0

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử lớp 9

53 2,152 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2014, 21:46

Tóm tắt LSVN từ 1858 -1918 Cuộc kháng chiến chống TDP từ 1858 -> cuối TK XIX I. Cuộc K/C chống TDP từ 1858-1884. 1. Hoàn cảnh: - Sự khủng hoảng của chính quyền PKVN nửa đầu TK XIX (ng.nhân C.quan). - Âm mu xâm lợc của TDP ( ng.nhân K.quan). 2. Quá trình xâm lợc của TDP. (2 giai đoạn): - 1858-1862. - 1862-1884. 3. Vai trò, thái độ của triều đình Nguyễn trớc sự xâm lợc của TDP . * cơ sở đầu hàng của triều đình Nguyễn? 4. Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta: (2 giai đoạn): - 1858-1862. - 1862-1884. II. Phong trào kháng chiến chống TDP từ 1884 -> đầu TK XX. 1. Hoàn cảnh lịch sử. (nguyên nhân của phong trào). 2. Phong trào Cần Vơng (1885-1896): a. Nguyên nhân: (H/C). b. Diễn biến: 2 giai đoạn: + gđ1: 1885-1888. + gđ2: 1888-1896. c. Những cuộc khởi nghĩa lớn: - KN Ba Đình. - KN Bãi Sậy. - KN Hơng Khê. d. Nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vơng: - Nguyên nhân chủ quan. - Nguyên nhân khách quan. đ. ý nghĩa lịch sử. 3. Phong trào Nông dân Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối TK XIX. a. KN Yên Thế. b. Phong trào chống pháp của đồng bào miền núi. III. Trào lu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối TK XIX. 1. Tình hình Việt Nam nửa cuối TK XIX. 2. Những đề nghị cải cách. 3. Kết cục của các đề nghị cải cách. Bài Tập 1. Lập bảng thống kê (chia 4cột) T.gian Q.trình XL của TDP Vai trò, thái độ TĐ Nguyễn P.trào K/C của N.dân ta. 2. Nói rõ trách nhiệm để mất nớc ta của triều đình Nguyễn. 3. Trình bày các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vơng.(H/C, DB, KQ, Ng.nhân thất bại, Y/N lịch sử) ? 1 Tại sao nói khởi nghĩa Hơng Khê là tiêu biểu nhất trong P.trào Cần Vơng? (kéo dài nhất, bớc phát triển nhất ?). 4. Nhận xét gì về phong trào vũ trang chống pháp cuối TK XIX? 5. Khởi nghĩa Yên Thế có đặc điểm gì khác với các cuộc khởi nghĩa cùng thời? 6. Kể tên các cuộc khởi nghĩa chống Pháp của đồng bào Miền núi cuối TK XIX? Nhận xét? 7. Trào lu cải cách Duy Tân ở Việt Nam cuối TK XIX đã diễn ra ntn? Kết cục, ý nghĩa Ch ơng II Xã hội việt nam từ 1897 ->1918 I- Chính sách khai thác thuộc địa của TDP và những chuyển biến về kinh tế, XH ở Việt Nam. 1. Cuộc khai thác thuộc địa lần I của TD Pháp (1897-1914). a. Hoàn cảnh: b. Nội dung khai thác: - Tổ chức bộ máy nhà nớc. - Chính sách kinh tế. => Nhận xét. - Chính trị - VH GD. 2. Những chuyển biến của xã hội Việt Nam: - ở nông thôn: + Địa chủ, PK. + Nông dân. - ở thành thị: + Tầng lớp T.Sản. + Tầng lớp TTS. + giai cấp công nhân. 3. Xu hớng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc: II- Phong trào yêu nớc chống Pháp từ đầu TK XX -> 1918. 1. Phong trào yêu nớc trớc chiến tranh TG I. a. Hoàn cảnh: b. Các phong trào: - Phong trào Đông Du (1905-1909) - Phong trào Đông kinh Nghĩa thục (1907). - Cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung kì. c. Nhận xét: - Nguyên nhân thất bại. - ý nghĩa lịch sử. - Những nét mới. 2. Phong trào yêu nớc trong thời gian CTTGI (1914-1918) a. Hoàn cảnh: b. Các phong trào: + Vụ mu khởi nghĩa ở Huế (1916). + Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên. 3. Những hoạt động yêu nớc của Nguyễn ái Quốc từ đầu TK XX -> 1918. - Sơ lợc về phong trào cách mạng Việt nam cuối TK XIX đầu TK XX. - Sơ lợc tiểu sử, xu hớng cứu nớc của Nguyễn ái Quốc. - Những hoạt động của Nguyễn ái Quốc (1911-1917). 2 - Đánh giá. Bài tập 1- Trình bày những hoạt động yêu nớc ở Việt Nam đầu TK XX? Vì sao các phong trào đó thất bại? Nêu những nét mới của phong trào yêu nớc đầu thế kỉ XX? 2- So sánh phong trào yêu nớc cuối TK XIX với đầu TK XX? GiảI thích vì sao có sự khác biệt đó? 3- So sánh phong trào Đông Du và Cuộc vận động Duy Tân ở trung kỳ? => Rút ra những nét mới của phong trào yêu nớc đầu TK XX ở VN? 4- Phong trào yêu nớc trong thời gian chiến tranh TG I diễn ra nh thế nào? Đặc điểm nổi bật ? 5- Trình bày những hoạt động yêu nớc của Nguyễn ái Quốc từ đầu TK XX -> 1917? 6- So sánh hớng đi tìm đờng cứu nớc của NAQ với hớng đi của những nhà yêu nớc chống Pháp trớc đó? 7- Sau cuộc khai thác thuộc địa lần I giai cấp công nhân có số lợng bao nhiêu? A B C D 5 vạn 10 vạn 15 vạn 20 vạn _________________________________________________________________ _ Soạn : 10.12.2012 Giảng: 13.12.2012 Phần IV : lịch sử việt nam từ năm 1858 đến năm 1918 Chủ đề 1 - Tiết 34 + 35 + 36 Cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp từ 1858 đến cuối thế kỉ XIX A. Mục tiêu HS nắm chắc những nội dung cơ bản sau: 1. Quá trình xâm lợc nớc ta của Thực dân Pháp từ 1858. 2. Thái độ của triều đình phong kiến Việt Nam: nhợng bộ từng bớc -> đầu hàng hoàn toàn TD Pháp -> để nớc ta rơi vào tay giặc. 3. Thái độ, tinh thần kháng chiến của nhân dân ta: Anh dũng, bền bỉ. Tiêu biểu: - Phong trào Cần Vơng (1885-1896). - Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913). - Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi (cuối TK XIX). 4. Trào lu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối TK XIX. * Tài Liệu: - SGK, SGV, T liệu tham khảo: + Đại cơng LSVN. QII. + T liệu LS 8. + BT trắc nghiệm, câu hỏi và BT LS 8. * Phơng pháp dạy: Phân chia một cách hệ thống các vấn đề lớn trong các mục: - 1858-1884. - 1884- đầu TK XX Giải thích. 3 B. Nội dung I- Cuộc kháng chiến chống TD Pháp từ 1858-1884 1. Nguyên nhân TD Pháp xâm lợc nớc ta a. Nguyên nhân chủ quan * Sự khủng hoảng của chính quyền phong kiến Việt Nam nửa đầu TK XIX. - Chính trị: + Dới triều Nguyễn- vua Gia Long xây dựng chế độ quân chủ chuyên chế ntn? + Thực hiện chính sách đối nội phản động (đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân). + Thực hiện chính sách đối ngoại mù quáng (thần phục nhà Thanh, đóng cửa đất n- ớc, ban hành luật Gia Long ). - Kinh tế: + Xoá sạch những cải cách tiến bộ của nhà Tây Sơn, không phát triển kinh tế đất n- ớc. Các ngành kinh tế: Nông nhiệp, TC nghiệp, Thơng nghiệp đều trì trệ, không có cơ hội phát triển. + Đời sống nhân dân cực khổ (Su thuế nặng, thiên tai, dịch bệnh ). + Mâu thuẫn xã hội ngày càng tăng (nhân dân >< với Triều đình Nguyễn) => Phong trào đấu tranh của nhân dân. * Phong trào đấu tranh của nhân dân: Từ đầu thời Gia Long đến đầu thời kì Pháp xâm lợc có gần 500 cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra => Nhà Nguyễn bị khủng hoảng toàn diện. => Trớc nguy cơ xâm lợc của TD Pháp, với chính sách thống trị chuyên chế, bảo thủ, không chấp nhận những cải cách nào của triều đình Nguyễn làm cho sức dân, sức nớc hao mòn, nội bộ bị chia rẽ. Đó là thế bất lợi cho nớc ta khi chiến tranh xâm lợc nổ ra. b. Nguyên nhân khách quan - Từ giữa TK XIX, CNTB phơng tây phát triển mạnh mẽ, đẩy mạnh việc xâm chiếm các nớc phơng Đông. - Đông Nam á và Việt Nam là nơi đất rộng, ngời đông, tài nguyên thiên nhiên phong phú đã trở thành mục tiêu cho các nớc t bản phơng tây nhòm ngó. - TD Pháp có âm mu xâm lợc Việt Nam từ rất lâu thông qua hoạt động truyền giáo để do thám, dọn đờng cho cuộc xâm lợc. - Đầu TK XIX, các hoạt động này đợc xúc tiến gráo riết hơn (nhất là khi CNTB chuyển sang giai đoạn CNĐQ). Âm mu xâm lợc nớc ta càng trở nên trắng trợn hơn. Sau nhiều lần khiêu khích, lấy cớ bảo vệ đạo Gia-tô (vì nhà Nguyễn thi hành chính sách cấm đạo, giết đạo, đóng cửa ải) -> Pháp đem quân xâm lợc Việt Nam. 2. Quá trình xâm lợc của TD Pháp - 31.8.1858, 3000 quân Pháp và Tây Ban Nha dàn trận trớc cửa biển Đà Nẵng. * Âm mu: Thực hiện kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh: Chiếm Đà Nẵng -> ra Huế -> buộc nhà Nguyễn đầu hàng. - 1.9.1858: Pháp nổ súng xâm lợc nớc ta, sau 5 tháng xâm lợc chúng chiếm đợc bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). - Thất bại ở kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh Pháp thay đổi kế hoạch: + 2.1859, chúng tập trung đánh Gia Định, quân triều đình chống cự yếu ớt rồi tan rã. - 1861 Pháp đánh rộng ra các tỉnh miền Đông Nam Kì, chiếm: Định Tờng, Biên Hoà và Vĩnh Long. 4 * * - 5.6.1862 triều đình kí hiệp ớc Nhâm Tuất, nhợng cho Pháp nhiều quyền lợi, cắt một phần lãnh thổ cho Pháp (3 tỉnh miền Đông Nam Kì: Gia Định, Định Tờng, Biên Hoà + đảo Côn Lôn). - 1867 Pháp chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây Nam kì (Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên). Sau đó Pháp xúc tiến công cuộc đánh chiếm ra Bắc Kì. - 1873: Pháp đánh ra Bắc Kì lần I. - 1874 Triều đình Huế kí hiệp ớc Giáp Tuất (chính thức thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì thuộc Pháp) -> Làm mất một phần lãnh thổ quan trọng của Việt Nam. - 1882 Pháp đánh ra Bắc Kì lần II: Chiếm đợc Bắc Kì. - 1883 Nhân lúc triều đình Nguyễn lục đục, chia rẽ, vua Tự Đức chết Pháp kéo quân vào cửa biển Thuận An uy hiếp, buộc triều đình ký hiệp ớc Hác-măng (25.8.1883), thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Trung Kì. - 1884 Pháp tiếp tục ép triều đình Huế phải ký hiệp ớc Pa-tơ-nốt (6.6.1884). Đặt cơ sở lâu dài và chủ yếu cho quyền đô hộ của Pháp ở Việt Nam. * Nhận xét: Nh vậy sau gần 30 năm, TD Pháp với những thủ đoạn, hành động trắng trợn đã từng bớc đặt ách thống trị trên đất nớc ta. Hiệp ớc Pa-tơ-nốt đã chấm dứt sự tồn tại của triều đình phong kiến nhà Nguyễn. Với t cách là quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ Thuộc địa nửa PK -> kéo dài cho đến tháng 8.1945. 3. Vai trò, thái độ của triều đình Nguyễn trớc sự xâm lợc của TD Pháp * Giai đoạn 1: 1858 ->1862 + Bớc đầu, khi pháp xâm lợc, triều đình lãnh đạo, tổ chức cho nhân dân kháng chiến nhng đối phó theo kiểu bị động phòng ngự. - 31.8.1858 khi Pháp nổ súng xâm lợc Đà Nẵng, triều đình đã cử 2000 quân cùng Nguyễn Tri Phơng làm tổng chỉ huy mặt trận kéo đến Đà Nẵng. Cùng với nhân dân, quân triều đình đắp thành luỹ, thực hiện Vờn không nhà trống, bao vây, tiêu hao dần lực lợng sinh lực địch suốt trong 5 tháng, làm thất bại âm mu đánh nhanh thắng nhanh của chúng. - 2.1859, Khi Pháp kéo quân vào Gia Định, chúng gặp nhiều khó khăn phải rút bớt quân để chi viện cho các chiến trờng Châu Âu và Trung Quốc (số còn lại cha đến 1000 quân dàn mỏng trên chiến tuyến dài trên 10 km) Nguyễn Tri Phơng không tổ chức tiêu diệt mà rút về phòng ngự và xây dựng đại đồn Chí Hoà (ngăn chặn địch). => Tr iều đình đã bỏ mất thời cơ quan trọng. Sau đó Pháp tăng viện binh, tăng lực lợng lần lợt chiếm: Định Tờng, Biên Hoà, Vĩnh Long vào đầu năm 1861. * Giai đoạn 2: 1862 ->1884 Nhà Nguyễn có t tởng thủ để hoà, vứt bỏ ngọn cờ chống Pháp, nhợng bộ từng bớc rồi đi đến đầu hàng. - 1862, khi mất 3 tỉnh miền Đông và 1 tỉnh miền Tây Nam Kì, triều đình Nguyễn không tấn công lấy lại ngững vùng đất này vì sợ Pháp tấn công tiếp -> ký hiệp ớc Nhâm Tuất (5.6.1862) với các điều khoản nặng nề. + Thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ và đảo Côn Lôn. + Mở 3 cửa biển cho Pháp vào buôn bán. + Cho ngời Pháp và ngời Tây Ban Nha tự do truyền đạo. 5 + Bồi thờng chiến phí cho Pháp (288 vạn lạng Bạc). + Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long khi nào triều đình buộc nhân dân ngừng K/C. => Đây là văn kiện bán nớc đầu tiên của nhà Nguyễn. Sau đó triều đình càng đi sâu vào con đờng đối lập với nhân dân: một mặt đàn áp phong trào của nhân dân ở Bắc-Trung Kì, mặt khác ngăn cản phong trào đấu tranh ở Nam Kì và chủ trơng thơng lợng với Pháp nhằm đòi lại 3 tỉnh miền Đông nhng thất bại -> để cho Pháp chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây trong 5 ngày mà không mất 1 viên đạn. - Sau khi 6 tỉnh Nam Kì đã mất, Nhà Nguyễn vẫn không tỉnh ngộ trớc âm mu xâm lợc của thực dân Pháp, vẫn tin vào thơng thuyết để cho Pháp ra Bắc Kì giải quyết vụ Đuy-puy quấy rối, thực chất đã tạo điều kiện cho Pháp đã đợc ra Bắc Kì để xâm lợc. - 1873 Pháp đánh chiếm Hà Nội và một số tỉnh Bắc Kì (lần 1) nhà Nguyễn hoang mang hoảng sợ. Bất chấp thái độ của triều đình, nhân đân các tỉnh miền Bắc tự kháng chiến & làm nên chiến thắng Cầu Giấy lần 1, giết chết Gac-ni-ê ->làm cho Pháp hoang mang, nhà Nguyễn không nhân cơ hội này đánh Pháp mà còn ký tiếp hiệp ớc Giáp Tuất (15.3.1873): thừa nhận chủ quyền của Pháp ở 6 tỉnh Nam Kì -> với hiệp ớc này, Việt Nam mất 1 phần quan trọng chủ quyền, lãnh thổ, ngoại giao, thơng mại - 1882 Pháp đa quân ra xâm lợc Bắc Kì lần II, triều đình hoang mang, khiếp sợ sang cầu cứu Nhà Thanh -> Nhà Thanh câu kết với Pháp cùng nhau chia quyền lợi. Nhân dân miền Bắc tiếp tục kháng chiến làm nên trận Cầu Giấy lần II (tớng Ri-vi- e bị giết) quân Pháp hoang mang, dao động. Lúc đó vua Tự Đức chết, triều đình lục đục, Pháp chớp thời cơ đánh chiếm cửa Thuận An, uy hiếp nhà Nguyễn, triều điình hoảng sợ ký Hiệp ớc Hác-măng (Quý Mùi: 25.8.1883), sau đó là hiệp ớc Pa-tơ-nốt (6.6.1884) với nội dung: Thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc- Trung Kì. -> Triều đình Nguyễn đầu hàng hoàn toàn TD Pháp, nhà nớc PKVN đã hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là chế độ thuộc địa nửa PK. => Nhận xét: Quân Pháp mạnh hơn ta về Thế và Lực, nhng ta mạnh hơn Pháp về tinh thần. Nếu nhà Nguyễn phát huy đợc những yếu tố này, biết đoàn kết toàn dân, biết Duy tân đất nớc thì chắc chắn có thể ta sẽ không bị mất nớc. * So sánh: Trong lịch sử các cuộc kháng chiến trớc đó đã chứng minh điều này: VD: Nhà Lý chống Tống, Nhà Lê chống Minh Nhà Trần chống Nguyên Mông: quân Nguyên Mông rất mạnh, đi đến đâu cỏ lụi đến đó nhng Nhà Trần đã đề ra đợc đờng lối lãnh đạo đúng đắn, biết phát huy sức mạnh dân tộc, dù chỉ bằng vũ khí thô sơ đã đánh tan quân xâm lợc. - Thực tế, trong thời kỳ này cũng có nhiều nhà yêu nớc đã đa ra đề nghị cải cách nhằm Canh Tân đất nớc (Nguyễn Trờng Tộ) nhng nhà Nguyễn không chấp nhận. => Vì vậy việc Pháp xâm lợc ta vào cuối TK XIX đầu TK XX là điều tất yếu. Đứng trớc nạn ngoại xâm, nhà Nguyễn đã không chuẩn bị, không động viên nhân dân kháng chiến, không phát huy đợc sức mạnh quần chúng đánh giặc mà ngập ngừng trong kháng chiến rồi đầu hàng hoàn toàn TD Pháp xâm lợc. Nhà Nguyễn phải chịu trách nhiệm khi để nớc ta rơi vào tay Pháp ở nửa cuối TK XIX. * Cơ sở đầu hàng của triều Nguyễn: - Nhà Nguyễn phòng thủ bị động về quân sự: + Chính trị: không ổn định (có tới 500 cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình). + Kinh tế: Không phát triển do nông nhgiệp không đợc trú trọng. + Quốc phòng: Quân đội rối loạn, không có khả năng chống xâm lợc. 6 + XH: Đời sống nhân dân cực khổ do tham nhũng của Vua, quan, thiên tai, mất mùa, đói kém. - Nhà Nguyễn nắm ngọn cờ dân tộc trực tiếp chống Pháp nhng lại hèn nhát, đặt quyền lợi giai cấp, dòng họ lên trên quyền lợi dân tộc, sợ mất ngai vàng, sợ dân hơn sợ giặc - Nhà Nguyễn không động viên đợc sức mạnh toàn dân, không đoàn kết đợc các dân tộc trong kháng chiến, thụ động đầu hàng, để mất nớc dễ dàng. 4. Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta (1858-1884). a. Hoàn cảnh lịch sử: - 1.9.1858 Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng mở đầu cho công cuộc xâm lợc nớc ta. - Nhân dân 2 miền Nam-Bắc đẫ vùng lên đấu tranh theo bớc chân xâm lợc của Pháp. b. Quá trình kháng chiến: * 1858-1862: Nhân dân Miền Nam cùng sát cánh với quân triều đình đứng lên chống Pháp xâm lợc. - 1858 trớc sự xâm lợc của TD Pháp, đội quân của Phạm Gia Vĩnh và quân triều đình do Nguyễn Tri Phơng chỉ huy đắp thành luỹ, bao vây địch, thực hiện vờn không nhà trống, giam chân địch suốt 5 tháng liền làm thất bại âm mu đánh nhanh thắng nhanh của chúng. ở Miền Bắc có đội quân học sinh gần 300 ngời do Phạm Văn Nghị đứng đầu xin vào Nam chiến đấu. - 1859. Quân Pháp chiếm Gia Định, nhiều đội quân của nhân dân hoạt động mạnh, làm cho quân Pháp khốn đốn. Tiêu biểu là khởi nghĩa của nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu ét-pê-răng ngày 10.12.1861 trên sông Vàm cỏ Đông. * 1862-1884: => Nhân dân tự động kháng chiến mặc dù khi nhà Nguyễn đầu hàng từng bớc rồi đầu hàng hoàn toàn. - 1862, nhà Nguyễn kí hiệp ớc Nhâm Tuất cắt cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kì và Đảo Côn Lôn, phong trào phản đối lệnh bãi binh và phản đối hiệp ớc lan rộng ra 3 tỉnh M.Đông, đỉnh cao là khởi nghĩa Trơng Định với ngọn cờ Bình Tây đại Nguyên Soái. -> Nhân dân khắp nơi nổi dậy, phong trào nổ ra gần nh Tổng khởi nghĩa: Căn cứ chính ở Tân Hoà, Gò Công làm cho Pháp và triều đình khiếp sợ. - 1867, Pháp chiếm nốt 3 tỉnh Miền tây Nam Kì: nhân dân miền Nam chiến đấu với nhiều hình thức phong phú nh: KN vũ trang, dùng thơ văn để chiến đấu (Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị). TD Pháp cùng triều đình tiếp tục đàn áp, các thủ lĩnh đã hy sinh anh dũng và thể hiện tinh thần khẳng khái anh dũng bất khuất. + Nguyễn Hữu Huân: 2 lần bị giặc bắt, đợc thả vẫn tích cực chống Pháp, khi bị đa đi hành hình ông vẫn ung dung làm thơ. + Nguyễn Trung Trực: bị giặc bắt đem ra chém, ông đã khẳng khái tuyên bố Bao giờ ngời Tây nhổ hết cỏ nớc Nam thì mới hết ngời Nam đánh Tây. -1873, TD Pháp xâm lợc Bắc Kì lần I: nhân dân Hà Nội dới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phơng đã chiến đấu quyết liệt để giữ thành Hà Nội (quấy rối địch, đốt kho đạn, chặn đánh địch ở cửa Ô Thanh Hà), Pháp đánh rộng ra các tỉnh nhng đi đến đâu cũng vấp phải sự phản kháng quyết liệt của nhân dân M.Bắc. - 21.12.1873, Đội quân cờ Đen của Lu Vĩnh Phúc đã phục kích giặc ở Cầu Giấy, giết chết tớng Gác-ni-ê, làm quân Pháp hoảng sợ. 7 - 1882. Pháp đánh Bắc Kì lần II: Cuộc chiến đấu giữ thành Hà Nội của tổng đốc Hoàng Diệu bị thất thủ, nhng nhân dân Hà Nội vẫn kiên trì chiến đấu với nhiều hình thức: không bán lơng thực, đốt kho súng của giặc. Đội quân cờ Đen của Lu Vĩnh Phúc phục kích trận Cầu Giấy lần II và giết chết t- ớng Ri-vi-e, tạo không khí phấn khởi cho nhân dân M.Bắc tiếp tục kháng chiến. - Từ 1883-1884, triều đình Huế đã đầu hàng hoàn toàn TD Pháp (qua 2 hiệp ớc: H và P ) triều đình ra lệnh bãi binh trên toàn quốc nhng nhân dân vẫn quyết tâm kháng chiến, nhiều trung tâm kháng chiến đợc hình thành phản đối lệnh bãi binh của triều đình, tiêu biểu là ở Sơn Tây. => Nhận xét: Nh vậy, giặc Pháp đánh đến đâu nhân dân ta bất chấp thái độ của triều đình Nguyễn đã nổi dậy chống giặc ở đó bằng mọi vũ khí, nhiều hình thức, cách đánh sáng tạo, thực hiện ở 2 giai đoạn: + Từ 1858-1862: Nhân dân cùng sát cánh với triều đình đánh giặc. + Từ 1862-1884: Sau điều ớc Nhâm Tuất (1862), triều Nguyễn từng bớc nhợng bộ, đầu hàng Pháp thì nhân dân 2 miền Nam-Bắc tự động kháng chiến mạnh mẽ, quyết liệt hơn làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp, làm cho chúng phải mất gần 30 năm mới bình định đợc Việt Nam. Bài tập phần I 1- Lập bảng thống kê: thời gian- quá trình xâm lợc- vai trò, thái độ triều đình Nguyễn- phong trào kháng chiến của nhân dân. (ví dụ). Thời gian Q.trình xâm lợc Vai trò, thái độ triều đình Nguyễn Phong trào kháng chiến của nhân dân. => Trả lời theo 3 nội dung: + Trình bày quá trình xâm lợc của TDP? -> nhận xét. + Vai trò, tháI độ của nhà Nguyễn trớc sự xâm lợc của pháp ?- NX về trách nhiệm + Quá trình kháng chiến của nhân dân ? -> nhận xét. 2- Trách nhiệm để mất nớc của triều đình Nguyễn? Định hớng: 1- Sơ lợc hoàn cảnh: + Âm mu của TD Pháp. + Hoàn cảnh Việt Nam trớc khi Pháp xâm lợc: bất lợi ( nhận xét ), việc Pháp xâm l- ợc là khó tránh khỏi, nhng không có nghĩa là sẽ bị mất nớc. ? Vậy trách nhiệm của nhà nớc phong kiến Nguyễn ntn? 2- Nội dung. - Dẫn dắt->liên hệ: khẳng định lịch sử đã chứng minh; ở hoàn cảnh đó nếu một nhà nớc PK có đờng lối đối nội, đối ngoại đúng đắn -> đổi mới đất nớc -> bảo vệ độc lập dân tộc. => Nhà Nguyễn không làm đợc điều đó. - Chứng minh: Pháp xâm lợc nớc ta: + Nhà Nguyễn không đề ra đờng lối kháng chiến đúng đắn. Không phát động + Không quyết tâm đánh giặc. =>toàn dân đánh + Từng bớc nhợng bộ, đàn áp nhân dân->đầu hàng hoàn toàn. giặc. * Cụ thể: Nêu, phân tích các sự kiện thể hiện vai trò, thái độ, trách nhiệm của triều Nguyễn qua 2 giai đoạn: -> 1858-1862. -> 1862-1884. 8 - Lý giải: Vậy nhà Nguyễn duy tân hay thủ cựu? + Pháp mạnh hơn ta về thế lực. => Nếu biết phát huy thì không bị mất nớc. + Ta mạnh hơn Pháp về tinh thần. * So sánh trong lịch sử: - Nhà Lý chống Tống. - Nhà Trần chống Nguyên Mông. * So sánh, liên hệ trong thực tế: Đã có những đề nghị cải cách (Nguyễn Trờng Tộ) nhng nhà nguyễn không chấp nhận, không canh tân đất nớc. -> Thế nớc yếu, không có khả năng chống xâm lợc. 3- Kết luận: TD Pháp xâm lợc là tất yếu. => Trách nhiệm để mất nớc thuộc về nhà Nguyễn. II- Phong trào kháng chiến chống Phap từ 1884 -> đầu TK XX (cuối TK XIX- đầu TK XX). 1. Hoàn cảnh lịch sử: (nguyên nhân của phong trào kháng chiến) - Sau khi buộc triều đình Nguyễn kí điều ớc Hác măng, Patơnốt, TD Pháp cơ bản hoàn thành công cuộc xâm lợc Việt Nam. - Trong nội bộ triều đình phong kiến Nguyễn có sự phân hoá sâu sắc thành 2 bộ phận: + Phe chủ chiến. + Phe chủ hoà. - Phe chủ chiến đứng đầu là Tôn Thất Thuyết quyết tâm chống Pháp với các hoạt động: + Xây dựng căn cứ, chuẩn bị vũ khí. + Đa Hàm Nghi lên ngôi vua. - 7.1885 TT Thuyết chủ độngnổ súng trớc tấn công Pháp ở đồn Mang Cá -> thất bại, ông đa vua Hàm Nghi ra Quảng Trị. - 13.7.1885, Tại đây, TT Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần Vơng với nội dung chính: Kêu gọi nhân dân giúp Vua cứu nớc. Vì vậy đã làm bùng nổ phong trào kháng chiến lớn, sôi nổi và kéo dài đến cuối TK XIX đợc gọi là Phong trào Cần Vơng (song song là phong trào KN nông dân Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào Miền Núi cuối TK XIX). 2. Phong trào Cần Vơng (1885-1896) a. Nguyên nhân: Sơ lợc hoàn cảnh lịch sử (phần 1). b. Diễn biến: chia làm 2 giai đoạn. * Giai đoạn 1: 1885-1888. (SGK). - Hởng ứng chiếu Cần Vơng, phong trào kháng chiến bùng lên rộng khắp ở Bắc và Trung Kì, có nhiều cuộc khởi nghĩa lớn nổ ra. - TD Pháp ráo riết truy lùng- TT Thuyết đa vua Hàm Nghỉa căn cứ Sơn Phòng, Phú Gia thuộc Hơng, Khê Hà Tĩnh. Quân giặc nlùng sục, Ông lại đa vua quay lại Quảng Bình- làm căn cứ chỉ huy chung phong trào khắp nơi. - Trớc những khó khăn ngày càng lớn, TT Thuyết sang Trung Quốc cầu viện (cuối 1886). - Cuối 1888, quân Pháp có tay sai dẫn đờng, đột nhập vào căn cứ, bắt sống vua Hàm Nghi và cho đi đày biệt xứ sang Angiêri (Châu Phi). * Gia đoạn 2: 1888-1896 (phần 2 SGK). - Vua Hàm Nghi bị bắt, phong trào khởi nghĩa vũ trang vẫn tiếp tục phát triển. 9 - Nghĩa quân chuyển địa bàn hoạt động từ đồng bằng lên Trung du miền núi và quy tụ thành những cuộc KN lớn, khiến cho Pháp lo sợ và phải đối phó trong nhiều năm. (KN: B.Đình, Bãi Sậy, Hơng Khê). c. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vơng. * Khởi nghĩa H ơng Khê (1885-1895). - Lãnh đạo: Phan Đình Phùng và nhiều tớng tài (tiêu biểu: Cao Thắng). - Lực lợng tham gia: Đông đảo các văn thân, sĩ phu yêu nớc cùng nhân dân. - Căn cứ chính: Ngàn Trơi (Hà Tĩnh)- có đờng thông sang Lào. - Đia bàn hoạt động: Kéo dài trên 4 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. - Chiến Thuật: Lối đánh du kích. - Tổ chức: Theo lối chính quy của quân đội nhà Nguyễn: lực lợng nghĩa quân chia làm 15 thứ (mỗi thứ có 100 -> 500 ngời) phân bố trên địa bàn 4 tỉnh biết tự chế tạo súng - Diễn biến: Cuộc KN chia làm 2 giai đoạn: + 1885-1888: là giai đoạn chuẩn bị, tổ chức, huấn luyện, xây dựng lực lợng, chuẩn bị khí giới. + 1888-1895: Là thời kì chiến đấu, dựa vào địa hình hiểm trở, nghĩa quân đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của địch. Để đối phó, Pháp đã tập trung binh lực, xây dựng đồn bốt dày đặc, bao vây cô lập nghĩa quân, mở nhiều cuộc tấn công quy mô lớn vao Ngàn Trơi. - Kết quả: Nghĩa quân chiến đấu trong điều kiện ngày càng gian khổ do bị bao vây, cô lập, lực lợng suy yếu dần, Chủ tớng Phan Đình Phùng hy sinh, cuộc khởi nghĩa duy trì thêm một thời gian rồi tan rã. - ý nghĩa: Khởi nghĩa Hơng Khê: -> Đánh dấu bớcphát triển cao nhất của phong trào Cần Vơng. -> Đánh dấu sự chấm dứt phong trào Cần Vơng. -> Nêu cao tinh thần chiến đấu gan dạ, kiên cờng, mu trí của nghĩa quân. * Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hơng Khê đánh dấu bớc phát triển cao nhất của phong trào Cần Vơng? (Nguyên nhân cuộc KN Hơng Khê kéo dài nhất trong phong trào Cần Vơng). - Lòng yêu nớc, tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân. - Ngời lãnh đạo sáng suốt, có uy tín nhất trong phong trào Cần Vơng ở Nghệ Tĩnh. - Căn cứ hiểm trở. - Chiến thuật thích hợp: Du kích, lợi dụng điểm mạnh của địa nthế. - Tổ chứ: quy mô, có sự chuẩn bị chu đáo. - Đợc nhân dân ủng hộ. d. Nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vơng. (Các cuộc khởi nghĩa lớn). - Khách quan: TD Pháp lực lợng còn vđang mạnh, cấu kết với tay sai đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân. - Chủ quan: + Do hạn chế của ý thức hệ phong kiến: Cần Vơng là giúp vua chống Pháp, khôi phục lại Vơng triều PK. Khẩu hiệu Cần Vơng chỉ đáp ứng một phần nhỏ lợi ích tr- ớc mắt của giai cấp phong kiến, về thực chất, không đáp ứng đợc một cách triệt để yêu cầu khách quan của sự phát triển xã hội và nguyện vọng của nhân dân là xoá bỏ giai cấp PK, chống TD Pháp, giành độc lập dân tộc. 10 [...]... chc cng sn trong nm 192 9 b Qỳa trỡnh thnh lp: + Cui thỏng 3/ 192 9: Chi b Cng sn u tiờn c thnh lp Bc Kỡ ti s nh 5D ph Hm Long- H Ni + Sau ú, trong ni b ca Hi Vit Nam Cỏch mng Thanh niờn ó hỡnh thnh 2 t chc cng sn: ụng Dng cng sn ng- Bc Kỡ (thỏng 6- 192 9) v An Nam Cng sn ng - ti Nam Kỡ (8- 192 9) + B phn tiờn tin ca Tõn Vit Cỏch mng ng - Trung Kỡ ó thnh lp ụng Dng Cng sn liờn on (9- 192 9) c.í ngha lch s ca... 3. 190 7 mở trờng dạy học ở Hà Nội lấy tên là Đông Kinh Nghĩa Thục - Chơng trình học: + Các môn: Địa lí, Lịch sử, khoa học thờng thức + Tổ chức các buổi bình văn, viết báo, xuất bản sách báo => Nhằm bồi dỡng, nâng cao lòng yêu nớc, truyền bá nội dung học tập, vận động nhân dân theo đời sống mới, thu hút đợc gần 1000 học sinh tham gia - Kết quả: TD Pháp lo ngại, thẳng tay đàn áp, tháng 11. 190 7 Đông Kinh Nghĩa... Phỏp ( 192 0), ng Cng sn Trung Quc ( 192 1) Nm 192 0, Quc t th ba thụng qua "Lun cng v vn dõn tc v thuc a", s kin ny tỏc ng n vic la chn con ng cu nc ca Nguyn i Quc: n vi ch ngha Mỏc Lờ-nin v lac chn con ng cỏch mng vụ sn Hon cnh th gii trờn ó to iu kin thun li ch ngha Mỏc lờ-nin ngy cng c truyn bỏ sõu rng vo nc ta 3 Phong tro cỏch mng Vit Nam 191 9 - 192 5 a Phong tro dõn tc dõn ch cụng khai 191 9 - 192 5... số học sinh sang Nhật có lúc lên đến 200 ngời - Kết quả: + Tháng 9. 190 8 Pháp câu kết với Nhật, trục xuất những ngời yêu nớc Việt Nam + Tháng 3. 190 9, Phan Bội Châu rời Nhật sang Trung Quốc phong trào thất bại, hội Duy Tân ngừng hoạt động b Phong trào Đông kinh Nghĩa thục ( 190 7) - Lãnh đạo: Lơng Văn Can, Nguyễn Quyền - Hình thức: Cuộc vận động cải cách văn hoá XH theo lối t sản - Hoạt động: tháng 3. 190 7... Liờn Xụ t c nhiu thnh tu to ln v mi mt C th: - Cụng cuc khụi phc kinh t ( 194 5 - 195 0): Hon thnh k hoch 5 nm ( 194 5 - 195 0) trong 4 nm 3 thỏng Nhiu ch tiờu vt k hoch n nm 195 0, tng sn lng cụng nghip tng 73% so vi trc chin tranh Nụng nghip vt mc trc chin tranh Nm 194 9, ch to thnh cụng bom nguyờn t, phỏ th c quyn ht nhõn ca M - T nm 195 0, Liờn Xụ thc hin nhiu k hoch di hn nhm tip tc xõy dng CSVC - KT ca CNXH... Phi, M La-tinh t nm 194 5 n nhng nm 90 ca th k XX T T 1 2 3 Giai on Giai on t nm 194 5 n gia nhng nm 60 ca th k XX Giai on t nhng nm 60 n gia nhng nm 70 ca th k XX Giai on t gia nhng nm 70 n gia nhng nm 90 ca TK XX c im S kin tiờu biu - NA: cỏc nc In-ụ-nờ-xia, Vit nam, Lo tuyờn b c lp trong nm 194 5 u tranh nhm p - Ngy 1-1- 195 9, cỏch mng Cu Ba tan h thng thuc thng li a ca Ch ngha - Nm 196 0: 17 nc tuyờn b... kiếm sống, học tập, tự tìm cách tiếp cận với chân lý cứu nớc Hớng đi mới của Nguyễn ái Quốc là đúng đắn, là điều kiện quan trọng để Ngời xác định con đờng cứu nớc chân chính cho dân tộc 3 S ra i ca ba t chc cng sn vo nm 192 9 l xu th tt yu ca cỏch mng VN 25 Trc khi CS VN ra i, mi phong tro yờu nc u tht bi vỡ b khng khong ng ni v giai cp lónh o T nm 191 9 ti nm 192 9, sau khi tỡm... truyn bỏ sõu rng vo nc ta 3 Phong tro cỏch mng Vit Nam 191 9 - 192 5 a Phong tro dõn tc dõn ch cụng khai 191 9 - 192 5 b Phong tro cụng nhõn 191 9 - 192 5 4 Hnh trỡnh tỡm ng cu nc ca Nguyn i Quc a Nguyờn nhõn Nguyn i Quc sinh ngy 19/ 5/1 890 ti Lng Kim Liờn (Nam n - Ngh An) Ngi sinh ra trong mt gia ỡnh nh nho yờu nc v ln lờn trờn mnh t quờ hng cú truyn thng yờu nc qut cng, u tranh bt khut Ngi chng kin s tht bi... đờng cách mạng đúng đắn cho dân tộc IV Những hoạt động của Nguyễn ái Quốc ở nớc ngoài ( 191 9- 192 5) a Nguyn i Quc n vi CN mỏc - Lờ nin, tỡm thy con ng cu nc ỳng n cho dõn tc Sau nhiu nm bụn ba tỡm ng cu nc, nm 191 7, Nguyn i Quc tr li Phỏp T ú Ngi quyt nh li Phỏp tỡm hiu, hc tp, lm vic v tip tc tỡm ng cu nc Nm 191 9, thay mt nhúm ngi Vit Nam yờu nc, NAQ gi "Bn yờu sỏch 8 im ti hi ngh Vec-xai ũi quyn t... động riêng rẽ - Gđ 2: 1 893 - 190 8: Nghĩa quân vừa chiến đấu, vừa xây dựng cơ sở, lực lơng giữa ta và Pháp chênh lệch - Đề Thám đã 2 lần phải xin giảng hoà với Pháp rồi chuẩn bị lơng thực, quân đội sẵn sàng chiến đấu và bắt liên lạc với các nhà yêu nớc khác - Gđ 3: 190 9- 191 3: Pháp tập trung lực lợng tấn công quy mô lớn lên Yên Thế, lực lợng nghĩa quân bị hao mòn dần * Kết quả: 10.2. 191 3 Đề thám bị ám sát, . trào Đông Du ( 190 5- 190 9) - Phong trào Đông kinh Nghĩa thục ( 190 7). - Cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung kì. c. Nhận xét: - Nguyên nhân thất bại. - ý nghĩa lịch sử. - Những nét. XIX- đầu XX. - Tầng lớp tiểu t sản: + Là các chủ xởng, buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp, học sinh. + Cuộc sống bấp bênh. + Có ý thức dân tộc, đặc biệt là học sinh, nhà giáo, sinh viên. tích cực. hoạt động thuận lợi, số học sinh sang Nhật có lúc lên đến 200 ngời. - Kết quả: + Tháng 9. 190 8 Pháp câu kết với Nhật, trục xuất những ngời yêu nớc Việt Nam. + Tháng 3. 190 9, Phan Bội Châu rời Nhật
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử lớp 9, tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử lớp 9,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan