0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 9 >
 3. Hóa học >

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 Môn HOÁ HỌC LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 Môn HOÁ HỌC LỚP 12 THPT

... H+,toH+H+ Sở giáo dục v đo tạo Thanh hóa đề chính thức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2010 2011 Môn thi : Hóa Học lớp 12 THPT HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Đáp án Điểm Câu ... 0 ,12 – 0,04x2 = 0,04 (mol) V = 0.04 x 22,4 =0,896 lít (đktc) 0,25 2 1,5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2010-2011 Môn ... HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2010-2011 Môn thi: HOÁ HỌC Lớp 12 THPT Ngày thi: 24 tháng 03 năm 2011 Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề này có 02 trang, gồm 04 câu Câu...
 • 7
 • 1,379
 • 13
Các yếu tố tác động đến kết quả thi học sinh giỏi môn Tin học cấp thành phố của học sinh tiểu học (Nghiên cứu trường hợp thành phố Đà Nẵng)

Các yếu tố tác động đến kết quả thi học sinh giỏi môn Tin học cấp thành phố của học sinh tiểu học (Nghiên cứu trường hợp thành phố Đà Nẵng)

... HSG Tin học cấp thành phố của HS tiểu học ” đã giải quyết được là tìm ra và đo lường mức độ tác động của các yếu tố tác động đến mức độ đáp ứng kỳ vọng kết quả thi Tin học cấp thành phố của ... với 20 yếu tố đặt ra, có 4 nhân tố với 13 yếu tố tác động đến mức độ đáp ứng kỳ vọng kết quả thi HSG Tin học cấp thành phố của HS tiểu học, gồm: các yếu tố thuộc về gia đình, các yếu tố thuộc ... dưỡng Tin học của trường (C16) đều có tác động đến mức độ đáp ứng kỳ vọng kết quả thi Tin học cấp thành phố của các em HS tiểu học. Tuy nhiên, mức độ tác động chênh lệch giữa các yếu tố không...
 • 22
 • 1,277
 • 0
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học

... dịch. Hoá chất Thuốc thử Hiện tƣợng Phƣơng trình minh hoạ - Axit - Bazơ kiềm Quỳ tím - Quỳ tím hoá đỏ - Quỳ tím hoá xanh Gốc nitrat Cu Tạo khí không màu, để ngoài không khí hoá nâu ... nguyên chất. Câu 4: Trình bày phƣơng pháp hoá học để lấy từng oxit từ hỗn hợp : SiO2, Al2O3, Fe2O3 và CuO. Câu 5: Trình bày phƣơng pháp hoá học để lấy từng kim loại Cu và Fe từ hỗn ... kim loại hoá trị II và 1 kim loại hoá trị III cần dùng hết 170 ml HCl 2M. a) Cô cạn dung dịch thu đƣợc bao nhiêu gam muối khô. b) Tính 2HV thoát ra ở đktc. c) Nêu biết kim loại hoá trị...
 • 23
 • 2,232
 • 4
tổng hợp đề thi học sinh giỏi và ôn học sinh giỏi môn tiếng anh có đáp án

tổng hợp đề thi học sinh giỏi và ôn học sinh giỏi môn tiếng anh có đáp án

... NHOĐÁP ÁN ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS MÔN: TIẾNG ANH Ngày thi: 21-09-2011Thời gian làm bài 120 phút(không kể thời gian phát đề) Thí sinh làm vào tờ giấy thi được phát kèm cùng với đề thi ... BÙ NHOĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCSMÔN: TIẾNG ANH Ngày thi: 15-09-2011Thời gian làm bài 120 phút(không kể thời gian phát đề) Thí sinh làm vào tờ giấy thi được phát kèm cùng với đề thi này======================================================================A. ... NHOĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS MÔN: TIẾNG ANH Ngày thi: 13-09-2011Thời gian làm bài 120 phút(không kể thời gian phát đề) Thí sinh làm vào tờ giấy thi được phát kèm cùng với đề thi này======================================================================I....
 • 141
 • 1,909
 • 8
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 docx

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 docx

... Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hóa học Huyện tân biênPhần ii : hóa hữu cơNăm học : 20 09 -2010 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 Vịng tỉnh Muối`Bazơ ... 3 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hóa vô cơ4. Khái quát về oxita. Phân loại oxitOXIT ( nguyên tố + oxi )OXIT TẠO MUỐI OXIT KHÔNG TẠO MUỐI • 4 họ của hidrocacbon đều cháy sinh ... } O2 xCO2 + (y/2) H2O Trang 2 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hóa vô cơ 1. Thang đo độ PHAxit Trung tính Kiềm1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ĐỘ AXIT TĂNG DẦN ĐỘ...
 • 8
 • 921
 • 7
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN HOÁ HỌC LỚP 12 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK potx

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN HOÁ HỌC LỚP 12 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK potx

... = 0 ,12 mol ; số mol CH3COOC2H5 = sốmolCH3COOCH2CH=CH2 = 0,04 mol.0,50,5 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2008-2009 ĐẮK LẮK MÔN HOÁ HỌC LỚP 12 – ... 0,8;'n=48 m (**)Với 1<'n<2  0<m<4 kết hợp với (*)  m = 3Vậy công thức của ancol không no là C3H5OH (CH2=CH-CH2OH)Công thức cấu tạo của 3 este là CH3COOCH3, ... làOHCnn 2'2' , ancol không no là CmH2mO, m>2(*)Gọi x là số mol củaOHCnn 2'2'  có trong 1 mol hỗn hợp ancol(1-x) là số mol của CmH2mOTa có:n='nx...
 • 10
 • 637
 • 0
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ppt

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ppt

... hết.b) Tính thể tích hiđro sinh ra.Câu 4: Hỗn hợp A gồm 2 kim loại Mg và Zn. B là dung dịch H2SO4 có nồng độ mol là x mol/l.- Trường hợp 1: Cho 24,3g (A) vào 2 lít (B) sinh ra 8,96 lít khí H2.- ... nguyên chất.Câu 4: Trình bày phương pháp hoá học để lấy từng oxit từ hỗn hợp : SiO2, Al2O3, Fe2O3 và CuO.Câu 5: Trình bày phương pháp hoá học để lấy từng kim loại Cu và Fe từ hỗn hợp ... bằng CO ở nhiệt độ cao thành kim loại. Dẫn toàn bộ khí sinh ravào bình đựng Ca(OH)2 dư, thấy tạo thành 7g kết tủa. Nếu lấy lượng kim loại sinh ra hoà tan hết vào dung dịchHCl dư thì thu được...
 • 27
 • 408
 • 0
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG Năm học 2010-2011 Môn: Hoá học 10 pdf

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG Năm học 2010-2011 Môn: Hoá học 10 pdf

... m1 = 100 .0,06.36,5 /10 = 21,9gam. m2 = mCaS + mddHCl – mH2S = 23,04gam. C% = 0,03.111 .100 /23,04 = 14,45% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 (Chú ý: Nếu thí sinh có ... ta có phương trình CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O x 2x x CO2 + NaOH  NaHCO3 y y y 106 x + 84y = 9,5 2x + y = 0,15 => x = y = 0,05 mol. (thoả mãn). V = 2,24 lít. => 8,4n/(2M ... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 -5đ Gọi công thức hợp chất là: AHx => x.1/(A + x) = 4,762 /100 =>A = 20x => A là Ca (thoả mãn) A Có stt =20, chu kỳ 4, nhóm IIA X là CaH2; Y là...
 • 2
 • 406
 • 0
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG Năm học 2010-2011 Môn: Hoá học 11 potx

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG Năm học 2010-2011 Môn: Hoá học 11 potx

... Trường THPT Bắc Yên Thành ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG Năm học 2010-2 011 Môn: Hoá học 11 Câu Đáp án Điểm 1a - 3đ NO2 + 2NaOH ... 38,4. Có một khí là CO2 => hợp chất khí còn lại là NO Khi cho NaOH vào dung dịch B có khí thoát ra => có NH4NO3. Vì tính khử của Zn lớn hơn so với Ag và Fe2+ nên Zn phản ứng với...
 • 2
 • 420
 • 0
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN HOÁ HỌC LỚP 12 potx

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN HOÁ HỌC LỚP 12 potx

... Tính khoảng giá trị của V. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 ĐẮK LẮK MÔN HOÁ HỌC LỚP 12 – THPT Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian ... 1 ,12 lít Vậy tổng thể tích khí thoát ra là: 4,48 + 1 ,12 = 5,6 lít 2. k = 2/1693,0t = 5730693,0 = 1,21.10-4 năm Ta có: ln(NN0) = kt  ln(636,01) = 1,21.10-4t  t = 3740 năm ... định hoá chất trong các ống nghiệm. Câu 6: (2,0 điểm) Ở 250C, E0(H3AsO4/H3AsO3) = + 0,559V, E0(I3-/I-) = + 0,536V 1/ Hãy viết phương trình hoá học xảy ra giữa các cặp oxi hoá...
 • 10
 • 407
 • 0
Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8

Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8

... . A = 12(g) (1)46 Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 Mặt khác : p + y.p’ = 58 ⇒ yp’ = 58 – p ( 2) Thay ( 2) vào (1) ta có : 4 + 2p = 7 8 . 2 ( 58 – p ) giải ra p = ... 21dCMCM1000.%ì= Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 Vì Q và R liên tiếp trong nhóm nên : pQ = pR + 8 ( 5 )Từ (3) ,(4) , ( 5) ta có : x’pR + (5- x’)( pR + 8) = 48 ⇔ 5pR – 8x’ ... nguyên tố trong 1 mol hợp chất.- Tính số mol nguyên tử từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất.- Viết thành CTHH. 38 Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 3. Biết rằng 4 nguyên...
 • 81
 • 3,179
 • 3
Tài liệu hay bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp 8 hay

Tài liệu hay bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp 8 hay

... 10ml dd Ba(OH)2 để hoà tan hết 1,08g bột nhôm.Chuyên đề 4: Xác định công thức hoá học 38 Tài liệu hay bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá hc lp 8 Đáp số: 18 litBài 4: Tính số ml H2O cần thêm ... loại chất tan.27 Tài liệu hay bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá hc lp 8 7/ Phơng pháp dựa theo số mol để giải toán hoá học. a/ Nguyên tắc áp dụng:Trong mọi quá trình biến đổi hoá học: Số mol mỗi ... 201696++RRMM.100% = 5 ,87 %Giải phơng trình ta đợc: MR = 24, kim loại hoá trị II là Mg.43 Tài liệu hay bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp 8 => 35,5 (nx + my) = 0,71Theo I và II: )(212myxnnH+==>...
 • 142
 • 3,175
 • 5
Luận văn thạc sĩ các yếu tố tác động đến kết quả thi học sinh giỏi môn tin học cấp thành phố của học sinh tiểu học

Luận văn thạc sĩ các yếu tố tác động đến kết quả thi học sinh giỏi môn tin học cấp thành phố của học sinh tiểu học

... 12 học (mục tiêu học tập, thời gian dành cho môn Tin học và phương pháp học) tác động đến kết quả thi học sinh giỏi môn Tin học của HS tiểu học. 3. Ý nghĩa của nghiên cứu Kết quả nghiên cứu của ... kết quả thi HSG môn Tin học của HS tiểu học. Giả thuyết H2: có mối tương quan thuận giữa các yếu tố thuộc về nhà trường với ứng độ đáp ứng kỳ vọng kết quả thi HSG môn Tin học của HS tiểu học. Giả ... thứcĐo lường kết quả nghiên cứuThực hiện các nghiên cứu phụPhân tích thực trạng Kết luận 14 Các yếu tố tác động đến kết quả thi HSG môn Tin học cấp thành phố của HS tiểu học. 7. Phương...
 • 99
 • 783
 • 0
Các yếu tố tác động đến kết quả thi học sinh giỏi môn Tin học cấp thành phố của học sinh tiểu học (Nghiên cứu trường hợp thành phố Đà Nẵng

Các yếu tố tác động đến kết quả thi học sinh giỏi môn Tin học cấp thành phố của học sinh tiểu học (Nghiên cứu trường hợp thành phố Đà Nẵng

... khoa học : PGS. TS NGUYỄN QUÝ THANH Học viên : LÊ THỊ KIM OANH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIN HỌC CẤP THÀNH PHỐ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP THÀNH ... kết quả thi học sinh giỏi môn Tin học của HS tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mục tiêu quan trọng của nghiên cứu này là đo lường tác động của các yếu tố về điều kiện học Tin học trường ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LÊ THỊ KIM OANH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIN HỌC CẤP THÀNH PHỐ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC (NGHIÊN...
 • 97
 • 888
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa họctai lieu boi duong hoc sinh gioi mon hoa hoc 8phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa họctài liệu bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn tiểu họctài liệu ôn thi học sinh giỏi môn hóa học 12tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn hóa họcNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP