0

Giao kết hợp đồng bằng văn bản những vấn đề lý luận và thực tiễn (luận văn thạc sỹ luật)

83 1 0
  • Giao kết hợp đồng bằng văn bản  những vấn đề lý luận và thực tiễn (luận văn thạc sỹ luật)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ DIỆU VÂN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNHNHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT CHUYÊN NGÀNH: LUẬT DÂN SỰ Giáo viên hướng dẫn: THS CHẾ MỸ PHƢƠNG ĐÀI TP HỒ CHÍ MINH - 8/2012 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình đại học với khóa luận tốt nghiệp này, em nhận quan tâm, động viên nhiều từ quý thầy cô, bạn bè người thân Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh, đặc biệt quý thầy tận tình giảng dạy, trang bị kiến thức rèn luyện kĩ năng, đạo đức nghề nghiệp cho em suốt bốn năm học qua Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cô giáo Ths Chế Mỹ Phương Đài- người nhiệt tình hướng dẫn em thực khóa luận tốt nghiệp Nhân đây, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ba, Mẹ người thân gia đình ln sát cánh, tạo điều kiện để em có thành ngày hôm Mặc dù cố gắng để hồn thiện khóa luận này, nhiên thời gian khơng cho phép với kiến thức cịn hạn chế nên khơng tránh sai sót Em mong q thầy cơ, bạn bè đóng góp ý kiến q báu để đề tài hồn thiện Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2012 Tác giả Đặng Thị Diệu Vân DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLDS Bộ luật Dân GDĐT Giao dịch điện tử HĐDS Hợp đồng dân PICC Bộ nguyên tắc Hợp đồng thương mại quốc tế UNIDROIT MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN Giao kết HĐDS: khái niệm, trình tự thời điểm giao kết 1.1 1.1.1 Khái niệm giao kết HĐDS 1.1.2 Trình tự tiến hành giao kết HĐDS 1.1.2 Thời điểm giao kết HĐDS 11 1.2 Khái niệm giao kết hợp đồng văn hình thức hợp đồng văn 13 1.2.1 Khái niệm giao kết hợp đồng văn 14 1.2.2 Các hình thức hợp đồng văn theo quy định pháp luật 15 1.3 1.2.2.1 Hợp đồng văn thông thường 16 1.2.2.2 Hợp đồng văn có cơng chứng, chứng thực 18 1.2.2.3 Hợp đồng điện tử .20 Thời điểm giao kết hợp đồng văn ý nghĩa việc xác định thời điểm giao kết hợp đồng văn 22 1.3.1 Thời điểm giao kết hợp đồng văn 22 1.3.1.1 Thời điểm giao kết hợp đồng văn thông thường .22 1.3.1.2 Thời điểm giao kết hợp đồng văn có cơng chứng, chứng thực 25 1.3.1.3 Thời điểm giao kết hợp đồng điện tử 29 1.3.2 Ý nghĩa việc xác định thời điểm giao kết hợp đồng văn 31 CHƢƠNG GIAO KẾT HỢP ĐỒNG BẰNG VĂN BẢNTHỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 33 2.1 Những bất cập thực tiễn áp dụng pháp luật giao kết hợp đồng văn 33 2.1.1 BLDS không quy định thời điểm để xác định bên đề nghị nhận trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng .33 2.1.2 Bất cập giao kết hợp đồng văn trường hợp thư chấp nhận giao kết hợp đồng đến trễ hạn 35 2.1.3 BLDS không quy định thời hạn mà bên đề nghị phải trả lời chấp nhận giao kết trường hợp bên đề nghị không quy định 36 2.1.4 Bất cập thời điểm giao kết hợp đồng văn trường hợp trả lời giao kết hợp đồng điện thoại 37 2.1.5 Bất cập thời điểm giao kết hợp đồng văn trường hợp im lặng chấp nhận giao kết hợp đồng chấp nhận giao kết hành vi cụ thể 42 2.1.6 BLDS chưa quy định thời điểm giao kết hợp đồng văn có cơng chứng, chứng thực 45 2.1.7 BLDS chưa quy định thời điểm giao kết hợp đồng điện tử 50 2.1.8 BLDS chưa quy định thời điểm giao kết hợp đồng văn trường hợp bên giao kết hợp đồng theo nhiều giai đoạn .52 2.2 Những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật giao kết hợp đồng văn 53 2.2.1 Sửa đổi, bổ sung Điều 397 BLDS thời trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng 53 2.2.2 Sửa đổi, bổ sung quy định thời điểm giao kết hợp đồng văn 54 2.2.3 Quy định thời điểm giao kết hợp đồng văn phải công chứng, chứng thực 56 2.2.4 Quy định thời điểm giao kết hợp đồng điện tử 57 KẾT LUẬN 63 Lời nói đầu LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Hợp đồng chế định quan trọng hệ thống pháp luật Việt Nam, điều chỉnh quan hệ phổ biến đời sống xã hội Sự phát triển hoàn thiện chế định hợp đồng có ảnh hướng lớn đến phát triển kinh tế Để hợp đồng có hiệu lực, trước hết phải tiến hành giao kết hợp đồng Giao kết hợp đồng có ý nghĩa pháp lý vô quan trọng- sở để hợp đồng có hiệu lực, từ phát sinh quyền nghĩa vụ bên hợp đồng Giao kết hợp đồng dân (HĐDS) quy định Bộ luật dân (BLDS) năm 2005 Tuy nhiên, qua thực tiễn xét xử áp dụng pháp luật, quy định giao kết HĐDS bộc lộ nhiều điểm bất cập Đặc biệt quy định liên quan đến giao kết hợp đồng văn Chính bất cập quy định pháp luật giao kết hợp đồng văn dẫn đến giải khác Tòa án làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích bên giao kết Đồng thời, thơng qua tình thực tiễn vận dụng quy định giao kết hợp đồng cho thấy quy định chưa thực hợp lý cịn nhiều thiếu sót Điều làm cản trở hoạt động giao kết hợp đồng, từ phần ảnh hưởng đến phát triển quan hệ hợp đồng Trong đời sống hàng ngày, hợp đồng văn thường bên chủ thể lựa chọn tiến hành giao kết hợp đồng quan trọng, có đối tượng tài sản có giá trị lớn Từ BLDS 2005 đời mở rộng phạm vi điều chỉnh BLDS vai trị hợp đồng văn có vai trị quan trọng Học thuyết chủ nghĩa Mác- Lênin mối quan hệ pháp luật kinh tế mối quan hệ yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng yếu tố thuộc sở hạ tầng Từ thấy phát triển kinh tế dẫn đến thay đổi pháp luật, tức phát triển quan hệ giao lưu dân dẫn đến phát triển quy định pháp luật hợp đồng Ngược lại, Trang Lời nói đầu pháp luật hợp đồng phải theo kịp với kinh tế thúc đẩy kinh tế phát triển Tác giả nhận thấy việc hoàn thiện quy định pháp luật giao kết hợp đồng văn điều cần thiết, bối cảnh dự án sửa đổi, bổ sung BLDS 2005 triển khai thực Do đó, tác giả chọn “Giao kết hợp đồng văn bản- Những vấn đề lý luận thực tiễn” làm đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Tình hình nghiên cứu đề tài: Cho đến nay, vấn đề liên quan đến giao kết hợp đồng đề cập đến nhiều cơng trình nghiên cứu nhiều tác giả Ngày 05/12/2009, trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học dân chuyên đề: “Thời điểm giao kết thời điểm có hiệu lực hợp đồng theo quy định BLDS 2005” Tại hội thảo này, nhiều tác giả đề cập đến bất cập quy định pháp luật thời điểm giao kết hợp đồng Thạc sĩ- Luật sư Trương Thị Hịa trình bày đề tài nghiên cứu: “Thời điểm giao kết thời điểm có hiệu lực hợp đồng theo quy định BLDS 2005 nhiều điều chưa đầy đủ” Trong nghiên cứu này, Luật sư nêu lên điểm chưa hoàn thiện thời điểm giao kết hợp đồng (Điều 404 BLDS) chưa đề xuất kiến nghị hoàn thiện cụ thể Cũng hội thảo, nghiên cứu sinh Lê Minh Hùng có đề cập đến bất cập kiến nghị liên quan đến Điều 404 BLDS Nhưng thời điểm giao kết hợp đồng chưa phải đề tài độc lập mà phần kiến nghị nhằm hoàn hoàn thiện quy định pháp luật thời điểm có hiệu lực hợp đồng Năm 2010, Nghiên cứu sinh Lê Minh Hùng bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài “Hiệu lực hợp đồng theo quy định pháp luật Việt Nam” Trong cập đến bất cập kiến nghị hồn thiện thời điểm giao kết hợp đồng chương đề tài phần giải pháp hồn thiện quy định thời điểm có hiệu lực hợp đồng Ngoài đề tài trên, tác giả Nguyễn Văn Phái, có nghiên cứu vấn Trang Lời nói đầu đề “Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng Bộ luật dân sự” đăng tạp chí nghiên cứu lập pháp số 9, tháng 5/2011 Tác giả Ngô Huy Cương với đề tài nghiên cứu “Hiệu lực chấp nhận giao kết hợp đồng theo BLDS 2005- Nhìn từ góc độ Luật so sánh” đăng tạp chí nghiên cứu lập pháp số 24 tháng 12/2010 Với đề tài này, tác giả đánh giá quy định hiệu lực chấp nhận giao kết thông qua việc so sánh với hệ thống pháp luật giới Tìm hiểu tình hình nghiên cứu đề tài, tác giả nhận thấy đề tài nghiên cứu hầu hết đề cập đến giao kết hợp đồng nói chung mà chưa có phân tích hình thức hợp đồng cụ thể Đồng thời, đề tài không đề cập đến tất vấn đề giao kết hợp đồng mà nghiên cứu theo khía cạnh cụ thể chấp nhận giao kết thời điểm giao kết hợp đồng Theo tài liệu mà tác giả tìm hiểu được, giao kết hợp đồng đặc biệt giao kết hợp đồng văn chưa có đề tài nghiên cứu độc lập Trong nhiều năm trở lại đây, giao kết hợp đồng văn đề tài nghiên cứu hoàn toàn khóa luận tốt nghiệp trường Đại học luật Tp Hồ Chí Minh Mục đích, đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: Mục đích đặt thực đề tài làm nhằm làm rõ quy định giao kết hợp đồng nói chung giao kết hợp đồng văn nói riêng, nêu bất cập việc áp dụng pháp luật giao kết hợp đồng văn để từ kiến nghị biện pháp nhằm hoàn thiện pháp luật giao kết hợp đồng Với mục đích nghiên cứu nêu trên, tác giả chọn đối tượng nghiên cứu quy định pháp luật điều chỉnh vấn đề việc giao kết hợp đồng mà chủ yếu quy định BLDS năm 2005 Ngồi ra, tác giả cịn có liên hệ, so sánh với quy định khác BLDS năm 1995, Luật Thương mại năm 2005, Luật Thương mại năm 1997, Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) năm 2005, Luật Công chứng năm 2006 Đặc biệt, tác giả Trang Lời nói đầu chọn số quy định pháp luật nước để đối chiếu, so sánh nhằm nêu lên kiến nghị hoàn thiện pháp luật cho phù hợp với thơng lệ quốc tế Tác giả nhận thấy hình thức hợp đồng văn hình thức hợp đồng phổ biến đời sống xã hội Do đó, tác giả khơng vào phân tích tất hình thức hợp đồng mà chọn hình thức hợp đồng văn làm tiêu biểu để nghiên cứu vấn đề giao kết HĐDS Mặc khác, khả cịn hạn chế thời gian khơng cho phép, tác giả không tham vọng nghiên cứu hết khía cạnh giao kết hợp đồng văn mà tác giả giới hạn phạm vi đề tài quy định chấp nhận giao kết hợp đồng thời điểm giao kết hợp đồng văn Do đó, bất cập kiến nghị mà tác giả nêu đề tài hầu hết liên quan đến chấp nhận giao kết hợp đồng thời điểm giao kết hợp đồng văn Phƣơng pháp nghiên cứu: Để thực đề tài này, tác giả chọn phương pháp nghiên cứu chủ yếu phân tích Tác giả sâu vào phân tích quy định pháp luật kết hợp án, tình thực tiễn để làm rõ bất cập việc áp dụng pháp luật Bên cạnh đó, tác giả kết hợp khai thác phương pháp khác liệt kê, so sánh, đánh giá, tổng hợp ý kiến tác giả sách chuyên khảo, tạp chí, báo cáo,… để đề tài có tính khách quan hoàn thiện Bố cục đề tài: Với mục đích nghiên cứu đề ra, đề tài trình bày thành chương theo bố cụ nội dung sau: - Chương 1: Lý luận quy định pháp luật hành giao kết hợp đồng văn - Chương 2: Giao kết hợp đồng văn bản- Thực tiễn áp dụng pháp luật kiến nghị hoàn thiện Trang Chương CHƢƠNG LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN 1.1 Giao kết HĐDS: khái niệm, trình tự thời điểm giao kết 1.1.1 Khái niệm giao kết HĐDS Hợp đồng chế định có lịch sử lâu đời hệ thống pháp luật dân Khi kinh tế phát triển, giao dịch dân đẩy mạnh để đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất tinh thần người, chế định hợp đồng ngày hoàn thiện Để HĐDS xác lập, trước hết, bên phải tiến hành giao kết hợp đồng Chỉ giao kết hợp đồng phát sinh hiệu lực ràng buộc quyền nghĩa vụ bên BLDS năm 2005 không quy định giao kết hợp đồng mà quy định trình tự trình giao kết hợp đồng Từ điển luật học định nghĩa: “Giao kết hợp đồng việc bên chủ thể bày tỏ ý chí với để xác lập hợp đồng thông qua bàn bạc, trao đổi, thương lượng với theo nguyên tắc trình tự luật định nhằm xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự”1 Như để tiến hành giao kết HĐDS, trước hết phải có hai bên chủ thể tiến hành hoạt động để đến thống nội dung hợp đồng Dĩ nhiên, bên tự tuyên bố ý chí đơn phương bày tỏ mong muốn bên xác lập hợp đồng với nội dung cụ thể Sự tuyên bố ràng buộc quyền nghĩa vụ bên đề nghị nội dung mà họ đưa Tuy nhiên, ý chí bên HĐDS, hết phải thiết lập sở thỏa thuận thống ý chí tất bên Do đó, tuyên bố đơn phương chưa đủ để hình thành hợp đồng thực tế Từ tuyên bố đơn phương bên, có gặp gỡ, trao đổi ý chí với bên kia, có đồng thuận từ bên hợp đồng coi giao kết Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Từ điển Luật học, NXB Khoa học pháp lý- NXB từ điển Bách khoa, 2006, trang 276 Trang 30 http://moj.gov.vn/ct/tintuc/lists/hot%20ng%20ca%20c%20quan%20t%20php/ view_detail.aspx?ItemID=1154 31 http://phapluattp.vn/20091219120035435p0c1063/go-vuong-bo-luat-dan-sukhi-nao-hop-dong-vo-hieu.htm 32 http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2007/10/14/96755/ 33 http://shlaw.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=287:thiim-co-hiu-lc-ca-hp-ng&catid=43:bai-vit&Itemid=67&lang=vi PHỤ LỤC Bản án số 21/2007/KDTM-ST Ngày: 5.3.2007 V/v: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm Ngày 5.2.2007 trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử công khai sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 91/2006/TLST-KDTM ngày 12 tháng 10 năm 2006 việc “Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm” theo định đưa vụ án xét xử số 18/2007/QĐST ngày 05 tháng năm 2007 đương sự: Nguyên đơn: Công ty cổ phần vật tƣ vận tải xây dựng cơng trình giao thơng Trụ sở: 83A Lý Thường Kiệt, Hồn Kiếm, Hà Nội Do ơng: Phạm Tuấn Minh đại diện theo uỷ quyền (Có mặt) Bị đơn Công ty cổ phần bảo hiểm viễn đông Trụ sở : 46 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Do ơng: Thái Văn Cách đại diện theo giấy uỷ quyền số 153 ngày 23.12.2005 (Có mặt) Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị đơn: Luật sư Nguyễn Huy Thắng - Đoàn Luật sư Hà Nội (có mặt) NHẬN THẤY Tại đơn khởi kiện đề ngày 17.5.2005, Công ty vật tư vận tải xây dựng cơng trình giao thơng ngun đơn trình bày: Ngày 20.12.2004, nguyên đơn bị đơn – Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông – Chi nhánh Hà Nội cấp đơn bảo hiểm hàng hoá vận chuyển số 04/01/KD2/91130/0011 - để Công ty mua bảo hiểm cho lô hàng 72 xe máy nguyên chiếc, 100% mà nguyên đơn vận chuyển cho khách hàng từ Đồng Nai đến Hà Tây Trên đường vận chuyển đến địa phận xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, lơ hàng bị tổn thất hồn tồn cháy vào thời điểm sau 11 00’ ngày 20.12.2004 Nguyên đơn yêu cầu bị đơn – Cơng ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đơng tốn bồi thường trị giá lô hàng bảo hiểm 916.363.656 đồng bị đơn không chấp nhận Nay nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải toán trả nguyên đơn khoản sau: - Tiền bảo hiểm 916.363.656 đồng - Lãi chậm trả theo quy định Phía bị đơn không chấp nhận yêu cầu nguyên đơn, bị đơn từ chối bồi thường với lý do: - Người bảo hiểm vi phạm Điều 55 quy tắc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển lãnh thổ Cụ thể: xếp hàng sai quy cách an toàn “hàng hố nguy hiểm” vận chuyển - để xăng xe máy bịt thùng xe tải kín - Hợp đồng (đơn bảo hiểm) giao kết (được bên bảo hiểm nhận) vào 11 00’ ngày 20.12.2004 Tại thời điểm tài sản bảo hiểm khơng cịn tồn tổn thất xảy trước 11 00’ ngày 20.12.2004 Tại phiên tồ hơm ngun đơn xác định giữ yêu cầu đề nghị Toà án giải buộc bị đơn bồi thường tổn thất theo “Hợp đồng” bảo hiểm với số tiền 916.363.565 đồng 233.580.000 đồng lãi chậm trả từ 1.1.2005 Ngồi ra, khơng cịn u cầu khác Phía nguyên đơn chứng minh trách nhiệm bồi thường bảo hiểm thuộc phía bị đơn với tài liệu chứng gồm: + Đơn yêu cầu bảo hiểm ngày 20.12.2004 Nội dung đơn thể hợp đồng giao kết trước 11 + Biên khám nghiệm trường ngày 20.12 bổ sung ngày 27.12.2004 quan Cơng an tỉnh Bình Định + Báo cáo số 161 ngày 20.12.2004 trực ban Công an tỉnh Bình Định + Bản kết luận nguyên nhân vụ cháy số 11/BKL – PC23 ngày 19.1.2005 Phòng cảnh sát phịng cháy chữa cháy Cơng an tỉnh Bình Định + Cơng văn số 43/PC23 ngày 7.3.2005 Phịng cảnh sát phịng cháy chữa cháy Cơng an tỉnh Bình Định Tại phiên toà, bị đơn giữ quan điểm từ chối bồi thường với lý do: - Tổn thất xảy trước 11 00’ ngày 20.12.2004, vào thời điểm hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực đối tượng bảo hiểm khơng cịn tồn Căn để bị đơn đưa quan điểm là: + Phía ngun đơn nhận đơn bảo hiểm có xác nhận bị đơn sau 11 00’ ngày 20.12.2004 theo báo cáo nhân viên phía bị đơn + Công văn số 24/CV-CSĐTTP trật tự xã hội ngày 14.1.2005 Cơng an huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định + Công văn số 117/CSĐT (PC14) ngày 3.9.2005 Cơ quan cảnh sát Điều tra Cơng an tỉnh Bình Định Bị đơn xác định văn khám nghiệm trường, kết luận giám định, kết luận nguyên nhân vụ cháy, công văn số 43/PC23 mà nguyên đơn trình bày tài liệu có giá trị pháp lý, cần tôn trọng - Nguyên đơn vi phạm Điều 5.5 quy tắc bảo hiểm bên viện dẫn đơn bảo hiểm XÉT THẤY I Về tư cách tham gia tố tụng bên: Công ty vật tư vận tải xây dựng cơng trình giao thơng doanh nghiệp nhà nước, thành lập theo Quyết định số 617/QĐ/TCCB-LĐ ngày 5.4.1993, số 2053/QĐ/TCCB-LĐ ngày 6.8.1996 3139/QĐ-TCCB-LĐ ngày 26.11.1996 Bộ giao thơng vận tải Cơng ty có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 111639 Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày 29.4.1993, thay đổi lần thứ 15 ngày 9.12.2004, ngành nghề kinh doanh công ty kinh doanh vận tải đại lý vận tải … giao nhận hàng hoá… Đại diện pháp nhân công ty Tổng giám đốc Công ty vật tư vận tải xây dựng cơng trình giao thơng có nhiều đơn vị thành viên, có Xí nghiệp vận tải đại lý đơn vị hạch tốn phụ thuộc cơng ty Xí nghiệp hoạt động lĩnh vực vận chuyển hàng hoá… theo quy chế ban hành kèm theo định 660/QĐ/TC-HC ngày 29.9.2004 cơng ty đăng ký kinh doanh Xí nghiệp số 306697 ngày 13.3.197 Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông doanh nghiệp cổ phần hoạt động lĩnh vực bảo hiểm, thành lập hoạt động theo giấy phép số 23/GPKDBH ngày 7.11.2003 Bộ Tài Giấy phép Điều chỉnh ngày 24.2.2005, đại diện công ty Tổng giám đốc Quy tắc bảo hiểm hàng hố lãnh thổ Việt Nam cơng ty đăng ký Bộ Tài Trên sở Điều kiện tư cách pháp lý hai bên trên, phía nguyên đơn đại diện Tổng giám đốc ký đơn khởi kiện phù hợp quy định pháp luật Đơn yêu cầu bảo hiểm Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông – Chi nhánh Hà Nội cấp quy định việc “thanh toán bồi thường Hà Nội” Ngày 17.5.2005, bên “được bảo hiểm” có đơn khởi kiện Tồ án nhân dân thành phố Hà Nội Phía bị đơn – bên bảo hiểm đồng ý tham gia tố tụng Tồ án Hà Nội khơng có ý kiến thẩm quyền Tồ án Do đó, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý giải vụ tranh chấp phù hợp với điểm i khoản Điều 29 Điều 36 khoản điểm b Bộ luật tố tụng dân Và thời điểm nguyên đơn khởi kiện thời hiệu khởi kiện quy định Điều 30 Luật kinh doanh bảo hiểm, Điều 159 Bộ luật tố tụng dân Xác định thời gian có hiệu lực hợp đồng bảo hiểm: Căn nội dung đơn yêu cầu bảo hiểm nguyên đơn theo mẫu bị đơn phát ra, ngày 20.12.2004 bị đơn đồng ý nhận bảo hiểm cho lô hàng nguyên đơn vận chuyển 72 xe hiệu STAR nguyên 100%, với quãng đường vận chuyển từ kho VMEP Đồng Nai đến kho VMEP Hà Tây Số tiền bảo hiểm 916.363.656 đồng Điều kiện bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển lãnh thổ Việt Nam không bảo hiểm cho rủi ro xảy trước 11h00 ngày 20.12.2004 Tỷ lệ bảo hiểm 0,1% bao gồm VAT với số tiền phải nộp 916.000 đồng Nguyên đơn xác định đơn bảo hiểm bị đơn chấp nhận trước 11h00’ ngày 20.12.2004 Phía bị đơn cho rằng: Khoảng 11h10’, bị đơn nhận điện thoại nguyên đơn xin mua bảo hiểm Thời gian lô xe 72 STAR phát cháy Bình Định Như phía ngun đơn có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm Ngồi lời trình bày trên, phía bị đơn xác định khơng có tài liệu khác báo cáo nhân viên Hội đồng xét xử xét thấy: Hợp đồng bảo hiểm hợp đồng chuyên biệt, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đưa sản phẩm, Điều kiện bảo hiểm sở Luật kinh doanh bảo hiểm văn có liên quan Cụ thể bị đơn vụ kiện này, bị đơn đưa mẫu đơn yêu cầu bảo hiểm để nguyên đơn điền vào nội dung yêu cầu Sau đó, phía bị đơn xác nhận chấp nhận u cầu giao lại cho nguyên đơn – bên bảo hiểm Theo quy trình nêu thời điểm bị đơn ký đóng dấu chấp nhận vào đơn có nội dung yêu cầu nguyên đơn thời điểm giao kết hợp đồng Do đó, thấy cần dựa sở Điều kiện thời gian bảo hiểm đơn yêu cầu để xác định thời điểm giao kết hợp đồng 11h00’ ngày 20.12.2004 Về việc xác định thời điểm xảy cháy: Phía nguyên đơn tài liệu khẳng định vụ cháy xảy sau 11h00’ ngày 20.12.2004 - Đơn yêu cầu bảo hiểm ngày 20.12.2004 - Biên khám nghiệm trường ngày 20.12.2004 bổ xung ngày 27.12.2004 Công an tỉnh Bình Định - Báo cáo số 161 ngày 20.12.2004 trực ban Cơng an tỉnh Bình Định - Bản kết luận nguyên nhân cháy số 11/BKL-PC23 ngày 19.1.2005 Phòng cảnh sát Phịng cháy chữa cháy – Cơng an tỉnh Bình Định - Cơng văn số 43/PC 23 ngày 7.3.2005 Cơng an tỉnh Bình Định Phía bị đơn tài liệu khẳng định vụ cháy xảy trước 11h00’ ngày 20.12.2004: - Xác nhận ký tên đóng dấu vào đơn bảo hiểm sau 11h00’ ngày 20.12.2004 theo báo cáo nhân viên - Công văn số 24/CV-CSĐTTP trật tự xã hội ngày 14.1.2005 Công an huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định - Cơng văn số 117/CSĐT (PC 14) ngày 3.9.2005 Cơ quan cảnh sát Điều tra Cơng an tỉnh Bình Định Hội đồng xét xử thấy: Công văn số 24/CV-CSĐTTP trật tự xã hội ngày 14.1.2005 Công an huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định xác định thời điểm cháy xe tô 29S-1059 xảy trước 11h00’ ngày 20.12.2004 suy diễn khơng có Vì theo báo cáo ngày 20.12.2004 Trưởng cơng an huyện Phù Mỹ lại khẳng định lúc 11h15’ ngày 20.12.2004 quốc lộ 1A thuộc Trà Lương, Mỹ Trinh, Phù Mỹ xe ô tô 29S – 1059 Phan Thành Nhân Điều khiển bị phát cháy Hai văn quan phát hành lại có thời gian xác định thời điểm cháy khác nên khơng có sở để xác định tính xác cơng văn 24 Ngày 6.12.2006, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội định uỷ thác thu thập chứng số 171/QĐ-UTTA cho Tồ án nhân dân tỉnh Bình Định để tiến hành thu thập chứng với yêu cầu sau: + Xác định xác thời điểm xảy cháy xe tơ mang biển kiểm sốt 29S – 1059 vào ngày 20.12.2004 địa phận xã Mỹ Trinh, Phù Mỹ, Bình Định thơng qua quan chun mơn tiến hành thực nghiệm trường + Tiến hành lấy lời khai Hà Văn Phương trú thơn Trà Lựa, Mỹ Trinh, Phù Mỹ, Bình Định người biết việc đến trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Định để xác định thời điểm phát cháy gọi điện báo cháy cho quan Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Định Thực định uỷ thác thu thập chứng số 171/QĐ-UTTA; Toà án nhân dân tỉnh Bình Định báo gọi lấy lời khai ông Hà Văn Phương người biết việc Đồng thời có cơng văn số 115/2007/CV-TA ngày 10.1.2007 gửi Toà án nhân dân thành phố Hà Nội để phúc đáp với nội dung “riêng việc thông qua quan chuyên môn tiến hành thực nghiệm trường Tồ án nhân dân tỉnh Bình Định khơng thể thực được” Vì vậy, Hội đồng xét xử vào lời khai ông Hà Văn Phương ông Phan Thành Nhân công văn Công an tỉnh Bình Định để xác định thời điểm xảy cháy Theo lời khai ông Hà Văn Phương – Chủ quán cơm Phương Hoa nhìn thấy xe bốc khối từ xe ô tô cách quán cơm ông 100m, ông gọi điện thoại báo cho cảnh sát Phịng cháy chữa cháy Theo lời khai ơng Phan Thành Nhân – lái xe 29S – 1059: Khi phát phía đằng sau xe có khói khơng màu, khơng mùi, xe anh cách quán cơm Phương Hoa khoảng 150m đến 200m Anh cho xe chạy với tốc độ khoảng 50km đến 60km/h để đến quán cơm Phương Hoa có nước chữa cháy Như vậy, xét tốc độ xe quãng đường từ phát cháy đến quán cơm Phương Hoa, xe chạy khoảng 01 phút Hơn nữa, theo xác minh Cơng an tỉnh Bình Định nhận tin báo cháy qua điện thoại lần 11h03’6’’, lần hai 11h06’7’’ ngày 20.12.2004 Theo quy định Điều 32 Luật phịng cháy chữa cháy, thơng tin báo cháy hiệu lệnh điện thoại Điều 41 khoản quy định: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy có trách nhiệm lập hồ sơ vụ cháy, đánh giá hậu vụ cháy, tham gia khám nghiệm trường xác định nguyên nhân gây cháy Tại kết luận số 11/BKL-PC23 ngày 19.1.2005 ghi nhận “hồi 11h10’ ngày 20.12.2004 đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hồi Nhân thuộc Phịng cảnh sát phịng cháy chữa cháy tỉnh Bình Định nhận tin báo cháy xảy cháy tơ biển kiểm sốt 29S-1059” Như vậy, có đủ sở để khẳng định 72 xe máy STAR vận chuyển tơ biển kiểm sốt 29S-1059 xẩy cháy sau 11h00’ ngày 20.12.2004 Xét yêu cầu bị đơn, 72 xe máy STAR vận chuyển xe tơ biển kiểm sốt 29S-1059 hàng hố nguy hiểm xe máy có chứa xăng Tại biên làm việc ngày 8.12.2006 Toà án nhân dân thành phố Hà Nội với nhà máy VMEP Đồng Nai đơn vị sản xuất 72 xe máy STAR vận chuyển từ nhà máy VMEP Đồng Nai đến VMEP Hà Tây xe ô tô biển kiểm sốt 29S-1059 xe 100% hồn hồn khơng có xăng Căn Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19.2.2003 Chính phủ xe máy khơng phải hàng hoá nguy hiểm Như Lời đề nghị Bị đơn cho 72 xe máy STAR vận chuyển xe tơ biển kiểm sốt 29S-1059 xe máy có chứa xăng hàng hố nguy hiểm vi phạm Điều 5.5 quy tắc bảo hiểm để từ chối bồi thường bảo hiểm khơng có Từ nhận định trên, thấy cần chấp nhận yêu cầu nguyên đơn buộc bị đơn phải trả phí bảo hiểm 916.363.656 đồng 233.580.000 đồng tiền lãi phát sinh từ ngày 01.01.2005 đến ngày xét xử sơ thẩm với lãi suất 1%/tháng Bác yêu cầu khác đương Bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm 28.149.934 đồng Vì lẽ QUYẾT ĐỊNH Căn điểm i khoản Điều 29; điểm b khoản Điều 36; khoản Điều 131; Điều 245 Bộ luật tố tụng dân Căn Điều 15, Điều 30 Luật kinh doanh bảo hiểm Căn Điều 15, 19 Nghị định 70/CP ngày 12.6.1997 Chính phủ quy định lệ phí, án phí Tồ án Căn điểm mục III Thơng tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19.6.1997 Tồ án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài hướng dẫn việc thi hành án tài sản Xử: Chấp nhận đơn khởi kiện Công ty vật tư vận tải xây dựng cơng trình giao thơng Đơn bảo hiểm hàng hoá vận chuyển số 04/01/KD2/91139/0011 ngày 20.12.2004 có hiệu lực Buộc Cơng ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông chi trả cho Công ty vật tư vận tải xây dựng cơng trình giao thơng số tiền bảo hiểm 916.363.656 đồng 233.580.000 đồng tiền lãi Tổng cộng 1.149.943.656 đồng (một tỷ, trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi ba nghìn sáu trăm năm sáu đồng) Kể từ án có hiệu lực, Công ty vật tư vận tải xây dựng cơng trình giao thơng có đơn u cầu thi hành án mà Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông chưa trả hết số tiền hàng tháng Cơng ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đơng cịn phải chịu lãi suất theo mức lãi suất tín dụng hạn Ngân hàng nhà nước quy định tương ứng với thời gian chưa trả trả xong Bác yêu cầu khác đương án phí: - Cơng ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đơng chịu 28.149.943 đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm - Công ty vật tư vận tải xây dựng cơng trình giao thơng hồn lại 13.000.000 đồng dự phí nộp biên lai thu tiền số 7168 ngày 27.5.2005 Phòng thi hành án thành phố Hà Nội Án xử cơng khai, có mặt đại diện hợp pháp nguyên đơn, bị đơn vắng mặt tuyên án Nguyên đơn có quyền kháng cáo hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án Bị đơn có quyền kháng cáo hạn 15 ngày kể từ ngày nhận tống đạt án./ PHỤ LỤC Bản án số 1171/2006/DS-PT ngày 16/11/2006 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh NHẬN THẤY Căn nhà số 142 đường Tân Sơn, phường 12 tài sản bà Bách ông Truyền Năm 2002, bà Bách, ông Truyền có thỏa thuận với ông Tuấn để xây dựng nhà Trong thời gian thi công, ông Tuấn quen với bà Phương, gái bà Bách, ông Truyền, nên có phát sinh l àm thêm số hạn mục soi với thỏa thuận ban đầu, cụ thể thay đổi nội thất, làm thêm cổng, sân vườn…Bà Bách, ông Truyền ông Tuấn thỏa thuận trị giá toàn phần xây dựng 195.000.000 đồng Ông Tuấn cho rằng, sau gút lại số tiền bà Bách, ông Truyền trả cho 80.000.000 đồng, số tiền cịn lại xin trả dần ơng đồng ý Ngồi ra, ơng cịn mua sắm tài sản gia đình hết 28.000.000 đồng chuẩn bị đám cưới ơng với bà Phương bà Bách có mượn ông 20.000.000 đồng để quê hứa đám cưới xong trả bà Bách không thực Do đó, dẫn đến gia đình hạnh phúc Ngày 9/12/2005, sau khu vợ chồng cãi vã, bà Phương bỏ nhà cha mẹ Ơng có đến gọi bà Phương ơng Trung, bà Bách ngăn cản, từ mâu thuẫn ngày trầm trọng Ngày 10/12/2005 ông viết bảm cam kết lý tốn cơng trình xây dựng nhà bà Bách, ông Truyền đồng ý xóa nợ Lý ơng làm ơng thương cịn nhỏ khơng muốn gia đình tan vỡ Bà Bách nhận giấy lý ông viết lại không cho bà Phương trở sống với ông mà xúi bà Phương xin ly hôn ông Do ơng làm đơn kiện yeey cầu bà Bách, ơng Truyền trả cho ơng tiền xây dựng nhà cịn thiếu tiền nợ chưa trả, tổng cộng 135.000.000 đồng Bà Bách ông Truyền không đồng ý với yêu cầu khởi kiện ơng Tuấn số hạng mục phát sinh, ơng bà nói khơng có tiền nên không làm thêm ông Tuấn hứa không tính tiền phần phát sịnh Sau ơng Tuấn cưới bà Phương vợ chồng khơng hạnh phúc ông Tuấn thương đánh đập hành hạ bà Phương Nay ông Tuấn yêu cầu đòi lại tiền mà trước ơng nói khơng tính ơng bà khơng có tiền trả Bà Phương xác nhận lời trình bày bà Bách ông Truyền khai u cầu khác Bản án dân sơ thẩm số 425/2006/DS-ST ngày 15/9/2006 Toàn án nhân dân quận Gò Vấp tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu nguyên đơn ông Tuấn Buộc ông Truyền bà Bách có trách nhiệm trả cho ơng Tuấn số tiền 104.089.000 đồng (một trăm lẻ bốn triệu không trăm tám mươi chín ngàn đồng) sau án có hiệu lực pháp luật Kể từ nguyên đơn có đơn yêu cầu thi hành án có hiệu lực pháp luật, bà Bách ông Truyền chưa thi hành khoản tiền hàng tháng cịn phải chịu tiền lãi nợ hạn theo mức lãi suất Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với thời gian chưa thi hành án Về án phí dân sơ thẩm: 5.204.450 đồng (năm triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, bốn trăm năm mươi đồng) ông Truyền bà Bách phải nộp Ngày 26/9/2006 bà Bách ông Truyền kháng cáo: - Bà Bách, ông Truyền yêu cầu: Khi xây dựng nhà ơng bà khơng có khả nên yêu cầu ông Tuấn xây dựng giá trị khoảng 80.000.000 đồng Việc ông Tuấn xây dựng giá trị nhiều ông Tuấn muốn kết hôn với gái ơng bà, nên sau ơng Tuấn viết giấy cam kết khơng địi tiền Nay ơng Tuấn làm đơn khởi kiện yêu cầu trả tiền ông bà không đồng ý việc tặng cho hồn tất - Ơng Tuấn u cầu xử y án sơ thẩm - Bà Phương yêu cầu giống yêu cầu bà Bách, ông Truyền Luật sư Tùng đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện ơng Tuấn hợp đồng tặng cho hoàn tất XÉT THẤY Sau nghiên cứu tài liệu có hồ sơ vụ án thẩm tra phiên tòa vào kết tranh luận phiên Tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: Theo lời khai thơng đương sự, việc xây dựng nhà vợ chồng bà Bách, ông Truyền với ông Tuân thỏa thuận miệng, không lập thành văn bản, nên khơng có sở xác định giá trị hợp đồng xây dựng nhà Bà Bách, ông Truyền cho ông bà yêu cầu ông Tuấn xây dựng nhà khoảng 80.000.000 đồng ơng Tuấn cho ông Truyền bà Bách yêu cầu xây dựng hết tính tốn sau Tuy nhiên, hai bên khơng xuất trình chứng để chứng nên khơng có sở để chấp nhận lời trình bày hai bên đương Ơng Tuấn khởi kiện yêu cầu bà Bách, ông Truyền trả số tiền xây dựng nhà tiền nợ tổng cộng 135.000.000 đồng Nhưng ơng Tuấn khơng xuất trình chứng để chứng minh xây dựng xong hai bên tốn lại trách nhiệm bà Bách, ơng Truyền phải trả số tiền Phía ơng Truyền, bà Bách cho ông Tuấn tự xây dựng thêm không yêu cầu ông bà trả số tiền thiếu thể qua cam kết ngày 10/12/2005 ơng Tuấn, ơng Tuấn khởi kiện ông bà không đồng ý Tại tài liệu có hồ sơ phiên Tịa, ơng Tuấn xác nhận “biên cam kết lý tốn cơng trình xây dựng nhà 142A, tổ 195 đường Tân Sơn, phương 12 Gị Vấp ngày 10/12/2005 ơng viết, ký tên đưa cho bà Bách, ông Truyền Nhưng ông viết bị áp lực ông Truyền, bà Bách khơng hồn tồn tự nguyện Xét thấy, biên ông Tuấn viết nhà ông Tuấn, sau ơng Tuấn đưa cho bà Bách Như khơng có sở xác định ơng Tuấn bị áp lực hay bị ép buộc Trong biên trên, ông Tuấn xác định số tiền lại 163.320.000 đồng (trong có 20.000.000 đồng tiền mượn), ơng đồng ý để lại cho bố mẹ vợ (ông Truyền, bà Bách) khơng tốn Như vậy, việc liên quan đến kinh tế hai gia đình tơi ( Tuấn) bố mẹ vợ (ông Truyền, bà Bách) coi giải xong Từ sau không nợ Sau ông Truyền, bà Bách nhận biên từ ơng Tuấn thống khơng có ý kiến Như vậy, việc tặng cho tài sản hoàn tất Án sơ thẩm Điều 388 khoản Điều 391 Bộ LUậT DÂN Sự cho biên cam kết ông Tuấn lập phát sinh hiệu lực bên ký vào biên Ở phía bà Bách, ông Truyền chưa ký nên chấp nhận yêu cầu thay đổi việc tặng cho ông Tuấn Xét, theo quy định Điều 388 khoản Điều 391 Bộ LUậT DÂN Sự khơng quy định bên tham gia giao dịch phải thể ý chí hình thức ký vào văn Tại điểm b khoản Điều 391 quy định thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực: “nếu bên đề nghị khơng ấn định đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ bên đề nghị nhận đề nghị đó” Ở đây, ơng Tuấn đưa cam kết ngày 10/12/2005 ho bà Bách phía bà Bách, ơng truyền chấp nhận khơng có phản hồi quyền nghĩa vụ dân vợ chồng bà Bách, ông Truyền ông Tuấn việc xây dựng nhà 142A tổ 185, đường Tân Sơn bà Bách, ông Truyền chấm dứt Như vậy, yêu cầu khởi kiện ông Tuấn đồi vợ chồng bà Bách, ông Truyền phải trả số tiền xây dựng nhà tiền mượn thiếu khơng hợp lý nên khơng chấp nhận Tại phiên tịa luật sư Tùng đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo bà Bách, ông Truyền hợp đồng tặng cho ơng Tuấn với vợ chồng bà Bách, ơng Truyền hồn tất Xét đề nghị luật sư có sở nên chấp nhận Về án phí: Các đương phải chịu theo quy định pháp luật Vì lẽ QUYẾT ĐỊNH Căn khoản 2, Điều 275 Bộ luật Tố tụng dân Căn khoản Điều 132 Bộ luật Tố tụng dân nghị định 70/CP ngày 12/6/1997 Chính phủ án phí, lệ phí tịa án Tuyên xử: 1) Chấp nhận yêu cầu kháng cáo bà Bách, ông Truyền 2) Sửa án dân sơ thẩm số 425/2006/DS-ST ngày 15/9/2006 Tòa án nhân dân quận Gị Vấp: 2.1 Khơng chấp nhận u cầu khởi kiện ngun đơn ơng Tuấn địi bà Bách ơng Truyền có trách nhiệm trả số tiền 163.320.000 đồng (Một trăm sáu mươi ba triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng) tiền xây dựng nhà tiền nợ cịn thiếu 2.2 Về án phí DSST: 7.532.800 đồng (Bảy triệu năm trăm ba mươi hai nghin tám trăm đồng) ông Tuấn phải nộp PHỤ LỤC Quyết định số 694/2012/DS- GĐT ngày 20-10-2012 Tòa án dân Tòa án nhân dân tối cao NHẬN THẤY Theo đơn khởi kiện ngày 20-5-2008 trình giải vụ án nguyên đơn Lượng trình bày: Ngày 26-11-2007 ông Lượng thỏa thuận nhận sang nhượng bà Liên ơng Lợi diện tích 7.796 m2 đất nơng nghiệp trông điều, với giá thỏa thuận 85.000.000 đồng Việc giao dịch sang nhượng đất bà Mơ (chị dâu ông Lượng) trực tiếp đứng thỏa thuận với vợ chồng bà Liên Ông Lượng đưa đủ 85.000.000 đồng để bà Mơ trả cho vợ chồng bà Liên trước ông Lượng ký vào giấy sang nhượng đất bà Liên viết Diện tích đất chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho ông Lợi bà Liên Tuy nhiên, bên giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ông Lợi, bà Liên chấp quyền sử dụng đất Ngân hàng Bà Mơ trả đủ 85.000.000 đồng cho vợ chồng ông Lợi, bà Liên trả nợ cho ngân hàng rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngân hàng để giao cho ông Lượng làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất Tháng năm 2008, sau rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngân hàng về, ông Lợi, bà Liên không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ơng Lượng Trong đó, bà Mơ thay ông Lượng nhận đất, quản lý đất thu hoa lợi từ ngày 26-11-2007 Nay ông Lượng yêu cầu ông Lợi, bà Liên phải giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông để ông thực việc chuyển quyền sử dụng đất Bị đơn Lợi Liên xác nhận có việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ơng Lượng trình bày, nhiên, số tiền sang nhượng đất có 78.000.000 đồng theo yêu cầu bà Mơ viết hợp đồng mua bán 85.000.000 đồng để bà Mơ hưởng tiền chênh lệch 7.000.000 đồng Tai thời điểm chuyển nhượng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chấp Ngân hàng Nông nghiệp huyện Bù Đăng để vay số tiền 30.000.000 đồng Bà Mơ giao cho ông Lợi, bà Liên số tiền 48.000.000 đồng, thỏa thuận đến tháng 4-2008, bà Mơ có trách nhiệm trả số tiền cịn lại 30.000.000 đồng để ông Lợi, bà Liên trả nợ ngân hàng rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đưa cho ông Lượng thỏa thuận Nhưng đến hạn, bà Mơ khơng tốn nốt số tiền nên vợ chồng ơng Lợi phải tự tốn nợ cho ngân hàng lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Do bà Mơ người có lỗi nên ông Lợi, bà Liên không tiếp tục thực hợp đồng theo yêu cầu ông Lượng nên ngày 24-11-2008, ơng Lợi, bà Liên có u cầu phản tố yêu cầu hủy hợp đồng sang nhượng quyền sử dụng đất yêu cầu ông Lượng phải bồi thường số điều ông Lượng chặt bỏ 7.680.000 đồng trả tiền thu hoa lợi năm 2007-2008 19.800.000 đồng Sau đó, bị đơn rút phần yêu cầu phản tố yêu cầu địi bồi hồn tiền hoa lợi, u cầu hồn lại số tiền thu hoa lợi từ vụ điều năm 2007-2008 12.000.000 đồng Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Mơ trình bày việc sang nhượng đất, bà người trực tiếp đứng giao dịch thay cho ông Lượng Bà giao đủ cho ông Lợi, bà Liên số tiền sang nhượng đất 85.000.000 đồng nhà bà Liên Khi bà giao tiền cho vợ chồng bà Liên có anh Thành, anh Chiến, anh Đặng uống cà phê nhà bà Liên nên biết việc giao nhận tiền Bà Mơ thỏa thuận với vợ chồng bà Liên vợ chồng bà Liên lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao lại cho ông Lượng để ông Lượng làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất Sauk hi giao đủ số tiền 85.000.000 đồng cho vợ chồng bà Liên, bà Mơ gọi điện thoại cho ông Lượng đến để ký giấy sang nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 26-11-2007 đến Nay, bà Mơ yêu cầu vợ chồng bà Liên tiếp tục thực việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Lượng Tại án dân sơ thẩm số 49/2008/DSST ngày 25-12-2008 Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng định: Chấp nhận toàn u cầu khởi kiện ơng Trịnh Đình Lượng Buộc vợ chồng ông Lợi bà Liên tiếp tục thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất diện tích đất 7.796m2 đất nơng nghiệp cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất số H00002 cấp ngày 13-1-2005 đứng tên ông Lợi, bà Liên tọa lạc ấp Sơn Tùng (có tứ cận )cùng tồn tài sản đất trồng năm 2001 cho ông Lượng sử dụng Ông Lợi, bà Liên giao giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất nói cho ơng Lượng Ơng Lượng tự liên hệ với quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai Bác yêu cầu phản tố đồng bị đơn nguyên đơn việc yêu cầu hủy hợp đồng sang nhượng quyền sử dụng đất ngày 26-11-2007 bồi thường số điều bị chặt 7.680.000 đồng trả tiền thu hoa lợi năm 2007-2008 12.000.000 đồng Ngồi ra, Tịa án cấp sơ thẩm cịn định án phí quyền kháng cáo bên theo quy định pháp luật Ngày 26-12-2008, ông Lợi bà Liên kháng cáo không đồng ý với định Tòa án cấp sơ thẩm Tại án dân phúc thẩm số 50/2009/DSST ngày 30-3-2009 Tịa án nhân dân tỉnh Bình Phước định: Chấp nhận phần yêu cầu kháng cáo ông Lợi bà Liên Sửa phần Bản án sơ thẩm số 49/2008/DSST ngày 25-12-2008 Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng, tuyên xử: Chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện ông Lượng Buộc vợ chồng ông Lợi, bà Liên tiếp tục thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sủ dụng đất Buộc ông Lượng phải hàn trả cho ông Lợi bà Liên số tiền thiếu 30.000.000 đồng Bác yêu cầu phản tố bị đơn nguyên đơn việc yêu cầu hủy hợp đồng sang nhượng quyền sử dụng đất ngày 26-11-2007 bồi thượng thiệt số điều bị chặt 7.860.000 đồng trả tiền hoa lợi năm 2007 12.000.000 đồng Ngồi ra, Tịa án cấp phúc thẩm định nghĩa vụ thi hành án án phí Sau xét xử phúc thẩm ngày 13-5-2009 bà Liên ơng Lợi có đơn khiếu nại đề nghị xem xét lại án dân phúc thẩm nêu Tại định số 482/2012/KN-DS ngày 24-6-2012 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị ản dân phúc thẩm số 50/2009/DSPT ngày 30-3-2009 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước Với nhận định: trường hợp này, Tịa án cấp sơ thẩm phải ban hành định buộc bên tham gia hợp đồng thực quy định hình thức hợp đồng thời hạn định theo quy định điều 134 Bộ luật dân sự; để từ có sở để xem xét giải vụ án Tòa án cấp sơ thẩm không ban hành định, mà lại công nhận hợp đồng chuyện nhượng khơng Tịa án cấp phúc thẩm khơng phát sai sót Tịa án cấp sơ thẩm công nhận hợp đồng sai Ngồi ra, Tịa án cấp phúc thẩm chưa xác định xác số tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất (là 85 triệu đồng hay 78 triệu đồng), đó, cần phải làm rõ để xác định trách nhiệm bên đương có liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng Tại phiên Tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao trí với nội dung kháng nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao XÉT THẤY Theo tài liệu có hồ sơ vụ án thể ngày 26-11-2007 vợ chồng bà Liên, ông Lợi ông Lượng ký kết “Giấy sang nhượng đất rẫy” có nội dung: Bà Liên ông Lợi sang nhượng cho ông Lượng diện tích 7.796 m2 đất; giá chuyển nhượng 85 triệu đồng; đồng thời ngày bà Liên, ông Lợi giao diện tích đât chuyển nhượng cho bà Mơ (là chị dâu ông Lượng- người ông Lượng ủy quyền nhận đất) quản lý, sử dụng đất Trên thực tế bên giao kết hợp đồng ơng Lợi, bà Liên chấp quyền sử dụng đất Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để vay 30 triệu đồng; thời hạn trả nợ vào tháng 4-2008 Ông Lượng cho ông nhờ bà Mơ trả đủ 85 triệu đồng tiền chuyện nhượng đất cho vợ chồng bà Liên, ông Lợi Nếu bà Liên, ông Lợi đồng ý thực hợp đồng ơng Lượng trả thêm cho bà Liên, ông Lợi 30 triệu đồng Bà Liên ông Lợi cho giấy chuyển nhượng ghi giá chuyển nhượng 85 triệu đồng, giá thực tế mà ông bà chuyển nhượng (do bà Mơ đại diện ông Lượng thỏa thuận) 87 triệu đồng Sở dĩ ghi để bà Mơ hưởng triệu đồng có cơng giao dịch chuyển nhượng đất hộ ơng Lượng Ơng, bà nhận bà Mơ 48 triệu đồng sau thỏa thuận xong giá chuyể nhượng; số tiền cịn lại 30 triệu hai bên thống đến hạn trả nợ ngân hàng bà Mơ (đại diện ơng Lượng) trả thay cho ông bà để rút sổ đỏ làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật, bà Mơ, ông Lượng không thực cam kết trả nợ cho ngân hàng, nên ông bà phải vay nợ lãi để trả nợ cho ngân hàng nhận sổ đỏ Theo bà Mơ giá chuyện nhượng đất 85 triệu đồng bà trả đủ tiền cho vợ chồng bà Liên ông Lợi; bà yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ông Lượng vợ chồng bà Liên, ông Lợi Bà Liên, ông Lợi ông Lượng thừa nhận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu chưa có công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật Như vậy, hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vợ chồng ông Lợi, bà Liên với ơng Lượng chưa tn thủ mặt hình thức (chưa có cơng chứng, chứng thực); đó, Tịa án sơ thẩm Tòa án cấp phúc thẩm xác định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa tn thủ mặt hình thức có Đáng lẽ trường hợp này, Tòa án cấp sơ thẩm phải định buộc bên tham gia hợp đồng phải thực quy định hình thức hợp đồng thời hạn định theo quy định Điều 134 Bộ luật dân sự; để từ có sở để xem xét giải vụ án Tịa án cấp sơ thẩm khơng ban hành định, mà lại công nhận hợp đồng chuyện nhượng khơng Tịa án cấp phúc thẩm khơng phát sai sót Tịa án cấp sơ thẩm công nhận hợp đồng sai Ngồi ra, bà Mơ chưa xuất trình tài liệu chứng minh đưa đủ số tiền chuyện nhượng triệu đồng cho vợ chồng bà Liên, ông Lợi (vợ chồng bà Liên ông Lợi khai có nhận 48 triệu đồng), nhân chứng bà Mơ cung cấp không trực tiếp chứng kiến việc trả tiền, Tòa án cấp sơ thẩm xác định bà Mơ toán đủ tiền chuyển nhượng thiếu Tòa án cấp phúc thẩm xác định bà Mơ chưa có tài liệu chứng minh đưa đủ tiền chuyển nhượng đất cho bà Mơ, ơng Lợi có cứ, Tịa án cấp phúc thẩm chưa xác định xác số tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất (là 85 triệu đồng hay 78 triệu đồng), nên cần làm rõ để xác định trách nhiệm bên đương có liên quan đến hợp đồng chuyện nhượng Bởi lẽ trên, vào khoản Điều 291, khoản Điều 297 Điều 299 Bộ luật Tố tụng dân sự; QUYẾT ĐỊNH Hủy án dân phúc thẩm số 50/2009/DSPT ngày 30-3-2009 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước án dân sơ thẩm số 49/2009/DS-DT ngày 2512-2008 Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước vụ án “tranh chấp hợp đồng chuyện nhượng quyền sử dụng đất” nguyên đơn ông Lượng với bị đơn ông Lợi bà Liên; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Mơ Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm lại theo quy định pháp luật ... chứng thực hợp đồng điện tử 1.3 Thời điểm giao kết hợp đồng văn ý nghĩa việc xác định thời điểm giao kết hợp đồng văn 1.3.1 Thời điểm giao kết hợp đồng văn 1.3.1.1 Thời điểm giao kết hợp đồng văn. .. coi giao kết thỏa mãn điều kiện nguyên tắc giao kết hợp đồng trình tự giao kết hợp đồng phân tích phần Thời điểm giao kết hợp đồng thời điểm hợp đồng coi giao kết xong Tức vào thời điểm hợp đồng. .. nay, hình thức hợp đồng văn hình thức thơng dụng tiến hành giao kết hợp đồng Bằng việc thỏa thuận giao kết hợp đồng văn bản, bên giao kết thể ý chí văn cụ thể Nếu hợp đồng giao kết theo quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao kết hợp đồng bằng văn bản những vấn đề lý luận và thực tiễn (luận văn thạc sỹ luật) , Giao kết hợp đồng bằng văn bản những vấn đề lý luận và thực tiễn (luận văn thạc sỹ luật)