0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

Nội dung văn bản quản lý của Cục Trồng trọt

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: CÔNG TÁC SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ TẠI CỤC TRỒNG TRỌT – BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 32 -33 )

B. PHẦN NỘI DUNG

2.2. Nội dung văn bản quản lý của Cục Trồng trọt

Cục Trồng trọt là đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nội dung văn bản quản lý của Cục dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục và được quy định trong quyết định 663/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt. Văn bản hành chính là hình thức văn bản được sử dụng thường xuyên trong hoạt động điều hành, quản lý của Cục Trồng trọt. Theo đó nội dung văn bản của Cục được đề cập tới hai mặt chủ yếu:

Một là, nội dung phải thiết thực, cụ thể, đáp ứng được tối đa các yêu cầu đặt ra từ thực tiễn và phù hợp với pháp luật hiện hành.

Hai là, nội dung được thể hiện trong những văn bản phải phù hợp với mục đích sử dụng và phù hợp với nội dung công việc cần giải quyết, hay nói cách khác phải có sự lựa chọn phù hợp đối với mỗi thể loại văn bản trong q trình sử dụng để giải quyết cơng việc một cách hợp lý.

Cụ thể, nội dung văn bản quản lý của Cục Trồng trọt tập trung những vấn đề về chỉ đạo sản xuất trồng trọt; giống cây trồng nông nghiệp; quản lý sử dụng đất nông nghiệp; quản lý phân bón; quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và khoa học, công nghệ, môi trường. Một số nội dung khác theo sự chỉ đạo, phân công của Bộ trưởng Bộ Nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn.

Ngồi các văn bản hành chính thơng thường, Cục Trồng trọt được phân cơng dự thảo và trình Bộ về nội dung các văn bản quy phạm pháp luật: Các dự án luật, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ; dự thảo văn bản quy phạm

của Bộ và các cơ chế, chính sách, dự án, đề án theo phân cơng của Bộ trưởng;Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm và các dự án, cơng trình quan trọng quốc gia, các chương trình, đề án, dự án, cơng trình thuộc chuyên ngành, lĩnh vực quản lý của Cục theo sự phân cơng của Bộ trưởng.

- Trình Bộ ban hành quyết định, chỉ thị, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật; tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo phân công của Bộ trưởng và quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trình Bộ cơng bố và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo thực hiện các cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về chuyên ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục; chỉ đạo và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.

- Ban hành các văn bản cá biệt và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chuyên ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Thông báo kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình, đề án, dự án do Bộ quản lý cho từng địa phương, đơn vị sau khi được Bộ phê duyệt kế hoạch tổng thể thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: CÔNG TÁC SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ TẠI CỤC TRỒNG TRỌT – BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 32 -33 )

×