variables As the result of the research methods, there are six factors affecting the level of publishing the information such as: profitability,assetusageefficiency, rate of independent director, rate of executive director, time and independent auditor Relying on the result’s basis above, the necessary is having the useful petitions to improveperfectly the system of information disclosure of all the real estate enterprises sector in particular andalso all Vietnam Businesses Enterprises listed on in general download by : skknchat@gmail.com v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CÁC BẢNG x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .2 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .2 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Về mặt định tính .3 1.5.2 Về mặt định lượng 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Bố cục luận văn .3 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 2.1 Các khái niệm chung công bố thông tin doanh nghiệp thị trường chứng khoán 2.1.1 Khái niệm công bố thông tin .4 2.1.2 Vai trị cơng bố thơng tin thị trường chứng khoán Việt Nam 2.1.3 Phân loại công bố thông tin 2.1.3.1 Phân loại công bố thông tin theo tự nguyện không tự nguyên .6 download by : skknchat@gmail.com vi 2.1.3.2 Phân loại công bố thông tin theo phạm vi khái quát 2.1.3.3 Phân loại công bố thông tin theo thời điểm công bố: 2.1.3.4 Phân loại thông tin theo thời gian .7 2.1.3.5 Phân loại thông tin theo nguồn thông tin 2.1.3.6 Phân loại thông tin theo thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp 2.1.4 Yêu cầu công bố thông tin 2.1.4.1 Yêu cầu công bố thông tin kế toán 2.1.4.2 Yêu cầu cơng bố thơng tin báo cáo tài 2.1.4.3 Yêu cầu lập trình bày báo cáo tài .10 2.1.4.4 Yêu cầu công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán 10 2.1.5 Đo lường mức độ công bố thông tin 12 2.1.5.1 Đo lường không trọng số 12 2.1.5.2 Đo lường có trọng số 12 2.2 Các sở lý thuyết liên quan đến đề tài 12 2.2.1 Lý thuyết đại diện (Agency theory): 13 2.2.2 Lý thuyết tín hiệu (Signalling theory) 14 2.2.3 Lý thuyết chi phí trị (Political costs theory) .15 2.2.4 Lý thuyết chi phí sở hữu (Proprietary costs theory) .16 2.2.5 Lý thuyết chi phí vốn (Cost of capital theory) 16 2.2.6 Lý thuyết ngẫu nhiên (Contingency theory) 17 2.2.7 Lý thuyết tính hợp pháp (Legitimacy theory) 17 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp 17 2.3.1 Quy mô doanh nghiệp 18 2.3.2 Khả sinh lời .19 2.3.3 Địn bẩy tài 20 2.3.4 Khả toán .20 2.3.5 Tài sản chấp 21 2.3.6 Hiệu suất sử dụng tài sản 21 2.3.7 Đặc điểm tỷ lệ giám đốc độc lập giám đốc điều hành 21 download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 2: Danh sách 156 mục thông tin để ghi mã STT Yếu tố thơng tin Tham chiếu A THƠNG TIN BẮT BUỘC I Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp Hình thức sở hữu vốn TM - I - Lĩnh vực kinh doanh TM - I - Ngành nghề kinh doanh TM - I - TM - I Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp năm tài có ảnh hưởng đến báo cáo tài II Kỳ kế tốn, đơn vị tiền sử dụng kế toán TM - I - TM - II Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày /……/…… kết thúc vào ngày…./… /… ) TM - II - Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán TM - II - III Chuẩn mực chế độ kế toán áp dụng Chế độ kế toán áp dụng TM - III TM - III - Tuyên bố việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán Chế độ kế toán TM - III - Hình thức kế tốn áp dụng TM - III - IV Các sách kế toán áp dụng TM - IV Nguyên tắc ghi nhận khoản tiền khoản tương 10 đương tiền TM - IV - Phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác đồng tiền sử 11 dụng kế toán TM - IV - 12 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho TM - IV - Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐ (hữu hình, vơ hình, 13 cho th tài chính) TM - IV - 14 Nguyên tắc ghi nhận khấu hao bất động sản đầu tư TM - IV - 15 Kế toán khoản đầu tư tài TM - IV - 16 Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa khoản chi phí vay TM - IV - 17 Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa khoản chi phí khác TM - IV - download by : skknchat@gmail.com (chi phí trả trước, chi phí khác, lợi thương mại) 18 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả TM - IV - Nguyên tắc phương pháp ghi nhận khoản dự phòng 19 phải trả TM - IV - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu (vốn đầu tư chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, chênh lệch đánh giá lại tài sản, 20 chênh lệch tỷ giá, lợi nhuận chưa phân phối) TM - IV - 10 Nguyên tắc phương pháp ghi nhận doanh thu (doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động 21 tài chính, doanh thu hợp đồng xây dựng) TM - IV - 11 22 Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí tài TM - IV - 12 Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành, chi phí thuế thu nhập doanh 23 nghiệp hoãn lại TM - IV - 13 24 Các nghiệp vụ dự phịng rủi ro hối đối TM - IV - 14 25 Nguyên tắc phương pháp hợp BCTC TM - IV - 15 Bảng cân đối kế tốn thơng tin bổ sung cho V 26 khoản mục trình bày Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN NGẮN HẠN BCĐKT-TS-A Tiền khoản tương đương tiền BCĐKT-TS-A-I Tiền khoản tương đương tiền BCĐKT-TS-A-I-(1&2) Chi tiết tiền theo loại (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, 27 28 tiền chuyển) TM - V - 01 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn BCĐKT-TS-A-II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn BCĐKT-TS-A-II-1 Chi tiết khoản đầu tư tài ngắn hạn (chi tiết cho loại cổ phiếu, loại trái phiếu, đầu tư ngắn hạn 29 khác) 30 Dự phịng giảm giá đầu tư tài ngắn hạn 31 Lí thay khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái TM - V - 02 download by : skknchat@gmail.com BCĐKT-TS-A-II-2 TM - V - 02 phiếu Các khoản phải thu ngắn hạn BCĐKT-TS-A-III 32 Các khoản phải thu ngắn hạn BCĐKT-TS-A-III-(1-5) 33 Chi tiết khoản phải thu ngắn hạn khác 34 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi 35 TM - V - 03 BCĐKT-TS-A-III-6 Hàng tồn kho BCĐKT-TS-A-IV Hàng tồn kho BCĐKT-TS-A-IV-1 Chi tiết hàng tồn kho theo đối tượng (hàng mua 36 đường, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ,…) 37 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho TM - V - 04 BCĐKT-TS-A-IV-2 Giá trị ghi sổ hàng tồn kho dùng để chấp, cầm cố 38 đảm bảo khoản nợ phải trả TM - V - 04 Giá trị hồn nhập dự phịng giảm giá hàng tồn kho 39 năm TM - V - 04 Các trường hợp kiện dẫn đến phải trích thêm 40 hồn nhập dự phịng giảm giá hàng tồn kho TM - V - 04 Tài sản ngắn hạn khác BCĐKT-TS-A-V 41 Chi phí trả trước ngắn hạn BCĐKT-TS-A-V-1 42 Thuế GTGT khấu trừ BCĐKT-TS-A-V-2 43 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước BCĐKT-TS-A-V-3 44 Chi tiết thuế khoản phải thu Nhà nước 45 Tài sản ngắn hạn khác BCĐKT-TS-A-V-4 TÀI SẢN DÀI HẠN BCĐKT-TS-B Các khoản phải thu dài hạn BCĐKT-TS-B-I 46 Các khoản phải thu dài hạn BCĐKT-TS-B-I-(1-4) 47 Chi tiết phải thu dài hạn nội TM - V - 06 48 Chi tiết phải thu dài hạn khác TM - V - 07 49 Dự phòng phải thu dài hạn khó địi TM - V - 05 Tài sản cố định 50 Tài sản cố định hữu hình download by : skknchat@gmail.com BCĐKT-TS-B-I-5 BCĐKT-TS-B-II BCĐKT-TS-B-II-1 51 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình TM - V - 08 Giá trị lại cuối năm TSCĐ hữu hình dùng cho 52 chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay TM - V - 08 Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm khấu hao hết sử dụng, cuối năm chờ lý thay đổi 53 khác TSCĐ hữu hình TM - V - 08 Các cam kết việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn 54 tương lai 55 Tài sản cố định thuê tài 56 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài TM - V - 08 BCĐKT-TS-B-II-2 TM - V - 09 Tiền thuê phát sinh thêm ghi nhận chi phí 57 năm để xác định tiền thuê phát sinh thêm TM - V - 09 58 Điều khoản gia hạn thuê quyền mua tài sản TM - V - 09 59 Tài sản cố định vơ hình 60 Tăng giảm tài sản cố định vơ hình TM - V - 10 61 Chi phí xây dựng dở dang BCĐKT-TS-B-II-4 BCĐKT-TS-B-II-3 Chi tiết chi phí xây dựng dở dang theo cơng 62 trình TM - V - 11 63 Bất động sản đầu tư 64 Tăng giảm bất động sản đầu tư BCĐKT-TS-B-III TM - V - 12 Các khoản đầu tư tài dài hạn BCĐKT-TS-B-IV 65 Các khoản đầu tư tài dài hạn BCĐKT-TS-B-IV-(1-3) 66 Chi tiết khoản đầu tư tài dài hạn TM - V - 13 67 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn BCĐKT-TS-B-IV-4 Tài sản dài hạn khác 68 Chi phí trả trước dài hạn 69 Chi tiết chi phí trả trước dài hạn 70 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 71 Chi tiết tài sản thuế thu nhập hoãn lại 72 Tài sản dài hạn khác download by : skknchat@gmail.com BCĐKT-TS-B-V BCĐKT-TS-B-V-1 TM - V - 14 BCĐKT-TS-B-V-2 TM - V - 21a BCĐKT-TS-B-V-3 NỢ PHẢI TRẢ BCĐKT-NV-A Nợ ngắn hạn BCĐKT-NV-A-I 73 Vay nợ ngắn hạn BCĐKT-NV-A-I-1 74 Chi tiết vay nợ ngắn hạn 75 Phải trả người bán BCĐKT-NV-A-I-2 76 Người mua trả tiền trước BCĐKT-NV-A-I-3 77 Thuế khoản phải nộp Nhà nước BCĐKT-NV-A-I-4 78 Chi tiết thuế khoản phải nộp nhà nước 79 Các khoản chi phí phải trả 80 Chi tiết chi phí phải trả TM - V - 17 81 Chi tiết khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác TM - V - 18 82 Dự phòng phải trả ngắn hạn BCĐKT-NV-A-I-10 83 Quỹ khen thưởng phúc lợi BCĐKT-NV-A-I-11 TM - V - 15 TM - V - 16 BCĐKT-NV-A-I-(5-9) Nợ dài hạn BCĐKT-NV-A-II 84 Các khoản phải trả dài hạn BCĐKT-NV-A-II-(1-3) 85 Chi tiết phải trả dài hạn nội 86 Vay nợ dài hạn 87 Chi tiết vay nợ dài hạn TM - V - 20 88 Chi tiết nợ thuê tài TM - V - 20 89 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 90 Chi tiết thuế thu nhập hoãn lại phải trả 91 Dự phòng trợ cấp việc làm BCĐKT-NV-A-II-6 92 Dự phòng phải trả dài hạn BCĐKT-NV-A-II-7 93 Doanh thu chưa thực BCĐKT-NV-A-II-8 94 Quỹ phát triển khoa học công nghệ BCĐKT-NV-A-II-9 TM - V - 19 BCĐKT-NV-A-II-4 BCĐKT-NV-A-II-5 TM - V - 21b VỐN CHỦ SỞ HỮU BCĐKT-NV-B Vốn chủ sở hữu BCĐKT-NV-B-I 95 Vốn chủ sở hữu BCĐKT-NV-B-I-(1-12) 96 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu TM - V - 22a 97 Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu TM - V - 22b download by : skknchat@gmail.com Các giao dịch vốn chủ sở hữu phân phối cổ tức, chia 98 lợi nhuận 99 Chi tiết cổ tức, cổ phiếu quỹ doanh nghiệp TM - V - 22c TM - V - 22d,đ,e Thu nhập chi phí, lãi lỗ ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định chuẩn mực kế toán 100 cụ thể TM - V - 22g CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN 101 Các tiêu bảng CĐKT 102 Chi tiết tài sản thuê NBCĐKT NBCĐKT-(1-6) TM - V - 24 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh thơng tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo kết VI hoạt động kinh doanh 103 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 104 Chi tiết doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 105 Các khoản giảm trừ doanh thu 106 Chi tiết khoản giảm trừ doanh thu 107 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ BCKQHĐKD-3 108 Giá vốn hàng bán BCKQHĐKD-4 109 Chi tiết giá vốn hàng bán 110 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ BCKQHĐKD-5 111 Doanh thu hoạt động tài BCKQHĐKD-6 112 Chi tiết doanh thu hoạt động tài 113 Chi phí tài 114 Chi tiết chi phí tài 115 Chi phí bán hàng BCKQHĐKD-8 116 Chi phí quản lý doanh nghiệp BCKQHĐKD-9 117 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh BCKQHĐKD-10 118 Thu nhập khác BCKQHĐKD-11 119 Chi phí khác BCKQHĐKD-12 120 Lợi nhuận khác BCKQHĐKD-13 download by : skknchat@gmail.com BCKQHĐKD-1 TM - VI - 25 BCKQHĐKD-2 TM - VI - 26 TM - VI - 28 TM - VI - 29 BCKQHĐKD-7 TM - VI - 30 121 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế BCKQHĐKD-14 122 Chi phí thuế TNDN hành BCKQHĐKD-15 123 Chi tiết chi phí thuế TNDN hành 124 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 125 Chi tiết chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 126 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp BCKQHĐKD-17 127 Lãi cổ phiếu BCKQHĐKD-18 128 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố TM - VI - 31 BCKQHĐKD-16 TM - VI - 32 TM - VI - 33 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thông tin bổ sung cho VII khoản mục trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 129 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh BCLCTT - I 130 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư BCLCTT - II 131 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài BCLCTT - III 132 Lưu chuyển tiền kỳ BCLCTT 133 Tiền tương đương tiền đầu kỳ BCLCTT 134 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ BCLCTT 135 Tiền tương đương tiền cuối kỳ BCLCTT Chi tiết giao dịch không tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ khoản tiền doanh nghiệp 136 nắm giữ không sử dụng TM - VII - 34 VIII Những thông tin khác Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết thơng 137 tin tài khác TM - VIII - 138 Những kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán TM - VIII - 139 Thông tin bên liên quan TM - VIII - Trình bày tài sản, doanh thu, kết kinh doanh theo phận (theo lĩnh vực kinh doanh khu vực địa lý) theo 140 quy định Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo phận" TM - VIII - Thông tin so sánh (những thay đổi thông tin báo 141 cáo tài niên độ kế tốn trước) download by : skknchat@gmail.com TM - VIII - 142 Thơng tin hoạt động liên tục B THƠNG TIN TỰ NGUYỆN TM - VIII - Số lượng công nhân viên thời điểm cuối niên độ số 143 lượng cơng nhân viên bình qn niên độ VAS 21 - 74d TSCĐ vơ hình khấu hao 20 năm lý 144 TSCĐ vô hình khấu hao 20 năm VAS 04 - 70 Giá trị cịn lại TSCĐ vơ hình dùng để chấp cho khoản nợ phải trả, TSCĐ vơ hình tạm thời khơng sử dụng, TSCĐ vơ hình chờ lý, ngun giá TSCĐ vơ hình khấu hao hết cịn sử dụng, 145 thay đổi khác TSCĐ vơ hình VAS 04 - 70 Các cam kết mua, bán TSCĐ vơ hình có giá trị lớn 146 tương lai VAS 04 - 70 Các khoản chi phí giai đoạn nghiên cứu chi phí giai đoạn triển khai ghi nhận chi phí sản 147 xuất, kinh doanh kỳ, giải trình khoản chi phí VAS 04 - 70 Thu nhập khác (bao gồm chi tiết khoản thu nhập bất 148 thường) 149 Chi tiết lãi cổ phiếu 150 Các kiện ảnh hưởng đến xác định lãi 151 Thay đổi sách kế tốn 152 Thay đổi ước tính kế tốn VAS 29 - 36 153 Sai sót kỳ trước VAS 29 - 37 154 155 156 Thông tin công ty con, công ty liên kết kèm theo thông tin phần sở hữu tỷ lệ (%) quyền biểu Các tiêu thu nhập chi phí liên quan đến cho thuê bất động sản Lí mức độ ảnh hưởng đến thu nhập từ hoạt động kinh doanh BĐS đầu tư download by : skknchat@gmail.com VAS 14 - 34d VAS 30 - 67a,b VAS 30 - 69 VAS 29 – 34, 35 VAS 07 VAS - 31e VAS - 31f Phụ lục 3: Đo lường biến độc lập 62 doanh nghiệp S T MCK T Quy mô DN Khả sinh lời Khả Tài Hiệu Giám Giám Thời Kiểm Đòn bẩy sản suất sử đốc đốc gian tốn tài dụng độc điều hoạt độc toán chấp tài sản lập hành động lập ASA 28.1459 0.015228 0.579081 1.88861 0.1518 0.706313 1 16 BCI 26.8664 0.027569 0.265216 1.53581 0.00221 0.101725 C21 27.1289 0.060516 0.14078 17.5734 0.10824 0.178331 CCL 29.9994 0.003994 0.581973 7.33817 0.62981 0.085761 16 DIG 29.164 0.009084 0.577789 6.07418 0.56492 0.222899 15 DRH 26.4008 0.007541 0.390209 0.494466 0.40496 0.59141 DTA 26.1283 -0.02656 0.246055 2.39095 0.05431 0.106177 DXG 27.8686 0.070753 0.476733 4.75826 0.50958 0.270222 10 FLC 28.3734 0.047204 0.398209 3.39272 0.42808 0.830189 10 HAR 26.7648 0.02929 0.099899 1.15908 0.71117 0.104034 11 HDC 29.8716 0.020521 0.645641 8.16776 0.63671 0.214798 13 12 HDG 27.4759 0.061516 0.635428 2.25129 0.44145 0.42544 13 HQC 28.7753 0.007329 0.69558 4.37484 0.0022 0.139725 1 14 IJC 29.2013 0.033598 0.37442 2.50678 0.43333 0.136008 15 ITA 30.0069 0.008391 0.335168 6.72023 0.52216 0.027436 12 16 ITC 27.4714 -0.12841 0.161601 1.85054 0.00521 0.094148 17 KAC 26.6722 0.004742 0.155761 1.71109 0.00674 0.036284 18 KBC 30.1593 0.006289 0.607833 3.53197 0.03116 0.086342 12 19 KDH 21.2779 -0.07849 0.245256 2.2943 0.00225 0.178111 20 KHA 27.7313 0.081325 0.477673 2.68916 0.03976 0.183723 13 21 LGL 27.3271 -0.06581 0.293601 1.14025 0.00449 0.092594 22 LHG 28.1309 0.014675 0.609725 4.64408 0.48463 0.163532 23 NBB 27.7573 0.007921 0.372241 1.58141 0.09517 0.06574 24 NLG 28.8321 0.010378 0.523976 2.97743 0.41608 0.183462 25 NTL 26.9112 0.069632 0.144073 1.90957 0.00253 0.343026 26 NVN 26.216 -0.06606 0.861181 1.85883 0.00412 0.045423 27 PDR 29.3641 0.000414 0.147695 1.93073 0.00483 0.007002 28 PPI 26.3792 0.000137 0.157401 1.67663 0.00777 0.133279 29 PTL 27.3553 -0.06707 0.213253 2.52032 0.23224 0.240143 30 PXL 27.6027 -0.00598 0.135791 4.26447 0.01874 0.025278 10 31 QCG 26.4812 0.000946 0.206361 1.47405 0.00254 0.153051 32 SJS 28.3551 0.01268 0.709514 4.48993 0.44355 0.112715 11 33 SZL 28.7649 0.034492 0.588393 3.18177 0.00941 0.138045 download by : skknchat@gmail.com 34 TDC 29.1122 0.033194 0.716286 6.08256 0.66837 0.455666 12 35 TDH 29.4463 0.008611 0.658772 7.04661 0.5799 0.199093 13 36 TIX 27.594 0.067486 0.454015 5.83017 0.21142 0.336518 10 37 VIC 31.9588 0.094352 0.75431 2.49369 0.15473 0.242558 12 38 VNY 26.1726 -0.03813 0.182386 1.39853 0.00499 0.057736 39 VPH 28.214 0.007557 0.695 2.4799 0.42174 0.236265 40 VRC 26.5237 0.002772 0.262039 1.34924 0.00392 0.30201 41 BII 28.3453 0.051364 0.094733 2.40179 0.00489 0.16875 42 CEO 29.5458 0.026269 0.545678 6.71691 0.68016 0.168994 15 43 D11 29.868 0.007042 0.592065 6.1987 0.7178 0.48099 14 44 EFI 25.7647 0.037925 0.01311 1.90023 0.00107 0.077048 45 HLD 27.1054 0.132984 0.349842 1.83244 0.00453 0.764976 46 ICG 29.996 0.004584 0.532197 8.59609 0.65691 0.071038 13 47 IDJ 27.5093 -0.04026 0.04983 1.00273 0.00108 0.105844 48 IDV 26.4854 0.056982 0.840615 2.4611 0.00243 0.105534 10 49 NDN 26.9562 0.037645 0.719621 4.18213 0.45418 0.259853 50 PFL 26.1653 -0.15094 0.161227 0.915942 0.0082 0.011145 51 PV2 25.3567 -0.49471 0.118638 2.67373 0.00492 0.013414 52 PVL 29.5052 -0.2123 0.623998 8.16538 0.53255 0.006125 15 53 PVR 25.0989 -0.00428 0.170244 1.49134 0.0101 0.006112 54 PXA 25.9778 -0.09275 0.910014 1.18687 0.00359 0.046868 55 RCL 27.4744 0.062276 0.464062 2.2454 0.05049 0.56077 56 SCR 29.3514 0.001303 0.593749 3.35797 0.00337 0.196369 10 57 SDA 29.5371 0.015412 0.612299 7.75556 0.55269 0.285579 15 58 SDH 27.0513 0.009059 0.60899 4.33915 0.15651 0.284816 11 59 SJC 26.1134 0.013481 0.266326 1.61841 0.06087 0.339928 60 TIG 26.3578 0.028777 0.192193 1.40772 0.00248 0.270173 61 VC7 26.9 0.00859 0.27357 1.27457 0.0072 0.471082 12 62 VCR 27.4913 -0.04044 0.153162 1.40366 0.26966 0.014529 download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 4: Thống kê mô tả download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 5: Ma trận hiệp phương sai download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 6: Phương sai thay đổi kiểm định White download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 7: Kiểm định đa cộng tuyến download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 8: Kết vắt tắt bảng hồi quy cuối (phương pháp OLS) download by : skknchat@gmail.com ... vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu mức độ công bố thông tin báo cáo tài yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin báo cáo tài doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động. .. hưởng đến mức độ công bố thơng tin báo cáo tài doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam? - Cần hồn thiện mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết nào?... chọn đề tài ? ?Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin báo cáo download by : skknchat@gmail.com tài doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản niêm yết Thị Trường Chứng Khoán Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam​ ,

Mục lục

Xem thêm