0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

Kết luận kết quả nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TP BANK – CHI NHÁNH GIA ĐỊNH (Trang 83 -84 )

Bảng 5.1 Kết quả nghiên cứu

Quyết định vay vốn So sánh với kỳ vọng Giới tính Cùng chiều Đúng kỳ vọng

Độ tuổi Ngược chiều Đúng kỳ vọng

Khu vực làm việc Cùng chiều Đúng kỳ vọng

Trình độ học vấn Cùng chiều Đúng kỳ vọng

Tình trạng hôn nhân Cùng chiều Đúng kỳ vọng

Thu nhập của cá nhân Không kết luận Không đúng kỳ vọng

Thủ tục vay vốn Cùng chiều Đúng kỳ vọng

Lãi suất cho vay Cùng chiều Đúng kỳ vọng

Thái độ nhân viên ngân hàng

Cùng chiều Đúng kỳ vọng

Cơ hội kinh doanh Cùng chiều Đúng kỳ vọng

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Qua nghiên cứu và đánh giá thông qua việc khảo sát khách hàng ở TP Bank Gia Đình, ta có một số kết luận như sau: Thứ nhất, mô hình các nhân tố nhân khẩu học tác động đến quyết định vay vốn và mô hình các yếu tố kiểm soát tác động đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân được có ý nghĩa. Thứ hai, kết quả nghiên cứu ủng hộ hầu hết các giả thuyết, ngoại trừ giải thuyết về thu nhập của cá nhân tác động đến quyết định vay vốn. Thứ ba, khách hàng nam giới có xu hướng vay tiền ngân hàng nhiều hơn nữ giới. Điều này ủng hộ giả thuyết mà nghiên cứu đưa ra là nam giới

tuổi càng trẻ có xu hướng vay tiền ngân hàng nhiều hơn. Kết quả này ủng hộ giả thuyết mà nghiên cứu cho rằng người trẻ tuổi thường quyết định vay tiền ngân hàng nhiều hơn. Thứ năm, những khách hàng làm việc ở khu vực ngoài nhà nước có xu hướng vay vốn nhiều hơn khu vực nhà nước. Điều này ủng hộ giả thuyết mà nghiên cứu đưa ra. Thứ sáu, trình độ học vấn của khách hàng được khảo sát càng cao thì khách hàng đó có xu hướng vay tiền ngân hàng. Kết quả này ủng hộ giả thuyết mà nghiên cứu đưa ra. Thứ bảy, kết quả nghiên cứu cho thấy người đã lập gia đình có xu hướng vay vốn nhiều hơn. Kết quả này ủng hộ giả thuyết mà nghiên cứu đã đưa ra. Và cuối cùng, nghiên cứu chưa đủ căn cứ để kết luận thu nhập của cá nhân có tác động đến việc vay vốn của khách hàng. Nghiên cứu không ủng hộ giả thuyết mà tác giả đã đề xuất.

5.2 Đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút khách hàng cá nhân vay vốn tại ngân hàng TP Bank – Chi nhánh Gia Định.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TP BANK – CHI NHÁNH GIA ĐỊNH (Trang 83 -84 )

×