0

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG đến ý ĐỊNH SỬ DỤNG THỜI TRANG NỘI địa VIỆT NAM CỦA SINH VIÊN đại HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

106 0 0
  • NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG đến ý ĐỊNH SỬ DỤNG THỜI TRANG NỘI địa VIỆT NAM CỦA SINH VIÊN đại HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 19:19

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA MARKETING  BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG THỜI TRANG NỘI ĐỊA VIỆT NAM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING NGÀNH: MARKETING CHUN NGÀNH: TRUYỀN THƠNG MARKETING TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA MARKETING  BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG THỜI TRANG NỘI ĐỊA VIỆT NAM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING NGÀNH: MARKETING CHUYÊN NGÀNH: TRUYỀN THÔNG MARKETING Giảng viên hướng dẫn: Ths Đặng Huỳnh Phương Danh sách sinh viên thực hiện: Lê Cảnh Kỳ Duyên – 1821000597 – 18DMC2 Đinh Thị Thảo Hiền – 1821000631 – 18DMC2 Phan Hồng Nhi – 1821000619 – 18DMC2 Nguyễn Thị Thanh Thảo – 1821003852 – 18DMC1 Nguyễn Thị Ngọc Tiên – 1821003884 – 18DMC1 TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Danh sách sinh viên thực hiện: Lê Cảnh Kỳ Duyên – 1821000597 – 18DMC2 Đinh Thị Thảo Hiền – 1821000631 – 18DMC2 Phan Hồng Nhi – 1821000619 – 18DMC2 Nguyễn Thị Thanh Thảo – 1821003852 – 18DMC1 Nguyễn Thị Ngọc Tiên – 1821003884 – 18DMC1 KẾT QUẢ CHẤM BÁO CÁO Điểm số Chữ ký giảng viên Điểm chữ Ths Đặng Huỳnh Phương LỜI CẢM ƠN 🙞🕮🙜 Trong suốt thời gian từ bắt đầu làm đề tài Thực hành nghề nghiệp đến nay, chúng em nhận quan tâm, bảo, giúp đỡ thầy cơ, gia đình bạn bè xung quanh Với lịng tri ân vơ sâu sắc, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến q Thầy Cơ trường Đại học Tài – Marketing dùng tất kiến thức tâm huyết để truyền đạt cho chúng em vốn kiến thức vô quý báu suốt thời gian thực đề tài Đặc biệt, chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Ths Đặng Huỳnh Phương tận tâm bảo hướng dẫn chúng em qua trò chuyện, thảo luận đề tài nghiên cứu Nhờ có lời hướng dẫn, dạy bảo đó, chúng em hồn thành nghiên cứu Một lần nữa, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Đề tài thực tháng Ban đầu chúng em cịn bỡ ngỡ vốn kiến thức cịn hạn chế chưa biết rõ hướng tiếp cận đề tài Nhưng sau đó, nhờ bảo giảng viên hướng dẫn thầy Ths Đặng Huỳnh Phương, chúng em hồn thành đề tài cách tốt Tuy nhiên không tránh khỏi thiếu sót, chúng em mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy Cơ để nghiên cứu hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Tình hình nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Nhu cầu thông tin 1.6.2 Thiết kế bảng câu hỏi 1.7 Ý nghĩa đề tài 1.7.1 Ý nghĩa khoa học: 1.7.2 Những đóng góp thực tiễn: 1.8 Kết cấu đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Giải thích số khái niệm liên quan 2.1.1 Thời trang 2.1.2 Thời trang nội địa 2.2 Tổng quan lý thuyết 2.2.1 Lý thuyết hành vi người tiêu dùng 2.2.2 Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior - TBP) 10 2.2.3 Thuyết hành động hợp lí (Theory of Reasoned Action – TRA) 12 2.3 Các nghiên cứu thực trước (Mơ hình thực nghiệm) 12 2.3.1 Nghiên cứu thực nước 12 2.3.1.1 Nghiên tác giả Mazedul Islam cộng (2013) 12 2.3.1.2 Nghiên cứu tác giả Wanninayake W.M.C Bandara (2014) 13 2.3.2 Nghiên cứu thực nước 14 2.3.2.1 Nghiên cứu tác giả Nguyễn Thị Phương Anh 14 2.3.2.2 Nghiên cứu tác giả Đặng Thị Kim Thoa 15 2.3.2.3 Nghiên cứu tác giả Lữ Thị Diễm Trang 16 2.3.2.4 Nghiên cứu tác giả Lý Thị Kim Cương 17 2.3.3 Tóm tắt nghiên cứu 18 2.3.3.1 Tóm tắt nghiên cứu nước ngồi 18 2.3.3.2 Tóm tắt nghiên cứu nước 18 2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu 20 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 20 2.4.2 Giả thuyết nghiên cứu 20 2.4.2.1 Thương hiệu 20 2.4.2.2 Sản phẩm 21 2.4.2.3 Giá 21 2.4.2.4 Chuẩn chủ quan 22 2.4.2.5 Tinh thần yêu nước 23 TÓM TẮT CHƯƠNG 24 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Quy trình nghiên cứu 25 3.2 Nghiên cứu sơ 26 3.2.1 Các bước nghiên cứu sơ 26 3.2.2 Kết thang đo nháp 26 3.2.3 Kết điều chỉnh thang đo sơ 28 3.3 Nghiên cứu chính thức 31 3.3.1 Phương pháp chọn mẫu 31 3.3.2 Kích thước mẫu 31 3.3.3 Thiết kế bảng câu hỏi 32 3.3.4 Thu thập liệu 32 3.3.5 Phương pháp phân tích liệu 32 TÓM TẮT CHƯƠNG 33 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 Thông tin mẫu 34 4.2 Kết thống kê mẫu 34 4.2.1 Các hình thức nhận biết thời trang nội địa 34 4.2.2 Giới tính 35 4.2.3 Sinh viên năm 36 4.2.4 Thu nhập 37 4.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo (Cronbach’s alpha) 38 4.3.1 Tiêu chuẩn đánh giá 38 4.3.2 Kết phân tích 39 4.3.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Thương hiệu thời trang nội địa tác động đến ý định sử dụng” 39 4.3.2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Chất lượng sản phẩm thời trang nội địa ảnh hưởng tới ý định sử dụng” 40 4.3.2.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Giá sản phẩm thời trang nội địa tác động đến ý định sử dụng” 41 4.3.2.4 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Chuẩn chủ quan tác động đến ý định sử dụng thời trang nội địa” 41 4.3.2.5 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Lòng yêu nước tác động đến ý định sử dụng thời trang nội địa” 42 4.3.2.6 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Ý định mua hàng thời trang nội địa”43 4.4 Phân tích nhân tố EFA 43 4.4.1 Tiêu chuẩn đánh giá 43 4.4.2 Kết phân tích 44 4.4.2.1 Kết kiểm định EFA cho biến độc lập 44 4.5 Kiểm định mơ hình nghiên cứu giả thuyết 46 4.5.1 Phân tích tương quan Pearson 46 4.5.2 Phân tích hồi quy 47 4.5.2.1 Kết chạy phân tích hồi quy lần 48 4.5.2.2 Kết chạy phân tích hồi quy lần 51 4.5.3 Kiểm tra giả định ngầm hồi quy tuyến tính 55 4.5.4 Kiểm định giả thuyết 56 4.5.4.1 Sản phẩm 56 4.5.4.2 Giá 56 4.5.4.3 Chuẩn chủ quan 57 4.5.4.4 Tinh thần yêu nước 57 4.5.5 Kiểm định khác biệt ý định sử dụng thời trang nội địa theo đặc điểm nhân học 57 4.5.5.1 Kiểm định khác biệt theo giới tính 57 4.5.5.2 Kiểm định khác biệt sinh viên năm 58 4.5.5.3 Sự khác biệt theo thu nhập 59 TÓM TẮT CHƯƠNG 60 CHƯƠNG KẾT LUẬN, HÀM Ý QUẢN TRỊ VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Đề xuất hàm ý quản trị 62 5.2.1 Sản phẩm 62 5.2.2 Giá 63 5.2.3 Chuẩn chủ quan 64 5.2.4 Tinh thần yêu nước 65 5.3 Những hạn chế kết nghiên cứu 66 5.4 Kiến nghị hướng nghiên cứu 67 TÓM TẮT CHƯƠNG 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 71 PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ MÔ TẢ 77 PHỤ LỤC 3: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO CRONBACH’S ALPHA 79 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 82 PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN 86 PHỤ LỤC 6: HỒI QUY ĐA BIẾN 87 PHỤ LỤC 7: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ Ý ĐỊNH SỬ DỤNG THỜI TRANG NỘI ĐỊA THEO ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU HỌC 91 PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN DOIT 95 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mơ hình đơn giản hành vi người tiêu dùng Hình 2.2 Mơ hình chi tiết hành vi người tiêu dùng Hình 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng Hình 2.4 Mơ hình thuyết hành động hợp lý 10 Hình 2.5 Mơ hình lý thuyết hành vi có kế hoạch 11 Hình 2.6 Mơ hình thuyết hành động hợp lý (TRA) 12 Hình 2.7 Mơ hình nghiên cứu Mazedul Islam cộng (2013) 13 Hình 2.8 Mơ hình nghiên cứu tác giả Wanninayake W.M.C Bandara (2014) 14 Hình 2.9 Mơ hình nghiên cứu tác giả Nguyễn Thị Phương Anh 14 Hình 2.10 Nghiên cứu tác giả Đặng Thị Kim Thoa 15 Hình 2.11 Mơ hình nghiên cứu tác giả Lữ Thị Diễm Trang 16 Hình 2.12 Mơ hình nghiên cứu tác giả Lý Thị Kim Cương 17 Hình 2.13 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 20 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 25 Hình 4.1 Mơ hình tỉ lệ hình thức nhận biết 35 Hình 4.2 Mơ hình tỉ lệ giới tính 36 Hình 4.3 Mơ hình sinh viên năm 37 Hình 4.4 Mơ hình tỉ lệ theo thu nhập hàng tháng 38 Hình 4.5 Mơ hình nghiên cứu thức sau phân tích hồi quy 54 Hình 4.6 Đồ thị phân tán phân dư chuẩn hóa 55 Hình 4.7 Mơ hình Histogram 55 Hình 4.8 Biểu đồ P - P Plot 56 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tóm tắt nghiên cứu nước 18 Bảng 2.2 Tóm tắt nghiên cứu nước 18 Bảng 3.1 Thang đo nháp 26 Bảng 3.2 Các biến quan sát thang đo thương hiệu 28 Bảng 3.3 Các biến quan sát thang đo sản phẩm 29 Bảng 3.4 Các biến quan sát thang đo giá 29 Bảng 3.5 Các biến quan sát thang đo chuẩn chủ quan 30 Bảng 3.6 Các biến quan sát thang đo tinh thần yêu nước 30 Bảng 3.7 Các biến quan sát thang đo ý định mua hàng 31 Bảng 4.1 Hình thức thu thập liệu 34 Bảng 4.2 Bảng thống kê hình thức nhận biết thời trang nội địa 34 Bảng 4.3 Bảng thống kê giới tính 35 Bảng 4.4 Bảng thống kê sinh viên năm 36 Bảng 4.5 Bảng thống kê thu nhập tháng 37 Bảng 4.6 Phân tích Cronbach’s Alpha kiểm định độ tin cậy thang đo “Thương hiệu thời trang nội địa tác động đến ý định sử dụng” 40 Bảng 4.7 Phân tích Cronbach’s Alpha kiểm định độ tin cậy thang đo “Chất lượng sản phẩm thời trang nội địa tác động đến ý định sử dụng” 40 Bảng 4.8 Phân tích Cronbach’s Alpha kiểm định độ tin cậy thang đo “Giá sản phẩm thời trang nội địa tác động đến ý định sử dụng” 41 Bảng 4.9 Phân tích Cronbach’s Alpha kiểm định độ tin cậy thang đo “Chuẩn chủ quan tác động đến ý định sử dụng thời trang nội địa” 42 Bảng 4.10 Phân tích Cronbach’s Alpha kiểm định độ tin cậy thang đo “Lòng yêu nước tác động đến ý định sử dụng thời trang nội địa” 42 Bảng 4.11 Phân tích Cronbach’s Alpha kiểm định độ tin cậy thang đo “Ý định mua hàng thời trang nội địa” 43 Bảng 4.12 KMO and Bartlett's Test 44 Bảng 4.13 Ma trận xoay nhân tố Matrix 45 Bảng 4.14 Bảng kết phân tích tương quan Pearson 46 Bảng 4.15 Bảng kết hệ số R2 hiệu chỉnh lần 48 Bảng 4.16 Phân tích ANOVA lần 49 CQ3 14.34 8.634 674 763 CQ4 14.46 8.603 620 779 CQ5 14.47 8.939 566 795 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Lòng yêu nước tác động đến ý định sử dụng thời trang nội địa” Reliability Statistics Cronbach’s Alpha N of Items 827 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Crombach’s Alpha if Item Deleted YN1 11.77 5.199 534 834 YN2 12.06 4.709 726 750 YN3 12.20 4.771 609 803 YN4 12.06 4.475 756 733 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Ý định mua hàng thời trang nội địa” Reliability Statistics Cronbach’s Alpha N of Items 783 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Crombach’s Alpha if Item Deleted YD1 7.84 1.847 636 692 YD2 7.58 2.077 575 756 YD3 7.66 1.930 657 669 81 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA Kết phân tích EFA KMO and Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.934 Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 3536.030 df 300 Sig 0.000 Communalities Initial Extraction TH1 1.000 589 TH2 1.000 638 TH3 1.000 672 TH4 1.000 653 TH5 1.000 702 SP1 1.000 562 SP2 1.000 554 SP3 1.000 627 SP4 1.000 629 SP5 1.000 528 GC1 1.000 548 GC2 1.000 548 GC3 1.000 592 GC4 1.000 616 GC5 1.000 517 GC6 1.000 583 CQ1 1.000 560 CQ2 1.000 636 CQ3 1.000 669 82 CQ4 1.000 610 CQ5 1.000 548 YN1 1.000 685 YN2 1.000 728 YN3 1.000 603 YN4 1.000 727 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 9.723 38.892 38.892 9.723 38.892 38.892 3.354 13.416 13.416 1.589 6.355 45.247 1.589 6.355 45.247 3.149 12.598 26.014 1.482 5.929 51.177 1.482 5.929 51.177 3.101 12.403 38.416 1.396 5.584 56.761 1.396 5.584 56.761 3.019 12.075 50.491 1.134 4.534 61.296 1.134 4.534 61.296 2.701 10.805 61.296 869 3.475 64.771 740 2.961 67.732 728 2.912 70.644 689 2.755 73.399 10 635 2.538 75.937 11 595 2.381 78.318 12 555 2.219 80.537 13 507 2.027 82.565 14 488 1.952 84.516 15 461 1.843 86.359 16 433 1.733 88.092 17 413 1.650 89.742 18 395 1.580 91.322 19 373 1.491 92.813 83 Total % of Variance Cumulative % 20 352 1.407 94.220 21 340 1.358 95.578 22 307 1.229 96.807 23 291 1.166 97.973 24 266 1.063 99.036 25 241 964 100.00 Tổng hợp kết kiểm định sau xoay Matrix Rotated Component Matrix Component TH5 0.759 TH4 0.723 TH3 0.717 TH2 0.648 TH1 0.590 GC6 0.713 GC3 0.705 GC4 0.666 GC2 0.656 GC1 0.575 GC5 0.514 CQ2 0.773 84 CQ3 0.754 CQ4 0.709 CQ1 0.568 CQ5 0.554 SP4 0.694 SP3 0.680 SP5 0.670 SP1 0.647 SP2 0.571 YN2 0.767 YN1 0.763 YN4 0.727 YN3 0.533 85 PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN YD Correlations YD TH SP ** 612 595** Pearson Correlation Sig (2-tailed) 000 000 N 300 300 300 ** TH Pearson 612 646** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 N 300 300 300 ** ** SP Pearson 595 646 Correlation Sig (2-tailed) 000 000 N 300 300 300 ** ** GC Pearson 575 570 591** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 N 300 300 300 ** ** CQ Pearson 557 565 529** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 N 300 300 300 ** ** YN Pearson 642 563 546** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 N 300 300 300 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 86 GC 575** CQ 557** YN 642** 000 300 570** 000 300 565** 000 300 563** 000 300 591** 000 300 529** 000 300 546** 000 300 000 300 564** 000 300 533** 300 564** 000 300 000 300 540** 000 300 533** 300 540** 000 300 000 300 000 300 300 PHỤ LỤC 6: HỒI QUY ĐA BIẾN Phân tích hồi quy biến đợc lập TH, SP, GC, CQ, YN biến phụ thuộc YD Model Variables Entered/Removeda Variables Entered Variables Removed b YN, GC, CQ, SP, TH Method Enter a Dependent Variable: YD b All requested variables entered Model Summaryb Mo R R Adjusted R Std Error del Square Square of the Estimate a 746 556 549 446 a Predictors: (Constant), YN, GC, CQ, SP, TH b Dependent Variable: YD Model Regression Sum of Squares 73.188 ANOVAa df DurbinWatson 1.963 Mean Square 14.638 Residual 58.416 294 Total 131.604 299 a Dependent Variable: YD b Predictors: (Constant), YN, GC, CQ, SP, TH F Sig 73.668 000b 199 Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B Std Error (Constant) 441 182 178 054 TH 164 058 SP 148 056 GC 111 048 CQ 290 048 YN a Dependent Variable: YD Standardized Coefficients t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance 187 157 141 121 310 87 2.421 3.311 2.816 2.637 2.314 5.994 016 001 005 009 021 000 472 483 524 553 564 VIF 2.117 2.070 1.907 1.809 1.774 88 Phân tích hồi quy biến độc lập SP, GC, CQ, YN biến phụ thuộc YD Model Variables Entered/Removeda Variables Entered Variables Removed YN, GC, CQ, SPb Method Enter a Dependent Variable: YD b All requested variables entered Model Model Summaryb R Square Adjusted R Std Error of Square the Estimate R 735a 540 533 a Predictors: (Constant), YN, GC, CQ, SP b Dependent Variable: YD Model Sum of Squares 71.010 Regression ANOVAa df DurbinWatson 453 Mean Square 17.753 Residual 60.594 295 Total 131.604 299 a Dependent Variable: YD b Predictors: (Constant), YN, GC, CQ, SP 1.955 F Sig 86.428 000b 205 Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B Std Error (Constant) 496 184 232 055 SP 178 056 GC 143 048 CQ 322 048 YN a Dependent Variable: YD Standardized Coefficients t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance 223 171 157 345 89 2.693 4.202 3.171 3.015 6.689 007 000 002 003 000 553 539 578 588 VIF 1.809 1.856 1.731 1.701 90 PHỤ LỤC 7: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ Ý ĐỊNH SỬ DỤNG THỜI TRANG NỘI ĐỊA THEO ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU HỌC Theo giới tính Group Statistics GIOITINH N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 100 3.89 655 065 Nữ 200 3.83 668 047 YD Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Sig t-test for Equality of Means t df Sig Mean Std Error (2Difference Difference tailed) 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Equal variances 219 640 assumed 779 298 437 063 081 -.097 223 Equal variances not assumed 784 201.735 434 063 081 -.096 223 YD 91 Giữa sinh viên năm Descriptives YD N Mean Std Deviation 95% Confidence Interval for Mean Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Năm 28 3.94 574 109 3.72 4.16 Năm 45 3.87 690 103 3.66 4.07 Năm 184 3.83 701 052 3.73 3.93 Năm 32 3.98 455 081 3.81 4.14 Khác 11 3.45 522 157 3.10 3.81 Total 300 3.85 663 038 3.77 3.92 Test of Homogeneity of Variances YD Levene Statistic df1 df2 Sig 2.895 295 022 ANOVA YD Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 2.570 643 1.469 212 Within Groups 129.034 295 437 Total 131.604 299 92 Robust Tests of Equality of Means YD Welch Statistica df1 df2 Sig 2.336 50.743 068 a Asymptotically F distributed Theo thu nhập Descriptives YD N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Minimum Maximum Interval for Mean Lower Bound Upper Bound Dưới 66 triệu 3.80 716 088 3.63 3.98 Từ – 175 triệu 3.86 667 050 3.76 3.96 Từ – 51 10 triệu 3.86 597 084 3.69 4.02 Trên 10 triệu 3.92 636 225 3.38 4.45 Total 3.85 663 038 3.77 3.92 300 Test of Homogeneity of Variances YD Levene Statistic df1 df2 Sig .374 296 772 93 ANOVA YD Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 196 065 147 931 Within Groups 131.408 296 444 Total 131.604 299 94 PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN DOIT 95 ... động đến ý định sử dụng thời trang nội địa sinh viên Đại học Tài – Marketing? - Câu hỏi nghiên cứu 2: Mức độ tác động nhân tố đến ý định sử dụng thời trang nội địa sinh viên Đại học Tài – Marketing. .. NỘI ĐỊA VIỆT NAM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING? ?? tiến hành để tìm yếu tố ảnh hưởng đến việc mua sắm sản phẩm thời trang nội địa sinh viên Trường Đại học Tài Chính – Marketing Từ... định sử dụng thời trang nội địa sinh viên Trường Đại học Tài – Marketing - Đề xuất số kiến nghị nhằm gia tăng ý định sử dụng thời trang nội địa sinh viên Trường Đại học Tài – Marketing 1.4 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG đến ý ĐỊNH SỬ DỤNG THỜI TRANG NỘI địa VIỆT NAM CỦA SINH VIÊN đại HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING , NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG đến ý ĐỊNH SỬ DỤNG THỜI TRANG NỘI địa VIỆT NAM CỦA SINH VIÊN đại HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING