Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8

81 3.2K 3
Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Lưu ý:Thường chỉ gặp 5 oxit bazơ tan được trong nước là Li2O, Na2O, K2O, CaO, BaO. Đây cũng là các oxit bazơ có thể tác dụng với oxit axit.Đối với bazơ, có các tính chất chung cho cả 2 loại nhưng có những tính chất chỉ của Kiềm hoặc bazơ không tanMột số loại hợp chất có các tính chất hoá học riêng, trong này không đề cập tới, có thể xem phần đọc thêm hoặc các bài giới thiệu riêng trong sgk.

Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 - Ngoài ra có thể chia axit thành axit mạnh và axit yếu Axit mạnh Axit trung bình Axit yếu Axit rất yếu 1 HỢP CHẤT VÔ CƠ Oxit (A x O y ) Axit (H n B) BAZƠ- M(OH) n MUỐI (M x B y ) Oxit axit: CO 2 , SO 2 , SO 3 , NO 2 , N 2 O 5 , SiO 2 , P 2 O 5 Oxit bazơ: Li 2 O, Na 2 O, K 2 O, CaO, BaO, CuO,Fe 2 O 3 Oxit trung tính: CO, NO… Oxit lưỡng tính: ZnO, Al 2 O 3 , Cr 2 O 3 Axit không có oxi (Hidraxit): HCl, HBr, H 2 S, HF Axit có oxi (Oxaxit): HNO 3 , H 2 SO 4 , H 3 PO 4 …. Bazơ tan (Kiềm): NaOH, KOH, Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 Bazơ không tan: Mg(OH) 2 , Cu(OH) 2 , Fe(OH) 3 … Muối axit: NaHSO 4 , NaHCO 3 , Ca(HCO 3 ) 2 … Muối trung hoà: NaCl, KNO 3 , CaCO 3 … PHÂN LOẠI HCVC HNO 3 H 2 SO 4 HCl H 3 PO 4 H 2 SO 3 CH 3 COOH H 2 CO 3 H 2 S Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 Tính chất hoá học của các hợp chất vô cơ 2 + dd Muối + axit + dd bazơ + kim loại t 0 + dd muối t 0 + axit+ Oxax + Oxit Bazơ + Bazơ + dd Muối + KL+ Nước+ Nước Oxit axit OXIT BAZƠ MUỐI + NƯỚ C axit KIỀM MUỐI + dd Axit+ dd Bazơ Axit MUỐI + H2O QUỲ TÍM → ĐỎ MUỐI + H 2 MUỐI + AXIT MUỐI BAZƠ KIỀM K.TAN QUỲ TÍM → XANH PHENOLPHALEIN K.MÀU → HỒNG MUỐI + H 2 O oxit + h 2 O MUỐI + AXIT MUỐI + BAZƠ MUỐI + MUỐI MUỐI + KIM LOẠI CÁC SẢN PHẨM KHÁC NHAU TCHH CỦA OXIT TCHH CỦA AXIT TCHH CỦA MUỐITCHH CỦA BAZƠ Lưu ý: Thường chỉ gặp 5 oxit bazơ tan được trong nước là Li 2 O, Na 2 O, K 2 O, CaO, BaO. Đây cũng là các oxit bazơ có thể tác dụng với oxit axit. Đối với bazơ, có các tính chất chung cho cả 2 loại nhưng có những tính chất chỉ của Kiềm hoặc bazơ không tan Một số loại hợp chất có các tính chất hoá học riêng, trong này không đề cập tới, có thể xem phần đọc thêm hoặc các bài giới thiệu riêng trong sgk. MUỐI + BAZƠ Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ Các phương trình hoá học minh hoạ thường gặp Các phương trình hoá học minh hoạ thường gặp 4Al + 3O 2 → 2Al 2 O 3 CuO + H 2 0 t → Cu + H 2 O Fe 2 O 3 + 3CO 0 t → 2Fe + 3CO 2 S + O 2 → SO 2 CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 Cu(OH) 2 0 t → CuO + H 2 O CaO + 2HCl → CaCl 2 + H 2 O CaO + CO 2 → CaCO 3 Na 2 CO 3 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 ↓ + 2NaOH NaOH + HCl → NaCl + H 2 O 2NaOH + CO 2 → Na 2 CO 3 + H 2 O BaCl 2 + Na 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ + 2NaCl SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 P 2 O 5 + 3H 2 O → 2H 3 PO 4 P 2 O 5 + 6NaOH → 2Na 3 PO 4 + 3H 2 O N 2 O 5 + Na 2 O → 2NaNO 3 BaCl 2 + H 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ + 2HCl 2HCl + Fe → FeCl 2 + H 2 3 Phân huỷ + H 2 O + dd Kiềm + Oxbz + Bazơ + Axit + Kim loại + dd Kiềm + Axit + Oxax + dd Muối t 0 + H 2 O + Axit + Oxi+ H 2 , CO+ Oxi MUỐI + H 2 O Oxit axitOXIT BAZƠ BAZƠ KIỀM K.TAN + Oxax KIM LOẠI Phi kim + Oxbz + dd Muối AXIT MẠNH YẾU Lưu ý: - Một số oxit kim loại như Al 2 O 3 , MgO, BaO, CaO, Na 2 O, K 2 O … không bị H 2 , CO khử. - Các oxit kim loại khi ở trạng thái hoá trị cao là oxit axit như: CrO 3 , Mn 2 O 7 ,… - Các phản ứng hoá học xảy ra phải tuân theo các điều kiện của từng phản ứng. - Khi oxit axit tác dụng với dd Kiềm thì tuỳ theo tỉ lệ số mol sẽ tạo ra muối axit hay muối trung hoà. VD: NaOH + CO 2 → NaHCO 3 2NaOH + CO 2 → Na 2 CO 3 + H 2 O - Khi tác dụng với H2SO4 đặc, kim loại sẽ thể hiện hoá trị cao nhất, không giải phóng Hidro VD: Cu + 2H 2 SO 4 → CuSO 4 + SO 2 ↑ + H 2 O Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 2HCl + Ba(OH) 2 → BaCl 2 + 2H 2 O 6HCl + Fe 2 O 3 → 2FeCl 3 + 3H 2 O 2HCl + CaCO 3 → CaCl 2 + 2H 2 O ®iÒu chÕ c¸c hîp chÊt v« c¬ ®iÒu chÕ c¸c hîp chÊt v« c¬ ` 4 19 20 21 13 14 15 16 17 12 6 7 8 9 10 11 1 2 3 5 4 KIM LOẠI + OXI Phi kim + oxi HỢP CHẤT + OXI oxit NHIỆT PHÂN MUỐI NHIỆT PHÂN BAZƠ KHÔNG TAN BAZƠ Phi kim + hidro OXIT AXIT + NƯỚC AXIT MẠNH + MUỐI KIỀM + DD MUỐI OXIT BAZƠ + NƯỚC ĐIỆN PHÂN DD MUỐI (CÓ MÀNG NGĂN) Axit 1. 3Fe + 2O 2 0 t → Fe 3 O 4 2. 4P + 5O 2 0 t → 2P 2 O 5 3. CH 4 + O 2 0 t → CO 2 + 2H 2 O 4. CaCO 3 0 t → CaO + CO 2 5. Cu(OH) 2 0 t → CuO + H 2 O 6. Cl 2 + H 2 askt → 2HCl 7. SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 8. BaCl 2 + H 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ + 2HCl 9. Ca(OH) 2 + Na 2 CO 3 → CaCO 3 ↓ + 2NaOH 10. CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 11. NaCl + 2H2O dpdd → NaOH + Cl 2 ↑ + H 2 ↑ AXIT + BAZƠ OXIT BAZƠ + DD AXIT OXIT AXIT + DD KIỀM OXIT AXIT + OXIT BAZƠ DD MUỐI + DD MUỐI DD MUỐI + DD KIỀM MUỐI KIM LOẠI + PHI KIM KIM LOẠI + DD AXIT KIM LOẠI + DD MUỐI 12. Ba(OH) 2 + H 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ + 2H 2 O 13. CuO + 2HCl → CuCl 2 + H 2 O 14. SO 2 + 2NaOH →Na 2 SO 3 + H 2 O 15. CaO + CO 2 → CaCO 3 16. BaCl 2 + Na 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ + 2NaCl 17. CuSO 4 + 2NaOH → Cu(OH) 2 + Na 2 SO 4 18. CaCO 3 + 2HCl → CaCl 2 + CO 2 ↑ + H 2 O 19. 2Fe + 3Cl 2 0 t → 2FeCl 3 20. Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 ↑ 21. Fe + CuSO 4 → FeSO 4 + Cu↓ Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 5 18 MUỐI + DD AXIT Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 Tính chất hoá học của kim loại Dãy hoạt động hoá học của kim loại. Dãy hoạt động hoá học của kim loại. K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au (Khi Nào May Aó Záp Sắt Phải Hỏi Cúc Bạc Vàng) ý nghĩa: K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt + O 2 : nhiệt độ thường ở nhiệt độ cao Khó phản ứng K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Tác dụng với nước Không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Tác dụng với các axit thông thường giải phóng Hidro Không tác dụng. K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt H2, CO không khử được oxit khử được oxit các kim loại này ở nhiệt độ cao Chú ý: - Các kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dd Kiềm và giải phóng khí Hidro. 6 + Axit + O 2 + Phi kim + DD Muối KIM LOẠI oxit MUỐI MUỐI + H 2 MUỐI + KL 1. 3Fe + 2O 2 0 t → Fe 3 O 4 2. 2Fe + 3Cl 2 0 t → 2FeCl 3 3. Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 ↑ 4. Fe + CuSO 4 → FeSO 4 + Cu↓ Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 - Trừ Au và Pt, các kim loại khác đều có thể tác dụng với HNO 3 và H 2 SO 4 đặc nhưng không giải phóng Hidro. So sánh tính chất hoá học của nhôm và sắt So sánh tính chất hoá học của nhôm và sắt * Giống: - Đều có các tính chất chung của kim loại. - Đều không tác dụng với HNO 3 và H 2 SO 4 đặc nguội * Khác: Tính chất Al (NTK = 27) Fe (NTK = 56) Tính chất vật lý - Kim loại màu trắng, có ánh kim, nhẹ, dẫn điện nhiệt tốt. - t 0 nc = 660 0 C - Là kim loại nhẹ, dễ dát mỏng, dẻo. - Kim loại màu trắng xám, có ánh kim, dẫn điện nhiệt kém hơn Nhôm. - t 0 nc = 1539 0 C - Là kim loại nặng, dẻo nên dễ rèn. Tác dụng với phi kim 2Al + 3Cl 2 0 t → 2AlCl 3 2Al + 3S 0 t → Al 2 S 3 2Fe + 3Cl 2 0 t → 2FeCl 3 Fe + S 0 t → FeS Tác dụng với axit 2Al + 6HCl → 2AlCl 3 + 3H 2 Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 Tác dụng với dd muối 2Al + 3FeSO 4 → Al 2 (SO 4 ) 3 + 3Fe Fe + 2AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 2 + 2Ag Tác dụng với dd Kiềm 2Al + 2NaOH + H 2 O → 2NaAlO 2 + 3H 2 Không phản ứng Hợp chất - Al 2 O 3 có tính lưỡng tính Al 2 O 3 + 6HCl → 2AlCl 3 + 3H 2 O Al 2 O 3 + 2NaOH→2NaAlO 2 + H2O - Al(OH) 3 kết tủa dạng keo, là hợp chất lưỡng tính - FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 đều là các oxit bazơ - Fe(OH) 2 màu trắng xanh - Fe(OH) 3 màu nâu đỏ Kết luận - Nhôm là kim loại lưỡng tính, có thể tác dụng với cả dd Axit và dd Kiềm. Trong các phản ứng hoá học, Nhôm thể hiện hoá trị III - Sắt thể hiện 2 hoá trị: II, III + Tác dụng với axit thông thường, với phi kim yếu, với dd muối: II + Tác dụng với H 2 SO 4 đặc nóng, dd HNO 3 , với phi kim mạnh: III Gang và thép Gang và thép Gang Thép Đ/N - Gang là hợp kim của Sắt với Cacbon và 1 số nguyên tố khác như Mn, Si, Sn (%C=2÷5%) - Thép là hợp kim của Sắt với Cacbon và 1 số nguyên tố khác (%C<2%) Sản xuất C + O2 0 t → CO 2 CO 2 + C 0 t → 2CO 3CO + Fe 2 O 3 0 t → 2Fe + 3CO 2 2Fe + O2 0 t → 2FeO FeO + C 0 t → Fe + CO FeO + Mn 0 t → Fe + MnO 7 Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 4CO + Fe 3 O 4 0 t → 3Fe + 4CO 2 CaO + SiO 2 0 t → CaSiO 3 2FeO + Si 0 t → 2Fe + SiO 2 Tính chất Cứng, giòn Cứng, đàn hồi tính chất hoá học của phi kim. tính chất hoá học của phi kim. 8 + Oxit KL + O 2 Ba dạng thù hình của Cacbon + NaOH + KOH, t 0 + NaOH + H 2 O + Kim loại + Hidro + Hidro + O 2 + Kim loại Phi Kim Oxit axit MUỐI CLORUA SẢN PHẨM KHÍ Clo HCl OXIT KIM LOẠI HOẶC MUỐI HCl + HClO NaCl + NaClO Níc Gia-ven KCl + KClO 3 cacbon Kim cương: Là chất rắn trong suốt, cứng, không dẫn điện. Làm đồ trang sức, mũi khoan, dao cắt kính. Than chì: Là chất rắn, mềm, có khả năng dẫn điện Làm điện cực, chất bôi trơn, ruột bút chì. Cacbon vô định hình: Là chất rắn, xốp, không có khả năng dẫn điện, có ính hấp phụ. Làm nhiên liệu, chế tạo mặt nạ phòng độc. CO 2 KIM LOẠI + CO 2 CÁC PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC ĐÁNG NHỚ 1. 2Fe + 3Cl 2 → 2FeCl 3 2. Fe + S 0 t → FeS 3. H 2 O + Cl 2 → HCl + HClO 4. 2NaOH + Cl 2 → NaCl + NaClO + H 2 O 5. 4HCl + MnO 2 0 t → MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O 6. NaCl + 2H 2 O dpdd mnx → 2NaOH + Cl 2 + H 2 6. C + 2CuO 0 t → 2Cu + CO 2 7. 3CO + Fe 2 O 3 0 t → 2Fe + 3CO 2 8. NaOH + CO 2 → NaHCO 3 9. 2NaOH + CO 2 → Na 2 CO 3 + H 2 O HỢP CHẤT HỮU CƠ Hidro cacbon DẪN XUẤT CỦA RH Hidrocabon no Ankan CTTQ C n H 2n+2 VD: CH 4 (Metan) Hidrocacbon không no Anken CTTQ: C n H 2n VD: C 2 H 4 (Etilen) Hidrocacbon không no Ankin CTTQ: C n H 2n-2 VD: C 2 H 4 (Axetilen) Hidrocacbon thơm Aren CTTQ C n H 2n-6 VD: C 6 H 6 (Benzen) Dẫn xuất chứa Halogen VD: C2H5Cl C6H5Br Dẫn xuất chứa Oxi VD: C 2 H 5 OH CH 3 COOH Chất béo Gluxit. Dẫn xuất chứa Nitơ VD: Protein PHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠ Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 Chuyên đề 1: Chuyên đề 1: Nguyên tử- Nguyên tố hoá học Nguyên tử- Nguyên tố hoá học I. Kiến thức cơ bản 1/ NT là hạt vô cùng nhỏ ,trung hoà về điện và từ đó tạo mọi chất .NT gồm hạt nhân mang điện tích + và vỏ tạo bởi electron (e) mang điện tích - 2/ Hạt nhân tạo bởi prôton (p) mang điện tích (+) và nơtron (n) ko mang điên .Những NT cùng loại có cùng số p trong hạt nhân .Khối lượng HN =khối lượng NT 3/Biết trong NT số p = số e .E luôn chuyển động và sắp xếp thành từng lớp.Nhờ e mà NT có khả năng liên kết đượcvới nhau 1/ Nguyên tố hoá học là những nguyên tử cùng loại,có cùng số p trong hạt nhân . Vởy : số P là số đặc trưng cho một nguyên tố hoá học . 4/ Cách biểu diễn nguyên tố:Mỗi nguyên tố được biễu diễn bằng một hay hai chữ cái ,chữ cái đầu được viết dạng hoa ,chữ cái hai nếu có viết thường Mỗi kí hiệu còn chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó. Vd:Kí hiệu Na biểu diễn {nguyên tố natri ,một nguyên tử natri } 5/Một đơn vị cacbon ( đvC) = 1/12khối lg của một nguên tử C m C =19,9206.10 -27 kg 1đvC =19,9206.10 -27 kg/12 = 1,66005.10 -27 kg. 6/Nguyên tử khối là khối lượng của1 nguyên tử tính bằng đơn vị C . II. Bài Tập Bài 1: Tổng số hạt p ,e ,n trong nguyên tử là 28 ,trong đó số hạt ko mang điện chiếm xấp xỉ 35% .Tính số hạt mỗi loaị .Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử . Bài 2 :nguyên tử sắt gồm 26 p,30 n ,26 e , a) Tính khối lượng e có trong 1 kg sắt ' b) Tính khối lượng sắt chứa 1kg e . Bài 3:Nguyên tử oxi có 8 p trong hạt nhân.Cho biết thành phần hạt nhân của 3 nguyên tử X,Y ,Z theo bảng sau: Nguyên tử Hạt nhân X 8p , 8 n Y 8p ,9n Z 8p , 10 n Những nguyên tử này thuộc cùng một nguyên tố nào ? vì sao ? Bài 4: a)Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử oxi . b)nguyên tử Y nhẹ hơn nguyên tử magie 0,5 lần . c) nguyên tử Z nặng hơn nguyên tử natri là 17 đvc . Hãy tính nguyên tử khối của X,Y ,Z .tên nguyên tố ,kí hiệu hoá học của nguyên tốđó ? 9 Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 Bài 5 : Một hợp chất có PTK bằng 62 .Trong phân tử oxi chiếm 25,8% theo khối lượng , còn lại là nguên tố natri .Hãy cho biết số nguyên tử của mỗi nguỷên tố có trong phân tử hợp chất . Bài 6 Nguyên tử X có tổng các hạt là 52 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 bhạt. a)Hãy xác định số p, số n và số e trong nguyên tử X. b) Vẽ sơ đồ nguyên tử X. c) Hãy viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tửư khối của nguyên tố X. Bài 7. Nguyên tử M có số n nhiều hơn số p là 1 và số hạt mang điện nhiêu hơn số hạt không mang điện là 10.Hãy xác định M là nguyên tố nào? Bài 8.Trong phản ứng hoá học cho biết: a) Hạt vi mô nào được bảo toàn, hạt nào có thể bị chia nhỏ ra? b) Nguyên tử có bị chia nhỏ không? c)Vì sao có sự biến đổi phân tử này thành phân tử khác? Vì sao có sự biến đổi chất này thành chất khác trong phản ứng hóa học? Chuyên đề 2 Chuyên đề 2 Chất và sự biến đổi chất Chất và sự biến đổi chất A/Kiến thức cần nhớ 1/.Hiện tượng vật lí là sự bién đổi hình dạng hay trạng thái của chất. 2/.Hiện tượng hoá học: là sự biến đổi chất này thành chất khác. 3/ Đơn chất: là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hoá học từ một nguyên tố hh có thể tạo nhiều đơn chất khác nhau 4/Hợp chất : là những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên. 5/Phân tử:là hạt gồm 1số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất . 6/Phân tử khối :- Là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon - PTK bằng tổng các nguyên tử khối có trong phân tử. 7/Trạng thái của chất:Tuỳ điều kiện một chất có thể tồn tại ơtrangj thái lỏng ,rắn hơi B/ Bài tập Bài 1:Khi đun nóng , đường bị phân huỷ biến đổi thành than và nước.Như vậy, phân tử đuường do nguyên tố nào tạo nên ?Đường là đơn chất hay hợp chất . Bài 2:a) Khi đánh diêm có lửa bắt cháy, hiện tượng đó là hiện tượng gì? b) Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học: trứng bị thối; mực hòa tan vào nước; tẩy màu vải xanh thành trắng. 10 [...]... ( giả sử là R ) 32 48 = 9, 6 ⇒ có 1 nguyên tố có số p < 5 Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 Vì Q và R liên tiếp trong nhóm nên : pQ = pR + 8 ( 5 ) Từ (3) ,(4) , ( 5) ta có : x’pR + (5- x’)( pR + 8) = 48 pR = 8 + 8x ' 5 x’ pR 1 3,2 2 4 ,8 3 6,4 pQ không xác định ion Vậy CTPT của hợp chất X là (NH4 )2SO4 Chuyên đề II a.Tính theo CTHH: 4 8 ( O) ⇔ 5pR – 8x’ = 8 ⇔ Vậy ion Y2- là... xuất vôi trong lò vôi người ta thường sắp xếp một lớp than, một lớp đá vôi, sau đó đốt lò Có những phản ứng hóa học nào xảy ra trong lò vôi? Phản ứng nào là phản ứng toả nhiệt; phản ứng nào là phản ứng thu nhiệt; phản ứng nào là phản ứng phân huỷ; phản ứng nào là phản ứng hóa hợp? 17 Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 Bài 4: Từ các hóa chất: Zn, nước, không khí và lưu huỳnh hãy... : đề bài ⇒ 2p + n = 58 ⇔ n = 58 – 2p ( 1 ) Mặt khác : p ≤ n ≤ 1,5p ( 2 ) ⇒ p ≤ 58 – 2p ≤ 1,5p giải ra được 16,5 ≤ p ≤ 19,3 ( p : nguyên ) Vậy p có thể nhận các giá trị : 17, 18, 19 P 17 18 19 N 24 22 20 NTK = n + p 41 40 39 Vậy nguyên tử Z thuộc nguyên tố Kali ( K ) 13.Tìm 2 nguyên tố A, B trong các trường hợp sau đây : 31 Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 a) Biết A, B đứng kế... thu được dung dịch 10,4% Tính x b) Cô cạn từ từ 200 ml dung dịch CuSO 4 0,2M thu được 10 gam tinh thể CuSO 4 yH2O Tính y 29 Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 Các dạng bài tập hóa học chương trình lớp 8- THCS Chuyên đề 1 Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học 1/ Nguyên tử (NT): - Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất Cấu tạo: + Hạt nhân mang điện tích (+)(Gồm:... 98x; mSO3 cho thêm vào là 80 x C% dung dịch mới: Giải ra ta có x = 10 + 98 x 20 = 80 x + 100 100 50 mol 410 ⇒ mSO thêm vào 9,756 gam 3 Cũng có thể giải theo phương trình pha trộn như đã nêu ở trên 4 Tính nồng độ các chất trong trường hợp các chất tan có phản ứng với nhau a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra để biết chất tạo thành sau phản 22 Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học. .. g/ml a) Nồng độ phần trăm của dung dịch CaCl2 là: A 4% B 3 ,8% C 3,9 % D Tất cả đều sai b) Nồng độ mol của dung dịch CaCl2 là: A 0,37M B 0,38M C 0,39M D 0,45M 25 Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 Hãy chọn đáp số đúng 10.a) Phải lấy bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 96%(D =1 ,84 g/ml) để trong đó có 2,45 gam H2SO4? 11.b) Oxi hóa hoàn toàn 5,6 lít khí SO2 (đktc) vào trong 57,2 ml dung... hiđroxit  → đồng (II) oxit + nước e) Natri oxit + cacbon đioxit  Natri cacbonat → Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Xác định chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử 18 Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 Bài 10 Có 4 chất rắn ở dạng bột là Al, Cu, Fe 2O3 và CuO Nếu chỉ dùng thuốc thử là dung dịch axit HCl có thể nhận biết được 4 chất trên được... 19 Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 Bài 15 a ) Hãy nêu phương pháp nhận biết các khí: cacbon đioxit, oxi,nitơ và hiđro b) Trình bày phương pháp hóa học tách riêng từng khí oxi và khí cacbonic ra khỏi hỗn hợp Viết các phương trình phản ứng Theo em để thu được khí CO2 có thể cho CaCO3 tác dụng với dung dịch axit HCl được không? Nếu không thì tại sao? Bài 16.a) Từ những hóa. .. công thức hợp chất là H2O 13 Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 Dạng 2: Nếu đề bài cho biết phân tử khối của hợp chất là MAxBy Cách giải: Giống trên thêm bước: MA.x + MB y = MAxBy Dạng 3: Biết thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố và Phân tử khối( M ) Cách giải: - Đặt công thức tổng quát: AxBy M x A %A = M y B %B = M AX BY 100 - Giải ra được x,y Bài 1: hợp chất X... KNO3; (NH2)2CO? 2: Tìm khối lượng nguyên tố trong một lượng hợp chất * Cách giải: CTHH có dạng AxBy - Tính khối lượng mol của hợp chất MAxBy = x.MA + y MB 33 Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 - Tìm khối lượng mol của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất: mA = x.MA , mB = y MB - Tính khối lượng từng nguyên tố trong lượng hợp chất đã cho mA.mAxBy x MA.mAxBy mB.mAxBy y MB mAxBy . giỏi môn hóa học lớp 8 5 18 MUỐI + DD AXIT Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 Tính chất hoá học của kim loại Dãy hoạt động hoá học của kim loại. Dãy hoạt động hoá học của. trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Xác định chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử. 18 Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 Bài 10. Có 4 chất rắn ở dạng bột. nguyên tố ,kí hiệu hoá học của nguyên tốđó ? 9 Tài liệu tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 Bài 5 : Một hợp chất có PTK bằng 62 .Trong phân tử oxi chiếm 25 ,8% theo khối lượng ,

Ngày đăng: 17/08/2014, 15:40

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • DẠNG : BIỆN LUẬN THEO TRƯỜNG HỢP

  • DẠNG: BIỆN LUẬN SO SÁNH

  • DẠNG BIỆN LUẬN THEO TRỊ SỐ TRUNG BÌNH

    • Có thể xác định độ tăng khối lượng ở (1) : m = 1,47 – 0,8=0,67 gam

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan