0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

Quy mô phát hàn h thanh toán thẻ tín dụng cá nhân

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TP BANK – CHI NHÁNH GIA ĐỊNH (Trang 60 -61 )

Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng từ trước đến nay chưa phải là thế mạnh của Chi nhánh. Trên thị trường thẻ, lượng thẻ tín dụng của Chi nhánh chiếm vị thế rất khiêm tốn.

Bảng 4.3: Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh thẻ của TP Bank – Chi nhánh Gia định giai đoạn 2016 – 2020

Đơn vị: Triệu đồng 3.26 8.48 18.50 27.07 32.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 2016 2017 2018 2019 2020

Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020

Doanh số cho vay

thông qua TTD 11,087 15,825 22,364 33,306 41,020 Số TTD phát hành

(thẻ) 420 650 890 1211 1422

Số lượng máy POS

(máy) 296 352 362 370 420

Tỷ lệ nợ xấu 0,01 0,02 0,005 0,006 0,008

Nợ xấu 0,11 0,57 0,17 0,74 2,24

Nguồn: Số liệu thống kê của TP Bank – Chi nhánh Gia định

Những năm gần đây, thu nhập trung bình của người dân tăng lên đã kéo theo nhu cầu chi tiêu ngày càng tăng và trở nên đa dạng hơn. Đặc biệt, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, thói quen mua sắm và thanh toán của người tiêu dùng Việt Nam đã thay đổi đáng kể khi người dân mong muốn có những trải nghiệm mua sắm, thanh toán phi tiền mặt an toàn, tiện lợi. Không đứng ngoài xu hướng đó, chi nhánh đã tập trung mạnh vào phát triển thẻ tín dụng, tính đến hết năm 2020 chi nhánh đã phát hành hơn 1422 thẻ tín dụng. Với các sản phẩm thẻ đa dạng, nhiều khuyến mãi phù hợp đa dạng đối tượng khách hàng, giá trị chi tiêu thẻ cũng ở mức cao với dư nợ trung bình 22 triệu đồng/thẻ.

- Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của mảng thẻ TDCN ở mức rất thấp, chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu tín dụng của Chi nhánh, cũng như cơ cấu nợ xấu của Chi nhánh.

Với mục tiêu dẫn đầu là ngân hàng số, TPBank cũng đã đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng công nghệ và an ninh thông tin, đem đến những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TP BANK – CHI NHÁNH GIA ĐỊNH (Trang 60 -61 )

×