0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 docx

8 920 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 09:20

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hóa học Huyện tân biên Phần ii : hóa hữu cơ Năm học : 2009 -2010 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 Vịng tỉnh Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hoÁ HỮU CƠ CHỦ ĐỀ 1 ; thiết lập công thức phân tử • Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon ( Trừ C , CO , CO 2 , =CO 3 ) • Hợp chất hữu cơ thường có 4 nguyên tố chính : C , H , O, N CTTQ : C x H y O z N t với x ≥ 1 ; y≥ 2 ; z ≥ 0 ; t ≥ 0 & x,y,z,t là những số nguyên A. hóa trị của nguyên tố trong HCHC C : IV H : I N : III Cl : I O : II Br : I HỢP CHẤT HỮU CƠ HIDROCACBON DẪN XUẤT HIDROCACBON Rượu (Ankol ) Axit hữu cơ ( axit cacboxilic ) Hợp chất cao phân tử ; axit amin , polime . + Có 3 loại mạch cacbon : + mạch thẳng : C – C –C –C … + mạch nhánh : C – C – C –C ‘C + mạch vòng # LƯU Ý : + C  C 4 : chất ở thể khí + C 5  C 17 : chất ở thể lỏng + C 18  … : chất ở thể rắn Trang 1 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học HÓA HỮU CƠ mach ho Mach vong Ankan C n H 2n+2 ( n≥1) Anken C n H 2n (n≥2) Ankin C n H 2n-2 (n≥2) Xicloanka n C n H 2n ( n≥ 3) Aren C n H 2n-6 (n≥ 6 ) • 4 họ của hidrocacbon đều cháy sinh ra CO 2 & H 2 O - n CO2 < n H2O : Họ Ankan - n CO2 = n H2O : Họ Anken - n CO2 > n H2O : Họ Ankin • Một vòng bằng một liên kết đôi • Hai liên kết đôi bằng một liên kết ba • Số Cacbon : Ankan Anken Ankin 1. met Metan Meten Metin 2. et Etan Eten Etin 3. prop Propan Propen Propin 4. but Butan Buten Butin 5. pent Pentan Penten Pentin 6. hecx Hecxan Hecxen Hecxin 7. hept Heptan Hepten Heptin 8. oct Octan Octen Octin 9. non Nonan Nonen Nonin 10. dec Decan Decen Decin • PHẢN ỨNG CHÁY CỦA HIDROCACBON - C x H y + ( x + y/ 4 ) O 2 x CO 2 + ( y/2 ) H 2 O - Ankan C n H 2n+2 + { ( 3n +1 )/ 2} O 2 nCO 2 + ( n+1 ) H 2 O - Anken C n H 2n + (3n /2 ) O 2 t 0 nCO 2 + nH 2 O - Ankin C n H 2n-2 + {( 3n-1)/2}O 2 nCO 2 + (n-1) H 2 O • Xác định công thức cấu tạo của HCHC C x H y O z ta cần : 2x +2 -y + Tính số liên kết pi : k = 2  k =0  chỉ có 1 liên kết đơn ( không có mạch vòng )  k=1  Có một liên kết đôi Hoặc 1 vòng no  k =2  Có 2 liên kết đôi ( x ≥ 3 ) hoặc 1 liên kết ba ( x ≥ 2) hoặc một vòng không no có 1 liên kết đôi ( x ≥ 3)  k=4  có nhân thơm trong công thức phân tử . • PHẢN ỨNG CHÁY CỦA RƯỢU C x H y O z + { x +y/4 –z/2 } O 2 xCO 2 + (y/2) H 2 O Trang 2 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hóa vô cơ 1. Thang đo độ PH Axit Trung tính Kiềm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ĐỘ AXIT TĂNG DẦN ĐỘ BAZƠ TĂNG DẦN • Độ pH càng lớn thì bazơ càng mạnh nhưng axit càng yếu khi độ pH lớn . 2. Dãy hoạt động hóa học của kim loại Theo SGK : K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au . Theo sách tham khảo : `Li, K, Ba, Ca ,Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au . 3. Mối quan hệ tương hỗ giữa các loại hợp chất vô cơ NGUYÊN TỐ + OXI OXIT KHÔNG TẠO MUỐI OXIT OXIT TẠO MUỐI OXIT BAZƠ OXIT LƯỠNG TÍNH OXIT AXIT BAZƠ HIĐROXIT LƯỠNG TÍNH AXIT MUỐI MUỐI BAZƠ MUỐI TRUNG HÒA MUỐI AXIT Trang 3 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hóa vô cơ 4. Khái quát về oxit a. Phân loại oxit OXIT ( nguyên tố + oxi ) OXIT TẠO MUỐI OXIT KHÔNG TẠO MUỐI Oxit bazơ ( kim loại + oxi ) Oxit axit ( phi kim + oxi ) Oxit lưỡng tính : oxit của nhôm Oxit không tạo muối hay oxit trung tính : NO , CO … b. Lưu ý Các kim loại khi kết hợp với Oxi ở mức hóa trị cao là oxit axit : CrO 3 tương ứng với axit H 2 CrO 4 , Mn 2 O 7 tương ứng với axit HMnO 4 …. 5. Công thức tổng quát các dạng hợp chất của nguyên tố Phân nhóm I II III IV V VI VII Hợp chất với oxi R 2 O RO R 2 O 3 RO 2 R 2 O 5 RO 3 R 2 O 7 Hóa trị cao nhất với oxi I II III IV V VI VII Hợp chất với hiđro RH ( Rắn ) RH 2 ( Rắn ) RH 3 (Rắn ) RH 4 ( Khí ) RH 3 ( Khí ) RH 2 ( H 2 R ) ( khí ) RH ( HR ) ( Khí ) Hóa trị cao nhất với hiđro I II III IV V VI VII Hợp chất với hiđroxit ROH R(OH) 2 R(OH) 3 H 2 RO 3 HRO 3 H 3 RO 4 H 2 RO 4 HR,HRO HRO 3 , HRO 4 Trang 4 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hóa vô cơ 6. Phân loại chất vô cơ CHẤT VÔ CƠ Đơn chất Hợp chất Kim loại Phi kim Oxit Bazơ Axit Muối Oxit bazơ Oxit axit Muối` Bazơ Axit 7. Hợp kim gang thép GANG THÉP HÀM LƯỢNG CACBON 2 – 5 % < 2 % TÍNH CHẤT Giòn , không rèn ,không dát mỏng được Đàn hồi ,dẻo ,rèn ,dát mỏng ,kéo sợi được ,cứng SẢN XUẤT - Trong lò cao - dùng CO khử oxit sắt ở t 0 cao - trong lò luyện thép - Oxi hóa các nguyên tố C , Mn ,Si ,S ,P ,… có trong gang . Oxit baz ơ Oxit axit Oxit lưỡng tính Oxit trung tính Bazơ tan Bazơ không tan Axit không có oxi Axit có oxi Muối trung hòa Muối axit Trang 5 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hóa vô cơ 8. Các công thức thường gặp CÔNG THỨC KÍ HIỆU TÊN GỌI ĐƠN VỊ n = m/M  m =n.M  M =m/n n m M Số mol Khối lượng Khối lượng mol mol gam gam n = V/22,4 V = n.22,4 V n Thể tích khí Số mol lít mol C M = n/V n = C M .V V = n/C M V C M Thể tích dung dịch Nồng độ mol lít mol/lit n =( C% . m dd ): (100 .M) ( 100 là 100% ) C% m dd M Nồng độ phần trăm Khối lượng dung dịch Khối lượng mol % gam gam n =(P .V) : ( R.T ) P V R T Ap suất Thể tích Hằng số ( 22,4 : 273 ) Nhiệt độ ( 0 C + 273 ) atm lit 0 K C% = m ct . 100 / m dd  m ct = m dd . C% / 100  m dd = m ct .100 / C% m ct Khối lượng chất tan gam C M = 10D. C% /M  C% = C M .M /10D M D Khối lượng mol Khối lượng riêng gam gam /ml m dd =m ct + m dm m dm m dd Khối lượng dung môi Khới lượng dung dịch gam gam m =VD  V = m/D  D = m/V V D m Thể tích dung dịch Khối lương riêng Khối luợng lit gam/ml gam %A = m A . 100/ m hh %B = m B .100 / m hh m hh = m A +m B … %A ;%B m hh m A ; m B % từng chất Khối lượng hỗn hợp Khối lượng từng chất % gam gam d =m A /m B d = M A /M B M A ;M B d Khối lượng mol từng chất Tỉ khối gam Hiệu suất tham gia lượng lý thuyết.100 lượng thực tế Ap dụng cho thể tích , số mol, khối lượng Hiệu suất sản phẩm luợng thực tế .100 Lượng lý thuyết . Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hóa học Huyện tân biên Phần ii : hóa hữu cơ Năm học : 20 09 -2010 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 Vịng tỉnh Tài liệu bồi dưỡng. } O 2 xCO 2 + (y/2) H 2 O Trang 2 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hóa vô cơ 1. Thang đo độ PH Axit Trung tính Kiềm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ĐỘ AXIT TĂNG DẦN ĐỘ. C 5  C 17 : chất ở thể lỏng + C 18  … : chất ở thể rắn Trang 1 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học HÓA HỮU CƠ mach ho Mach vong Ankan C n H 2n+2 ( n≥1) Anken C n H 2n (n≥2) Ankin C n H 2n-2 (n≥2) Xicloanka n C n H 2n (
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 docx, Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 docx,

Từ khóa liên quan