0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

Thiết kế nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TP BANK – CHI NHÁNH GIA ĐỊNH (Trang 45 -48 )

Để mô hình nghiên cứu mang tính khách quan và phù hợp với đặc điểm ngân hàng thương mại TP Bank – chi nhánh Gia Định, tác giả đã tiến hành thảo luận nhóm nhằm đưa ra mô hình các yếu tố nhân khẩu học tác động đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân. Cụ thể, tác giả đã tiến hành thảo luận nhóm gồm: 10 cán bộ tại chi nhánh bằng các câu hỏi được chuẩn bị sẵn nhằm xác định được những yếu tố nhân khẩu có tác động, ảnh hưởng tới quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân. Kết quả phỏng vấn cho thấy, những người được phỏng vấn đồng ý rằng, quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố nhân khẩu. Các yếu tố nhân khẩu đề cập trong lý thuyết của luận văn: giới tính, tuổi tác, khu vực làm việc, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, thu nhập của cá nhân là tương đối đầy đủ và phù hợp với thực tế hoạt động tại chi nhánh Gia Định.

Qua thảo luận các chuyên gia đều đồng ý các thành phần đo

Hầu hết các chuyên gia đồng ý các thành phần đo lường của yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn khách hàng cá nhân là phù hợp và đầy đủ. Tỷ lệ đồng thuận của người được khảo sát là 100%.

Bảng 3.1: Kết quả phỏng vấn chuyên gia về mức độ quan trọng thang đo Thang đo Mức độ đánh giá Tỷ lệ

đồng thuận Kết luận Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Các yếu tố nhân khẩu học ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của KHCN

Giới tính 10 100% Chọn

Tuổi tác 10 100% Chọn

Khu vực làm việc 10 100% Chọn

Trình độ học vấn 10 100% Chọn

Tình trạng hôn nhân 10 100% Chọn

Thu nhập của cá nhân 10 100% Chọn

Thủ tục vay vốn 10 100% Chọn

Lãi suất cho vay 10 100% Chọn

Thái độ nhân viên ngân hàng 10 100% Chọn

Cơ hội kinh doanh 10 100% Chọn

Quyết định vay vốn 10 100% Chọn

Nguồn: Xử lý số liệu phỏng vấn chuyên gia

Kết hợp lý thuyết nghiên cứu và tổng hợp dữ liệu thảo luận của các đối tượng được phỏng vấn cho thấy:

(1) Các khái niệm nghiên cứu về các yếu tố nhân khẩu tác động đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân có tồn tại. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn là đầy đủ, cụ thể và phù hợp với thực tiễn tại chi nhánh.

(2) Kết quả nghiên cứu định tính cho thấy vai trò của giới tính, tuổi tác, khu vực làm việc, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, thu nhập của cá nhân ảnh hưởng

mạnh đến quyết định vay vốn. Mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng và quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân là cần thiết được kiểm định.

Sau khi tiến hành nghiên cứu sơ bộ, xác định được các yếu tố tác động đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân, tác giả tiến hành hiệu chỉnh thang đo. Trong đó các biến kiểm soát như lãi suất vay, thái độ nhân viên ngân hàng, thủ tục vay, cơ hội kinh doanh được sử dụng thang đo Likert 5 mức độ với các mức độ tương ứng như sau:

- Mức 1: Hoàn toàn không đồng ý. - Mức 2: Không đồng ý.

- Mức 3: Bình thường. - Mức 4: Đồng ý.

- Mức 5: Hoàn toàn đồng ý.

Các câu hỏi khảo sát

Biến Thông tin hỏi Giới tính Nam, Nữ

Độ tuổi Khách hàng lựa chọn độ tuổi của mình theo 5 nhóm từ 20 tuổi đến 61 tuổi trở lên.

Khu vực làm việc

Khu vực ngoài nhà nước; Khu vực nhà nước

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp phổ thông; Trung cấp, Cao đẳng; Đại học; Trên đại học.

Tình trạng hôn nhân

Đã lập gia đình; Chưa lập gia đình

Thu nhập cá nhân theo tháng

Khách hàng lựa chọn thu nhập của mình tương ứng theo 6 nhóm từ dưới 10 triệu đến trên 81 triệu.

3.3 Phương pháp nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TP BANK – CHI NHÁNH GIA ĐỊNH (Trang 45 -48 )

×