0

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 và 9 môn tiếng anh tham khảo

26 892 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2014, 07:40

Lesson 1: USE OF TENSES ( Sử dụng thì ) I . / P r e s en t : H i e ä n T a ï i 1. / T h e p r e s en t s i m p l e t en s e : thì hiện tại đơn . S + V(inf) or V(s /es) a,/ U s a g e ( C a ù c h du ø n g ) - We use the present simple to talk about repeated actions or habits. (Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói về những hành động lặp đi lặp lại hoặc những thói quen ). Eg : Most evenings my parent stay at home and watch T.V He always goes to school at 6 o’clock. - We use the present simple to talk about situations which are permanent (continuing for a long time). Chúng ta sử dụng hiện tại đơn để nói về những tình huống cố đònh lâu dài ( tiếp tục trong thời gian dài). Eg : she lives in HaNoi . -We use the present simple to talk about general truths. (Chúng ta sử dụng hiện tại đơn để nói về những sự thật hiển nhiên ) - Eg : yellow leaves fall in the autumn. b,/ F o r m ( H ì n h t h ư ùc ) : Subject ( chủ ngữ) Verb ( động từ ) The 3nd singular persons, the singular subjects. ( ngôi thứ 3 số ít, chủ ngữ số ít ) He, she, Nam, my father, his friend The other persons , the plural subjects ( các ngôi khác, chủ ngữ số nhiều ) I, we, you, they, his parents, Nam and Kha V(s /es) V(inf) N ot e : 1./ V(es) is used in the following case: động từ thêm e s được dùng trong trường hợp sau when the verb ends in ( khi động từ tận cùng là): O , S( s h ) , X , Z, C H , Y . 2./ some adverbs which are often used in the present simple :một số trạng từ thường sử dụng ở hiện tại đơn. Always( luôn luôn), often( thường), usually/ generally( thường thường), frequently( thường xuyên), sometimes / occasionally / now and then ( đôi khi, thỉnh thỏang), every( mọi, mỗi), seldom / rarely (it1khi, hiếm khi) Once, twice, three times a day ( a week, a month ) Moọt, hai, hoaởc ba lan trong 1 ngaứy, 1 tuan hoaởc 1 thaựng 2. / T h e P r e s en t C on ti nuou s : Thi hiện tại tiếp diễn . S + is/ are/ am + V.ing We use the present continuous in the following cases : Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn trong một số trường hợp sau . a./ For an action happening at the moment of speaking : Một hành động diễn ra tại thời điểm ta đang nói. Eg : I’m teaching English now. b./For an action happening around the present : Một hành động diễn ra xung quanh hiện tại. Eg: 1.Robert is on holiday this week. He is staying his family. 2. Your children are growing up quickly. c./ For a planned action in the near future: Một hành động đã có kế họach trong tương lai gần. Eg : I’m meeting peter tonight. d./ With a l w a y s : very often ( rất thường xuyên ), too often, anger ( sự giận dữ), irritation ( sự phàn nàn ). Eg: He i s a l w a y s l o s i n g his keys. My sister i s a l w a y s u s i n g my things. some adverds are used in the present continuous: Một vài động từ thường dùng ở thì hiện tại tiếp diễn At present ( hiện tại ), at the moment, now ( ngay lúc này, bây giờ ), at the time ( lúc này ). . 3. / T h e P r e s en t P e rf e c t : Thì hiện tại hoàn thành . S + ha s/have + V(3/ ed). a. To talk about the something that started in the past and continues up to the present : Nói về điều gì đó mà đã bắt đầu, xa ûy ra trong qúa khứ còn tiếp tục cho đến hiện tại - She has worked in London for six months ( she still works there now ). b. To talk about action happening at an unspecified time in the past: Nói về điều đang diễn ra tại một thời điểm không xác đònh rõ ràng qúa khứ. - They have moved to the new apartment. c. To talk about the result of a past action connecting to the present : Nói về kết qủa của hành động trong qúa khứ vẫn còn liên quan đến hiện tại. - Someone has broken the window.(the window is now broken ) + Some ad verds are often used in this tense : Một số trạng từ thường dùng trong thì này : Just ( vừa mới ), Already (rồi, xong ), Since ( từ khi, từ lúc ), For ( trong, được ), not yet ( vẫn chưa ), So far, Up to now /Present , for…now ( cho đến bây giờ ), recently, lately ( gần đây, mới đây ), many, several times ( nhiều lần ), ever (từng), never (chưa bao giờ), before (trước đây) - It’s the first/ second time + HTHT - so sánh nhất + HTHT II . / P a s t T en s e : ( QU A Ù K H Ứ ) 1. / T h e S i m p l e P a s t : Qúa khứ đơn . S + V(2 /ed) - We use the simple past to talk about actions and situations in the past at a definite past time : Chúng ta sử dụng quá khứ đơn để nói về hành động, tình huống trong quá khứ ở tại một thời gian xác đònh * Some adverds are often used in the simple past :Một vài trạng từ thường dùng trong quá khứ đơn . Yesterday (ngày hôm qua), last (qua, trước), ago (trước đây, về trước), formerly (trước đây, thû xưa), In 2004 (năm đã qua như 2004). Ti m e i n pa st : When I was a boy, When I was 10 years old, When I was in Hanoi, 2./ The Pa st C onti nuous : Qúa khứ tiếp diễn . S + was/were + V.ing - We use the past continuous to talk something which was in progress at a past time. The action, situation had started but It had not finished at that time: Chúng ta sử dụng qúa khứ tiếp diễn để nói về những điều đang diễn ra ở một thời điểm trong quá khứ. Hành động hoặc tình huống đang diễn ra nhưng nó vẫn chưa kết thúc ở thời điểm đó. - A t e i gh t o ’ c l o c k l a s t n i gh t I was watching T.V * We often use the past continuous and past simple together in a sentence: chúng ta thường dùng thì quá khứ tiếp diễn quá khứ đơn trong 1 câu với nhau + The longer (earlier) action  past continuous. + The shorter action that happened in the middle of t he longer action or interrupted it  past simple - Hành động dài hơn, sớm hơn  quá khứ tiếp diễn - Hành động ngắn hơn, xảy ra giữa hành động dài hơn làm gián đoạn hành động xảy ra trước đó  quá khứ đơn - When kate w a s wa t chi ngTV, the telephone r a ng. (WHEN  1 quá khứ đơn + 1 quá khứ tiếp diễn ) N ot e : - when we tell the story (khi chúng ta kể chuyện ) - The past continuous  A background scene.(bối cảnh) - The past simple  Events and actions (sự kiện , hành động) III . / F u t u r e : T ươn g L a i S + Will + V (inf) - We use the future simple to talk about actions or situations which will happen in the future : Chúng ta sử dụng thì tương lai để nói về những hành động hoặc tình huống sẽ xảy ra trong tương lai + Some words are often used in the future simple :Một số từ thường dùng ở thì này : Tomorrow (ngày mai), Next (tới, đến ), in the future (trong tương lai), in a few minutes, days (trong 1 vài phút, ngày nữa). * N o t e : To be + going to + V(inf) : to talk about what we inten to do in the future : Nói về những gì chúng ta dư ï đòn h l a ø m t r on g tươn g l a i - He is going to study harder fo r the test Lesson 2: VERBALS ( Động từ nguyên thể động từ –ing) I ./ To-i nfi niti ve :Động từ nguyên mẫu có ‘ To’ 1/ Between two ordinary verbs (giữ hai động từ thường) - Childen want t o go to the zoo. 2/Would like + to-infinitive . -I would like to drink some tea. 3/ How long does it take sb to do st ? It takes s.b +time + to do st . (một người nào đó mất bao nhiêu thời gian để làm một việt gì ) - It took them two months to finish that course. 4/ It is + adjective ……+ to infinitive . -It is difficult for us to learn English. 5/ Too + adjective …… + to-infinitive . -She is too old to apply for that job. 6/ adjective + enough ……+ to- infinitive. They are old enough to get married each other. 7/ ask sb (not) to do st: b ả o ai đó ( khơng) nên l àm v i ệc g ì (ask/ advise/ tell/ request/beg /get…) II . B ar e i nfi ni ti ve : (Động từ nguyên mẫu không ‘ TO’) 1./ Modal verbs :Can, could, will, would, shall, should, may, might… -We should go to bed early. 2./ Be + going to + bare inf : Dự đònh làm gì trong tương lai gần -They are going to visit thier teacher tomorrow. 3./ U sed to + bare inf : Chỉ thói quen trong quá khứ -When she was a little girl, She used to cry 4./ Had better(not) + bare inf : ( Khun a i (khơng) nên là m v i ệc g ì ) -We had better leave here 5./ Would rather + bare inf + than : Thích hơn - Many people would rather travel by plane 6./ Have to + bare inf -we have to go to school every day. 7./ l e t , m a k e ,h e l p + bare infinitive Sau động từ Let, Make dùng động từ không ‘ To’ - Let’s go to school . -She lets her children stay up very late. -The film made her cry. 8. sau trợ từ DO / DO ES / DID III . G e run d / I ng-f or m (hình thức động từ dạng – ing) 1./ Use after some verbs such as : Sử dụng sau một số động từ như: like, love, enjoy (thích); dislike, hate (không thích); begin, start (bắt đầu); finish , co mplete : hồ n thà nh stop, quit (chấm dứt); avoid (tránh), keep (tiếp tục); suggest : đề ngh ị cons i der : xe m xé t apprec i ate : cả m k í ch adm i t : t hú nhận , de ny ( t ừ chố i ) delay, postpone(hõan lại) ; re membe r (nhớ); fo rget (quên); miss ( nhớ ) reg ret : hối t iếc mind (phiền hà) practise (thực hành) 2./ Use after some phrases : Sử dụng sau một số cụm từ như Can’t stand / can’t bear : Không thể chòu đựng nổi Can’t help : Không thể nhòn được - She can’t stand seeing her son at home all day. 3./ Use after some following adjectives: Sử dụng sau một số tính từ dưới đây be busy : Bận bòu be worth : Đáng giá - I’m busy doing my homework. 4./ Use after prepositions: S ư û d u ï n g s a u như õ n g g i ơ ù i t ừ - My father is in the habit o f reading a book before bed time N ot e 1. Sb spends / wastes time doing st. My brother s p en t on e hou r do i n g Maths every evening. 2. look forward to +Ving He is l ooki ng f orw a r d t o seei ng her girlfriends 3.  be / get used to + V ing :quen với việc gì  Used to + V( infinitive ) : thói quen ở q khứ Question : (wh ) + did + S + use to + V (infinitive) ? Negative : S + didn’t + use to + V (infinitive) 4  like + V ( ing / infinitive )  Would Like + V (infinitive) L e s s o n 3 : P A S S I V E V O I C E (bò động cách) Form : B E + V ( 3 / ed ) 1. present : is, are, am 2. past : was, were 3. perfect : has / have been + V (3/(ed) 4. S . Verbs : X + be . Eg : 1. All student choose him the mo nitor He i s chosen the monitor. 2. They built their house about over 20 years ago . The house was built about over 20 being ago 3. My father h as used this bicycle for 5 years This bicycle has been used for 5 years 4.They will build a school in this villege next year. A school will be built in this villege next year. The passivive form continuous : ( Hình thức bò động tiếp diễn) be + bei ng + V ( 3 / ed) Eg .Somebody was cleaning this room everyday . This room was being cleaned everyday . Lesson 4 : CONDITIONAL SENTENCES(câu điều kiện) 1./ Real conditonal sentences in the present : Điều kiện có thực ở hiện tại If + S+ V(present simple) , S + Will + V (inf) Eg : If you work harder, you will pass the next exam . 2./ Unreal conditional sentences in the present: điều kiện không có thực ở hiện tại . [...]... động từ số ít Smoking ciga rettes is harm ful to your health  danh từ chỉ thời gian , tiền bạc ,sự do lường  động từ số ít Twe nty years in prison is a very long time  danh từ chỉ mơn học , bệnh tật : economics , physics, electronics , mea s es (bệnh sởi),mump ( bệnh quai bị )  động từ số ít Physics is an interesting subj ect các danh từ : people , police , cattle , public, staff, clothes , trousers... trồng đấu tranh fall treo, móc feel ẩn trốn, mất tích fell felt find drawn drank drive fallen felt found vẽ drank drove ngã, cảm found lead led led cầm,nắm lend lent lent qua, tiêu xài hướng dẫn cho mượn/vay tìm thấy taken take took spend spent spent trãi Một số điểm văn phạm cần nhớ : 1 Few , a few little , a little Many much Few , a few , many + danh từ số nhiều Little , a little , much + danh từ khơng... child + hood childhood boy + hood boyhood * VỊ TRÍ CỦA TÍNH TỪ TRẠNG TỪ Vò trí của tính từ: + Thường đứng s au động từ ‚to be‛ - She is beautiful shirt is s mall -This + Bổ nghóa cho d anh từ He is agood pupil Adj  N + be come / seem / look / fee l / smell / taste + adj He fells unhappy now Vò trí của t rạng từ: + Đi s au động từ thường bổ nghóa cho động từ đó: Eg: Mary can spe ak Vietnames fluently... Subject1 + (either or, neither … nor / or , nor ) + Subject2 chia theo chủ ngữ2  động từ 5 There is / There are - There is + a noun, a noun, a noun …/ danh từ khơng đếm được - There are + danh từ số nhiều 6 từ chỉ số lượng + noun + Verb  động từ chia theo danh từ - One third of ap ples are yours - All of mon ey has been spent ... dùng Although , even though , though thì chúng ta khơng dùng “ BUT” ngược lại Although she felt unhappy , but she went to the party ( she felt unhappy ,but she went to the party ) 2- Because / since / as + S + V (bởi vì)  chỉ ngun do Because / since / as we have no money , we cannot buy it Lưu ý sự khác biệt giữa : Because + S + V Because of + Noun phrase / Ving -The students late be caus e there... (Suffixes changing Nouns to adjective: tiếp vó ngữ làm thay đổi danh từ thành tíng từ) Noun + ly/ ed/ful  Adj 1-ly 2- ed 3 -ful week + ly weekly light + ed harm + ful month + ly monthly year + ly yearly day + ly daily friend + ly friendly Love+ ly lovey harmful lighted fix + ed fixed (sắp xếp, ấn đònh help + ful helpful talent + ed talented (tài care + ful careful hope + ful hopeful năng) thank + ful... định ) He ate hardly anything 3 Câu hỏi câu hỏi gián tiếp Câu hỏi : Where will the meeting take place ? Câu hỏi g ián tiếp : we haven’t ascertaine d ( c) w he re the mee ting w ill ta ke pla ce Q – word s ubjec t verb Question word + subject + verb … Câu hỏi : Where did he go ? Câu hỏi gián tiếp: Do you know where he went ? 4 Sự hòa hợp Chủ ngữ động từ  chủ ngữ số ít + động từ số... –ed (Tính từ tận cùng bằng – ing – ed) Jane has been doing the same job for a very long time Every day she does exactly the same things again and again She doesn’t enjoy it any more and would like to do something different Jane đã làm cùng một công việc trong một thời gian rất dài Hằng ngày cô cứ làm đi, làm lại mỗi công việc đó Cô ấy không thích làm công việc đó nữa muốn làm một việc kha ùc - Jane’s... nghóa cho động từ đó: Eg: Mary can spe ak Vietnames fluently Ve rb adv +T rước tính t ừ Eg:The weather was extre mely cold yesterday Adv adj Lesson 9 : CONJUNCTIONS ( LIÊN TỪ ) A- Coordinating conjunction : liên từ kết hợp ( AND – BUT –OR –SO ) 1 – AND ( thêm vào ) John was tired and hungry Steve and his friends are coming to dinner tomorrow evening 2 – BUT (nhưng ) = however (tuy vậy) : diễn tả cái... first , the second , the last , the only  Sau các đại từ bất định : some / any / no /every (+ one / body/ thing) ; all , few , litte , much 2 Giới từ + whom / which Lesson 7 :SOME USAGED NOTES (một vài cách sử dụng) 1.It’s ………… that + verb a.The pronunciation causes me a lot of difficulties It’s the pronunciation that causes me a lot of difficulties b.The bad weather destroyed most of the crop . teaching English now. b./For an action happening around the present : Một hành động diễn ra xung quanh hiện tại. Eg: 1.Robert is on holiday this week. He is staying his family. 2. Your children are. w a y s u s i n g my things. some adverds are used in the present continuous: Một vài động từ thường dùng ở thì hiện tại tiếp diễn At present ( hiện tại ), at the moment, now (. past and continues up to the present : Nói về điều gì đó mà đã bắt đầu, xa ûy ra trong qúa khứ và còn tiếp tục cho đến hiện tại - She has worked in London for six months ( she still works there
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 và 9 môn tiếng anh tham khảo, tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 và 9 môn tiếng anh tham khảo,