0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 9

49 1,191 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2014, 14:43

WWW.MATHVN.COM MAI TRỌNG MẬU www.MATHVN.com 1 PHẦN I: ĐỀ BÀI 1. Chứng minh 7 là số vô tỉ. 2. a) Chứng minh : (ac + bd) 2 + (ad – bc) 2 = (a 2 + b 2 )(c 2 + d 2 ) b) Chứng minh bất dẳng thức Bunhiacôpxki : (ac + bd) 2 ≤ (a 2 + b 2 )(c 2 + d 2 ) 3. Cho x + y = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : S = x 2 + y 2 . 4. a) Cho a ≥ 0, b ≥ 0. Chứng minh bất đẳng thức Cauchy : a b ab 2 + ³ . b) Cho a, b, c > 0. Chứng minh rằng : bc ca ab a b c a b c + + ³ + + c) Cho a, b > 0 và 3a + 5b = 12. Tìm giá trị lớn nhất của tích P = ab. 5. Cho a + b = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : M = a 3 + b 3 . 6. Cho a 3 + b 3 = 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : N = a + b. 7. Cho a, b, c là các số dương. Chứng minh : a 3 + b 3 + abc ≥ ab(a + b + c) 8. Tìm liên hệ giữa các số a và b biết rằng : a b a b + > - 9. a) Chứng minh bất đẳng thức (a + 1) 2 ≥ 4a b) Cho a, b, c > 0 và abc = 1. Chứng minh : (a + 1)(b + 1)(c + 1) ≥ 8 10. Chứng minh các bất đẳng thức : a) (a + b) 2 ≤ 2(a 2 + b 2 ) b) (a + b + c) 2 ≤ 3(a 2 + b 2 + c 2 ) 11. Tìm các giá trị của x sao cho : a) | 2x – 3 | = | 1 – x | b) x 2 – 4x ≤ 5 c) 2x(2x – 1) ≤ 2x – 1. 12. Tìm các số a, b, c, d biết rằng : a 2 + b 2 + c 2 + d 2 = a(b + c + d) 13. Cho biểu thức M = a 2 + ab + b 2 – 3a – 3b + 2001. Với giá trị nào của a và b thì M đạt giá trị nhỏ nhất ? Tìm giá trị nhỏ nhất đó. 14. Cho biểu thức P = x 2 + xy + y 2 – 3(x + y) + 3. CMR giá trị nhỏ nhất của P bằng 0. 15. Chứng minh rằng không có giá trị nào của x, y, z thỏa mãn đẳng thức sau : x 2 + 4y 2 + z 2 – 2a + 8y – 6z + 15 = 0 16. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : 2 1 A x 4x 9 = - + 17. So sánh các số thực sau (không dùng máy tính) : a) 7 15 và 7 + b) 17 5 1 và 45 + + c) 23 2 19 và 27 3 - d) 3 2 và 2 3 18. Hãy viết một số hữu tỉ và một số vô tỉ lớn hơn 2 nhưng nhỏ hơn 3 19. Giải phương trình : 2 2 2 3x 6x 7 5x 10x 21 5 2x x + + + + + = - - . 20. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = x 2 y với các điều kiện x, y > 0 và 2x + xy = 4. 21. Cho 1 1 1 1 S 1.1998 2.1997 k(1998 k 1) 1998 1 = + + + + + - + - . Hãy so sánh S và 1998 2. 1999 . 22. Chứng minh rằng : Nếu số tự nhiên a không phải là số chính phương thì a là số vô tỉ. 23. Cho các số x và y cùng dấu. Chứng minh rằng : WWW.MATHVN.COM MAI TRỌNG MẬU www.MATHVN.com 2 a) x y 2 y x + ³ b) 2 2 2 2 x y x y 0 y x y x æ ö æ ö + - + ³ ç ÷ ç ÷ è ø è ø c) 4 4 2 2 4 4 2 2 x y x y x y 2 y x y x y x æ ö æ ö æ ö + - + + + ³ ç ÷ ç ÷ ç ÷ è ø è ø è ø . 24. Chứng minh rằng các số sau là số vô tỉ : a) 1 2 + b) 3 m n + với m, n là các số hữu tỉ, n ≠ 0. 25. Có hai số vô tỉ dương nào mà tổng là số hữu tỉ không ? 26. Cho các số x và y khác 0. Chứng minh rằng : 2 2 2 2 x y x y 4 3 y x y x æ ö + + ³ + ç ÷ è ø . 27. Cho các số x, y, z dương. Chứng minh rằng : 2 2 2 2 2 2 x y z x y z y z x y z x + + ³ + + . 28. Chứng minh rằng tổng của một số hữu tỉ với một số vô tỉ là một số vô tỉ. 29. Chứng minh các bất đẳng thức : a) (a + b) 2 ≤ 2(a 2 + b 2 ) b) (a + b + c) 2 ≤ 3(a 2 + b 2 + c 2 ) c) (a 1 + a 2 + … + a n ) 2 ≤ n(a 1 2 + a 2 2 + … + a n 2 ). 30. Cho a 3 + b 3 = 2. Chứng minh rằng a + b ≤ 2. 31. Chứng minh rằng : [ ] [ ] [ ] x y x y + £ + . 32. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : 2 1 A x 6x 17 = - + . 33. Tìm giá trị nhỏ nhất của : x y z A y z x = + + với x, y, z > 0. 34. Tìm giá trị nhỏ nhất của : A = x 2 + y 2 biết x + y = 4. 35. Tìm giá trị lớn nhất của : A = xyz(x + y)(y + z)(z + x) với x, y, z ≥ 0 ; x + y + z = 1. 36. Xét xem các số a và b có thể là số vô tỉ không nếu : a) ab và a b là số vô tỉ. b) a + b và a b là số hữu tỉ (a + b ≠ 0) c) a + b, a 2 và b 2 là số hữu tỉ (a + b ≠ 0) 37. Cho a, b, c > 0. Chứng minh : a 3 + b 3 + abc ≥ ab(a + b + c) 38. Cho a, b, c, d > 0. Chứng minh : a b c d 2 b c c d d a a b + + + ³ + + + + 39. Chứng minh rằng [ ] 2x bằng [ ] 2 x hoặc [ ] 2 x 1 + 40. Cho số nguyên dương a. Xét các số có dạng : a + 15 ; a + 30 ; a + 45 ; … ; a + 15n. Chứng minh rằng trong các số đó, tồn tại hai số mà hai chữ số đầu tiên là 96. 41. Tìm các giá trị của x để các biểu thức sau có nghĩa : WWW.MATHVN.COM MAI TRỌNG MẬU www.MATHVN.com 3 2 2 2 1 1 1 2 A= x 3 B C D E x 2x x x 4x 5 1 x 3 x 2x 1 - = = = = + + - + - - - - - 2 G 3x 1 5x 3 x x 1 = - - - + + + 42. a) Chứng minh rằng : | A + B | ≤ | A | + | B | . Dấu “ = ” xảy ra khi nào ? b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau : 2 2 M x 4x 4 x 6x 9 = + + + - + . c) Giải phương trình : 2 2 2 4x 20x 25 x 8x 16 x 18x 81 + + + - + = + + 43. Giải phương trình : 2 2 2x 8x 3 x 4x 5 12 - - - - = . 44. Tìm các giá trị của x để các biểu thức sau có nghĩa : 2 2 2 1 1 A x x 2 B C 2 1 9x D 1 3x x 5x 6 = + + = = - - = - - + 2 2 2 1 x E G x 2 H x 2x 3 3 1 x x 4 2x 1 x = = + - = - - + - - + + 45. Giải phương trình : 2 x 3x 0 x 3 - = - 46. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : A x x = + . 47. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : B 3 x x = - + 48. So sánh : a) 3 1 a 2 3 và b= 2 + = + b) 5 13 4 3 và 3 1 - + - c) n 2 n 1 và n+1 n + - + - (n là số nguyên dương) 49. Với giá trị nào của x, biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất : 2 2 A 1 1 6x 9x (3x 1) = - - + + - . 50. Tính : a) 4 2 3 b) 11 6 2 c) 27 10 2 - + - 2 2 d) A m 8m 16 m 8m 16 e) B n 2 n 1 n 2 n 1 = + + + - + = + - + - - (n ≥ 1) 51. Rút gọn biểu thức : 8 41 M 45 4 41 45 4 41 = + + - . 52. Tìm các số x, y, z thỏa mãn đẳng thức : 2 2 2 (2x y) (y 2) (x y z) 0 - + - + + + = 53. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : 2 2 P 25x 20x 4 25x 30x 9 = - + + - + . 54. Giải các phương trình sau : 2 2 2 2 2 a) x x 2 x 2 0 b) x 1 1 x c) x x x x 2 0 - - - - = - + = - + + - = 4 2 2 d) x x 2x 1 1 e) x 4x 4 x 4 0 g) x 2 x 3 5 - - + = + + + - = - + - = - 2 2 2 h) x 2x 1 x 6x 9 1 i) x 5 2 x x 25 - + + - + = + + - = - k) x 3 4 x 1 x 8 6 x 1 1 l) 8x 1 3x 5 7x 4 2x 2 + - - + + - - = + + - = + + - WWW.MATHVN.COM MAI TRỌNG MẬU www.MATHVN.com 4 55. Cho hai số thực x và y thỏa mãn các điều kiện : xy = 1 và x > y. CMR: 2 2 x y 2 2 x y + ³ - . 56. Rút gọn các biểu thức : a) 13 30 2 9 4 2 b) m 2 m 1 m 2 m 1 c) 2 3. 2 2 3. 2 2 2 3 . 2 2 2 3 d) 227 30 2 123 22 2 + + + + - + - - + + + + + + - + + - + + 57. Chứng minh rằng 6 2 2 3 2 2 + = + . 58. Rút gọn các biểu thức : ( ) ( ) 6 2 6 3 2 6 2 6 3 2 9 6 2 6 a) C b) D 2 3 + + + - - - + - - = = . 59. So sánh : a) 6 20 và 1+ 6 b) 17 12 2 và 2 1 c) 28 16 3 và 3 2 + + + - - 60. Cho biểu thức : 2 A x x 4x 4 = - - + a) Tìm tập xác định của biểu thức A. b) Rút gọn biểu thức A. 61. Rút gọn các biểu thức sau : a) 11 2 10 b) 9 2 14 - - 3 11 6 2 5 2 6 c) 2 6 2 5 7 2 10 + + - + + + - + 62. Cho a + b + c = 0 ; a, b, c ≠ 0. Chứng minh đẳng thức : 2 2 2 1 1 1 1 1 1 a b c a b c + + = + + 63. Giải bất phương trình : 2 x 16x 60 x 6 - + < - . 64. Tìm x sao cho : 2 2 x 3 3 x - + £ . 65. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của A = x 2 + y 2 , biết rằng : x 2 (x 2 + 2y 2 – 3) + (y 2 – 2) 2 = 1 (1) 66. Tìm x để biểu thức có nghĩa: 2 2 1 16 x a) A b) B x 8x 8 2x 1 x 2x 1 - = = + - + + - - . 67. Cho biểu thức : 2 2 2 2 x x 2x x x 2x A x x 2x x x 2x + - - - = - - - + - . a) Tìm giá trị của x để biểu thức A có nghĩa. b) Rút gọn biểu thức A. c) Tìm giá trị của x để A < 2. 68. Tìm 20 chữ số thập phân đầu tiên của số : 0,9999 9 (20 chữ số 9) 69. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của : A = | x - 2 | + | y – 1 | với | x | + | y | = 5 70. Tìm giá trị nhỏ nhất của A = x 4 + y 4 + z 4 biết rằng xy + yz + zx = 1 71. Trong hai số : n n 2 và 2 n+1 + + (n là số nguyên dương), số nào lớn hơn ? WWW.MATHVN.COM MAI TRỌNG MẬU www.MATHVN.com 5 72. Cho biểu thức A 7 4 3 7 4 3 = + + - . Tính giá trị của A theo hai cách. 73. Tính : ( 2 3 5)( 2 3 5)( 2 3 5)( 2 3 5) + + + - - + - + + 74. Chứng minh các số sau là số vô tỉ : 3 5 ; 3 2 ; 2 2 3 + - + 75. Hãy so sánh hai số : a 3 3 3 và b=2 2 1 = - - ; 5 1 2 5 và 2 + + 76. So sánh 4 7 4 7 2 + - - - và số 0. 77. Rút gọn biểu thức : 2 3 6 8 4 Q 2 3 4 + + + + = + + . 78. Cho P 14 40 56 140 = + + + . Hãy biểu diễn P dưới dạng tổng của 3 căn thức bậc hai 79. Tính giá trị của biểu thức x 2 + y 2 biết rằng : 2 2 x 1 y y 1 x 1 - + - = . 80. Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của : A 1 x 1 x = - + + . 81. Tìm giá trị lớn nhất của : ( ) 2 M a b = + với a, b > 0 và a + b ≤ 1. 82. CMR trong các số 2b c 2 ad ; 2c d 2 ab ; 2d a 2 bc ; 2a b 2 cd + - + - + - + - có ít nhất hai số dương (a, b, c, d > 0). 83. Rút gọn biểu thức : N 4 6 8 3 4 2 18 = + + + . 84. Cho x y z xy yz zx + + = + + , trong đó x, y, z > 0. Chứng minh x = y = z. 85. Cho a 1 , a 2 , …, a n > 0 và a 1 a 2 …a n = 1. Chứng minh: (1 + a 1 )(1 + a 2 )…(1 + a n ) ≥ 2 n . 86. Chứng minh : ( ) 2 a b 2 2(a b) ab + ³ + (a, b ≥ 0). 87. Chứng minh rằng nếu các đoạn thẳng có độ dài a, b, c lập được thành một tam giác thì các đoạn thẳng có độ dài a , b , c cũng lập được thành một tam giác. 88. Rút gọn : a) 2 ab b a A b b - = - b) 2 (x 2) 8x B 2 x x + - = - . 89. Chứng minh rằng với mọi số thực a, ta đều có : 2 2 a 2 2 a 1 + ³ + . Khi nào có đẳng thức ? 90. Tính : A 3 5 3 5 = + + - bằng hai cách. 91. So sánh : a) 3 7 5 2 và 6,9 b) 13 12 và 7 6 5 + - - 92. Tính : 2 3 2 3 P 2 2 3 2 2 3 + - = + + + - - . 93. Giải phương trình : x 2 3 2x 5 x 2 2x 5 2 2 + + - + - - - = . 94. Chứng minh rằng ta luôn có : n 1.3.5 (2n 1) 1 P 2.4.6 2n 2n 1 - = < + ; "n Î Z + WWW.MATHVN.COM MAI TRỌNG MẬU www.MATHVN.com 6 95. Chứng minh rằng nếu a, b > 0 thì 2 2 a b a b b a + £ + . 96. Rút gọn biểu thức : A = 2 x 4(x 1) x 4(x 1) 1 . 1 x 1 x 4(x 1) - - + + - æ ö - ç ÷ - è ø - - . 97. Chứng minh các đẳng thức sau : a b b a 1 a) : a b ab a b + = - - (a, b > 0 ; a ≠ b) 14 7 15 5 1 a a a a b) : 2 c) 1 1 1 a 1 2 1 3 7 5 a 1 a 1 æ ö æ öæ ö - - + - + = - + - = - ç ÷ ç ÷ç ÷ - - - + - è ø è øè ø (a > 0). 98. Tính : a) 5 3 29 6 20 ; b) 2 3 5 13 48 - - - + - + . c) 7 48 28 16 3 . 7 48 æ ö + - - + ç ÷ è ø . 99. So sánh : a) 3 5 và 15 b) 2 15 và 12 7 + + + 16 c) 18 19 và 9 d) và 5. 25 2 + 100. Cho hằng đẳng thức : 2 2 a a b a a b a b 2 2 + - - - ± = ± (a, b > 0 và a 2 – b > 0). Áp dụng kết quả để rút gọn : 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 a) ; b) 2 2 3 2 2 3 17 12 2 17 12 2 + - - + + - + + - - - + 2 10 30 2 2 6 2 c) : 2 10 2 2 3 1 + - - - - 101. Xác định giá trị các biểu thức sau : 2 2 2 2 xy x 1. y 1 a) A xy x 1. y 1 - - - = + - - với 1 1 1 1 x a , y b 2 a 2 b æ ö æ ö = + = + ç ÷ ç ÷ è ø è ø (a > 1 ; b > 1) a bx a bx b) B a bx a bx + + - = + - - với ( ) 2 2am x , m 1 b 1 m = < + . 102. Cho biểu thức 2 2 2x x 1 P(x) 3x 4x 1 - - = - + a) Tìm tất cả các giá trị của x để P(x) xác định. Rút gọn P(x). b) Chứng minh rằng nếu x > 1 thì P(x).P(- x) < 0. 103. Cho biểu thức 2 x 2 4 x 2 x 2 4 x 2 A 4 4 1 x x + - - + + + - = - + . WWW.MATHVN.COM MAI TRỌNG MẬU www.MATHVN.com 7 a) Rút gọn biểu thức A. b) Tìm các số nguyên x để biểu thức A là một số nguyên. 104. Tìm giá trị lớn nhất (nếu có) hoặc giá trị nhỏ nhất (nếu có) của các biểu thức sau: 2 a) 9 x b) x x (x 0) c) 1 2 x d) x 5 4 - - > + - - - 2 2 1 e) 1 2 1 3x g) 2x 2x 5 h) 1 x 2x 5 i) 2x x 3 - - - + - - + + - + 105. Rút gọn biểu thức : A x 2x 1 x 2x 1 = + - - - - , bằng ba cách ? 106. Rút gọn các biểu thức sau : a) 5 3 5 48 10 7 4 3 + - + b) 4 10 2 5 4 10 2 5 c) 94 42 5 94 42 5 + + + - + - - + . 107. Chứng minh các hằng đẳng thức với b ≥ 0 ; a ≥ b a) ( ) 2 a b a b 2 a a b + ± - = ± - b) 2 2 a a b a a b a b 2 2 + - - - ± = ± 108. Rút gọn biểu thức : A x 2 2x 4 x 2 2x 4 = + - + - - 109. Tìm x và y sao cho : x y 2 x y 2 + - = + - 110. Chứng minh bất đẳng thức : ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 a b c d a c b d + + + ³ + + + . 111. Cho a, b, c > 0. Chứng minh : 2 2 2 a b c a b c b c c a a b 2 + + + + ³ + + + . 112. Cho a, b, c > 0 ; a + b + c = 1. Chứng minh : a) a 1 b 1 c 1 3,5 b) a b b c c a 6 + + + + + < + + + + + £ . 113. CM : ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 a c b c a d b d (a b)(c d) + + + + + ³ + + với a, b, c, d > 0. 114. Tìm giá trị nhỏ nhất của : A x x = + . 115. Tìm giá trị nhỏ nhất của : (x a)(x b) A x + + = . 116. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của A = 2x + 3y biết 2x 2 + 3y 2 ≤ 5. 117. Tìm giá trị lớn nhất của A = x + 2 x - . 118. Giải phương trình : x 1 5x 1 3x 2 - - - = - 119. Giải phương trình : x 2 x 1 x 2 x 1 2 + - + - - = 120. Giải phương trình : 2 2 3x 21x 18 2 x 7x 7 2 + + + + + = 121. Giải phương trình : 2 2 2 3x 6x 7 5x 10x 14 4 2x x + + + + + = - - 122. Chứng minh các số sau là số vô tỉ : 3 2 ; 2 2 3 - + 123. Chứng minh x 2 4 x 2 - + - £ . 124. Chứng minh bất đẳng thức sau bằng phương pháp hình học : 2 2 2 2 a b . b c b(a c) + + ³ + với a, b, c > 0. WWW.MATHVN.COM MAI TRỌNG MẬU www.MATHVN.com 8 125. Chứng minh (a b)(c d) ac bd + + ³ + với a, b, c, d > 0. 126. Chứng minh rằng nếu các đoạn thẳng có độ dài a, b, c lập được thành một tam giác thì các đoạn thẳng có độ dài a , b , c cũng lập được thành một tam giác. 127. Chứng minh 2 (a b) a b a b b a 2 4 + + + ³ + với a, b ≥ 0. 128. Chứng minh a b c 2 b c a c a b + + > + + + với a, b, c > 0. 129. Cho 2 2 x 1 y y 1 x 1 - + - = . Chứng minh rằng x 2 + y 2 = 1. 130. Tìm giá trị nhỏ nhất của A x 2 x 1 x 2 x 1 = - - + + - 131. Tìm GTNN, GTLN của A 1 x 1 x = - + + . 132. Tìm giá trị nhỏ nhất của 2 2 A x 1 x 2x 5 = + + - + 133. Tìm giá trị nhỏ nhất của 2 2 A x 4x 12 x 2x 3 = - + + - - + + . 134. Tìm GTNN, GTLN của : ( ) 2 2 a) A 2x 5 x b) A x 99 101 x = + - = + - 135. Tìm GTNN của A = x + y biết x, y > 0 thỏa mãn a b 1 x y + = (a và b là hằng số dương). 136. Tìm GTNN của A = (x + y)(x + z) với x, y, z > 0 , xyz(x + y + z) = 1. 137. Tìm GTNN của xy yz zx A z x y = + + với x, y, z > 0 , x + y + z = 1. 138. Tìm GTNN của 2 2 2 x y z A x y y z z x = + + + + + biết x, y, z > 0 , xy yz zx 1 + + = . 139. Tìm giá trị lớn nhất của : a) ( ) 2 A a b = + với a, b > 0 , a + b ≤ 1 b) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4 4 4 4 4 4 B a b a c a d b c b d c d = + + + + + + + + + + + với a, b, c, d > 0 và a + b + c + d = 1. 140. Tìm giá trị nhỏ nhất của A = 3 x + 3 y với x + y = 4. 141. Tìm GTNN của b c A c d a b = + + + với b + c ≥ a + d ; b, c > 0 ; a, d ≥ 0. 142. Giải các phương trình sau : 2 2 a) x 5x 2 3x 12 0 b) x 4x 8 x 1 c) 4x 1 3x 4 1 - - + = - = - + - + = d) x 1 x 1 2 e) x 2 x 1 x 1 1 g) x 2x 1 x 2x 1 2 - - + = - - - - = + - + - - = h) x 2 4 x 2 x 7 6 x 2 1 i) x x 1 x 1 + - - + + - - = + + - = 2 2 2 k) 1 x x x 1 l) 2x 8x 6 x 1 2x 2 - - = - + + + - = + 2 2 m) x 6 x 2 x 1 n) x 1 x 10 x 2 x 5 + = - - + + + = + + + ( ) ( ) 2 o) x 1 x 3 2 x 1 x 3x 5 4 2x - + + + - - + = - WWW.MATHVN.COM MAI TRỌNG MẬU www.MATHVN.com 9 p) 2x 3 x 2 2x 2 x 2 1 2 x 2 + + + + + - + = + + . 2 2 q) 2x 9x 4 3 2x 1 2x 21x 11 - + + - = + - 143. Rút gọn biểu thức : ( ) ( ) A 2 2 5 3 2 18 20 2 2 = - + - + . 144. Chứng minh rằng, "n Î Z + , ta luôn có : ( ) 1 1 1 1 2 n 1 1 2 3 n + + + + > + - . 145. Trục căn thức ở mẫu : 1 1 a) b) 1 2 5 x x 1 + + + + . 146. Tính : a) 5 3 29 6 20 b) 6 2 5 13 48 c) 5 3 29 12 5 - - - + - + - - - 147. Cho ( ) ( ) a 3 5. 3 5 10 2 = - + - . Chứng minh rằng a là số tự nhiên. 148. Cho 3 2 2 3 2 2 b 17 12 2 17 12 2 - + = - - + . b có phải là số tự nhiên không ? 149. Giải các phương trình sau : ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) a) 3 1 x x 4 3 0 b) 3 1 x 2 3 1 x 3 3 5 x 5 x x 3 x 3 c) 2 d) x x 5 5 5 x x 3 - - + - = - = + - - - + - - = + - = - + - 150. Tính giá trị của biểu thức : M 12 5 29 25 4 21 12 5 29 25 4 21 = - + + - + - - 151. Rút gọn : 1 1 1 1 A 1 2 2 3 3 4 n 1 n = + + + + + + + - + . 152. Cho biểu thức : 1 1 1 1 P 2 3 3 4 4 5 2n 2n 1 = - + - + - - - - + a) Rút gọn P. b) P có phải là số hữu tỉ không ? 153. Tính : 1 1 1 1 A 2 1 1 2 3 2 2 3 4 3 3 4 100 99 99 100 = + + + + + + + + . 154. Chứng minh : 1 1 1 1 n 2 3 n + + + + > . 155. Cho a 17 1 = - . Hãy tính giá trị của biểu thức: A = (a 5 + 2a 4 – 17a 3 – a 2 + 18a – 17) 2000 . 156. Chứng minh : a a 1 a 2 a 3 - - < - - - (a ≥ 3) 157. Chứng minh : 2 1 x x 0 2 - + > (x ≥ 0) 158. Tìm giá trị lớn nhất của S x 1 y 2 = - + - , biết x + y = 4. 159. Tính giá trị của biểu thức sau với 3 1 2a 1 2a a : A 4 1 1 2a 1 1 2a + - = = + + + - - . WWW.MATHVN.COM MAI TRỌNG MẬU www.MATHVN.com 10 160. Chứng minh các đẳng thức sau : ( ) ( ) ( ) a) 4 15 10 6 4 15 2 b) 4 2 2 6 2 3 1 + - - = + = + ( )( ) ( ) 2 c) 3 5 3 5 10 2 8 d) 7 48 3 1 e) 17 4 9 4 5 5 2 2 - + - = + = + - + = - 161. Chứng minh các bất đẳng thức sau : 5 5 5 5 a) 27 6 48 b) 10 0 5 5 5 5 + - + > + - < - + 5 1 5 1 1 c) 3 4 2 0,2 1,01 0 3 1 5 3 1 3 5 æ öæ ö + - + - + - > ç ÷ç ÷ + + + - è øè ø 2 3 1 2 3 3 3 1 d) 3 2 0 2 6 2 6 2 6 2 6 2 æ ö + - - + + - + - > ç ÷ + - + è ø e) 2 2 2 1 2 2 2 1 1,9 g) 17 12 2 2 3 1 + - + - - > + - > - ( ) ( ) 2 2 3 2 2 h) 3 5 7 3 5 7 3 i) 0,8 4 + + - + + - + + < < 162. Chứng minh rằng : 1 2 n 1 2 n 2 n 2 n 1 n + - < < - - . Từ đó suy ra: 1 1 1 2004 1 2005 2 3 1006009 < + + + + < 163. Trục căn thức ở mẫu : 3 3 2 3 4 3 a) b) 2 3 6 8 4 2 2 4 + + + + + + + + . 164. Cho 3 2 3 2 x và y= 3 2 3 2 + - = - + . Tính A = 5x 2 + 6xy + 5y 2 . 165. Chứng minh bất đẳng thức sau : 2002 2003 2002 2003 2003 2002 + > + . 166. Tính giá trị của biểu thức : 2 2 x 3xy y A x y 2 - + = + + với x 3 5 và y 3 5 = + = - . 167. Giải phương trình : 2 6x 3 3 2 x x x 1 x - = + - - - . 168. Giải bất các pt : a) 1 3 3 5x 72 b) 10x 14 1 c) 2 2 2 2x 4 4 + ³ - ³ + + ³ . 169. Rút gọn các biểu thức sau : a 1 a) A 5 3 29 12 5 b) B 1 a a(a 1) a a - = - - - = - + - + 2 2 2 2 2 2 x 3 2 x 9 x 5x 6 x 9 x c) C d) D 2x 6 x 9 3x x (x 2) 9 x + + - + + + - = = - + - - + + - [...]... (x – 1)2 < 2 Û - 2 < x – 1 < 2 Þ kq 68 Đặt 0 ,99 9 99 = a Ta sẽ chứng minh 20 chữ số thập phân đầu tiên của a là các chữ số 1 24 4 3 c) A < 2 Û 20 chữ số 9 a < 1 Thật vậy ta có : 0 < a < 1 Þ a(a – 1) < 0 Þ a2 – a < 0 Þ a2 < a Từ a2 < a < 1 suy ra a < a < 1 Vậy 0 ,99 9 99 = 0 ,99 9 99 1 24 4 3 1 24 4 3 9 Muốn vậy chỉ cần chứng minh a < 20 chữ số 9 20 chữ số 9 69 a) Tìm giá trị lớn nhất Áp dụng | a + b | ≥... 2 + y - 2 1 = £ = = y y 2 2y 2 2 2 ìx - 1 = 1 1 2 2+ 2 max B = + = Û í Û 2 4 4 ỵy - 2 = 2 a+b 2 2(y - 2) ab £ 2 Theo bất đẳng thức Cauchy : 2 4 ìx = 2 í ỵy = 4 1 1 ,b= Ta thấy 199 7 + 199 6 199 8 + 199 7 199 7 + 199 6 < 199 8 + 199 7 183 a = Nên a < b 184 a) min A = 5 - 2 6 với x = 0 max A = b) min B = 0 với x = 1 ± 5 max B = 1 với x = ± 5 6 5 với x = 1 x 2 + (1 - x 2 ) 1 = 2 2 2 2 ìx = 1 - x 1 2 max A =... biết x, y ≥ 0 ; x2 + y2 = 1 A = x x + y y biết x + y = 1 1 - x + x 2 - 3x + 2 + (x - 2) x -1 = 3 x-2 180 Giải phương trình : x 2 + 2x - 9 = 6 + 4x + 2x 2 1 1 1 1 + + + + < 2 2 3 2 4 3 (n + 1) n 1 1 1 1 182 Cho A = + + + + Hãy so sánh A và 1 ,99 9 1. 199 9 2. 199 8 3. 199 7 199 9.1 183 Cho 3 số x, y và x + y là số hữu tỉ Chứng minh rằng mỗi số x ; y đều là số 181 CMR, "n Ỵ Z+ , ta có : hữu tỉ 3+ 2 - 2 6 ; b... : A = 2x + 5 - x 2 ≥ - 2 5 Min A = - 2 5 với x = - 5 b) Xét biểu thức phụ | A | và áp dụng các bất đẳng thức Bunhiacơpxki và Cauchy : A =x ( ) 99 99 + 1 101 - x 2 £ x (99 + 1) (99 + 101 - x 2 ) = x 10 200 - x 2 < x 2 + 200 - x 2 = 1000 2 ìx 2 £ 101 ï 99 ï 99 A = 1000 Û í = Û x = ±10 Do đó : - 1000 < A < 1000 1 101 - x 2 ï ïx 2 = 200 - x 2 ỵ < 10 min A = - 1000 với x = - 10 ; max A = 1000 với x = 10... chữ số 9 liền sau dấu phẩy b) Số ( 7 + 4 3 ) có mười chữ số 9 liền sau dấu phẩy 7 a) Số 10 n nhất (n Ỵ N*), ví dụ : 1 = 1 Þ a1 = 1 ; 2 » 1, 4 Þ a 2 = 1 ; 3 » 1,7 Þ a 3 = 2 ; 1 1 1 1 Tính : + + + + a1 a 2 a 3 a 198 0 212 Kí hiệu an là số ngun gần a) a n = 2 + 2 + + 2 + 2 213 Tìm phần ngun của các số (có n dấu căn) : b) a n = 4 + 4 + + 4 + 4 4 = 2 Þ a4 = 2 c) a n = 199 6 + 199 6 + + 199 6 + 199 6 214... (a – 1)2 + (b – 1)2 + 2. 199 8 ≥ 2. 199 8 Þ M ≥ 199 8 ìa + b - 2 = 0 ï Dấu “ = “ xảy ra khi có đồng thời : ía - 1 = 0 Vậy min M = 199 8 Û a = b = 1 ïb - 1 = 0 ỵ 14 Giải tương tự bài 13 15 Đưa đẳng thức đã cho về dạng : (x – 1)2 + 4(y – 1)2 + (x – 3)2 + 1 = 0 16 A = 18 1 1 1 1 = £ max A= Û x = 2 2 x - 4x + 9 ( x - 2 ) + 5 5 5 2 www.MATHVN.com WWW.MATHVN.COM MAI TRỌNG MẬU 7 + 15 < 9 + 16 = 3 + 4 = 7 Vậy... 172 Tìm GTLN của : a) A = x - 1 + y - 2 biết x + y = 4 ; E= b) B = y-2 x -1 + x y 173 Cho a = 199 7 - 199 6 ; b = 199 8 - 199 7 So sánh a với b, số nào lớn hơn ? 174 Tìm GTNN, GTLN của : a) A = 1 5+2 6-x 175 Tìm giá trị lớn nhất của 176 Tìm giá trị lớn nhất của 177 Tìm GTNN, GTLN của 178 Tìm GTNN, GTLN của 1 79 Giải phương trình : 2 b) B = - x 2 + 2x + 4 A = x 1- x2 A = | x – y | biết x2 + 4y2 = 1 A =... 1 (2) Đặt x n = k + k Theo (2) ta có x1 < 1 và k < 1 10 10 10 10 10 10 Tức là 96 ≤ Cho n nhận lần lượt các giá trị 2, 3, 4, …, các giá trị của xn tăng dần, mỗi lần tăng khơng q 1 đơn vị, khi đó [ x n ] sẽ trải qua các giá trị 1, 2, 3, … Đến một lúc nào đó ta có é x p ù = 96 Khi đó ë û 96 ≤ xp < 97 tức là 96 ≤ a 15p + < 97 Bất đẳng thức (1) được chứng minh 10 k 10 k 42 a) Do hai vế của bất đẳng thức... + 3 5 + 17 là nghiệm của phương trình x3 – 6x – 10 = 0 1 248 Cho x = 3 15 4 - 15 + 3 4 - 15 Tính giá trị biểu thức y = x3 – 3x + 198 7 www.MATHVN.com WWW.MATHVN.COM MAI TRỌNG MẬU a + 2 + 5 2 49 Chứng minh đẳng thức : 3 9- 4 5 = - 3 a -1 2 - 5 3 9 + 4 5 - 3 a 2 + 3 a ỉ3 ư 9 + 4 5 + 3 2 + 5 ÷ 3 5 - 2 - 2,1 < 0 è ø 250 Chứng minh bất đẳng thức : ç 251 Rút gọn các biểu thức sau : ỉ ư ç 1+ 23 1 a + a b... ta được : ỉ 2x + xy ư 2x.xy £ ç ÷ =4 è 2 ø 2 Dấu “ = “ xảy ra khi : 2x = xy = 4 : 2 tức là khi x = 1, y = 2 Þ max A = 2 Û x = 2, y = 2 21 Bất đẳng thức Cauchy viết lại dưới dạng : 1 2 199 8 > Áp dụng ta có S > 2 199 9 ab a + b 22 Chứng minh như bài 1 x y x 2 + y 2 - 2xy (x - y) 2 x y + -2= = ³ 0 Vậy + ³ 2 y x xy xy y x 2 2 2 2 ỉx y ư ỉx ỉx y ư ỉx ỉx b) Ta có : A = ç 2 + 2 ÷ - ç + ÷ = ç 2 + 2 ÷ . kiện x, y > 0 và 2x + xy = 4. 21. Cho 1 1 1 1 S 1. 199 8 2. 199 7 k( 199 8 k 1) 199 8 1 = + + + + + - + - . Hãy so sánh S và 199 8 2. 199 9 . 22. Chứng minh rằng : Nếu số tự nhiên a không phải. 1 2 2 3 2 4 3 (n 1) n + + + + < + . 182. Cho 1 1 1 1 A 1. 199 9 2. 199 8 3. 199 7 199 9.1 = + + + + . Hãy so sánh A và 1 ,99 9. 183. Cho 3 số x, y và x y + là số hữu tỉ. Chứng minh rằng mỗi. = Tớnh : 1 2 3 198 0 1 1 1 1 a a a a + + + + . 213. Tỡm phn nguyờn ca cỏc s (cú n du cn) : a) n a 2 2 2 2 = + + + + b) n a 4 4 4 4 = + + + + c) n a 199 6 199 6 199 6 199 6 = + + + + 214.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 9, Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 9,

Từ khóa liên quan