0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

Về quy trình soạn thảo và ban hành văn bản

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: CÔNG TÁC SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ TẠI CỤC TRỒNG TRỌT – BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 61 -62 )

B. PHẦN NỘI DUNG

2.6. Đánh giá về công tác soạn thảo và ban hành văn bản quản lý của Cục

2.6.2.4. Về quy trình soạn thảo và ban hành văn bản

Nhận xét về quy trình soạn thảo và ban hành văn bản của Cục Trồng trọt:

Các văn bản được soạn thảo và ban hành trong Cục Trồng trọt nhìn chung đã tuân thủ theo các bước, nhưng do số lượng văn bản ban hành của Cục rất lớn, yêu cầu của cơng việc, tính giải quyết nhanh một vấn đề nào đó nên một số bước trong soạn thảo và ban hành văn bản được thực hiện chưa hoàn chỉnh và chặt chẽ.

Theo sự phân công của lãnh đạo cơ quan và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực của mỗi phịng thuộc Cục, cơng tác soạn thảo văn bản sẽ được Trưởng các phịng phân cơng nhiệm vụ cho chun viên soạn thảo văn bản để ban hành. Các phòng chuyên mơn có trách nhiệm soạn thảo văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Một số văn bản chuyên ngành của Cục như: “Giấy phép nhập khẩu phân bón, giấy phép nhập khẩu giống cây trồng” sẽ do các phịng chun mơn về Cây Lương thực, thực phẩm và phòng Quản lý Đất và Phân bón phụ trách. Vì vậy, tình trạng một số cán bộ cơng chức của Cục chỉ có kiến thức chun mơn, chưa có kiến thức sâu về soạn thảo và ban hành văn bản, chưa tìm hiểu kỹ trước khi ban hành văn bản đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng văn bản được soạn thảo, quá trình hoạt động, sản xuất của Cục và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Một số văn bản do các phịng chun mơn chịu trách nhiệm soạn thảo đã khơng trình ký theo đúng các bước trong quy trình soạn thảo và ban hành văn bản. Khi được phân công soạn thảo văn bản, một số cán bộ phụ trách trình Trưởng phịng ký và trình trực tiếp lên Lãnh đạo Cục cuối cùng mới mang cho văn thư

đóng dấu và Chánh Văn phịng ký nháy vào văn bản. Việc trình văn bản trực tiếp cho lãnh đạo Cục mà khơng qua Chánh Văn phịng kiểm tra về thể thức, kỹ thuật trình bày và thủ tục ban hành dẫn đến tình trạng một số văn bản của Cục vi phạm về quy trình xây dựng và ban hành văn bản, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của văn bản được ban hành.

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: CÔNG TÁC SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ TẠI CỤC TRỒNG TRỌT – BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 61 -62 )

×