0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (139 trang)

Lượng tử húa

Một phần của tài liệu KỸ THUẬT NÉN ẢNH SỐ (Trang 85 -87 )

Sau khi lượng tử húa, cỏc hệ số DWT ó lđ ượng t ử được chuy n thành ể

dạng biểu diễn biờn độ cú dấu trước khi mó húa entropy.

c)Vựng mó húa đặc biệt ROI

Tớnh năng vựng mó húa đặc biệt ROI (Region Of Interest) là tớnh n ng ă độc đỏo c a tiờu chu n JPEG2000, cho phộp cỏc vựng khỏc nhau c a nh ủ ẩ ủ ả được mó húa với cỏc m c ứ độ tin c y khỏc nhau. Cỏc vựng này cú th cú hỡnh ậ ể

dạng bất kỳ và cú thể tỏch rời cỏc vựng khỏc.

Hỡnh 4.3 là một vớ dụ minh họ Ảa. nh tỏi tạo sau khi giải nộn được chỉ

ra ở hỡnh 4.3.a. Phần ROI ứng với vựng khoanh trũn. Hỡnh 4.3.b thể hiện sự

Hỡnh 4.3: Ảnh tỏi tạo với vựng (a) và phần sai khỏc so với ảnh gốc (b)

Phương phỏp ROI trong tiờu chuẩn JPEG2000 gọi là MAXSHIFT, là sự mở rộng phương phỏp mó húa ROI trờn cơ sở tỷ lệ.

Hỡnh 4.4: Mặt nạ ROI (a) và tỷ ệ l cỏc hệ ố s ROI (b)

Trong quỏ trỡnh mó húa ROI tỷ lệ, m t m t n nh phõn ộ ặ ạ ị được t o ra ạ

hỡnh 4.4.a. Cỏc bit với hệ số wavelet trong m t ROI s ộ ẽ được định thang t lỷ ệ

tới mặt phẳng bit cao hơn so với mặt phẳng bit tương ứng với vựng khụng phải ROI của ảnh. Đ ềi u này được minh họa trờn hỡnh 4.4.b.

Trong tiến trỡnh mó húa, cỏc m t phặ ẳng bit ROI quan trọng nhất được mó húa và truyề đn i trước khi mó húa cỏc mặt phẳng bit của vựng khụng phải là ROI. Kết quả là trong tiến trỡnh giải mó, cỏc mặt phẳng bit ROI sẽ được giải mó trước so với vựng nề đển tạo ra độ tin cậy cao. Tham số ỷ t lệ và thụng tin hỡnh dạng ROI cần thiế ẽt s được truyề đn i cựng với luồng bit nộn. Phương phỏp này được ỏp dụng trong JPEG2000 phần II.

Với JPEG 2000 Phần I, kỹ thuật MAXSHIFT thay thế cho phương phỏp tỷ lệ. K thu t này cho phộp m t vựng hỡnh d ng b t k ỹ ậ ộ ạ ấ ỳ được mó húa ROI mà khụng cần yờu cầu phải gửi đi thụng tin về hỡnh dạng vựng ROI trong luồng bit nộn. Do đú khụng cần phải mó húa và giải mó hỡnh dạng.

Một phần của tài liệu KỸ THUẬT NÉN ẢNH SỐ (Trang 85 -87 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×