0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

Phương pháp thống kê mô tả

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TP BANK – CHI NHÁNH GIA ĐỊNH (Trang 50 -52 )

Phương pháp này được sử dụng nhằm mô tả thực trạng về đặc điểm khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng, tình hình giới tính, tình hình tuổi, khu vực việc làm. Các đại lượng thống kê cần quan tâm như:

Trung bình mẫu (mean)

Trung bình mẫu là một đại lượng mô tả thống kê, được đo lường bằng cách lấy tổng giá trị của toàn bộ các quan sát trong tập chia cho tống số lượng các quan sát trong tập hợp đó.

Số trung vị (median)

Trung vị là lượng biến của đơn vị tổng thể đứng ở vị trí giữa trong dãy số lượng biến đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của một mẫu, một quần thể, hay một phân bố xác suất và phân chia dãy số lượng biến làm hai phần, mỗi phần có số đơn vị tổng thể bằng nhau. Điều đó có nghĩa rằng một nửa quần thể sẽ có các giá trị nhỏ hơn hoặc bằng số trung vị, và một nửa quần thể còn lại sẽ có giá trị bằng hoặc lớn hơn số trung vị.

Độ lệch chuẩn, hay độ lệch tiêu chuẩn (standard deviation)

Là một đại lượng thống kê mô tả dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu đã được lập thành bảng tần số quanh giá trị trung bình. Độ lệnh chuẩn của một giá trị càng thấp có nghĩa là giá trị đó càng gần với giá trị trung bình của tập hợp, có thể tính ra độ lệch chuẩn bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai. Nếu gọi X là giá trị của công cụ tài chính, m = E(X) là trung bình động của X, S là phương sai, d là độ lệch chuẩn thì độ lệch chuẩn sẽ được tính toán như sau:

S = E[(X − m)2]

d = √S

Tần suất và biểu đồ phân bổ tần suất

Tần suất là số lần xuất hiện của biến quan sát trong tổng thể, giá trị các biến qua sát có thể hội tụ, phân tán, hoặc phân bổ theo một mẫu hình nào đó, quy luật nào đó.

Hệ số tương quan cho biết mối quan hệ giữa các biến

Hệ số tương quan là chỉ số thống kê đo lường mức độ tuyến tính giữa hai biến số, các biến có thể có mối quan hệ nghịch biến, đồng biến hoặc không tương quan. Theo Nunnally & Burnstein(1994), hệ số tương quan các biến sẽ có các mức độ phân loại như sau:

±0,01 đến ±0,1:Mối tương quan quá thấp, không đáng kể ±0,2 đến ±0,3 : Mối tương quan thấp

±0,4 đến ±0,5: Mối tương quan trung bình ±0,6 đến ±0,7: Mối tương quan cao

±0,8 trở lên: Mối tương quan rất cao

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TP BANK – CHI NHÁNH GIA ĐỊNH (Trang 50 -52 )

×