0

Giáo trình mô đun Phân tích hoạt động kinh doanh (Nghề Kế toán doanh nghiệp Trình độ trung cấp)

64 7 0
  • Giáo trình mô đun Phân tích hoạt động kinh doanh (Nghề Kế toán doanh nghiệp  Trình độ trung cấp)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 15:58

BM/QT10/P.ĐTSV/04/04 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BR – VT TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỶ THUẬT CƠNG NGHỆ BR-VT GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHỀ KẾ TỐN DOANH NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-CĐKTCN, ngày tháng năm Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỷ thuật Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu BÀ RỊA – VŨNG TÀU TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Để đáp ứng nhu cầu học tập nghiên cứu cho giảng viên sinh viên nghề Kế tốn doanh nghiệp trường Cao đẳng kỷ thuật cơng nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu Chúng thực biên soạn tài liệu Phân tích hoạt động kinh doanh Tài liệu biên soạn thuộc loại giáo trình phục vụ giảng dạy học tập lưu hành nội nhà trường nên nguồn thơng tin phép dùng nguyên trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Các nhà quản trị chịu trách nhiệm hoạt động DN, định tài chính, đầu tư kinh doanh, xây dựng thực chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Sự thành công hay thất bại việc điều hành hoạt động DN thể trực tiếp qua việc phân tích hiệu kinh doanh Giáo trình "Phân tích hoạt động kinh doanh" biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết thực hành, nhằm giúp ích việc lập kế hoạch kiểm soát hoạt động DN Hiệu kinh doanh phân tích góc độ khác tổng hợp từ hiệu hoạt động phận DN nên sở để đánh giá điều chỉnh hoạt động, phận cụ thể DN lập kế hoạch kinh doanh theo mục tiêu chiến lược DN Nội dung giáo trình gồm: Bài 1: Xác định đối tượng, phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh Bài 2: Phân tích tính hình sử dụng lao động, tài sản cố định nguyên vật liệu Bài 3: Phân tích chung tình hình thực giá thành Bài 4: Phân tích tiêu chi phí 1.000 đồng doanh thu khoản mục giá thành Bài 5: Phân tích kết sản xuất Bài 6: Phân tích tình hình tài doanh nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận góp ý thầy, giáo học viên để giáo trình ngày hoàn thiện MỤC LỤC TRANG LỜI GIỚI THIỆU MỤC LỤC BÀI XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Khái niệm nội dung phân tích hoạt động kinh doanh 1.1 Khái niệm .8 1.2 Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh 1.3 Ý nghĩa phân tích hoạt động kinh doanh .9 1.4 Mục tiêu phân tích hoạt động kinh doanh 10 Phương pháp so sánh .11 Phương pháp thay liên hoàn (phương pháp loại trừ) .13 3.1 Các loại hình phân tích kinh doanh 16 3.2 Tổ chức cơng tác phân tích kinh doanh 17 Phương pháp số chênh lệnh( phương pháp phân tích chi tiết) 18 Phương pháp cân đối .19 BÀI PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU .21 Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động .21 1.1 Ý nghĩa, nhiệm vụ 21 1.2 Tình hình sử dụng số lượng lao động 22 1.3 Phân tích tình hình tăng (giảm) suất lao động 24 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định 27 2.1 Phân tích tình hình trang bị kỹ thuật 28 2.2 Tình hình sử dụng tài sản cố định .28 Phân tích hiệu suất sử dụng cung cấp nguyên vật liệu .29 3.1 Phân tích hiệu suất sử dụng nguyên vật liệu 29 3.2 Phân tích tình hình cung cấp nguyên vật liệu .30 Phương hướng nâng cao suất lao động 31 BÀI PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ THÀNH 33 Ý nghĩa nhiệm vụ phân tích giá thành sản phẩm .33 1.1 Ý nghĩa .33 1.2 Nhiệm vụ 34 Phân tích chung tình hình biến động giá thành đơn vị 34 Phân tích chung tình hình biến động tổng giá thành .35 BÀI PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU CHI PHÍ TRÊN 1.000 ĐỒNG DOANH THU VÀ CÁC KHOẢN MỤC GIÁ THÀNH Phân tích chung tiêu chi phí 1.000 đồng doanh thu 39 Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tiêu chi phí 1.000 đồng doanh thu 40 Phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công sản xuất chung 43 3.1 Phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu .43 3.2 Phân tích khoản mục chi phí nhân cơng trực tiếp .44 3.3 Phân tích khoản mục chi phí sản xuất chung .45 BÀI PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT 47 Phân tích quy mô sản xuất .47 1.1 Ý nghĩa .47 1.2 Nhiệm vụ phân tích kết sản xuất 47 1.3 Chỉ tiêu phân tích: tiêu giá trị sản xuất 48 1.4 Phương pháp phân tích .48 Phân tích kết sản xuất thích ứng với thị trường 49 2.1 Chỉ tiêu phân tích: hệ số tiêu thụ sản phẩm sản xuất 49 2.2 Phương pháp phân tích .49 3.Chỉ tiêu, phương pháp, nội dung phân tích sản phẩm có phân chia thứ hạng khơng phân chia thứ hạng 50 3.1 Sản phẩm có phân chia thứ hạng chất lượng 50 3.2 Sản phẩm không phân chia thứ hạng chất lượng 51 BÀI PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP .56 Mục tiêu cơng cụ phân tích báo cáo tài 56 1.1 Khái niệm 56 1.2 Ý nghĩa .56 1.3 Nhiệm vụ, nội dung đối tượng phân tích tình hình tài doanh nghiệp 57 Đánh giá khái qt tình hình tài doanh nghiệp .57 Phân tích tỷ số tài chủ yếu .58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tên mơ đun: Phân tích hoạt động kinh doanh Mã mơ đun: MĐ 23 Vị trí, tính chất, ý nghĩa vai trị mơ đun: - Vị trí: Phân tích hoạt động kinh doanh thuộc nhóm mơ đun chun nghành nghề kế tốn doanh nghiệp, bố trí giảng dạy sau học xong mô đun chuyên nghành nghề - Tính chất: Phân tích hoạt động kinh doanh mơ đun chun mơn bắt buộc có tính chất tổng hợp, vận dụng cơng cụ phân tích kinh tế để phân tích đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm cung cấp cho nhà quản lý thông tin cần thiết việc định tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Mục tiêu mô đun: - Trình bày đối tượng nghiên cứu phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; - Xác định nội dung cần phân tích, phương pháp phân tích tiến trình tổ chức phân tích; - Vận dụng kiến thức sở chun mơn kinh tế, kế tốn, tài thống kê để phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến đối tượng cần phân tích; - Xây dựng phương trình kinh tế khoa học phù hợp với đối tượng cần phân tích; - Lựa chọn phương pháp để phân tích, đánh giá xác định xác mức độ ảnh hưởng nhân tố đến đối tượng phân tích; - Tổ chức việc phân tích tình hình kinh doanh doanh nghiệp khâu, giai đoạn Từ đó, tìm ngun nhân đề xuất giải pháp phù hợp; - Say mê, động, sáng tạo học tập; - Có tinh thần tự giác, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tinh thần làm việc nhóm tích cực; - Có khả tìm kiếm việc làm học lên trình độ cao tự tổ chức kinh doanh Nội dung mô đun: BÀI XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Mã bài: MĐ 23 - 01 Giới thiệu: Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp chịu nhiều tác động nhân tố bên bên doanh nghiệp Các nhân tố bên định nhà quản trị trình sử dụng nguồn lực, yếu tố trình sản xuất Các nhân tố bên tác động sách, định chế tài nhà nước Do đó, dừng lại tiêu kinh tế báo cáo kế toán khơng thấy chất hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, cần phải vào phân tích hoạt động kinh doanh để thấy ưu nhược điểm trình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp.Phân tích hoạt động kinh doanh gì? Đối tượng, phương pháp phân tích nào? Chúng ta tìm hiểu nội dung học sau Mục tiêu: - Trình bày khái niệm, ý nghĩa phân tích hoạt động kinh doanh hệ thống quản lý doanh nghiệp; - Nêu đối tượng nghiên cứu phân tích hoạt động kinh doanh; -Vận dụng phương pháp phân tích chủ yếu phân tích hoạt động kinh doanh vào phân tích hoạt động kinh doanh cụ thể doanh nghiệp; - Phân loại hình thức phân tích hoạt động kinh doanh để vận dụng vào tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; - Trung thực, nhanh nhẹn nắm bắt hoạt động doanh nghiệp Nội dung chính: 1.Khái niệm nội dung phân tích hoạt động kinh doanh: 1.1.Khái niệm Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp chịu nhiều tác động nhân tố bên bên doanh nghiệp Các nhân tố bên định nhà quản trị trình sử dụng nguồn lực, yếu tố trình sản xuất Các nhân tố bên ngồi tác động sách, định chế tài nhà nước Do đó, dừng lại tiêu kinh tế báo cáo kế tốn khơng thấy chất hoạt động kinh doanh doanh nghiệp , không thấy ưu nhược điểm trình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Như vậy, phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sâu nghiên cứu trình kết hoạt động kinh doanh dựa tài liệu hạch toán, báo cáo thông tin kinh tế khác…để đánh giá hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trên sở đó, đề biện pháp cụ thể khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm, khai thác khả tiềm tàng để nâng cao hiểu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh q trình kết hoạt động kinh doanh với tác động nhân tố ảnh hưởng đến trình kết đó, biểu thơng qua tiêu kinh tế Ta khái quát đối tượng phân tích qua sơ đồ sau: Q trình kết hoạt động kinh doanh Đối tượng nghiên cứu PTKD Chỉ tiêu kinh tế Nhân tố tác động 1.2.1 Quá trình kết hoạt động kinh doanh Phân tích nhằm nghiên cứu q trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Các kết trình hoạt động kinh doanh mang lại kết khứ kết dự kiến đạt tương lai kết tổng hợp từ nhiều trình hoạt động Các kết biểu dạng tiêu kinh tế.Các tiêu kinh tế tiêu đạt thực tế tiêu mang tính định hướng từ mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết kinh doanh doanh nghiệp: Phân tích HĐKD không dừng lại đánh giá biến động kết HĐKD thông qua tiêu kinh tế, mà phân tích cịn sâu xem xét nhân tố ảnh hưởng tác động đến biến động tiêu.Nhân tố yếu tố cấu thành nên tiêu kinh tế.Vì vậy, nhân tố tác động đến tiêu kinh tế đối tượng nghiên cứu phân tích HĐKD VD: Để nghiên cứu tăng trưởng quy mô kinh doanh doanh nghiệp - Chỉ tiêu kinh tế sử dụng là: doanh thu tiêu thụ sản phẩm - Các nhân tố tác động đến doanh thu: Sản lượng tiêu thụ đơn giá bán Doanh thu = Sản lượng tiêu thụ x Giá bán Tùy theo mức độ tác động mối quan hệ với tiêu, mà nhân tố tác động thuận nghịch đến tiêu kinh tế Ở VD này, hai nhân tố sản lượng tiêu thụ giá bán tác động chiều với Doanh thu Có nghĩa hai nhân tố tăng làm tiêu tăng ngược lại 1.3 Ý nghĩa phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh sâu nghiên cứu trình kết hoạt động kinh doanh theo yêu cẩu quản lý kinh doanh, vào tài liệu hạch tốn thơng tin kinh tế khác, phương pháp nghiên cứu thích hợp, phân giải mối quan hệ tượng kinh tế nhằm làm rõ chất hoạt động kinh doanh, nguồn tiềm cần khai thác, sở đề giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp - Yếu tố 4: Giá trị hoạt động cho thuê máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất doanh nghiệp - Yếu tố 5: Giá trị chênh lệch cuối kỳ đầu kỳ bán thành phẩm, sản phẩm dở dang 1.4 Phương pháp phân tích: Phương pháp so sánh - So sánh giá trị sản xuất thực kế hoạch để đánh giá chung tình hình thực kế hoạch sản xuất - So sánh giá trị sản xuất năm năm trước để đánh giá xu hướng biến động kết sán xuất tăng trưởng hay giảm sút - So sánh yếu tố tiêu giá trị sản xuất thực tế kế hoạch để đánh giá tình hình thực kế hoạch sản xuất Phân tích kết sản xuất thích ứng với thị trường: Kết sản xuất mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp thị trường chấp nhận, có nghĩa sản phẩm thị trường sản xuất tiêu thụ tốt việc đánh giá kết sản xuất phải xem xét mối quan hệ với thị trường để xem quy mơ sản xuất có phù hợp với thị trường hay không 2.1 Chỉ tiêu phân tích: Hệ số tiêu thụ sản phẩm sản xuất Hệ số tiêu thụ sản phẩm sản xuất phản ánh sản phẩm sản xuất kỳ tiêu thụ với tỷ lệ cao hay thấp Doanh thu Giá trị sản phẩm sản xuất - Nếu hệ số tiêu thụ gần (với điều kiện giá trị sản xuất thực Hệ số tiêu thụ = hoạc lớn kế hoạch) chứng tỏ sản phẩm sản xuất thích ứng với thị trường có nghĩa sản phẩm sản xuất phù hợp với nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng - Nếu hệ số tiêu thụ bé (với điều kiện giá trị sản xuất thực lớn kế hoạch) chứng tỏ sản phẩm sản xuất chưa thích ứng với thị trường có nghĩa sản phẩm sản xuất không phù hợp với nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng Cần tìm nguyên nhân để có biện pháp khắc phục kế hoạch kỳ sau 2.2 Phương pháp phân tích: Vận dụng phương pháp so sánh So sánh hệ số tiêu thụ thực tế với kế hoạch năm trước để đánh giá chung tình hình thích ứng với thị trường sản phẩm sản xuất Chỉ tiêu, phương pháp, nội dung phân tích sản phẩm có phân chia thứ hạng không phân chia thứ hạng - Đối với người quản lý kỹ thuật, đánh giá chất lượng sản phẩm sản xuất thông qua tiêu chẩn kỹ thuật độ an tồn, xác, màu sắc…Thực phương pháp thử nghiệm, so sánh… - Đối với người quản lý sản xuất kinh doanh, đánh giá chất lượng sản phẩm thông qua tiêu hệ số phẩm cấp sản phẩm, đơn giá bình quân, tỷ lệ sản phẩm hỏng Tùy theo đặc điểm chất lượng sản phẩm, nội dung phân tích sử dụng hai trường hợp sau: 3.1 Sản phẩm có phân chia thứ hạng chất lượng: Sản phẩm có phân chia thứ hạng chất lượng sản phẩm mà vào chất lượng sản phẩm chia thành phẩm thứ phẩm Chính phầm sp loại I, thứ phẩm sp loại II, III a Chỉ tiêu phân tích: Hệ số phẩm cấp (H): Qi: H = xuất thứ hạng i Sản lượng sản G0i: Giá bán đơn vị kế hoạch sản phẩm thứ hạng i G0I: Giá bán đơn vị kế hoạch sản phẩm loại I Chú ý rằng: H luôn H dần chứng tỏ chất lượng sản phẩm nâng cao H = tất sản phẩm sản xuất loại I Đơn giá bình quân (G) (G) = b Phương pháp phân tích:Phương pháp so sánh - So sánh hệ số phẩm cấp thực tế với kế hoạch kỳ trước (H1 – H0) - So sánh đơn giá bình quân thực tế với kế hoạch kỳ trước (G1-G0) c Nội dung phân tích: - Tính hệ số phẩm cấp kế hoạch (H0), hệ số phẩm cấp thực tế (H1) - So sánh hệ số phẩm cấp thực tế với kế hoạch để đánh giá xu hướng biến động chất lượng sản phẩm - Nếu H1 H0: Kết sản xuất chất lượng thực tế tốt kế hoạch - Nếu H1 H0: Kết sản xuất chất lượng thực tế không đạt so với kế hoạch - Xác định ảnh hưởng chất lượng sản phẩm đến giá trị sản xuất 3.2 Sản phẩm không phân chia thứ hạng chất lượng Sản phẩm không phân chia thứ hạng chất lượng sản phẩm sản xuất hội đu tiêu chuẩn chất lượng (tiêu chuẩn kỹ thuật, hàm lượng, độ xác …) xem thành phẩm nhập kho chờ tiêu thụ.Nếu khơng đủ tiêu chuẩn trở thành sản phẩm hỏng không tiêu thụ Thông thường sản phẩm địi hỏi tính xác cao chất lượng sản phẩm thuộc ngành điện tử, dược phẩm, thiết bị y tế… Thông thường doanh nghiệp không lập kế hoạch sản phẩm hỏng, nhiên tùy theo đặc thù sản phẩm mà có doanh nghiệp dự kiến mức độ sản phẩm hỏng ngành thủy tinh a Chỉ tiêu phân tích - Chỉ tiêu sử dụng phân tích tỉ lệ sản phẩm hỏng (hay tỉ lệ phế phẩm) - Tỉ lệ sản phẩm hỏng có hai cách tính: • Tính vật: Số lượng sản phẩm hỏng Tỉ lệ sản phẩm hỏng = x100% Số lượng sản phẩm hỏng + Số lượng thành phẩm Tỉ lệ sản phẩm hỏng tính vật có ưu điểm khơng chịu ảnh hưởng có biến động giá, có nhược điểm sau: - Cách tính khơng giúp cho người quản lý tính tỉ lệ sản phẩm hỏng bình quân cho nhiều loại sản phẩm cho tồn doanh nghiệp - Khơng phản ánh xác tình hình sai hỏng sản xuất bỏ sót phần thiệt hại sản phẩm sửa chữa • Tính giá trị: Chi phí thiệt hại sản phẩm hỏng Tỉ lệ sản phẩm hỏng = x 100% Chi phí sản xuất Trong đó: Chi phí sản xuấtChi củaphí sửa chữa Chi phí thiệt hại = sản phẩm hỏng không sản phẩm hỏng sản phẩm hỏng sửa chữa đượcsửa chữa + Tỉ lệ sản phẩm hỏng tính riêng cho loại sản phẩm tính chung cho tồn doanh nghiệp b Phương pháp phân tích Phân tích kết sản xuất chất lượng thực phương pháp so sánh phương pháp thay liên hoàn c Nội dung phân tích - Đánh giá chung tất sản phẩm: so sánh tỷ lệ sản phẩm hỏng bình quân thực tế với tỷ lệ sản phẩm hỏng bình quân kế hoạch (kỳ trước) + Tỉ lệ sản phẩm hỏng bình quân thực tế Tỉ lệ sản phẩm hỏng bình quân kế hoạch (kỳ trước): Kết sản xuất thực tế kỳ có chất lượng tốt kế hoạch (kỳ trước) + Tỉ lệ sản phẩm hỏng bình quân thực tế Tỉ lệ sản phẩm hỏng bình quân kế hoạch (kỳ trước): Kết sản xuất thực tế kỳ có chất lượng kế hoạch (kỳ trước) - Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tỷ lệ sản phẩm hỏng bình quân Tỷ lệ sản phẩm hỏng bình quân chịu ảnh hưởng hai nhân tố: Kết cấu mặt hàng tỉ lệ sản phẩm hỏng cá biệt sản phẩm + Mức độ ảnh hưởng kết cấu mặt hàng: Kết cấu mặt hàng trường hợp tỉ trọng chi phí sản xuất loại sản phẩm so với tổng chi phí sản xuất Mỗi loại sản phẩm có tỷ lệ sản phẩm hỏng khác nhau, có sản phẩm có tỷ lệ sản phẩm hỏng cao, có sản phẩm có tỷ lệ sản phẩm hỏng thấp, nên kết cấu mặt hàng sản xuất thực tế khác kết cấu mặt hàng sản xuất kế hoạch tỷ lệ sản phẩm hỏng thực tế bình quân thay đổi tỷ lệ sản phẩm hỏng thực tế tỷ lệ sản phẩm hỏng kế hoạch (kỳ trước) sản phẩm không thay đổi, thay đổi nâng cao chất lượng sản phẩm mà thay đổi kết cấu mặt hàng Để xác định mức độ ảnh hưởng kết cấu mặt hàng cần thiết phả tính tỷ lệ sản phẩm hỏng bình qn kế hoạch trường hợp kết cấu mặt hàng thực tế Chi phí sản xuất thực tế Tỷ lệ sp hỏng bình quân KH theo kết cấu 100% mặt hàng thực tế = X Tỷ lệ sp hỏng KH loại loại sp sản phẩm Tổng chi phí sản xuất thực tế kỳ x Mức độ ảnh hưởng kết cấu mặt hàng đến tỉ lệ sản phẩm hỏng bình quân: Tỷ lệ sản phẩm hỏng bình Tỷ lệ sản phẩm hỏng quân kế hoạch theo kết bình quân kế hoạch cấu mặt hàng thực tế Mức độ ảnh hưởng tỷ lệ sản phẩm hỏng cá biệt sản phẩm: Tỷ lệ sản phẩm hỏng bình Tỷ lệ sản phẩm hỏng quân kế hoạch theo kết bình quân thực tế cấu mặt hàng thực tế Ví dụ Có số liệu hoạt động kinh doanh cty A sau: Sản phẩm A B Yêu cầu: Chi phí sản xuất CPSX SP hỏng CPSX SP hỏng không sửa chữa sửa chữa Kế hoạch Thực Kế hoạch Thực Kế hoạch Thực hiệ 600 800 10 12 20 1.400 1.000 10 1/ Tính tỷ lệ sản phẩm hỏng loại sản phẩm 2/ Tính tỷ lệ sản phẩm hỏng bình quân DN 3/ Tính tỷ lệ sản phẩm hỏng bình qn DN so với kế hoạch theo phương pháp thay liên hoàn => Hướng dẫn giải 1/ Tỷ lệ sản phẩm hỏng loại sản phẩm Tỷ lệ sản phẩm hỏng A - Kỳ kế hoạch: (10 + 20)/600 *100% = 5% - Kỳ thực hiện: (12+ 14)/800*100% = 3,25% Tỷ lệ sản phẩm hỏng B - Kỳ kế hoạch: (5 + 10)/1.400 *100% = 1,07% - Kỳ thực hiện: (4+ 12)/1.000*100% = 1,6% 2/ Tỷ lệ sản phẩm hỏng bình quân DN - Kỳ kế hoạch: (10 + 20+5+10)/(600 +1.400) *100% = 2,25% - Kỳ thực hiện: (12+14+4+ 12 )/(800+ 1.000)*100% = 2,33% Biến động tỷ lệ sp hỏng bình quân DN : ∆ = 2,33% - 2,25% = 0,08% 3/ Tỷ lệ sản phẩm hỏng bình quân DN so kế hoạch theo pp thay liên hoàn - Tỷ lệ sp hỏng BQ kết 800 x 5% + 1.000 x 1,07% 800 + 1.000 = = 2,82% cấu mặt hàng thực tế - Mức độ ảnh hưởng kết cấu đến tiêu tỷ lệ sản phẩm hỏng bình quân 2,82%- 2,25% = 0,57% - Mức độ ảnh hưởng tỷ lệ sản phẩm hỏng cá biệt loại sản phẩm đến tỷ lệ sản phẩm hỏng bình quân: 2,33% - 2,82% = - 0,49% Nhận xét: - Kết cấu mặt hàng ảnh hưởng đến tỷ lệ sp hỏng bình quân tăng 0.57% - Tỷ lệ sp hỏng cá biệt ảnh hưởng đến tỷ lệ sp hỏng bình quân giảm 0.49%  Cả nhân tố tác động đồng thời làm cho chất lượng sp giảm Bài tập vận dụng Có số liệu hoạt động kinh doanh cty A sau: Sản phẩm A B Yêu cầu: Chi phí sản xuất CPSX SP hỏng CPSX SP hỏng không sửa chữa sửa chữa Kế hoạch Thực Kế hoạch Thực Kế hoạch Thực hiệ 800 1000 40 50 50 1.200 900 60 80 20 1/ Tính tỷ lệ sản phẩm hỏng loại sản phẩm 2/ Tính tỷ lệ sản phẩm hỏng bình qn DN 3/ Tính tỷ lệ sản phẩm hỏng bình qn DN so với kế hoạch theo phương pháp thay liên hồn BÀI PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP Mã bài: MĐ 23 - 06 Giới thiệu: Các báo cáo tài phản ánh kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiêu giá trị cho đối tượng sử dụng.Phân tích báo cáo tài đánh giá làm được, dự kiến xảy sở kiến nghị biện pháp để tận dụng triệt để điểm mạnh, khắc phục điểm yếu thể báo cáo tài Để làm việc đó, cần tìm hiểu nội dung sau Mục tiêu: - Trình bày khái niệm, ý nghĩa, mục tiêu nội dung phân tích tình hình tài doanh nghiệp; - Vận dụng phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh để đánh giá khái qt tình hình tài tỷ số tài chủ yếu doanh nghiệp; - Thực việc phân tích đánh giá tình hình tài doanh nghiệp để đưa định tài tối ưu từ kết q trình phân tích; - Trung thực, nhanh nhẹn nắm bắt hoạt động tài doanh nghiệp Nội dung Mục tiêu cơng cụ phân tích báo cáo tài 1.1 Khái niệm Phân tích báo cáo tài khơng q trình tính tốn, xử lý tỷ số mà cịn q trình tìm hiểu kết tài doanh nghiệp phản ánh báo cáo tài chính.Phân tích báo cáo tài đánh giá làm được, dự kiến xảy sở kiến nghị biện pháp để tận dụng triệt để điểm mạnh, khắc phục điểm yếu thể báo cáo tài 1.2 Ý nghĩa Các báo cáo tài phản ánh kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiêu giá trị cho đối tượng cần sử dụng Ngồi ra, nhu cầu sử dụng thơng tin báo cáo tài đối tượng sử dụng khác thông tin có sẵn nên phải tiến hành phân tích báo cáo tài 1.3 Nhiệm vụ, nội dung đối tượng phân tích tình hình tài doanh nghiệp Nhiệm vụ phân tích tài doanh nghiệp nguyên tắc tài để phân tích đánh giá tình hình, thực trạng triển vọng hoạt động hoạt động tài chính, vạch rõ mặt tích cực tồn việc thu chi tiền tệ, xác định nguyên nhân mức độ ảnh hưởng yếu tố Nội dung phân tích báo cáo tài bao gồm nhiều phần , tối thiểu gồm nội dung sau: - Đánh giá khái quát báo cáo tài - Đánh giá khả toán - Đánh giá rủi ro dài hạn cấu vốn - Phân tích tốc độ chu chuyển vốn, đặc biệt vốn lưu động - Đánh giá tính hiệu tính sinh lời q trình hoạt động Đối tượng phân tích báo cáo tài : - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Thuyết minh báo cáo tài Đánh giá khái qt tình hình tài doanh nghiệp Phân tích chung tình hình tài doanh nghiệp nhằm mục đích đánh giá kết trạng thái tài doanh nghiệp dự tính rủi ro tiềm tài doanh nghiệp Phương pháp phân tích phương pháp so sánh, so sánh mức biến động khoản mục thay đổi tỷ trọng khoản mục kỳ với hai bên Bảng cân đối kế toán Khi so sánh mức thay đổi khoản mục bên tài sản nguồn vốn so sánh số chênh lệch tuyệt đối số tỷ lệ (tươngđối) ta thấy cấu thay đổi bậtcủa khoản mục.Sự thay đổi lớn khoản mục (tang hay giảm) so với mức thay đổi chung khoản mục khác luôn quan tâm Khi so sánh mức thay đổi theo hàng ngang, số quan tâm mức thay đổi tổng tài sản (hoặc tổng nguồn vốn), cho nhìn thấy tranh thay đổi kết cấu nguồn vốn doanh nghiệp.Trong số số đáng ý mối quan hệ sau: - Tỷ số nguồn vốn chủ sở hữu tổng nguồn vốn Sự tăng hay giảm tỷ trọng phảnánhsự tăng hay giảm tính tự chủ tài doanh nghiệp Nếu tỷ trọng vốn chủ sở hữu thấp, phụ thuộc tài doanh nghiệp vào khách hàng lớn Về nguyên tắc, gia tăng tỷ trọng so với lúc đầu (mới bắt đầu hoạt động) bình thường.Tăng nguồn vốn sở hữu tỷ trọng phụ thuộc vào lượng vốn góp nhờ liên doanh liên kết phụ thuộc vào kết kinh doanh sách phân chia lợi nhuận - Tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu vốn vay trung hạn dài hạn Tỷ trọng lớn, phản ánh ổn định tài niên khố tài tương lai gần - Tỷ trọng khoản phải thu phải trả Khi xem xét khoản mục cần lưu ý, tỷ trọng chúng lớn gây ảnh hưởng lớn cho tài chính, đặc biệt điều kiện lạm phát Nhóm khoản mục thường chứa đựng khả nợ khó địi, gây tổn thất tài cho DN Phân tích tỷ số tài chủ yếu a Tỷ trọng tài sản ngắn hạn tổng tài sản Tỷ trọng TSNH TTS = b Tỷ suất đầu tư Tài sản ngắn hạn Tổng tài sản * 100 Tỷ suất đầu tư nói lên kết cấu tài sản (kết cấu nguồn gốc), phản ánh tình hình trang trị sở vật chất kỹ thuật, trang bị TSCĐ doanh nghiệp, cho thấy tỷ trọng TSCĐ đơn vị quản lý sử dụng so với toàn tài sản Tỷ số đầu tư TSCĐ xác định công thức: Tài sản cố định Tổng tài sản Tỷ suất = * 100 % Ví dụ: Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán (PT theo chiều ngang) Nhận xét ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Số Số đầu kỳ cuối kỳ TÀI SẢN A/ Tài sản ngắn hạn 4.990 3.636 410 300 II/ Đầu tư tài ngắn hạn 1.500 60 III/ Các khoản phải thu 1.280 1.360 IV/ Hàng tồn kho 1.680 1.800 120 116 B/ Tài sản dài hạn 2.770 4.964 I/ Tài sản cố định 1.170 4.964 II/ Đầu tư tài dài hạn 1.600 - 7.760 8.600 1.524 2.284 A/ Nợ phải trả 1.224 1.084 I/ Nợ ngắn hạn 300 1.200 II/ Nợ dài hạn 6.236 6.316 B/ Nguồn vốn chủ sở hữu 6.236 6.316 I/ Vốn chủ sở hữu 5.000 5.000 1/ Vốn đầu tư chủ sở hữu 1.236 1.316 2/ Lợi nhuận chưa phân phối 7.760 8.600 I/ Tiền V/ Tài sản ngắn hạn khác TỔNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN TỔNG NGUỒN VỐN Chênh lệch Mức % => Hướng dẫn phân tích: Chỉ tiêu Số Số đầu kỳ cuối kỳ Chênh lệch Mức % TÀI SẢN A/ Tài sản ngắn hạn 4.990 3.636 (1.354) (27,13) I/ Tiền 410 300 (110) (26,83) II/ Đầu tư tài ngắn hạn 1.500 60 (1.440) (96) III/ Các khoản phải thu 1.280 1.360 80 6,25 IV/ Hàng tồn kho 1.680 1.800 120 7,14 V/ Tài sản ngắn hạn khác 120 116 (4) (3,33) B/ Tài sản dài hạn 2.770 4.964 2.194 79,21 I/ Tài sản cố định 1.170 4.964 3.794 324,27 II/ Đầu tư tài dài hạn 1.600 - (1.600) (100) TỔNG TÀI SẢN 7.760 8.600 840 10,82 A/ Nợ phải trả 1.524 2.284 760 49,87 I/ Nợ ngắn hạn 1.224 1.084 (140) (11,44) II/ Nợ dài hạn 300 1.200 900 300 III/ Nguồn vốn chủ sở hữu 6.236 6.316 80 1,28 B/ Vốn chủ sở hữu 6.236 6.316 80 1,28 I/ Vốn đầu tư chủ sở hữu 5.000 5.000 - - II/ Lợi nhuận chưa phân phối 1.236 1.316 80 6,47 7.760 8.600 840 10,82 NGUỒN VỐN TỔNG NGUỒN VỐN ->Nhận xét Nhìn chung, tổng tài sản công ty kỳ tăng 10,82%, tương ứng tăng 840 triệu đồng - Nhận xét Tài sản: Tài sản ngắn hạn giảm 27,13% tương ứng 1.354 triệu đồng nguyên nhân chủ yếu giảm đầu tư ngắn hạn lên đến 96%, tương ứng giảm 1.440 triệu đồng, tiền khoản tương đương tiền giảm 110 triệu đồng, tương ứng giảm 26,83% Tài khoản dài hạn tăng 79,21% tương ứng với 2.194 triệu đồng Mức tăng hoàn toàn đầu tư vào máy móc thiết bị, nhà xưởng… phần đầu tư chứng khoán dài hạn giảm hết  KL: DN chi tiền mặt, bán chứng khoán ngắn hạn dài hạn để đầu tư vào TS dài hạn, cụ thể TSCĐ - Nhận xét Nguồn vốn: Nguồn vốn tăng phần nợ phải trả tăng 49,87%, tương ứng tăng 760 triệu đồng, chủ yếu tăng nợ dài hạn thêm 900 triệu đồng Điều DN vay dài hạn để mua TSCĐ Vốn chủ sở hữu tăng 80 triệu đồng so với năm trước, chủ yếu lợi nhuận chưa phân phối tăng thêm Chứng tỏ kết sản xuất kinh doanh năm có hiệu quả, đạt lợi nhuận Câu hỏi tập Phân tích khái qt bảng cân đối kế tốn (PT theo chiều ngang) Nhận xét ĐVT: triệu đồng Số Số đầu kỳ cuối kỳ 4.800 4.076 400 500 II/ Đầu tư tài ngắn hạn 1.600 70 III/ Các khoản phải thu 1.000 1.400 IV/ Hàng tồn kho 1.600 1.900 200 206 B/ Tài sản dài hạn 2.800 4.500 I/ Tài sản cố định 1.200 4.500 II/ Đầu tư tài dài hạn 1.600 - 7.600 8.576 Chỉ tiêu TÀI SẢN A/ Tài sản ngắn hạn I/ Tiền V/ Tài sản ngắn hạn khác TỔNG TÀI SẢN Chênh lệch Mức % NGUỒNVỐN A/ Nợ phải trả 2.000 2.284 I/ Nợ ngắn hạn 1.500 1.084 500 1.200 B/ Nguồn vốn chủ sở hữu 5.600 6.316 I/ Vốn chủ sở hữu 6.236 6.292 1/ Vốn đầu tư chủ sở hữu 5.000 5.000 2/ Lợi nhuận chưa phân 1.236 1.292 phối 7.600 8.576 II/ Nợ dài hạn TỔNG NGUỒN VỐN Yêu cầu đánh giá - Trình bày khái niệm, ý nghĩa, mục tiêu nội dung phân tích tình hình tài doanh nghiệp - Trình bày phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh để đánh giá khái qt tình hình tài tỷ số tài chủ yếu doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Văn Dược đồng nghiệp, Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Kinh tế Tp.HCM, 2014 [2] Nguyễn Tấn Bình , Phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2003 ... hoạt động kinh doanh; -Vận dụng phương pháp phân tích chủ yếu phân tích hoạt động kinh doanh vào phân tích hoạt động kinh doanh cụ thể doanh nghiệp; - Phân loại hình thức phân tích hoạt động kinh. .. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tên mơ đun: Phân tích hoạt động kinh doanh Mã mơ đun: MĐ 23 Vị trí, tính chất, ý nghĩa vai trị mơ đun: - Vị trí: Phân tích hoạt động kinh doanh thuộc nhóm mơ đun. .. dung phân tích hoạt động kinh doanh 1.1 Khái niệm .8 1.2 Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh 1.3 Ý nghĩa phân tích hoạt động kinh doanh .9 1.4 Mục tiêu phân tích hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình mô đun Phân tích hoạt động kinh doanh (Nghề Kế toán doanh nghiệp Trình độ trung cấp), Giáo trình mô đun Phân tích hoạt động kinh doanh (Nghề Kế toán doanh nghiệp Trình độ trung cấp)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm