0

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG đến NHU CẦU MUA SÁCH CỦA SINH VIÊN TRÊN TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIKI

23 0 0
  • CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG đến NHU CẦU MUA SÁCH CỦA SINH VIÊN TRÊN TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIKI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 13:19

lOMoARcPSD|9234052 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT BÀI NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NHU CẦU MUA SÁCH CỦA SINH VIÊN TRÊN TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIKI Môn học : Kinh tế lượng Giảng viên hướng dẫn : Sinh viên thực : TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng năm 2021 lOMoARcPSD|9234052 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH, ĐỒ THỊ……………………………… Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU………………………………… 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI……………………………………………………… 1.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU…………………………………………………… 1.2.1 Phạm nghiên cứu………………………………………………………… 1.2.2 Mô tả liệu nghiên cứu……………………………………………… 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………………… Chương 2: XÂY DỰNG MƠ HÌNH HỒI QUY…………………………………… 2.1 MƠ HÌNH HỒI QUY DỰ KIẾN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ MƠ HÌNH… 2.1.1 Mơ hình hồi quy dự kiến…………………………………… 2.1.2 Kết tính giá trị thống kê…………………………………… 2.1.3 Bảng kết xuất Eview…………………………………… 2.2 TÍNH TỐN ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MƠ HÌNH HỒI QUY……………………… 2.3 KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ………………………… Chương 3: CÁC VI PHẠM CỦA MÔ HÌNH…………………………………… 3.1 KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN……………………………………………… 3.1.1 Kiểm tra, khắc phục vấn đề đa cộng tuyến……………………………… 3.2 KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI…………………………… 3.2.1 Kiểm định White 3.2.2 Kiểm định Glejser 3.3 KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN……………………………………………… 3.4 KIỂM ĐỊNH DẠNG HÀM SAI RAMSEY RESET………………………… 3.5 DỰ BÁO………………………………………………………………… Chương 4: KẾT LUẬN……………………………………………………………… TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………… BỘ DỮ LIỆU…………………………………………………………………… lOMoARcPSD|9234052 DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng Bảng mô tả biến nghiên cứu ……………………………………… Bảng Ý nghĩa giá trị thống kê……………………………………… Bảng Bộ liệu thu thập……………………………………… Hình 2.1 Kết tính giá trị thống kê……………………………………… Hình 2.2 Xét mơ hình hồi quy biến……………………………………… Hình 2.3 Xét mơ hình hồi quy biến, bỏ biến NN………………………………… Hình 2.4 Xét có mặt biến khơng cần thiết NN………………………………… Hình 2.5 Kiểm định hệ số hồi quy biến CHI……………………………………… Hình 2.6 Kiểm định hệ số hồi quy biến TN……………………………………… Hình 2.7 Kiểm định hệ số hồi quy biến TSDS……………………………………… Hình 2.8 Kiểm định hệ số hồi quy biến TSSD……………………………………… Hình 2.9 Kiểm định khoảng tin cậy với độ tin cậy 90%, 95% 99%.……………… Hình 3.1 Ma trận tương quan……………………………………… Hình 3.2 Mơ hình kiểm định White với mức ý nghĩa 5%……………………………… Hình 3.3 Bảng kiểm định White với mức ý nghĩa 5%……………………………… Hình 3.4 Mơ hình kiểm định Glejser với mức ý nghĩa 5%…………………………… Hình 3.5 Bảng kiểm định Glejser với mức ý nghĩa 5%……………………………… Hình 3.6 Kiểm định BG với mức ý nghĩa 5%……………………………………… Hình 3.7 Dạng hàm sai Ramsey RESET……………………………………… lOMoARcPSD|9234052 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Với phát triển bùng nổ công nghệ, việc sử dụng tảng thương mại điện tử mua sắm trở nên ngày phổ biến đối tượng Đối với hầu hết bạn trẻ, đặc biệt bạn sinh viên, nhu cầu đọc, sử dụng sách nhiều vô tận yêu cầu việc học, đọc để thêm kiến thức, kỹ năng, đọc để thư giãn Với phát triển Internet, xuất nhiều hình thức sách nói, sách online sách giấy giữ vị quan trọng với nhu cầu sử dụng, đọc sách Vì thế, hình thức đặt mua sách online dần trở nên phổ biến vơ rộng rãi Cũng nhóm thực chọn đề tài “Các yếu tố tác động đến nhu cầu mua sách sinh viên trang thương mại điện tử TIKI” để nghiên cứu hành vi mua sách online sinh viên Mục tiêu lớn đề tài để nghiên cứu rõ tác động nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả đặt mua sách sàn thương mại điện tử TIKI 1.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.2.1 Phạm vi nghiên cứu: Khảo sát khả mua sách trang thương mại điện tử TIKI sinh viên Đại học Quốc gia Số lượng mẫu nghiên cứu: 100 mẫu 1.2.2 Mô tả biến liệu sử dụng nghiên cứu: Bảng Mô tả biến nghiên cứu STT Tên biến Ký hiệu Ý nghĩa Loại biến Đơn vị tính Số lượng sách SLS Số lượng sách đặt mua Biến phụ thuộc Quyển Chi tiêu CHI Số tiền chi cho việc mua sách Biến độc lập VND Thu nhập TN Thu nhập (phụ huynh, làm thêm, ) Biến độc lập VND Giới tính NN Nam: Biến độc lOMoARcPSD|9234052 Nữ: Tần suất sử TSSD dụng ứng dụng Tần suất đọc Trung bình số lần sử dụng lập Biến độc Lần/ lập Tháng Biến độc Quyển/ lập Tháng tiki tháng TSDS sách Trung bình số sách đọc tháng 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề tài xây dựng mơ hình hồi quy dựa phương pháp bình phương nhỏ (OLS) mơ hình hồi quy đa biến, gồm biến phụ thuộc biến độc lập Cụ thể, Các bước nghiên cứu là: Bước 1: Thu thập liệu thông qua việc lập bảng hỏi, khảo sát Bước 2: Ước lượng mơ hình hồi quy theo phương pháp bình phương nhỏ Bước 3: Kiểm định vi phạm giả thuyết thống kê Bước 4: Khắc phục khuyết tật mơ hình (nếu có) CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG MƠ HÌNH HỒI QUY lOMoARcPSD|9234052 2.1 MƠ HÌNH HỒI QUY DỰ KIẾN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ MƠ HÌNH 2.1.1 Mơ hình hồi quy dự kiến Mơ hình hồi quy dự kiến sử dụng cho nghiên cứu: SLS = β1 + β2 *CHI + β3 *TN + β4 *NN + β5 *TSSD + β6 * TSDS + U 2.1.2 Kết tính giá trị thống kê Hình 2.1 Kết tính giá trị thống kê * Giải thích ý nghĩa giá trị thống kê: Bảng Ý nghĩa giá trị thống kê Giá trị thống kê Ý nghĩa Mean Trung bình Median Trung vị Maximum Giá trị lớn Minimum Giá trị nhỏ Std Dev Độ lệch chuẩn Skewness Hệ số bất đối xứng Kurtosis Hệ số nhọn Jarque – Bera Kiểm định phân phối chuẩn lOMoARcPSD|9234052 Sum Tổng quan sát Sum sq Dev Độ lệch chuẩn tổng bình phương Observations Số quan sát (cỡ mẫu) 2.1.3 Bảng kết xuất Eviews Hình 2.2 Xét mơ hình hồi quy biến => Ta nghi ngờ biến NN khơng ảnh hưởng đến mơ hình, trở thành biến thừa Ta chạy Eviews với biến, bỏ biến NN Và kết sau: lOMoARcPSD|9234052 Hình 2.3 Xét mơ hình hồi quy biến, bỏ biến NN * Nhận xét: Với giá trị R hiệu chỉnh hai kết 0.672106 nhỏ so với R c ó NN R K h ô ng NN = = 0,681609 Tức việc xuất biến giới tính NN tốt nhiên mức tăng không đáng kể, ta thiêng kết luận khơng có xuất biến Giới tính NN * Xét có mặt biến khơng cần thiết: lOMoARcPSD|9234052 Hình 2.4 Xét có mặt biến không cần thiết NN Giả thiết : H0: β4 = & H1:β4 # Theo kết bảng trên, F = 3.835544 có xác suất p = 0.0531 > 0.05 nên ta chấp nhận giả thiết H0: β4 = (β4 hệ số hồi quy biến Giới tính kí hiệu NN hàm hồi quy tổng thể ) Vậy biến NN không cần thiết mơ hình hồi quy ban đầu * Mơ hình hồi quy mẫu thu (dựa vào hình 3) SLS = -0.6029 + 4.49e-06*CHI + 1.791e-07*TN + 0.3115*TSDS + 0.1039*TSSD ➢ Ý nghĩa hệ số hồi quy: - Hệ số β1 = -0.6029 Ý nghĩa: Giá trị trung bình biến SLS -0.6029 biến độc lập mơ hình nhận giá trị - Hệ số β2 = 4.49e-06 Ý nghĩa: Khi số tiền chi cho việc mua sách tăng 100,000 VND yếu tố khác khơng đổi số lượng sách mua tăng thêm 0.449 - Hệ số β3 = 1.791e-07 Ý nghĩa: Khi thu nhập sinh viên tăng lên 1,000,000 VND yếu tố khác khơng đổi số lượng sách mua tăng thêm 0.1791 lOMoARcPSD|9234052 - Hệ số β4 = 0.3115 Ý nghĩa: Khi tần suất sử dụng ứng dụng tăng lần/tháng yếu tố khác khơng đổi số lượng sách mua tăng 0.3115 - Hệ số β5 = 0.1039 Ý nghĩa: Khi tần suất đọc sách tăng quyển/tháng yếu tố khác khơng đổi số lượng sách mua tăng 0.1039 * Hệ số xác định mô hình: - R^2 = 0.685354 chứng tỏ mơ hình hồi quy tuyến tính phù hợp với tập liệu 68.5354%, tức 68.5354% biến thiên biến phụ thuộc SLS giải thích biến độc lập * Kiểm định hệ số β2, β3, β4, β5 ➔ Với hệ số biến CHI Hình 2.5 Kiểm định hệ số hồi quy biến CHI Giả thiết : H0: β2 = , H1: β2 # Theo kết hình trên, F = 23.909 có xác suất p = 0.0000 < 0.05 nên chấp nhận giả thiết H1: β2 # Vậy biến CHI có ảnh hưởng đến mơ hình ➔ Với hệ số biến TN 10 lOMoARcPSD|9234052 Hình 2.6 Kiểm định hệ số hồi quy biến TN Giả thiết : H0: β3= , H1: β3 # Theo kết hình trên, F = 7.122 có xác suất p = 0.009 < 0.05 nên chấp nhận giả thiết H1: β3 # Vậy biến TN có ảnh hưởng đến mơ hình ➔ Với hệ số biến TSDS Hình 2.7 Kiểm định hệ số hồi quy biến TSDS Giả thiết : H0: β4= , H1: β4 # Theo kết hình trên, F = 12.62 có xác suất p = 0.0006 < 0.05 nên chấp nhận giả thiết H1: β4 # Vậy biến TSDS có ảnh hưởng đến mơ hình ➔ Với hệ số biến TSSD 11 lOMoARcPSD|9234052 Hình 2.8 Kiểm định hệ số hồi quy biến TSSD Giả thiết : H0: β5= , H1: β5 # Theo kết hình trên, F = 10.51 có xác suất p = 0.0016 < 0.05 nên chấp nhận giả thiết H1: β5 # Vậy biến TSSD có ảnh hưởng đến mơ hình 2.2 TÍNH TỐN ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MƠ HÌNH HỒI QUY * Kiểm định độ phù hợp mơ hình với mức ý nghĩa 5%: Giả thuyết: H0: R-squared = H1: R-Squared ≠ Giả thuyết H0 ngụ ý tồn biến độc lập mơ hình không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Nếu H0 khơng có ý nghĩa hay cịn gọi mơ hình khơng phù hợp Do kiểm định gọi kiểm định phù hợp hàm hồi quy Theo bảng kết xuất Eviews: Prob (F-statistic) = P_value = 0.000000 < 0.05 Bác bỏ H0 Vậy ta kết luận mơ hình phù hợp 2.3 KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ 2.3.1 Kiểm định khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy Kiểm định khoảng tin cậy với độ tin cậy 90%, 95% 99% 12 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 Hình 2.9 Kiểm định khoảng tin cậy với độ tin cậy 90%, 95% 99% 2.3.2 Kiểm định tính có ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy * Kiểm định tính có ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy với mức ý nghĩa 5%: Giả thuyết: H0: β1 = H1: β1 ≠ Dựa vào bảng kết xuất Eviews, ta có Prob(C) =0.0203 < 0.05 nên ta bác bỏ H Vậy hệ số chặn có ý nghĩa thống kê Giả thuyết: H0: β2 = H1: β2 ≠ Dựa vào bảng kết xuất Eviews, ta có Prob(CHI) = 0.0000 < 0.05 nên ta bác bỏ H0 Vậy β2 có ý nghĩa thống kê Giả thuyết: H0: β3 = H1: β3 ≠ Dựa vào bảng kết xuất Eviews, ta có Prob(TN) = 0.0090 < 0.05 nên ta bác bỏ H0 Vậy β3 có ý nghĩa thống kê Giả thuyết: H0: β4 = H1: β4 ≠ Dựa vào bảng kết xuất Eviews, ta có Prob(TSSD) = 0.0006 < 0.05 nên ta bác bỏ H0 Vậy β5 có ý nghĩa thống kê Giả thuyết: H0: β6 = H1: β6 ≠ Dựa vào bảng kết xuất Eviews, ta có Prob(TSDS) = 0.0016 < 0.05 nên ta bác bỏ H0 Vậy β6 có ý nghĩa thống kê 13 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 CHƯƠNG 3: CÁC VI PHẠM CỦA MƠ HÌNH 3.1 KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN * Kiểm tra, khắc phục vấn đề đa cộng tuyến Giả thiết : Giữa biến độc lập CHI, TN, TSSD, TSDS i khơng có quan hệ đa cộng tuyến hồn hảo, nghĩa không tồn số (∂ 2,… ∂k không đồng thời ) cho: ∂2 CHI + ∂3 TN +∂4 TSSD + ∂5 TSDS= Nếu biến CHI, TN, TSSD, TSDS có quan hệ đa cộng tuyến hồn hảo biến biến suy từ biến lại Giả thiết giải loại trừ tình Định nghĩa: Khi biến độc lập khơng có đa cộng tuyến hồn hảo, có mối quan hệ tuyến tính chặt, ta nói mơ hình có tượng đa cộng tuyến Hình 3.1 Ma trận tương quan Dựa vào ma trận tương quan biến giải thích, hệ số tương quan biến < 0.8 nên khơng có tượng đa cộng tuyến xảy mơ hình 3.2 KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Kiểm tra, khắc phục phương sai sai số thay đổi 3.2.1 Kiểm định White Hình 3.2 Mơ hình kiểm định White với mức ý nghĩa 5% 14 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 Hình 3.3 Bảng kiểm định White với mức ý nghĩa 5% - Ta đặt tốn kiểm định sau: H0: Mơ hình khơng xảy tượng phương sai thay đổi; H1: Mơ hình xảy tượng phương sai thay đổi - Từ bảng kiểm định White trên, ta có P_value = 0.0793 > α cho trước nên chấp nhận H0 Vậy mơ hình khơng xảy tượng phương sai thay đổi 3.2.2 Kiểm định Glejser Hình 3.4 Mơ hình kiểm định Glejser với mức ý nghĩa 5% 15 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 Hình 3.5 Bảng kiểm định Glejser với mức ý nghĩa 5% - Ta đặt tốn kiểm định sau: H0: Mơ hình không xảy tượng phương sai thay đổi; H1: Mơ hình xảy tượng phương sai thay đổi - Từ bảng kiểm định Glejser trên, ta có P_value = 0.5640 > α cho trước nên chấp nhận H0 Vậy mơ hình khơng xảy tượng phương sai thay đổi 3.3 KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN * Kiểm tra, khắc phục vấn đề tự tương quan 16 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 Hình 3.6 Kiểm định BG với mức ý nghĩa 5% - Ta đặt tốn kiểm định sau: H0: Mơ hình khơng xảy tượng tự tương quan bậc 2; H:1 Mô hình xảy tượng tự tương quan bậc - Từ bảng kiểm định BG trên, ta có P _value = 0.1128 > α cho trước nên chấp nhận H0 Vậy mơ hình khơng xảy tượng tự tương quan bậc 3.4 KIỂM ĐỊNH DẠNG HÀM SAI RAMSEY RESET 17 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 Hình 3.7 Dạng hàm sai Ramsey RESET Với kết bảng ta thấy, F = 1.056372 giá trị p = 0.3067> 0.05 Kiểm định cho ta thấy mơ hình ba biến nói khơng có vấn đề dạng hàm sai 3.5 DỰ BÁO Ta thực dự báo với số liệu biến, CHI, TN TSSD, TSDS cho khách hàng thứ 101, CHI = 400,000; TN =3,000,000; NN = 1; TSSD= 5, TSDS =2 Khi SLS = 2.85 18 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 CHƯƠNG KẾT LUẬN Thơng tin trình bày báo cáo nhu cầu mua sách sinh viên sàn thương mại điện tử TIKI chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố khác Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng yếu tố chi tiêu, thu nhập(từ phụ huynh, làm thêm, ), giới tính, tần suất sử dụng ứng dụng, tần suất đọc sách để đưa nhận định mức độ ảnh hưởng yếu tố độc lập Bài báo cáo vận dụng nhiều kiến thức học môn Kinh tế lượng để nghiên cứu đưa kết Nhờ đó, chuyển vấn đề nghiên cứu từ khái quát, định tính, ước lượng sang số liệu cụ thể nhằm kiểm định xác giả thuyết ứng dụng vào thực tế hiệu Bên cạnh đó, q trình tìm hiểu xử lý vấn đề liên quan giúp nhóm thực học hỏi nhiều kiến thức áp dụng kiến thức giảng dạy lớp vào việc xây dựng hoàn thiện nghiên cứu thực tế riêng 19 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Hồng Nhật, Phạm Văn Chững, Phạm Hoàng Uyên, Võ Thị Lệ Uyển, Lê Thanh Hoa Giáo trình Kinh tế lượng NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2019 Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh Giáo trình Kinh tế lượng NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, 2013 20 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 BỘ DỮ LIỆU STT Số lượng sách mua Tiền chi cho tháng việc mua sách Thu nhập SLS CHI TN Tần suất sử Tần suất Nam/nữ dụng TIKI đọc sách NN TSSD Nam:0, (VND/tháng) TSDS (quyển/ Nữ:1 (lần / tháng) tháng) 200,000 3,000,000 2 200,000 6,000,000 2 500,000 8,000,000 3 300,000 5,000,000 200,000 3,000,000 300,000 3,000,000 7 100,000 3,000,000 8 400,000 10,000,000 15 300,000 3,500,000 10 150,000 3,000,000 11 300,000 3,000,000 12 200,000 4,000,000 13 150,000 5,000,000 14 250,000 4,000,000 15 250,000 5,000,000 10 16 250,000 4,000,000 10 17 300,000 6,000,000 11 18 100,000 3,200,000 19 180,000 2,500,000 20 330,000 4,000,000 21 500,000 4,500,000 22 340,000 4,000,000 23 250,000 3,000,000 11 24 500,000 6,000,000 13 25 250,000 4,000,000 26 150,000 3,000,000 27 280,000 3,000,000 28 300,000 5,000,000 2 29 100,000 3,000,000 21 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 30 300,000 2,000,000 31 300,000 5,600,000 32 150,000 5,300,000 33 200,000 5,000,000 34 500,000 3,000,000 35 200,000 7,000,000 36 100,000 4,000,000 37 400,000 4,500,000 38 300,000 5,000,000 39 120,000 4,000,000 40 90,000 3,000,000 41 100,000 3,300,000 42 220,000 4,000,000 43 160,000 3,500,000 44 300,000 6,000,000 45 250,000 4,000,000 46 340,000 5,000,000 47 210,000 4,500,000 48 371,000 5,000,000 49 270,000 6,000,000 50 250,000 4,700,000 51 230,000 3,500,000 52 380,000 4,400,000 53 300,000 6,000,000 4 54 320,000 7,000,000 55 280,000 5,000,000 56 320,000 6,000,000 57 390,000 8,000,000 58 210,000 4,000,000 59 400,000 8,000,000 60 140,000 3,000,000 61 130,000 3,500,000 62 340,000 6,000,000 63 245,000 3,800,000 64 350,000 6,000,000 65 290,000 5,500,000 66 170,000 3,400,000 22 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 67 340,000 5,300,000 68 220,000 4,000,000 69 350,000 7,500,000 10 70 430,000 8,000,000 71 280,000 4,000,000 72 133,000 3,400,000 73 360,000 4,700,000 74 250,000 3,700,000 75 197,000 3,600,000 76 240,000 4,300,000 77 110,000 3,400,000 78 300,000 5,000,000 2 79 300,000 5,000,000 80 350,000 6,000,000 81 180,000 3,200,000 82 240,000 4,000,000 10 83 200,000 5,000,000 84 400,000 6,000,000 85 200,000 3,400,000 86 335,000 5,000,000 87 450,000 4,800,000 88 250,000 4,000,000 89 200,000 3,300,000 90 250,000 5,000,000 91 250,000 4,500,000 92 300,000 6,000,000 93 200,000 3,500,000 94 100,000 3,000,000 95 120,000 3,000,000 96 250,000 4,000,000 97 330,000 6,000,000 98 460,000 6,500,000 99 350,000 3,300,000 100 170,000 4,100,000 23 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) ... trọng với nhu cầu sử dụng, đọc sách Vì thế, hình thức đặt mua sách online dần trở nên phổ biến vô rộng rãi Cũng nhóm thực chọn đề tài “Các yếu tố tác động đến nhu cầu mua sách sinh viên trang thương... mại điện tử TIKI? ?? để nghiên cứu hành vi mua sách online sinh viên Mục tiêu lớn đề tài để nghiên cứu rõ tác động nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả đặt mua sách sàn thương mại điện tử TIKI 1.2 PHẠM... mại điện tử TIKI 1.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.2.1 Phạm vi nghiên cứu: Khảo sát khả mua sách trang thương mại điện tử TIKI sinh viên Đại học Quốc gia Số lượng mẫu nghiên cứu: 100 mẫu 1.2.2 Mô tả biến
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG đến NHU CẦU MUA SÁCH CỦA SINH VIÊN TRÊN TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIKI , CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG đến NHU CẦU MUA SÁCH CỦA SINH VIÊN TRÊN TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIKI