0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

Về nội dung văn bản

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: CÔNG TÁC SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ TẠI CỤC TRỒNG TRỌT – BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 55 -57 )

B. PHẦN NỘI DUNG

2.6. Đánh giá về công tác soạn thảo và ban hành văn bản quản lý của Cục

2.6.2.1. Về nội dung văn bản

Hệ thống văn bản của Cục Trồng trọt ban hành để quản lý về nông nghiệp, quản lý chất lượng môi trường trên địa bàn cả nước. Vì vậy, nội dung các văn bản

phải đảm bảo tính khả thi cao. Tuy nhiên, qua thực tế tìm hiểu một số văn bản của Cục ban hành không có tính khả thi. Cụ thể, Cục đã có một công văn chỉ đạo như sau:

Ngày 21/7/2015, Cục Trồng trọt đã có công văn 1279/TT-ĐPB gửi Công ty Sitto Việt Nam … đề nghị tạm dừng nhập khẩu 600 tấn phân hữu cơ sinh học Uro- 1 theo giấy phép nhập khẩu PB số 1183/GPNK-TT-ĐPB ngày 13/7/2015 của Cục Trồng trọt cho đến khi việc công bố hợp quy phân bón hữu cơ sinh học SITTO PHAT hợp lệ và được công bố trên website của Cục. Ngay sau khi nhận được thông báo trên, Công ty Sitto đã có công văn “kêu cứu” gửi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục trưởng Cục Trồng trọt nêu rõ: Công ty TNHH Sitto ký hợp đồng Chứng nhận hợp quy phân bón với Trung tâm KKN PB Vùng Nam bộ số: 6/2015/HĐ-CNCL. Ngày 16/3/2015 Sitto được cấp giấy Chứng nhận Hợp quy với 7 sản phẩm PB hữu cơ và PB khác gồm: Phân bón ROOT 777, RICH FARMER, Phân hữu cơ sinh học SITTO PHAT, VITA-PLANT 999, RHODO-PHOS, AMINO KYTO và CALCIUM BORON. Do đó ngày 13/7/2015 Công ty Sitto được cấp giấy phép nhập khẩu phân bón số 1183 đã nói ở trên. Tuy nhiên, ngày 21/7/2015 Sitto bất ngờ nhận được công văn số 1279/TT-ĐPB của Cục Trồng trọt về tạm dừng nhập khẩu. Đồng thời, ngày 22/7/2015 Cục Trồng trọt lại gỡ danh sách 7 sản phẩm đã nói ở trên khỏi website của Cục với lý do “Trung tâm KKN PB Vùng Nam bộ chưa được Cục Trồng trọt có văn bản phê duyệt tài liệu về chứng nhận hợp quy phân bón theo quy định của TT số 41/2014”. Sitto cho rằng, văn bản 1279/TT-ĐPB của Cục Trồng trọt chẳng khác nào “rào cản” gây khó khăn cho doanh nghiệp lẫn cơ quan được chỉ định hợp quy một cách phi lý. Ngạc nhiên hơn, không chỉ doanh nghiệp có dấu hiệu bị làm khó mà ngay cả nhiều sở NN- PTNT cũng bức xúc về văn bản của Cục Trồng trọt.

Sở NN-PTNT Đồng Nai cũng cho biết: Ngày 24/7/2015 Sở có nhận được công văn 1316/TT-QLCL của Cục Trồng trọt nêu: “Với trường hợp Sở NN-PTNT Đồng Nai đã và đang thực hiện hồ sơ công bố hợp quy của các doanh nghiệp nhưng tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ, phân bón khác chưa được

thì đề nghị thu hồi và hủy thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đến khi tổ chức chứng nhận được “Phê duyệt tài liệu quy định đánh giá, chứng nhận phân bón hữu cơ, phân bón khác phù hợp TT41/2014”. Hơn nữa, công văn của Cục Trồng trọt chỉ là một văn bản hành chính nhưng nội dung lại yêu cầu “thu hồi” là trái với quy định của pháp luật. (Trích nguồn: http://nongnghiep.vn/cong-van-kho-hieu- cua-cuc-trong-trot-giua-ma-tran-hop-quy-post151173.html).

Một số văn bản có mục 1 nhưng lại không có mục 2, điều này thể hiện sự quan tâm chưa sát trong việc soạn thảo và ban hành văn bản của một số cán bộ công chức khi làm nhiệm vụ soạn thảo văn bản của Cục Trồng trọt (Xem văn bản 350/TT-ĐPB của phòng Quản lý Đất và Phân bón – Phụ lục).

Vì vậy Cục Trồng trọt cần phải thực hiện đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản, tìm hiểu rõ thẩm quyền cũng như nội dung trước khi ban hành một văn bản.

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: CÔNG TÁC SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ TẠI CỤC TRỒNG TRỌT – BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 55 -57 )

×