0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (139 trang)

Gỏn khoảng cỏch con trong MQ-coder

Một phần của tài liệu KỸ THUẬT NÉN ẢNH SỐ (Trang 95 -99 )

Giỏ trị A luụn luụn xấp xỉ 1. Do đú để trỏnh sử dụng phộp nhõn, khoảng cỏch con LPS và MPS được xấp xỉ như sau: AQe≈Qe và A(1-Qe)≈A- Qe. Như ậ v y LPS và MPS được gỏn cỏc khoảng cỏch con tương ứng là [0,Qe) và [Qe,A). Trong thực tế, giỏ trị của A trong kho ng [0.75,1.5). Khi A gi m ả ả

xuống dưới 0.75, A được tỏi tiờu chuẩn húa (renormalisation) bằng cỏch nhõn

đụi cho t i khi th a món A 0.75. ớ ỏ ≥

Từ mó đầu ra C cú th là giỏ tr bể ị ất k nỳ ằm trong kho ng cỏch hi n ả ệ

thời. Thụng thường, MQ-coder gỏn C là giỏ trị dưới cựng trong khoảng cỏch hiện thời. Nếu đầu vào hiện thời là MPS (hoặc LPS), C được cập nhật bằng cỏch cộng thờm một lượng là giỏ trị dưới cựng của kho ng cỏch con MPS ả

(hoặc LPS). Vỡ giỏ trị dưới cựng của LPS là 0, C khụng đổi khi mó húa LPS. Khi mó húa MPS, C được cộng thờm một lượng Qe. Thuật toỏn như sau :

Khi mó húa MPS :

C =C+Qe

A=A-Qe

Nếu A<0.75 thỡ tỏi tiờu chuẩn húa A và C

Khi mó húa LPS :

C khụng đổi

A=Qe

Tỏi tiờu chuẩn húa A và C

Hoỏn đổi cú đ ềi u kiện (conditional exchange) thực hi n ệ đảo phộp gỏn hai khoảng cỏch con khi kho ng cỏch con LPS lả ớn h n khoơ ảng cỏch con MPS do quỏ trỡnh xấp xỉ A và C. Do đú đ ềi u kiện để thực hiệ đản o khoảng cỏch là Qe>A-Qe. Do Qe≤0.5 nờn ta cú: A-Qe<Qe≤0.5. Kết quả là cả Qe và A-Qe

đều nhỏ ơ h n 0.75, vỡ v y cậ ần tỏi tiờu chu n húa A và C. ẩ

Kế ợt h p v i hoỏn ớ đổi cú i u ki n, thu t toỏn mó húa tr thành nh sau: đ ề ệ ậ ở ư

Khi mó húa MPS :

Nếu A< 0.75

o Nếu A<Qe (hoỏn đổi cú đ ềi u kiện) thỡ

A=Qe Ngược lại thỡ

C=C+Qe

o Tỏi tiờu chuẩn húa A và C Ngược lại thỡ o C=C+Qe Khi mó húa LPS : A=A-Qe Nếu A<Qe thỡ o C=C+Qe Ngược lại thỡ o A=Qe

Tỏi tiờu chuẩn húa A và C

Tiến trỡnh giải mó chỉ đơn gi n là sả ự đảo ngược lại so với tiến trỡnh mó húa, bộ giải mó tiến hành giải mó MPS hoặc LPS bằng cỏch xỏc định giỏ trị

của luồng bit mó thuộc khoảng cỏch con nào.

4.4.2.Mó húa lớp 2 và tổ chức luồng bit

Luồng bit JPEG2000 cú tớnh mềm dẻo xột về độ phõn giải và chất lượng cũng như cung cấp tớnh năng truy nhập ngẫu nhiờn hợp lý vào khối ảnh trong miền nộn. Để tỏch luồng bit nhằm đạt được chất lượng mong muốn, cấu trỳc luồng bit phải được tổ chức hợp lý.

Nhiệm vụ của mó húa lớp 2 (Tier-2) là bi u di n mể ễ ột cỏch hi u qu ệ ả

nhất phần thụng tin này.

a)Đ ểi m cắt tối ưu

Ký hiệu {Bi}i=1,2,3… là tập hợp tất cả cỏc khối thuộc tất cả cỏc băng con của ảnh. Với mỗi Bi, một luồng bit riờng biệt được tạo ra mà khụng phả ửi s dụng thụng tin từ cỏc khối khỏc. Luồng bit cú thể bị cắt để thu được chu i cỏc ỗ đ ểi m c t h p l khỏc nhau: Rắ ợ ệ i1, Ri2, Ri3.., sai mộo phỏt sinh khi tỏi tạo lại từ

những tập con bị cắt này được ước lượng và ký hiệu là Di1, Di2, Di3...

Để tỡm đ ểi m c t t i u, c n tớnh toỏn t i thi u húa t c ắ ố ư ầ ố ể ố độ và sai mộo. Nếu gọi ni là đ ểi m cắt tối ưu cho từ mó thứ i, t ng ổ độ dài luồng bit là R=∑Rini

và sai mộo tổng hợp là D=∑Dini. Đ ểi m cắt tối ưu thỏa món tối thiểu húa sai mộo tổng vớ đ ềi i u kiện R=Rmax, Rmax là tốc độ bit mong muốn nhất định.

Phương phỏp Lagrange (Lagrange multipliers) được sử dụng để gi i ả

bài toỏn tố ưi u húa này. Cụ thể là cần tối thiểu biểu thức:

∑(Rini+λ Dini)

vớ λi được i u ch nh cho t i khi t c đ ề ỉ ớ ố độ th a món i u ki n R=Rỏ đ ề ệ max. Luồng bit nộn cuối cựng thu được bằng cỏch ghộp chuỗi cỏc khối lại với nhau theo một trật tự định sẵn, cựng với thụng tin xỏc định số byte Rini,

được sử ụ d ng để bi u di n t ng kh i. ể ễ ừ ố

b)Cấu trỳc luồng bit nộn

Cú thể cú 6 đặc trưng của lu ng bit nộn: ồ

Truy nhập ng u nhiờn (RANDOM_ACCESS): khẫ ả năng giải mó một tập con trong luồng bit để tỏi tạo một vựng nhất định của ảnh.

SNR lũy ti n (SNR_PROGRESSIVE): khế ả năng ch gi i mó N byte ỉ ả đầu tiờn của luồng bit, với N là một giỏ trị người dựng định nghĩa.

Phõn tỏch SNR (SNR_PARSABLE): khả ă n ng phõn tỏch lu ng bit để l y

ra tập con N byte nào đú.

Độ phõn giả ũi l y ti n (RESOLUTION_PROGRESSIVE): luế ồng bit được tổ chức để mang thụng tin theo thứ tự ư u tiờn t ừ độ phõn gi i th p n ả ấ đế độ phõn giải cao h n. ơ

Phõn tỏch độ phõn giải (RESOLUTION_SCALABLE): khả năng phõn tỏch luồng bit để lấy ra tập con biểu diễn ảnh với độ phõn giải thấp hơn.

Phõn tỏch thành phần (COMPONENT_PARSABLE): khả năng phõn tỏch luồng bit để lấy ra một tập con chứa đựng mộ ốt s thành ph n màu. ầ

Dữ liệu nộn của từng khối mó được phõn bố trờn một hoặc nhiều l pớ

(layer). Một lớp bao gồm cỏc chặng mó húa mặt phẳng bit liờn tiếp nhau của từng khối mó trong ụ (tile), bao gồm tất cả cỏc băng con của tất cả cỏc thành phần trong ụ.

Một phần của tài liệu KỸ THUẬT NÉN ẢNH SỐ (Trang 95 -99 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×